X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1704
Przesłano:

Program koła komputerowego w szkole zawodowej specjalnej

I GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I FORMY REALIZACJI:
1. Kształcenie umiejętności organizowania czasu wolnego (planowanie czasu wolnego, wybór rodzaju zajęć).
2. Umożliwienie rozwoju zainteresowań i zdolności.
3. Współdziałanie z nauczycielami w realizacji ścieżek edukacyjnych.
4. Prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki (artykuły w gazetce szkolnej, przygotowywanie prezentacji komputerowych).

II SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCĄCE I WYCHOWAWCZE:

1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia, rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.
2. Wpajanie elementarnych zasad kultury w zakresie komunikacji za pośrednictwem sieci komputerowej.
3. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się w mowie i piśmie.
4. Uświadomienie uczniom potrzeby współuczestnictwa w życiu szkoły.
5. Rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na rozwijanie zainteresowań.
6. Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności (samodzielna praca).
7. Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
8. Kształtowanie obrazu własnej osoby i umiejętności samooceny.
III SPOSÓB REALIZACJI CELÓW:
1. Redagowanie przez uczniów gazetki szkolnej „Wyspiarz”.
2. Szukanie informacji pochodzących z różnych źródeł i wykorzystanie ich w redagowaniu gazetki szkolnej oraz prezentacjach komputerowych.
IV TREŚCI KSZTAŁCENIA
1. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji (doskonalenie spostrzegawczości i samodzielności).
2. Konstruowanie tytułu artykułu lub prezentacji.
3. Kształtowanie umiejętności wykorzystania programów komputerowych do redagowania gazetki lub przygotowania prezentacji na określony temat.
• Redagowanie i pisanie oraz korekta tekstu.
• Łączenie tekstu z rysunkiem.
• Zapisywanie i odczytywanie dokumentów.
4. Opanowanie elementów form dziennikarskich (artykułu, wywiadu, reportażu, recenzji) w wyniku praktycznych ćwiczeń.
5. Opracowywanie przez uczniów szaty graficznej gazetki lub prezentacji (elementy grafiki komputerowej).
6. Bogacenie słownictwa.
7. Poznanie różnego rodzaju czasopism i gazet oraz ich adresatów.
V PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
1. Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.
2. Zna różne rodzaje czasopism (podział ze względu na tematykę oraz adresatów); także w wersji elektronicznej.
3. Zna wybrane pojęcia związane z dziennikarstwem.
4. Potrafi zredagować krótki tekst na określony temat.
5. Potrafi nadać redagowanym tekstom tytuł.
6. Wykorzystuje program komputerowy WORD w redagowaniu gazetki:
a. potrafi napisać lub usunąć tekst,
b. potrafi wstawić obraz z pliku lub obiekt Clip Art i zmienić jego właściwości,
c. potrafi zapisać wykonaną pracę,
d. odczytuje zapisane dokumenty,
7. Ma poczucia odpowiedzialności za własną pracę.
VI FORMY I METODY PRACY
1. indywidualna,
2. grupowa,
3. praca z tekstem,
4. ćwiczenia praktyczne,
5. praca przy komputerze,
6. zabawy i gry umysłowe,
7. projekty graficzne ilustracji.
VII EWALUACJA
Ewaluacja programu dokonywana będzie na podstawie:
1. Prezentacji pracy uczniów na forum szkoły (gazetka szkolna, prezentacje komputerowe jako pomoce do zajęć).
2. Ankiety ewaluacyjnej.
3. Zaangażowania dziecka na zajęciach.
4. Samodzielności ucznia w doborze i realizacji tematu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.