X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17035
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego


Sporządzone wg wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dziennik Ustaw nr 260, poz.2593 z 8 grudnia 2004)

Imię i nazwisko
nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Kwalifikacje

Miejsce zatrudnienia

Zajmowane stanowisko

Czas trwania stażu

Data rozpoczęcia stażu

Przewidywana data zakończenia stażu


§8 ust.2 pkt1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Po zapoznaniu się z wymogami prawa oświatowego sporządziłam plan rozwoju zawodowego, który był mi drogowskazem przez kolejne lata stażu. Nie wszystkie zamierzone zadania udało mi się zrealizować, jednak pojawiły się nowe, których przy konstruowaniu planu rozwoju zawodowego nie mogłam przewidzieć. Większość zamierzeń udało mi się wykonać, dlatego z pełną odpowiedzialnością opublikowałam swój plan na portalu edukacyjnym dla nauczycieli edux.pl.
2. Uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Od roku pełnię funkcję stałego protokolanta rad pedagogicznych. Uczestniczyłam również we wszystkich radach szkoleniowych organizowanych na terenie naszej szkoły, co pozwoliło mi być na bieżąco
z istniejącymi we współczesnej szkole problemami i możliwościami ich rozwiązywania.
3. Przewodniczyłam zespołowi zajmującemu się zmianami w Statucie Szkoły
i Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Zadanie to ułatwiło mi dokładne zapoznanie się z prawem oświatowym i dogłębną analizę dokumentów szkoły.
4. Uczestniczę w pracach zespołu opracowującego Wizję i Misję Szkoły. Zespół tworzą nauczyciele i rodzice. Obecnie jesteśmy na etapie zbierania propozycji od obu stron, co odbywa się drogą elektroniczną. Jest to wyzwanie, które realizujemy wspólnie z rodzicami naszych uczniów, a więc mam możliwość bezpośredniego zapoznania się z oczekiwaniami rodziców wobec szkoły.
5. Aktywnie uczestniczę w zebraniach i działaniach Rady Rodziców. Co roku udaje mi się uzyskać wsparcie finansowe dla biblioteki szkolnej.
6. Przygotowując lekcje biblioteczne lub uroczystości szkolne korzystałam z doświadczeń pomysłów innych nauczycieli i bibliotekarzy. Bardzo często zaglądałam na portale edukacyjne, wykorzystywałam scenariusze opublikowane w czasopiśmie Biblioteka w Szkole lub wymieniałam się pomysłami z nauczycielami naszej placówki. Daje to możliwość tworzenia ciekawych i bogatych w nowe elementy zajęć.
7. Jako bibliotekarce najbardziej na sercu leżała mi sprawa promowania czytelnictwa. Starałam się przyciągnąć do biblioteki szkolnej wszystkich uczniów od klasy 0 do klasy 6-tej. Moim ogromnym sukcesem jest to, że w ostatnim czasie wyraźnie wzrosła liczba wypożyczeń i uczniowie chętnie zaglądają do biblioteki. Mam nadzieję, że wejdzie im w nawyk szukanie biblioteki w innych szkołach i miejscach, w których się znajdą w dalszym ciągu swojej edukacji, a może i życia w ogóle. Promowałam bibliotekę i czytanie głównie poprzez: spotkania w bibliotece dla najmłodszych klas, plakaty z hasłami zachęcającymi do czytania, akcje prowadzone przez uczniów z aktywu bibliotecznego Czytamy najmłodszym, kiermasze taniej książki organizowane w bibliotece w Miesiącu Bibliotek Szkolnych, bookcrossing czyli przyjmowanie i rozdawanie książek przynoszonych przez uczniów i ich rodziców, coroczne głosowanie na książki, które uczniowie chcieliby mieć w swojej bibliotece szkolnej, rozmowy z uczniami, wywieszanie list z tytułami zakupionych książek.
W kontaktach z czytelnikami bardzo przydatne okazały się umiejętności, które zdobyłam na kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych, zwłaszcza jeśli chodzi o postępowanie z dzieckiem „trudnym” lub niepełnosprawnym umysłowo.
8. Wykorzystywałam w pracy bibliotekarza wiedzę zdobytą na kursie dla opiekunów szkolnego Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Była też ona podbudową dla dalszych poszukiwań i samodoskonalenia umiejętności posługiwania się w pracy bibliotekarza technologią informacyjną.
Od początku mojej pracy w bibliotece szkolnej jestem opiekunem szkolnego ICIM. Czuwam nad bezpieczeństwem dzieci w sieci oraz nad właściwym wykorzystywaniem przez uczniów sprzętu komputerowego. Pomagam w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów, we właściwym sporządzeniu tekstu, w wyborze informacji.

§8 ust.2 pkt 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Prowadzę komputerowy katalog książek w programie Biblioteka 2002. Docelowo chcę wprowadzić elektroniczne zarządzanie biblioteką.
2. Zamawiałam książki i materiały biblioteczne w sklepach internetowych.
3. Opublikowałam plan rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym (www.edux.pl).
4. Przy opracowywaniu scenariuszy zajęć, lekcji bibliotecznych i imprez, takich jak np. Święto Pluszowego Misia, korzystałam z pomysłów i uwag nauczycieli i bibliotekarzy publikujących na internetowych stronach edukacyjnych (edux.pl, bibliotekawszkole.pl).
5. Przesyłałam artykuły i zdjęcia ze szkolnych i bibliotecznych imprez do gazety lokalnej.
6. Sporządzałam elektroniczne listy książek darowanych bibliotece szkolnej oraz użyczanych bibliotece gimnazjalnej lub klasopracowniom.
7. Przeprowadzałam zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem edukacyjnych stron internetowych dla dzieci. Były to głównie zajęcia z grupą dzieci ze świetlicy szkolnej. Polegały na zabawie z komputerem i jednoczesnym wyrównywaniu braków w edukacji (np. zyraffa.pl, ciufcia.pl, miatodzieci.pl, gry-dladzieci.pl, czasdzieci.pl, dzieci.wp.pl, buliba.pl, sieciaki.pl).
8. Pomagałam uczniom i nauczycielom w wyszukiwaniu potrzebnych informacji, ciekawych i pomocnych w pracy stron internetowych. Sporządziłam listę takich stron i wywiesiłam w pokoju nauczycielskim (edux.pl, bibliotekawszkole.pl, literka.pl, publikacje.edu.pl, twoje lekcje.pl, interklasa.pl, portal oświatowy.pl, awans.net i inne).
9. Projektowałam i drukowałam dyplomy, ogłoszenia, podziękowania, informacje bieżące, napisy, plakaty.
10. Sporządzałam protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej i tworzyłam ich elektroniczny zapis.

§8 ust.2 pkt3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
1. Jestem członkiem zespołu przedmiotowego nauczycieli humanistów. Uczestniczyłam we wszystkich zebraniach, aktywnie włączałam się w realizację planu, dzieliłam się swoimi pomysłami i spostrzeżeniami dotyczącymi pracy zespołu (organizacja gminnego konkursu recytatorskiego, opracowanie listy lektur na kolejny rok szkolny, planowanie konkursu czytelniczego).
2. Pomagałam nauczycielom w przygotowaniu lekcji z zakresu edukacji czytelniczo-medialnej udostępniając im potrzebne na zajęcia materiały: scenariusze, prezentacje multimedialne, adresy stron internetowych.
3. Przeprowadzałam zajęcia biblioteczne otwarte, w których mieli możliwość uczestniczyć nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Były to między innymi pierwsze spotkania w bibliotece dla najmłodszych dzieci, lekcje biblioteczne na tematy określone w podręcznikach szkolnych dla poszczególnych klas, pasowanie na czytelnika.
4. Pomagałam przygotować i przeprowadzić wiele imprez i uroczystości szkolnych (Jarmark Rokietnicki, Dzień bez przemocy, Drzwi Otwarte – 2011 i 2012, ferie zimowe) przede wszystkim od strony dekoracji, napisów, dyplomów. Pomagałam innym nauczycielom uczestnicząc w pracach komisji oceniającej przy konkursach czytelniczych (Polubić czytanie – Opowieści z Narnii), recytatorskich (Wiosenne Przebudzenie na etapie szkolnym i gminnym), brałam udział w lekcji w klasie trzeciej na temat postaw obywatelskich przy okazji wyborów do sejmu.
5. Wykorzystując umiejętności zdobyte na kursie komputerowym pomagałam nauczycielom w sporządzaniu pism, dyplomów, w wyszukiwaniu informacji.
6. Chętnie przyjmowałam do biblioteki prace uczniów wykonane na lekcjach i w czasie wolnym, takie jak: gry dydaktyczne, gry tematyczne, własnoręcznie zrobione książeczki, dzienniczki lektur, z których mogli korzystać inni uczniowie i nauczyciele.
7. Pomagałam nauczycielom przy wyborze nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego - poprzez dzielenie się swoją wiedzą na temat preferencji i zainteresowań czytelniczych dzieci w określonych grupach wiekowych. Pomagałam im także w zakupie książek – poprzez stałe kontakty z hurtowniami i tanimi księgarniami.
8. Na radach pedagogicznych analitycznych przedstawiałam statystykę bibliotecznych wypożyczeń i dzieliłam się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły.
9. W roku szkolnym 2007/2008 byłam opiekunem stażu nauczyciela świetlicy na stopień nauczyciela kontraktowego.
W roku szkolnym 2008/2009 byłam opiekunem stażu nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego. (Nauczyciel rozpoczął staż na stopień nauczyciela mianowanego w innej placówce).
Wspierałam innych nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy dzieląc się swoją wiedzą i zdobytymi informacjami.
10. Ściśle współpracowałam z biblioteką gimnazjum. Z panią bibliotekarką wymieniałyśmy się pomysłami na prowadzenie biblioteki, na zajęcia biblioteczne i plastyczne, które prowadziłyśmy razem (Młodzi Twórcy), wspólnie realizowałyśmy projekt konkursu plastyczno-literackiego(Cztery pory roku w gminie Rokietnica).
11. Byłam w stałym kontakcie z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Dzieliłam się spostrzeżeniami na temat uczniów, starałam się być na bieżąco z wymaganiami wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi i edukacyjnymi.


§8 ust.2 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych lub innych(...).
1. Opracowałam program koła plastycznego Młodzi Twórcy. Koło prowadziłam przez rok i cieszyło się wielkim powodzeniem wśród młodszych uczniów. Obecnie zajęcia są kontynuowane w dwóch grupach wiekowych. Głównym celem zajęć jest zapoznanie dzieci z różnorodnymi technikami plastycznymi.
2. Opracowałam program zajęć Zabawy nie tylko z igłą dla uczniów ze starszych klas naszej szkoły. Głównym zamierzeniem zajęć było zapoznanie dzieci z różnorodnym światem robótek ręcznych.
3. Opracowałam program projektu edukacyjnego promującego naszą gminę Cztery pory roku w gminie Rokietnica. Projekt przeprowadzony w formie konkursu plastyczno-literackiego trwał od jesieni 2009 roku do końca lata 2010 roku i uwieńczony został wydaniem kalendarza z pracami dzieci na rok 2011.
4. Opracowałam projekt Spotkania z książką dla dzieci ze świetlicy szkolnej. Do udziału w realizacji zaproszona została pani z Akademii Wieku Dostojnego.
5. Opracowałam projekt Czytamy najmłodszym, mający na celu oswajanie dzieci z grup przedszkolnych naszej szkoły z książką i uważnym słuchaniem czytanych treści. Zajęcia były przeprowadzane głównie przez uczniów z aktywu bibliotecznego.

§8 ust.2 pkt 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Prowadziłam zajęcia plastyczne dla klas młodszych Młodzi Twórcy.
2. Byłam współorganizatorem konkursów szkolnych i gminnych:
• konkurs ortograficzny dla klas II i III Mistrz Ortografii (2010, 20011, 2012);
• szkolny konkurs recytatorski Wiosenne Przebudzenie (od roku 2012 – Wiosenne Poezjowanie);
• gminny konkurs recytatorski Wiosenne Poezjowanie (w tym roku odbył się po raz pierwszy);
• szkolny konkurs fotograficzny Cudze chwalicie swego nie znacie (jeszcze nie został rozstrzygnięty. Będzie on przedłużony na następny rok szkolny. Przeprowadzam go wspólnie z panią Lidią Napierałą. Planujemy włączyć do udziału w tym konkursie wszystkie szkoły z terenu gminy).
3. Od początku swojej pracy w szkole podstawowej włączałam uczniów w aktywną pracę na rzecz szkoły. Najpierw pracując w świetlicy szkolnej, a potem w bibliotece, organizowałam kiermasze świąteczne prac dzieci. Dochód z tych kiermaszów przekazywany był na potrzeby świetlicy szkolnej, biblioteki lub Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mając jasny cel uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w przygotowaniach i obsłudze kiermaszów.
4. Przeprowadzałam warsztaty z techniki decoupage’u dla uczniów (w czasie ferii zimowych 2011 i 2012) oraz dla rodziców i uczniów podczas Rodzinnego Jarmarku Rokietnickiego z okazji Dnia Dziecka w 2011 roku.
5. Pomagałam przy realizacji zadania wynikającego z projektu UNICEF Uszyj laleczkę. Lalki szyły dzieci z prowadzonego przeze mnie koła Zabawy nie tylko z igłą.
6. Organizowałam imprezy i działania, które na trwałe wpisały się w tradycję szkoły.
W październiku obchodzimy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Organizuję wtedy kiermasz taniej książki i czytanie najmłodszym, a uczniów z aktywu bibliotecznego zachęcam do tworzenia plakatów promujących bibliotekę i czytanie.
W listopadzie organizuję z koleżanką nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej Dzień Pluszowego Misia dla oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych naszej szkoły.
W maju odbywa się w bibliotece szkolnej Pasowanie na czytelnika – uroczystość dla klas pierwszych.
W czerwcu organizuję kiermasz podręczników używanych, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów klas czwartych, piątych i szóstych.
7. Co roku powołuję aktyw biblioteczny spośród uczniów klas piątych i szóstych. Członków aktywu bibliotecznego wdrażam do pomocy w pracy w bibliotece szkolnej: pełnią dyżury na przerwach, dbają o porządek w bibliotece, pomagają uczniom z młodszych klas przy wyborze książek, wypożyczają książki, inwentaryzują czasopisma, uczestniczą w przygotowaniu kiermaszów i imprez bibliotecznych, przeprowadzają zajęcia dla najmłodszych (czytanie), przypominają uczniom o oddawaniu przetrzymywanych książek.
8. Przeprowadzałam spotkania w bibliotece dla przedszkolaków z przedszkola Bajeczka i Mumula.

§8 ust.2 pkt 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Aktywnie uczestniczyłam w organizacji imprez środowiskowych takich jak: Rodzinny Jarmark Rokietnicki z okazji Dnia Dziecka, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Współpracowałam z Radą Rodziców i Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz pozyskiwałam sponsorów wśród przedsiębiorców i osób prywatnych.
2. Współpracowałam ze Szkolnym Kołem Caritas. Uczestniczyłam w akcjach charytatywnych na rzecz powodzian (zbiórka żywności i odzieży) oraz w zbiórce pieniędzy dla potrzebujących osób z naszej archidiecezji (zbiórki organizowane przez Caritas Polska) i w przedświątecznej sprzedaży opłatków, świec Caritas i in.
3. Współorganizowałam I Gminny Konkurs Recytatorski Wiosenne Poezjowanie. Konkurs objęty był patronatem Wójta Gminy Rokietnica i został zorganizowany i przeprowadzony we ścisłej współpracy z Urzędem Gminy Rokietnica.
4. Z koleżanką bibliotekarką pracującą w gimnazjum zorganizowałam konkurs Cztery pory roku w gminie Rokietnica. Konkurs, objęty był honorowym patronatem Wójta Gminy Rokietnica i CK Zamek w Poznaniu. Skierowany był do wszystkich szkół z terenu naszej gminy. Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pełniła funkcję przewodniczącej jury oceniającego prace plastyczne. Pozyskałyśmy wielu sponsorów nie tylko z naszej gminy. Nagrodzone dzieci były na pływalni w Suchym Lesie oraz miały możliwość skorzystania z zajęć artystycznych organizowanych przez CK Zamek w Poznaniu. Dwie klasy spędziły fantastyczne popołudnie w gospodarstwie agroturystycznym.
5. Uczestniczyłam w organizacji zajęć w czasie ferii zimowych. Prowadziłam warsztaty plastyczne dla uczniów i nauczycieli (2011, 2012r.).
6. Pozyskiwałam sponsorów na rzecz biblioteki szkolnej poprzez aktywną, wieloletnią współpracę z przedstawicielami hurtowni i księgarni.

§8 ust.2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
Specyfika mojej pracy oraz miejsca pozwala mi na swobodne rozmowy z uczniami. Mogę być bardziej ich przyjacielem niż dyscyplinującym nauczycielem. W bibliotece uczniowie są często zupełnie inni niż poza nią: bardziej otwarci, skorzy do rozmowy i do zwierzeń. Ja też mam więcej czasu na to, by im się przyjrzeć, zapytać o różne sprawy, porozmawiać, gdy widzę taką potrzebę. Biblioteka , dzięki swej miłej, wyciszającej atmosferze jest miejscem, gdzie uczniowie często szukają zrozumienia, a ja mogę być pośrednikiem pomiędzy uczniami potrzebującymi pomocy, a psychologiem i pedagogiem, którzy mają kompetencje, by tej pomocy udzielić.

1. Uczeń słaby. Na początku mojego stażu stanęłam wobec sytuacji Ani S., dziewczynki, którą znałam jeszcze z pracy w świetlicy szkolnej. Ania , jako jedyne dziecko z rodziny wielodzietnej z pogranicza patologii, miała szansę skończyć zwykłą szkołę podstawową (reszta jej rodzeństwa kończyła oddział klas specjalnych w naszej szkole). Uczennica miała możliwości, jednak nie miała żadnego wsparcia z domu. Postanowiłam pomóc dziewczynce i wspólnie z pedagogiem i wychowawczynią Ani opracowałyśmy plan działania, który przewidywał mnie w roli wspomagającej przy odrabianiu prac domowych i przy okazji wyłapywaniu poważniejszych braków w wiedzy szkolnej dziecka. Ani udało się ukończyć szkołę podstawową bez powtarzania klasy szóstej.
2. Zauważyłam, że uczniowie klas starszych (czwartych, piątych i szóstych) zdecydowanie rzadziej odwiedzają bibliotekę niż uczniowie klas młodszych. Postawiłam sobie pytanie: dlaczego dzieci, które były dobrymi czytelnikami i częstymi gośćmi w bibliotece, po przejściu do czwartej klasy nagle przestają odwiedzać bibliotekę? Postanowiłam zbadać to zjawisko.
3. Arteterapia – wspomaganie dziecka nieśmiałego, zamkniętego w sobie, wycofanego.

Podsumowanie

Realizowane przeze mnie zadania odpowiadały na potrzeby uczniów i były zgodne z przyjętą koncepcją szkoły. Jest wiele rzeczy, których realizację będę kontynuować w następnych latach pracy. Planuję nadal łączyć pracę biblioteki z zajęciami artystycznymi i aktywnie włączać w te działania uczniów na wszystkich etapach nauczania.
Większość zadań podejmowałam we współpracy z innymi nauczycielami i to także zamierzam kontynuować.
Dzięki zadaniom, których się podjęłam, ukazałam szerokie spektrum możliwości jakie stwarza biblioteka. Biblioteka jako centrum informacji, jako miejsce artystycznych działań, jako aktywnie działająca komórka szkoły.
Myślę, że uczestnictwo biblioteki w życiu społeczności szkolnej, jej zaangażowanie w organizację imprez i uroczystości pozytywnie wpływa na wizerunek nie tylko samej biblioteki szkolnej, ale całej szkoły.


miejscowość, data
Katarzyna Piechalak
bibliotekarz szkolny

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.