X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17024
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO: mgr Katarzyna Żak

POSIADANE KWALIFIKACJE:

Studia magisterskie na kierunku: Pedagogika, specjalnośc nauczanie początkowe, wychowanie przedszkolne, studia podyplomowe oligofrenopedagogika


NAZWA I ADRES PRZEDSZKOLA:
Zespół Szkół nr 3 w Częstochowie

STANOWISKO PRACY: Nauczyciel kontraktowy

TERMIN ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2012 r.

CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata 9 miesięcy

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających za statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
(§ 7 ust.1 pkt.1) 1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych:
a) Tradycje ludowe związane z rAndrzejkamir1;.
b) Witaj święty Mikołaju
c) Dzień Babci i Dziadka
d) Bal karnawałowy
e) Dzień Matki
f) Dzień Dziecka
g) Żegnamy przedszkole.

3. Prowadzenie uroczystości przedszkolnych w roli konferansjera.

4. Współpraca z nauczycielami podczas organizowania różnorodnych imprez, wyjść i wyjazdów dzieci poza teren przedszkola:
a) wycieczki autokarowe
b) wycieczki w teren
c) Święto Kwitnącej Truskawki.

5. Współpraca z rodzicami, Szkołą Podstawową i środowiskiem.

6. Czynne uczestniczenie w realizacji priorytetów edukacyjno-wychowawczych wynikających z Rocznego Planu Pracy Przedszkola.

7. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu w okresie stażu

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.


(§ 7 ust. 1 pkt. 2) 1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrz przedszkolnym doskonaleniu nauczycieli:
- uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego-radach szkoleniowych

2. Udział w kursach , warsztatach metodycznych organizowanych w ramach zewnętrznego doskonalenia.

3. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali itp.

4. Czytelnictwo wydawnictw pedagogiczno- psychologicznych r11; wyszukiwanie materiałów edukacyjnych dotyczących wzbogacenia pracy nauczyciela o ciekawe metody i formy pracy stosowane w wychowaniu przedszkolnym.

5. Poszerzenie swojej wiedzy poprzez kontakt z wykwalifikowanymi osobami (spotkania z psychologiem, logopedą).

6. Zbieranie informacji o własnych osiągnięciach od dyrektora, opiekuna stażu, Rady pedagogicznej.
3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty. (§ 7 ust. 1 pkt. 3) 1. Analiza dokumentacji:
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Karta Nauczyciela- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 z późniejszymi zmianami (z dnia 15 listopada 2004);
- Ustawa o systemie oświaty;
- Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).

3. Udział w konferencjach o systemie oświaty.

4. Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat.

5. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.


4. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
(§ 7 ust. 2 pkt. 1) 1. Współpraca z opiekunem stażu:

- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
- Zawarcie kontraktu;
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu;
- Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora r11; hospitacja;
- Określenie mocnych i słabych stron własnej pracy

2. Monitoring i ewaluacja własnej pracy:
- opracowywanie miesięcznych planów dydaktyczno- wychowawczych;

- prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji pedagogicznej: dziennik zajęć;

- okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków;

- wypełnienie Arkusza samooceny nauczyciela.

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania;
- Opracowanie pomocy dydaktycznych .

4. Publikowanie własnych prac.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW;
- Publikacja scenariuszy zajęć.

5. Włączenie się do akcji "Cała Polska czyta dzieciom", "Góra Grosza".

6. Włączanie do zajęć elementów terapii pedagogicznej.


5. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7. ust 2. pkt 2.)

1. Poznanie i uwzględnianie potrzeb rozwojowych dzieci:
-stosowanie różnorodnych metod i form
pracy z uwzględnieniem zainteresowań i
różnic rozwojowych dzieci;
- eksponowanie prac dzieci;
- udział dzieci w konkursach
organizowanych przez różne instytucje i przedszkola takich jak: konkursy
plastyczne, małe formy teatralne, festyny;

- udział dzieci w przedstawieniach;

- organizacja konkursów ukierunkowanych na zagadnienia profilaktyczne czy rozwój zainteresowań wychowanków;
- współorganizowanie akcji o zasięgu lokalnym: Sprzątanie Świata.
- organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy.

2. Współorganizowanie i przygotowywanie uroczystości i imprez przedszkolnych.

3. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków:
- Obserwacja dzieci,
- Rozmowy z dziećmi,
- Zebrania z rodzicami,
- Spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania i potrzeb rodziców.

4. Prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców, zawieszanie informacji dotyczących ogólnego rozwoju dziecka, ciekawostek, treści programowych;

5. Współpraca ze specjalistami r11; korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa, logopedy.


6. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii komputerowej i informacyjnej. (§ 7 ust. 2 pkt. 3)

1. Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy r11; opracowanie pomocy, dokumentów, scenariuszy, planów miesięcznych.

2. Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji, środków audiowizualnych (komputer, DVD, telewizja).

3. Opracowanie i drukowanie dyplomów, zaproszeń, podziękowań na różne okazje.

4. Udział w internetowych kursach dla nauczycieli.

7. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
(§ 7 ust. 2 pkt. 4)

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki przez udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.

2. Samokształcenie r11; zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.

4.Przeprowadzenie rady szkoleniowej na temat związany z zastosowaniem elementów terapii pedagogicznej w pracy z dziećmi.


8. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy
społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
(§ 7 ust. 2 pkt. 5) 1. Udział w konferencjach o systemie oświaty.

2. Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych, podejmujących w/w temat.

3. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.

4. Udział w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej.

*Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r.

Plan sporządziła: mgr Katarzyna Żak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.