X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17034
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowrgo ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Marzena Słowik
Nazwa, adres przedszkola: Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Szczawnicy
Stanowisko pracy: nauczyciel kontraktowy
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2012r – 31.05.2015r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Małgorzata Botor
Dyrektor przedszkola: mgr Alicja Łazarczyk


§ 7 ust. 2 pkt. 1
„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania
ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.”


Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela mianowanego:
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., z późn. zm.,
- Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004 r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
2. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego oraz złożenie Wniosku o Rozpoczęcie Stażu na Nauczyciela Mianowanego.
09.2012 r.
09.2012 r.

Stosowanie się do poznanych przepisów prawa w trakcie odbywania stażu
Plan Rozwoju Zawodowego oraz Wniosek o Rozpoczęcie Stażu

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

1. Zawarcie kontraktu.
2. Pomoc w opracowaniu Planu Rozwoju Zawodowego.
3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
09.2012 r.
09.2012r.
05.06.2015 r.
Kontrakt
Plan Rozwoju Zawodowego
Sprawozdanie

3. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z tych funkcji zadań.

1. Aktywne i systematyczne współdziałanie z dyrektorem przedszkola, rodzicami i innymi nauczycielami:
- udział w Radach Pedagogicznych,
- współpraca z Gronem Pedagogicznym,
- współpraca z Radą Rodziców w zakresie realizacji zadań wynikających z planu współpracy z rodzicami,
- współpraca z Dyrektorem – konsultacje, rozmowy.
2. Udział w Wewnętrznym Doskonaleniu Nauczycieli (WDN):
- udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej,
- wymiana doświadczeń z nauczycielami.
3. Prowadzenie i obserwowanie zajęć koleżeńskich, otwartych.
W okresie stażu
W okresie stażu
– zgodnie z terminami WDN
W okresie stażu
Wpis do księgi Protokołów Rady Pedagogicznej, materiały, opracowania
Wpis do księgi Protokołów Rady Pedagogicznej, notatki własne
Scenariusze zajęć, notatki własne

4. Podejmowanie działań na rzecz przedszkola i środowiska.

1. Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzaniu uroczystości przedszkolnych: Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Pożegnanie zimy, powitanie wiosny, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Festiwal Baśni i Bajki.
2. Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie wyjść pozaszkolnych o różnorodnej tematyce, podczas wycieczek i imprez.
3. Przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w konkursach organizowanych w placówce i poza placówką.
4. Realizowanie projektów: „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Akademia Aquafresh”.
5. Realizacja programu „Cała Polska czyta dzieciom”.
6. Prowadzenie działalności związanej z promocją przedszkola:
- organizacja kolejnych edycji Przeglądu Tanecznego,
- udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych.
7. Organizowanie różnorodnych akcji:
- „Góra grosza”,
- „Marzycielska Poczta”,
- zbiórka surowców wtórnych.
8. Pomoc w dekorowanie sal, korytarzy oraz gazetki tematycznej.
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
Scenariusze imprez
Karty wycieczek, zdjęcia, prace plastyczne dzieci
Zaświadczenia, podziękowania, zdjęcia
Zaświadczenia, podziękowania, zdjęcia
Zapisy w dzienniku zajęć
Zaświadczenia, podziękowania
Zaświadczenia, podziękowania, zdjęcia
Zdjęcia

5. Dokonywanie ewaluacji własnej pracy i podjętych działań.

1. Systematyczna analiza i określanie mocnych i słabych stron własnej działalności i podejmowanie działań modyfikujących. Opracowanie Arkusza Autodiagnozy Pracy Własnej, w celu autorefleksji i wytyczenia kierunków własnego Rozwoju.
06.2013.
06.2014.
Arkusze autodiagnozy. Autorefleksja


§ 7 ust. 2 pkt. 2
„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.”

1. Poznanie środowiska dzieci i ich sytuacji rodzinnej.

1. Obserwacja dzieci w różnych sytuacjach.
2. Poznanie środowiska w jakim żyją, mieszkają dzieci.
3. Praca z dziećmi w celu zaspakajania ich potrzeb, możliwości, oczekiwań:
- integrowanie grupy,
- opracowanie kontraktu grupowego,
- praca indywidualna z dziećmi z problemami edukacyjnymi oraz z dziećmi szczególnie uzdolnionymi.
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
Karty obserwacji dzieci
Rozmowy indywidualne
Scenariusze zajęć, zapisy w dziennikach zajęć, kontrakt

2. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dzieci.

1. Udział w spotkaniach grupowych z rodzicami.
2. Konsultacje indywidualne z rodzicami.
3. Organizowanie zajęć otwartych.
4. Uczestnictwo i pomoc w organizacji uroczystości o charakterze rodzinnym.
5. Włączenie rodziców w organizację uroczystości, wycieczek.
6.Włączanie rodziców do pracy na rzecz grupy, przedszkola.
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
Zeszyt konsultacji
Zapisy w dzienniku zajęć, scenariusze zajęć
Zapisy w dzienniku zajęć, scenariusze zajęć, zdjęcia
Zapisy w dzienniku zajęć, scenariusze zajęć, zdjęcia

3. Analiza i diagnozowanie możliwości i potrzeb dzieci oraz podejmowanie stosownych działań.

1. Diagnozowanie umiejętności dzieci 4,5,6 – letnich w wybranym obszarze oraz podejmowanie działam rozwijających diagnozowane obszary.
W okresie stażu
Arkusze zbiorcze

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

1. Nawiązanie współpracy z instytucjami wspierającymi pracę przedszkola – współpraca z Nadleśnictwem w Krościenku, Strażą Pożarną, Biblioteką Publiczną, Strażą Miejską, Spółką Thermaleo S.A. i Uzdrowiskiem Szczawnica.
W okresie stażu
Potwierdzenia, podziękowania, zapisy w dzienniku

5. Uaktywnienie środowiska przedszkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Uczestniczenie w warsztatach i szkoleniach poświęconych problemom współczesnego świata.
W okresie stażu
Zaświadczenia


§ 7 ust. 2 pkt. 3
„Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.”

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktycznej.

1. Wykorzystanie programów Word, Excel, Power Point, itp. do przygotowywanie konspektów zajęć, programów, planów, scenariuszy, pomocy dydaktycznych i innej dokumentacji przedszkolnej a także materiałów związanych z awansem zawodowym.
2. Wykorzystanie prywatnych zbiorów: fantazyjnych czcionek, ozdobników, gifów, ornamentów, obrazków i autokształtów do opracowywania dyplomów i podziękowań.
W okresie stażu
W okresie stażu
Dokumentacja przedszkolna, scenariusze. Opis i analiza efektów własnej pracy
Przykładowe wydruki

2. Wykorzystanie Internetu.

1. Korzystanie z informacji znajdujących się w portalach edukacyjnych w celu wzbogacenia własnej wiedzy i dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami.
2. Korzystanie ze zbiorów Internetu jako formy samokształcenia, a zwłaszcza ze stron portali edukacyjnych i stron kuratoryjnych.
3. Zamieszczenie Planu Rozwoju Zawodowego na stronie internetowej.
W okresie stażu
W okresie stażu
09.2012 r.
Spis portali internetowych
Przykładowe wydruki
Adres strony internetowej


§ 7 ust. 2 pkt. 4
„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań”.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

1. Aktywna i systematyczna współpraca ze specjalistami: logopedą, pedagogiem i psychologiem z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej.
W okresie stażu
Notatki własne

2. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.

1. Ukończenie studiów podyplomowych: Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
2. Udział w:
- warsztatach metodycznych,
- kursach,
- szkoleniach,
- konferencjach.
W okresie stażu
W okresie stażu
Dyplom ukończenia studiów
Zaświadczenia o ukończeniu warsztatów, kursów

3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

1. Samodzielne studiowanie literatury fachowej.
2. Śledzenie na bieżąco nowości pedagogicznych.
3. Stosowanie innowacyjnych metod (Sherborne, relaksacyjne, Metoda Dobrego Startu, Majchrzak, Dziamska, itp.) w pracy w oparciu o literaturę i nabyte doświadczenie.
4. Tworzenie kart pracy, scenariuszy zajęć, imprez okolicznościowych.
5. Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.
W okresie stażu
Na bieżąco
Na bieżąco
Na bieżąco
Na bieżąco
Zgromadzona literatura
Własne notatki
Karty pracy, scenariusze, pomoce dydaktyczne
Karty pracy, scenariusze, pomoce dydaktyczne
Zbiór materiałów

4. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów dydaktyczno – wychowawczych.

1. Integrowanie grupy, zapobieganie agresji, rozwiązywanie konfliktów, kształtowanie pozytywnych zachowań.
Na bieżąco
Wpisy w dzienniku


§ 7 ust. 2 pkt. 5
„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.”

1. Pogłębienie przepisów dotyczących systemu oświaty.

1. Analiza dokumentacji:
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., z późn. zm.,
- Ustawa o Systemie Oświaty z dn.7 września 1991r.
- Rozporządzenia MEN
W okresie stażu
Akty prawne, notatki

2. Pogłębianie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.

1. Analiza dokumentacji Przedszkola:
- statut,
- program rozwoju,
- roczne programy pracy przedszkola,
- przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
- organizacja pracy,
- i inne.
2. Aktywny udział w realizacji projektów edukacyjno – wychowawczych przedszkola.
Na bieżąco
W okresie stażu
Potwierdzenie Dyrektora
Wpisy w dzienniku, scenariusze, zdjęcia

3. Uczestniczenie w tworzeniu dokumentacji przedszkola i w innych działaniach na rzecz placówki, zgodnie z panującymi przepisami prawa

1. Opiniowanie i zatwierdzanie uchwał Rady Pedagogicznej.
2. Opracowywanie i modyfikowanie rozmaitych dokumentów wewnątrzprzedszkolnych.
3. Dostosowanie planów miesięcznych do obowiązujących uregulowań prawnych.
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
Protokoły
Opracowana dokumentacja
Plany miesięczne, przepisy prawne

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.