X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17010
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA


nauczyciel stażysta: mgr Justyna Kuklik
opiekun stażu: mgr xxx
miejsce stażu: Zespół Szkół Nr 17 w Białymstoku
okres odbywania stażu: 01. 09. 2008 – 31. 05. 2009

posiadane kwalifikacje:
studia wyższe zawodowe – pedagogika resocjalizacyjna
studia magisterskie uzupełniające – pedagogika
studia podyplomowe – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
studia podyplomowe – pedagogika przedszkolna z terapią dziecka
W trakcie odbywania stażu realizowałam następujące cele założone w planie rozwoju zawodowego:

A. POZNANIE ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

1. Zapoznałam się z dokumentami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego, a w szczególności z rozdziałem 3a „Karty Nauczyciela” dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli.

Zapoznałam się również z literaturą oraz artykułami dotyczącymi awansu zawodowego:

Dariusz Dwojewski, Podstawy prawne awansu zawodowego po zmianach, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych, Katowice 2005;

Jarosław Kordziński, Tajemnice awansu zawodowego, WSiP, Warszawa 2005;

Ewa Góra, Zatrudnianie i awans zawodowy nauczycieli: wzory pism z komentarzem według znowelizowanej Karty Nauczyciela, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2005;
Kazimierz Makowski, Podręcznik dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych, Programowanie Komputerów, Konstancin 2006;
Aleksandra Stonka, Awans zawodowy po zmianach, "Biblioteka w Szkole", nr 3/2008;
Dorota Strzelecka, Krystyna Ratyńska-Olechowska, Awans zawodowy nauczyciela po nowemu: Zmiany w przepisach dotyczących awansu zawodowego, "Biblioteka w Szkole", nr 2/2005;
Elżbieta Trojan, Awans zawodowy nauczyciela, „Nowe w Szkole”, nr 9/2006;
Elżbieta Borys, Harmonogram przebiegu stażu, „Nowe w Szkole”, nr2/2002.

2. Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie spisanym kontrakcie (załącznik nr 1). W czasie stażu mogłam również na bieżąco konsultować się z opiekunem.

3. Zapoznałam się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły:

Regulamin Zespołu Szkół nr 17 w Białymstoku
Statut Szkoły
Program Rozwoju Szkoły
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Program Wychowawczy Szkoły
Szkolny Program Profilaktyki

4. Na bieżąco brałam udział w formach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Uczestniczyłam też w posiedzeniach Rady Pedagogicznej: 11.09.2008, 18.09.2008, 02.10.2008, 16.10.2008, 30.10.2008, 13.11.2008, 27.11.2008, 11.12.2008, 08.01.2009, 12.01.2009, 22.01.2009, 12.02.2009, 19.02.2009.
Kilkukrotna nieobecność w posiedzeniach Rady Pedagogicznej wynikała z tego, iż odbywały się one w godzinach mojej pracy.

5. We wrześniu zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. „Odświeżyłam” wiadomości zaczerpnięte podczas kursu okresowego bhp ukończonego w poprzednim miejscu pracy. (załącznik nr 2)

6. W czerwcu 2009 roku przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

7. W czerwcu złożyłam wniosek o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz dokumentację formalną dotyczącą stażu.


B. UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY ORAZ OMAWIANIE PROWADZONYCH I HOSPITOWANYCH ZAJĘĆ

1. W trakcie odbywania stażu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.
Oto tematyka przeprowadzonych przeze mnie zajęć:
„Prawidłowe zachowanie się przy stole”
„Bądź moim przyjacielem”
„Dostrzegamy uczucia (emocje) i wyrażamy je”
„Wyobraźnia dodaje nam skrzydeł”
„Zajęcia sportowe na boisku szkolnym”
„Bądź bezpieczny na drodze”
„Dobrze czuję się w swojej grupie świetlicowej”

Przed przeprowadzeniem zajęć opracowywałam konspekty. Przeprowadzone zajęcia omawiałam z hospitującym mnie nauczycielem, wyciągałam wnioski do dalszej pracy.
(załącznik nr 3)

2. We wrześniu opracowałam roczny plan pracy świetlicy. Na bieżąco dokonywałam wpisów do dziennika.
3. W trakcie trwania stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli. Szczególnie zwracałam uwagę na dobór metod i form pracy. Po każdych zajęciach omawiałam je z prowadzącym oraz sporządzałam arkusz obserwacji zawierający najistotniejsze uwagi dotyczące lekcji. (załącznik nr 4)
4. Na bieżąco analizowałam zajęcia hospitowane oraz prowadzone samodzielnie. Zwracałam uwagę na moje mocne i słabe strony. Wyciągałam wnioski do dalszej pracy.

C. DOSKONALENIE WŁASNEGO WARSZTATU PRACY

1. Poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Brałam udział w następujących szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach: (załącznik nr 5)
„Tworzenie planu rozwoju zawodowego” (16 września 2008r., Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku)
„Zachowanie agresywne uczniów niepełnosprawnych intelektualnie” (17 września 2008r., Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku)
„Diagnozowanie potrzeb uczniów świetlicy szkolnej” (6 października 2008r., Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku)
„Zachowanie nauczyciela wobec tzw. trudnych uczniów w perspektywie porozumienia bez przemocy” (7 listopada 2008r., Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku)
„Jak pracować nad integracją klasy, do której uczęszcza uczeń z trudnościami w koncentracji uwagi?” (18 listopada 2008r., Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku)
„Jak pracować nad integracją klasy, do której uczęszcza uczeń z niepełnosprawnością intelektualną” (19 listopada 2008r., Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku)
„Jak zaplanować i efektywnie poprowadzić godziny wychowawcze?” (6 grudnia 2008r., Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku)
„Działanie i zabawa – najskuteczniejsze metody pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym” (12 stycznia 2009r., Wydawnictwo Edukacja Polska)
„Muzyka...to łatwe! Formy umuzykalniania uczniów klas pierwszych” (17 lutego 2009r., Wydawnictwo Edukacja Polska)
„Planowanie sytuacji wychowawczych w klasie w celu uaktywnienia ucznia niepełnosprawnego intelektualnie” (18 lutego 2009r., Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku)
„Sześcioletni a siedmioletni uczeń – o dojrzałości szkolnej” (24 lutego 2009r., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne)
„Rodzic trudny w kontakcie. Jak sobie radzić, by nie zapomnieć o problemach ucznia. Część I.” (3 marca 2009r. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku)
„Nie ma dzieci – są ludzie, czyli o prawach małego człowieka. Budowanie programu wychowawczego zgodnego z prawami dziecka” (6 marca 2009r., Wyd. REA, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku)
„Rodzic trudny w kontakcie. Jak sobie radzić, by nie zapomnieć o problemach ucznia. Część II.” (10 marca 2009r. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku)
„Wychowanie przez sztukę. Odkrywamy zdolności!” (14-15 marca 2009r., Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Białymstoku)
„Tekst literacki jako obszar zabawy i rozwoju intelektualnego małego dziecka” (18 marca 2009r., Wydawnictwo Nowa Era)
„Rozbudzić geniusza - efektywne techniki uczenia się” (Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku)
„Nauczyciel przedmiotu - wychowawcą. Współpraca z rodzicami” (Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku)
„Uczenie się w grupie - o tym jak trudności zamienić na sukces” ( Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku)

Jeszcze przed rozpoczęciem stażu ukończyłam wiele kursów i szkoleń dzięki którym mogłam usprawnić swoją pracę. Brałam też udział w konferencjach czy warsztatach. Na tych formach doskonalenia nabyłam wiedzę teoretyczną jak i praktyczną niezwykle przydatną w moim zawodzie. (załącznik nr 6)

Społeczne Ognisko Muzyczne (5 lat) – klasa fortepianu
Kurs na wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży
„Pentatonika – chińska muzyka”
„Jak rozwijać wyobraźnię w sztuce – techniki plastyczne”
„Uczeń z ADHD na lekcjach języka polskiego – uciążliwy problem czy pedagogiczne wyzwanie?”
„Rola skutecznego komunikowania się w utrzymaniu dobrych relacji międzyludzkich”
„Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
„Jak zaplanować i efektywnie przeprowadzić godziny wychowawcze”
„Motywacja ucznia do uczenia się”
„Sposoby rozwiązywania konfliktów”
„Sposoby kształtowania i rozwijania umiejętności społecznych”
„Mediacje rówieśnicze”
„Wielozmysłowe poznanie na pierwszych etapach edukacji. Nowe doświadczenia”
„Niech się Pani na mnie nie wydziera!...Komunikacja z dzieckiem w sytuacji konfliktu”
„Ograniczenia i możliwości tworzenia bezpiecznej atmosfery w szkole”

W ramach samokształcenia poddawałam się również lekturze czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno – psychologicznej. (załącznik nr 7)

2. W okresie trwania stażu współpracowałam z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, psychologami, terapeutą, socjoterapeutą itd. w celu wymiany doświadczeń i poszukiwania rozwiązań.

3. Według potrzeb przygotowywałam pomoce przydatne w procesie dydaktyczno – wychowawczym na zajęciach w celu podniesienia poziomu pracy. (załącznik nr 8)

4. Doskonaliłam multimedialne techniki pracy. Przygotowywałam dokumentację w formie elektronicznej.
W Internecie na portalach edukacyjnych opublikowałam następujące artykuły: (załącznik nr 9)
„Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty” (http://www.swietlica59.pwii.pl/prace-55.htm)
„Bądź moim przyjacielem – scenariusz zajęć integrujących grupę” (http://www.edukacja.edux.pl/p-2676-badz-moim-przyjacielem.php)
„Skuteczne porozumiewanie się – scenariusz zajęć świetlicowych” (http://www.edukacja.edux.pl/p-3808-skuteczne-porozumiewanie-się-scenariusz.php)
„Dostrzegamy uczucia (emocje) i wyrażamy je” (http://www.swietlica59.pwii.pl/prace-149.htm)
„Uczymy się rozwiązywać konflikty – scenariusz zajęć świetlicowych” (http://www.45minut.pl/publikacje/inne/uczymy-sie-rozwiazywac-konflikty-scenariusz-zajec-swietlicowych-2.html)
„Czym jest konflikt? Jak go rozwiązywać? – scenariusz zajęć świetlicowych” (http://www.edukacja.edux.pl/p-3809-czym-jest-konflikt-jak-go-rozwiazywac.php)
„Wzmacnianie poczucia własnej wartości – scenariusz zajęć świetlicowych” (http://www.swietlica59.pwii.pl/prace-160.htm)


D. ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISK UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM

1. Poznałam sytuację rodzinną uczniów. Znam środowisko i problemy większości uczniów. Jestem w stałym kontakcie z wychowawcą, pedagogami, terapeutami. Regularnie prowadzę rozmowy z rodzicami oraz z samymi uczniami.

2. Na bieżąco pogłębiam wiedzę w zakresie zaspokojenia potrzeb wychowawczych uczniów poprzez stałą obserwację dziecka oraz współpracę z nauczycielami.

3. Realizowałam zadania wychowawcze i opiekuńcze poprzez prowadzenie zajęć zgodnie z planem pracy i harmonogramem zajęć oraz indywidualizacją form i metod pracy w zależności od potrzeb i możliwości wychowanków.

4. Pomagałam w organizacji uroczystości szkolnych oraz brałam udział w imprezach szkolnych (Wigilia, Dzień Sportu, Forum Szkół itd.). Ze swoimi uczniami organizowałam świetlicowe imprezy takie jak: Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Bal Przebierańców. (załącznik nr 10)


INNE DOKONANIA NIE ZAWARTE W PLANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO

Przez cały rok wspomagałam aktywność twórczą dzieci poprzez umieszczanie ich prac na wystawach klasowych oraz gazetkach ściennych.
Uczniowie świetlicy chętnie brali udział w zewnątrzszkolnych konkursach plastycznych: (załącznik nr 11)
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Przygody Myszki Norki” (organizator - Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”)
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zdrowy Przedszkolak” (organizator – Prywatne Przedszkole „Pod Muchomorkiem” w Toruniu)
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Ekologia na wesoło” (organizator – Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 32 w Białymstoku)
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Witaj Wiosno” (organizator – Zespół Szkół Nr 13 w Białymstoku)
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zaczarowana Szuflada” (organizator – Klub Kultury „Zastów” w Warszawie)
Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Moja Mała Ojczyzna w Unii Europejskiej” (organizator – Wojewoda Podlaski i Podlaski Kurator Oświaty)
Konkurs Plastyczny „Mój Las – Las Moich Marzeń” (organizator – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku)

Uczniowie uczestniczący w konkursie otrzymali dyplomy i podziękowania od organizatorów. Większym sukcesem było zajęcie przez uczennicę świetlicy 3 miejsca w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Witaj Wiosno”.
W czasie odbywania stażu brałam również czynny udział w pracy zespołu przedmiotowego. Przez cały rok – w miarę potrzeb brałam udział w tworzeniu wewnątrzszkolnych dokumentów. Inne podejmowane przeze mnie działania to:
12.03.2009 r. – referat „Motywowanie ucznia trudnego do nauki”
30.04.2009 r. – lekcja otwarta „Korygowanie obrazu własnej osoby poprzez kształtowanie umiejętności społecznych”
27.05.2009 r.– warsztaty „Budowanie adekwatnej samooceny. Praca z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami w zachowaniu”
(załącznik nr 12)

Podsumowanie

Przedstawione sprawozdanie obejmuje tylko niespełna roczny okres mojej pracy zawodowej. W latach poprzedzających staż równie sumiennie i rzetelnie wykonywałam wszystkie zadania wynikające z moich obowiązków i potrzeb szkoły. Ciągle uczę się czegoś nowego. Każdego roku odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody i pomysły, które umożliwiają wszechstronny rozwój dzieci. Często pracuję metodami aktywnymi z wykorzystaniem wszystkich pomocy jakie posiada szkoła oraz moich własnych. Jestem pozytywnie nastawiona na nowości dydaktyczne i metodyczne. Praca z dziećmi i dla dzieci daje mi niezmiernie dużo satysfakcji i zadowolenia.
Analizując moją pracę w okresie stażu stwierdzam, że zrealizowałam wszystkie zadania wytyczone w planie rozwoju zawodowego.
Myślę, że wykonane zadania znacznie przyczyniły się do wzrostu jakości mojej pracy i jeszcze lepszego funkcjonowania szkoły. Wiele z nich to zadania o charakterze ciągłym, które zamierzam kontynuować. W przyszłości nadal zamierzam podnosić swoje kwalifikacje i korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego tak aby warsztat mojej pracy był coraz doskonalszy......................................... ...................................... Nauczyciel stażysta Opiekun stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.