X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16977
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego
na stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Przemysław Landowski

Nauczyciel zatrudniony
w Gimnazjum nr 34 w Szczecinie
na stanowisku nauczyciela religii i edukacji dla bezpieczeństwa
i ubiegający się o awans zawodowy
nauczyciela dyplomowanego.

okres trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012


Cele:

1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy w sferze dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej, które ma prowadzić do podniesienia jakości pracy szkoły.
2. Wzrastanie w służbie Bogu i człowiekowi.
3. Zdobycie stopnia nauczyciela dyplomowanego.


Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. (§8 ust. 2pkt 1)

Lp.
Wyszczególnienie zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin

(Tabela - dop. red.)
1 2 3 4 5

1. Poznanie procedury awansu zawodowego pozwalającej ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenie, komentarze i opinie ekspertów). Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w Internecie i innych źródłach. Dyskusje na temat awansu z innymi nauczycielami. - Wniosek o rozpoczęcie stażu złożony do Dyrektora szkoły,
- plan rozwoju zawodowego złożony do Dyrekcji Szkoły,
- sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego. - wrzesień 2012r
- wrzesień 2012r.
- na koniec stażu

2. Aktywna praca w humanistycznym zespole przedmiotowym. Szkolenia w ramach WDN, ODN
Zaświadczenia, certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w odbytych szkoleniach metodycznych -Cały okres stażu

3. Samodzielne rozwijanie wiedzy na temat prawa oświatowego i reformy oświaty. Analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty.
Regularna lektura publikacji w Internecie i serwisach edukacyjnych. - Akty prawa oświatowego. - Cały okres stażu

4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy. Poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności na różnego rodzaju warsztatach szkoleniowych , kursach, konferencjach, radach szkoleniowych.
Opieka nad pracownią. Przygotowanie razem z uczniami pomocy dydaktycznych do religii i edukacji dla bezpieczeństwa (plakaty tematyczne).
- Potwierdzenia uczestnictwa. - Zgodnie harmonogramem i wskazaniami narzuconymi przez Dyrekcję Szkoły, ODN- Szczecin, Wydział Wychowania Katolickiego

5. Samodzielne studiowanie literatury i czasopism, wymiana doświadczeń. Lektura i analiza literatury fachowej.
Poszukiwanie nowych metod aktywizujących uczniów na katechezie i edukacji dla bezpieczeństwa.
Urozmaicanie i uatrakcyjnianie zajęć. - Wykaz przeczytanej lektury. - Cały okres stażu

6. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Udział w zajęciach warsztatowych, zbieranie informacji, autorefleksja i samoocena.
Praca w zespole przedmiotowym. Zespołowe rozwiązywanie spraw i problemów. - Ksero protokołów i sprawozdań zespołu. - Cały okres stażu

7. Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania zainteresowań i twórczej działalności uczniów. Przygotowanie uczniów do konkursów organizowanych przez Wydział Katechetyczny Diecezji Szczecińskiej. - Zaświadczenie udziału. - Cały okres stażu

8. Praca w zespole wychowawczym. Udział w spotkaniach zespołu wychowawczego, podejmowanie współpracy z pedagogiem szk. w celu rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych. -Ksero protokołu z posiedzeń ZW - W każdym roku stażu

9. Udział w konkursach międzyszkolnych. . Prowadzenie regularnych spotkań przygotowujących uczniów do udziału w poszczególnych etapach konkursów („Archidiecezjalnego Konkursu Papieskiego”, „Międzygimnazjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej”), Konkursy z pierwszej pomocy przedmedycznej.
-Opracowane materiały źródłowe, dyplomy, zdjęcia.
-Cały okres stażu

10. Organizacja imprez szkolnych. Współorganizowanie Wigilii. Opieka nad uczniami w czasie imprez szkolnych .
Przygotowanie gabinetu nr 08 na Dzień Otwarty Szkoły. -Sprawozdania z imprez, materiały katechetyczne, zdjęcia
-Cały okres stażu

11. Uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych. Realizacja autorskiego programu dla klasy z wolontariatem.
Współpraca ze Stowarzyszeniem Polites. Udział w akcji charytatywnej „Iskierka Radości”, Szlachetna Paczka, Góra grosza, kiermasz świąteczny.
-Sprawozdania, zdjęcia -Cały okres stażu

12. Współpraca z rodzicami. Udział w zebraniach.
Zaangażowanie rodziców w klasowe przedsięwzięcia
- lepszy przepływ informacji nauczyciel – rodzic. - Poświadczenia Dyrektora
-Notatki w dzienniku
-Kserokopie podziękowań dla rodziców -Cały okres stażu

13. Opieka nad Radą Młodzieży.
Realizacja planu pracy Rady Młodzieży: przygotowywanie i prowadzenie imprez szkolnych, konkursy, dyskoteki, spotkania z ciekawymi ludźmi, współpraca ze środowiskiem lokalnym – Rada Osiedla. -Zdjęcia imprez
-sprawozdania
-Cały okres stażu

14.
Pełnienie funkcji koordynatora do spraw bezpieczeństwa.
Profilaktyczne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, Cyber przemoc, Błękitny Patrol, współpraca ze Strażą Miejską, Policją. -Zdjęcia z imprez
-sprawozdania
-Cały okres stażu


Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
(§8 ust. 2pkt 2)

1 Wykorzystanie technologii informacyjnej w przygotowaniu opracowań dydaktycznych i metodycznych. Układanie scenariuszy, apeli, imprez, opraw liturgicznych.
Referaty i materiały potrzebne do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Przygotowanie sprawozdań ze stażu pisanych na komputerze.
Regularna lektura publikacji w Internecie, przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby katechezy i edukacji dla bezpieczeństwa (katolickie strony internetowe).
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, sprawdzianów. - Scenariusze.
- Referaty.
- Sprawozdania.
- Spis wykorzystywanych stron, programów, informacji.
- Cały okres stażu
- Cały okres stażu

2. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego. Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie. - Adres strony internetowej. -Cały okres stażu

3. Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach dodatkowych. Opracowanie gazetek ściennych lub wystaw. -Zdjęcia opracowanych gazetek ściennych / wystaw
potwierdzenia dyrektora szkoły. - Cały okres stażu

4. Opracowanie materiałów z okresu stażu z wykorzystaniem technologii komputerowej. Dokumentacja awansu zawodowego
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu kształcenia, psychologii i pedagogiki .
-Analizy, sprawozdania, ankiety wnioski.
-Cały okres stażu

5. Wprowadzanie metod nauczania wykorzystujących różne źródła informacji. Tworzenie sytuacji, w których uczniowie będą mogli otrzymać ocenę za korzystanie z różnego rodzaju informacji(przygotowanie prezentacji, zdobywanie informacji. -Analiza prac uczniów wykonanych przy użyciu komputera. - Cały okres stażu

6. Przygotowywanie materiałów wykorzystywanych podczas przygotowania i przeprowadzania konkursów. Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, sprawozdań przy pomocy komputera. Dyplomy, sprawozdania -Cały okres stażu

7. Współuczestniczenie w opracowywaniu strony WWW szkoły. Zamieszczanie na stronach WWW szkoły własnych materiałów związanych z wykonywaną pracą dydaktyczno – wychowawczą . -Potwierdzenie Dyrektora Szkoły - Cały okres stażuUmiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. (§8 ust. 2pkt 3)

1. Wzajemna wymiana doświadczeń i współpraca nauczycieli w ramach zespołu przedmiotów – humanistycznych w szkole . Udział w spotkaniach zespołu. Wspólne rozwiązywanie problemów.
Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć.
Aktywna współpraca z innymi nauczycielami i katechetami. -Potwierdzenia uczestnictwa w pracach zespołu przedmiotowego - Cały okres stażu

3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach konferencji rejonowych. Współpraca z katechetami. Spotkania formacyjno – szkoleniowe, dyskusje, wymiana doświadczeń.
Spotkania z katechetami i wymiana doświadczeń w ramach działającego w Szczecinie Klubu Katechety. - Sprawozdanie z prac zespołu.
-Referaty dla uczestników konferencji.
-Potwierdzenie współpracy - Zgodnie ze wskazaniami Kurii

4.

5.Opieka nad nauczycielem stażystą .

Prowadzenie otwartych zajęć. Współpraca z nauczycielem stażystą starającym się o awans na nauczyciela kontraktowego, obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę, prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela stażysty, dzielenie się spostrzeżeniami na temat przeprowadzonych zajęć. - Dokumentacja nauczyciela stażysty, kontrakt zawarty z nauczycielem stażystą, sporządzona opinia o stażyście. - Rok szkolny 20122013

6. Pedagogizacja rodziców. Prowadzenie szkoleń dla rodziców z wybranych tematów dotyczących problemów wychowawczych, pojawiających się w okresie dojrzewania
młodzieży gimnazjalnej. -Materiały szkoleniowe -Cały okres stażu

7. Współpraca z Wydziałem katechetycznym kurii szczecińskiej. Udział w kursach warsztatowych organizowanych dla nauczycieli. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności. - Potwierdzenie świadectwo - Zgodnie z harmonogramem

8. Prowadzenie rad szkoleniowych w ramach WDN.
Przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie rady szkoleniowej.
Potwierdzenie dyrektora.
-Zgodnie z harmonogramem.

9. Dzielenie się swoją wiedzą poprzez publikacje. Udostępnianie swoich teksów, scenariuszy itp. W portalu internetowym. Publikacja w Internecie. - Cały okres stażu

10. Wspólne opracowanie z innymi nauczycielami scenariuszy akademii, apeli oraz prowadzenie prób z uczniami. Udostępnienie tekstów na stronach www, bibliotece szkolnej. Potwierdzenia, sprawozdania. -Cały okres stażu.


Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych i wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. (§8 ust. 2pkt 4a)

1. Opracowanie i realizacja autorskiego programu do klasy z wolontariatem Opracowanie i wdrożenie programu mającego na celu szerzenie idei wolontariatu.
- Program zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.
- Rok szkolny 2012-2015.


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. (§8 ust. 2pkt 4c)

1. Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej swoich wychowanków. Rozmowy z rodzicami uczniów, wychowawcami lub prawnymi opiekunami. Kontakty z pedagogiem szkolnym .
-Potwierdzenia.
- Cały okres stażu

2. Atrakcyjne spędzanie wolnego czasu. Organizowanie lub współorganizowanie szkolnych wycieczek. Integracja społeczności szkolnej na organizowanych wycieczkach na: Wyspę Tropikalna, C.W. Laguna, Zakopanego, Włoch, oraz rajdach. - Karty wycieczek
Potwierdzenia. - Cały okres stażu
3. Wyjścia z klasą do lokalnych placówek kulturalnych. Teatr, Filharmonia, Muzea, Galerie- wystawy, kina. -Karty wycieczek. -Cały okres stażu


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. (§8 ust. 2pkt 4e)

1. Współpraca z Parafią. Przygotowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła poprzez współorganizowanie rekolekcji, Drogi krzyżowej. - Zaświadczenie o współpracy z Parafią.
- Potwierdzenie ks. Proboszcza.
- cały okres stażu

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym Organizowanie prelekcji podczas godzin wychowawczych. - Potwierdzenie - Cały okres stażu

3. Udział w akcjach charytatywnych Iskierka Radości, Szlachetna paczka, Góra grosza, zbiórka baterii, nakrętek. - Potwierdzenia - Cały okres stażu

4. Współpraca z rodzicami. Angażowanie rodziców w przygotowania uroczystości, prób bierzmowania.
Pedagogizacja rodziców, podczas zebrań w kościele.
Angażowanie rodziców w pracę na rzecz szkoły i klasy. - Potwierdzenie ks. Proboszcza.
-Referaty, zaświadczenie.
- Cały okres stażu
- W ciągu stażu

5. Współpraca z parafią w przygotowaniu do bierzmowania.
Prowadzenie cyklicznych spotkań formacyjnych dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania - Potwierdzenie współpracy od ks. Proboszcza. - Cały okres stażu

6. Współpraca z Poradnią Psychologiczną Pedagogiczną Konsultacje, kierowanie dzieci na badanie, terapie. - Potwierdzenie -Cały okres stażu

7. Praca w komisjach egzaminacyjnych. Pomoc przy organizacji. - Potwierdzenie -Cały okres stażu


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. § 8 ust. 2 pkt 5

1. Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze i mającym trudności w nauce. Udział w kursach metodycznych mających na celu doskonalenie umiejętności diagnozowania oraz opisywania problemów edukacyjnych i wychowawczych Objęcie opieką uczniów z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi. Stały kontakt z wychowawcą ucznia i pedagogiem szkolnym. Opis i analiza dwóch przypadków problemu wychowawczego lub edukacyjnego. -Potwierdzenie ukończenia kursu.
-Dokumentacja opisu i analizy dwóch przypadków
-Cały okres stażu
Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacjom.

Zatwierdzam do realizacji


........................................ .......................................
(data, pieczątka i podpis dyrektora szkoły) (podpis autora planu)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.