X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17022
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 2 pkt 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

ZADANIA

1.Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.

2.Podjęcie współpracy z opiekunem stażu.

3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego w celu pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

6. Publikowanie własnych prac.

SPOSÓB REALIZACJI

• ¬Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, między innymi: Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia o awansie zawodowym nauczyciela

• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
• ¬Zawarcie Kontraktu z opiekunem stażu poprzez ustalenie zakresu obowiązków;
• Przygotowanie Planu Rozwoju Zawodowego;
• Ustalenie z opiekunem stażu terminów spotkań;
• Ustalenie z opiekunem stażu zajęć obserwowanych i prowadzonych;
• Bieżące gromadzenie materiałów z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju;
• Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

• Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych;
• Udział w zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli:
- warsztaty metodyczne,
- kursy,
- szkolenia.

• Sprawowanie opieki nad salą lekcyjną;
• Przygotowanie pomocy do zajęć, dekoracji na uroczystości okolicznościowe, dekoracji w sali;
• Tworzenie kącików tematycznych;
• Studiowanie czasopism, literatury pedagogicznej i stron internetowych w celu poszukiwania i wdrażania nowych metod pracy z grupą;
• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania;
• Tworzenie scenariuszy spotkań z rodzicami (zajęcia otwarte, scenariuszy imprez okolicznościowych).

• Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć;
• Prowadzenie kart obserwacji dziecka;
• Przygotowanie informacji pisemnej dotyczącej
„gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej".

• Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego na portalu edukacyjnym;
• Publikacja scenariuszy zajęć w portalach internetowych.


§ 7 ust. 2 pkt 2.
Umiejętność uwzględnia¬nia w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska
lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

ZADANIA

1.Współpraca z rodzicami.
2. Poznanie możliwości dzieci.
3.Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
4. Udział w konkursach organizowanych przez przedszkola oraz inne instytucje.
5.Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

SPOSÓB REALIZACJI

• ¬Konsultacje indywidualne z rodzicami:
- przekazywanie uwag i spostrzeżeń,
- udzielanie informacji i pomocy.
• Zorganizowanie zajęcia otwartego dla rodziców;
• Włączenie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach okolicznościowych oraz wycieczkach klasowych;
• Przygotowanie i przekazanie rodzicom informacji pisemnej dotyczącej „gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej".

• Zbieranie informacji poprzez obserwację, diagnozę gotowości dziecka, rozmowy z rodzicami.
• Praca z dziećmi mającymi trudności;
• Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych dzieci;
• Konsultacje z pedagogiem i logopedą;
• Rozwijanie twórczych uzdolnień dzieci.

• Obserwacja dzieci w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
• Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami;
• Organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwijaniu zainteresowań i zdolności dzieci;
• Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i słabym;
• Eksponowanie wystaw prac dziecięcych.

• Przygotowanie dzieci do konkursów o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim.

• Organizowanie spotkań i wyjść do środowiska lokalnego: Biblioteka Miejska, Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.


§ 7 ust. 2 pkt 3.
Umiejętność wykorzysta¬nia w pracy tech¬nologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA

1.Wykorzystanie w pracy technologii komunikacyjnej i informacyjnej.

SPOSÓB REALIZACJI

• Wyszukiwanie informacji na temat awansu zawodowego nauczycieli, prawa oświatowego, scenariuszy;
• Korzystanie z encyklopedii multimedialnej, Internetu;
• Umieszczanie informacji i zdjęć na stronie internetowej szkoły dotyczących oddziału przedszkolnego;
• Wykorzystanie Internetu do umieszczania własnych publikacji;
• Opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy użyciu technik komputerowych;
• Przygotowanie za pomocą technik komputerowych dokumentacji dołączonej do wniosku;
• Wykorzystanie podczas zajęć filmów edukacyjnych.


§ 7 ust. 2 pkt 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

ZADANIA

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
2. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku.

3.Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.

SPOSÓB REALIZACJI

• Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego;
• Samokształcenie – zapoznanie się z propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin;
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej.

• Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

• Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzenie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej;
• Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze;
• Objęcie szczególną troską uczniów z trudnościami w nauce;
• Pedagogizacja rodziców.


§ 7 ust. 2 pkt 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w któ¬rej nauczyciel odbywał staż


ZADANIA

1. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

2. Pogłębianie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

SPOSÓB REALIZACJI

• Analiza dokumentacji:
- Ustawa o systemie oświaty;
- Karta Nauczyciela;
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Rozporządzenie MEN dotyczące podstawy programowej;

• Udział w konferencjach; szkoleniowych radach pedagogicznych o systemie oświaty.
• Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

• Analiza dokumentacji obowiązującej w szkole:
- Statut szkoły,
- Plan pracy szkoły,
- Program wychowawczy szkoły,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- Przepisy BHP obowiązujące w placówkach szkolnych.


........................................ ........................................
(data zatwierdzenia) (podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.