X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16996
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr Elżbieta Mazur
Miejsce pracy: Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Brzozowie
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy (1.09.2012 – 31.05.2015)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: xxx
Dyrektor placówki oświatowej: xxx


Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§7, ust.2, pkt.1)
Zadania do wykonania:

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego nauczyciela za szczególnym uwzględnieniem wymagań na stopień nauczyciela mianowanego

Formy i sposoby realizacji:
• analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela
• zapoznanie się z powinnościami i zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet)
• udział w kursach, szkoleniach dotyczących awansu zawodowego
• udział w Posiedzeniach Rad Pedagogicznych, szkoleniowych
aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego
• Zawarcie kontraktu z przydzielonym opiekunem stażu

3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli

• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji

4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – opracowywanie konspektów zajęć i ich analiza z opiekunem.
• Określanie mocnych i słabych stron własnej działalności

5. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych

• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (konferencje szkoleniowe, kursy, warsztaty metodyczne, itp.)
• Udział w zajęciach otwartych i koleżeńskich prowadzonych przez innych nauczycieli
• Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców

6. Tworzenie własnego warsztatu pracy

• Stosowanie w pracy aktywnych metod nauczania
• Indywidualizacja procesu nauczania (praca indywidualna, wyrównawcza)
• Współudział w tworzeniu ozdób okolicznościowych na przedszkolne kiermasze
• Systematyczne dbanie o wystrój sali i holu przedszkolnego
• Opracowywanie pomocy dydaktycznych

7. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
• Systematyczne opracowywanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – wychowawczej
• Wpisy w dzienniku zajęć
• Prowadzenie zeszytów obserwacji dziecka i współpracy z rodzicami
• Dokonywanie obserwacji dziecka

8. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

• Opracowywanie i gromadzenie na bieżąco materiałów potwierdzających realizację zadań

Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7, ust. 2, pkt.2)

Zadania do wykonania:

1. Zdobywanie wiedzy dotyczącej środowiska dzieci i ich sytuacji rodzinnej

Formy i sposoby realizacji:
• Poznanie dziecka i jego środowiska rodzinnego
• Systematyczna obserwacja i analiza możliwości dziecka
• Zbieranie informacji wg. przygotowanych narzędzi
• Rozmowy indywidualne z dzieckiem
• Przeprowadzanie rozmów z rodzicami

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokojenia potrzeb wychowawczych dzieci

• Stosowanie różnorodnych metod i form pracy z dziećmi
• Dostosowywanie pomocy do możliwości indywidualnych dzieci
• Wzbogacanie bazy pomocy własnych
• Zapobieganie i szybkie reagowanie na zaistniałe trudności wychowawcze (współpraca z psychologiem, logopedą)

3. Praca w zespole do spraw planowana pomocy psychologiczno – pedagogicznej
• Rozpoznawanie problemów dziecka
• Ustalenie zakresu, w jakim dziecko wymaga pomocy
• Opracowanie planu działań wspierających
• Ocena efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej

4. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami

• Opracowanie planu współpracy z rodzicami
• Stały, systematyczny kontakt z rodzicami
• Systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych dzieci
• Organizowanie zebrań i zajęć otwartych dla rodziców celem integracji wspólnych działań;
• Współorganizowanie uroczystości przedszkolnych dla rodziców, dziadków
• Włączenie rodziców do współorganizacji działań podejmowanych przez przedszkole
• Wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie przedszkola

5. Tworzenie i kultywowanie tradycji rodzinnej, przedszkolnej, świątecznej.
• Współorganizowanie uroczystości i imprez przedszkolnych
• Opracowywanie scenariuszy, materiałów, dekoracji
• Angażowanie rodziców w pomoc w przygotowywaniu imprez

6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym


• Udział w lokalnych imprezach środowiskowych
• Współpraca z instytucjami: ZOZ, Sanepid, Policja, biblioteka
• Współorganizowanie wycieczek po najbliższej okolicy
• Promowanie placówki przez przygotowywanie i udział w konkursach organizowanych przez różne instytucje i przedszkola

Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej (§7, ust.2, pkt.3)

Zadania do wykonania:

1. Tworzenie własnego warsztatu pracy
Formy i sposoby realizacji:
• Stosowanie w pracy aktywnych metod nauczania
• Indywidualizacja procesu nauczania
• Współudział w tworzeniu ozdób okolicznościowych na przedszkolne kiermasze
• Opracowywanie pomocy dydaktycznych
• Systematyczne dbanie o wystrój Sali i holu przedszkolnego

2. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
• Systematyczne opracowywanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – wychowawczej
• Wpisy w dzienniku zajęć
• Prowadzenie zeszytów obserwacji dziecka i współpracy z rodzicami
• Dokonywanie obserwacji dzieci

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

• Opracowywanie i gromadzenie na bieżąco materiałów ukazujących realizację zadań

4. Pozyskiwanie informacji dotyczących aktualnych rozporządzeń i zmian w przepisach
• Korzystanie z komputerowych programów oraz Internetu
• Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji

5. Wykorzystanie komputera podczas zajęć z dziećmi
• Opracowywanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem różnych źródeł informacji
• Wdrażanie dzieci do świadomego i bezpiecznego korzystania z komputera

6. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
• Opracowywanie i przygotowywanie pomocy dydaktycznych za pomocą komputera
• Wykorzystanie w pracy edukacyjnych programów komputerowych w celu podniesienia atrakcyjności zajęć

7. Wykorzystanie komputera w pracach na rzecz przedszkola
• Opracowywanie przy użyciu technik komputerowych scenariuszy zajęć, ogłoszeń, zaproszeń dla rodziców, dyplomów, podziękowań, itp.
• Opracowywania technikami komputerowymi kart pracy dziecka

8. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego
• Umieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie www.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§7, ust.2, pkt. 4)

Zadania do wykonania:
1. Poszerzenie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
Formy i sposoby realizacji:
• Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach
• Współpraca z innymi nauczycielami

2. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz podczas współpracy z rodzicami i nauczycielami
• Prezentowanie referatów podczas spotkań z rodzicami
• Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązania w oparciu o studiowanie literatury fachowej oraz na podstawie własnych doświadczeń
• Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki na różnych formach doskonalenia zawodowego

3. Edukacja rodziców w zakresie trudności wychowawczych, zagrożeń cywilizacyjnych
• Indywidualne i zbiorowe kontakty z rodzicami
• Zajęcia otwarte dla rodziców, prelekcje

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż (§7, ust.2, pkt.5)

Zadania do wykonania:

1. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego
Formy i sposoby realizacji:
• Przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco zmian w przepisach
• Gromadzenie podstawowych aktów prawnych
• Udział w radach pedagogicznych

2. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu, realizacja zadań według zasad funkcjonowania przedszkola
• Zapoznanie z dokumentami wewnątrzprzedszkolnymi (Roczny Plan Pracy, Statut, Koncepcja Pracy, Regulaminy, Program Wychowawczy)
• Udział w radach pedagogicznych
• Aktywny udział w pracach zespołu redagującego założenia Rocznego Planu Pracy

3. Przestrzeganie przepisów BHP
• Uczestnictwo w szkoleniu BHP
• Stosowanie przepisów BHP podczas pracy dydaktyczno - wychowawczej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.