X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16976
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Agnieszka Szczekutowicz
Opiekun: Katarzyna Bulik
Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2012
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2015
Przedszkole nr 57 „Mały Książę” we Wrocławiu

Lp.
Zadania
Forma realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentacji
(Tabela - dop. red.)

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
Śledzenie stron internetowych MEN
Wrzesień 2012
-Plan rozwoju zawodowego, notatki

2.
Współpraca z opiekunem stażu
Zawarcie kontraktu i omówienie planu współpracy
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja, opracowanie konspektów zajęć ich analiza.
Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
Wrzesień 2012
-Kontrakt
-Plan rozwoju zawodowego
-Grafik spotkań
-Scenariusze zajęć, zdjęcia
-Scenariusze zajęć, zdjęcia
-Notatki

3.
Dokumentacja przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie oraz porządkowanie dokumentów poświadczających wykonywane zadania
Cały okres stażu
-Zaświadczenia, scenariusze, zdjęcia, notatki

4.
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
Systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej (dziennik zajęć)
Diagnozowanie rozwoju i umiejętności dzieci
Konstruowanie miesięcznych planów pracy
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym opracowanie karty indywidualnych potrzeb, planu działań wspierających, indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
Na bieżąco
Wg potrzeb
-Dziennik zajęć
-Arkusz obserwacji
-Plan pracy
- Karta indywidualnych potrzeb, plan działań wspierających, indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

5.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej
Korzystanie ze szkoleń, konferencji, kursów organizowanych przez różne ośrodki i wydawnictwa

Prowadzenie szkolenia na temat wynikający z potrzeb przedszkola. Przygotowanie materiałów dydaktycznych i udostępnianie ich gronu pedagogicznemu.
Cały okres stażu
-Zaświadczenia, potwierdzenia, notatki, materiały dydaktyczne
-Materiały i opracowania

6.
Tworzenie własnego warsztatu pracy
Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, czasopism dydaktycznych
Na bieżąco
Materiały, pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, notatki, czasopisma

7.
Publikacja własnych prac
Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego na stronie internetowej (portal dla nauczycieli)
Publikowanie scenariuszy zajęć
Październik 2012
Cały okres stażu Publikacja w internecie
Publikacje w internecie


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.
Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
Przeprowadzenie diagnozy sytuacji wychowawczej poprzez: obserwację, indywidualne rozmowy z rodzicami
Obserwacja, rozmowy z dziećmi, zebrania z rodzicami, indywidualne konsultacje z rodzicami
Zajęcia otwarte/uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dzieci.
Zebrania/konsultacje z rodzicami, udzielanie
wskazówek do pracy z dzieckiem
Angażowanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkolach
Cały okres stażu
-Notatki, karty obserwacji, lista obecności z zebrań,
protokoły zebrań z rodzicami, dokumentacja fotograficzna zajęć otwartych i uroczystości przedszkolnych

2. Poznanie środowiska lokalnego
Tworzenie okazji do poznawania przez dzieci najbliższego środowiska lokalnego, instytucji publicznych działających w środowisku lokalnym, pracy ludzi w różnych zawodach
Cały okres stażu
-Zapisy w dzienniku, zdjęcia

3. Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych Praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami
Cały okres stażu
-Zapisy w dzienniku zajęć, Karta Indywidualnych Potrzeb

4.
Przygotowanie uroczystości przedszkolnych oraz wycieczek dla dzieci
Współorganizowanie uroczystości okolicznościowych, wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy
-„Moja Ojczyzna” Konkurs Piosenki Patriotycznej
- „Wrocław w twórczości dziecięcej” XI Konkurs Poezji i Malarstwa
-Powitanie wiosny muzyką i tańcem
Wg harmonogramu
-Scenariusze, karty wycieczki, zdjęcia

5.
Współpraca ze specjalistami
Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania bieżących problemów
Wg potrzeb przez cały okres stażu
-Notatki

6.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną Konsultacje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – motywowanie rodziców do badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Wg potrzeb Opinie specjalistów

7.
Promowanie placówki przez udział dzieci w konkursach
Przygotowanie dzieci do konkursów
Cały okres stażu
-Dyplomy, zaświadczenia, podziękowania


§7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.
Korzystanie z umiejętności obsługi komputera w przygotowaniu pomocy dydaktycznych, scenariuszy, planów miesięcznych, zaproszeń
Przygotowanie pomocy dydaktycznych, planów, scenariuszy, zaproszeń
Cały okres stażu
-Pomoce dydaktyczne, plany, scenariusze, zaproszenia

2.
Opracowanie dokumentacji Planu Rozwoju Zawodowego
Przygotowanie Planu Rozwoju Zawodowego
Wrzesień 2012
-Plan Rozwoju Zawodowego

3.
Wykorzystanie internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami
Publikacja scenariuszy zajęć oraz artykułów na stronie internetowych portali dla nauczycieli
Raz w semestrze
-Adres stron internetowych, wydruki danych publikacji

4.
Opieka nad stroną internetową przedszkola
Administrowanie przedszkolnej strony internetowej, redagowanie i zamieszczanie ogłoszeń, prowadzenie aktualności, tworzenie i edycja galerii zdjęć
Cały okres stażu
-Strona internetowa przedszkola, sprawozdanie koordynatora


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych
zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.
Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego
Cały okres stażu
-Zaświadczenia

2.
Studiowanie literatury pedagogiczno-psychologicznej
Zapoznanie się z najnowszymi pozycjami wydawniczymi w w/w dziedzinie
Gromadzenie ciekawych artykułów o tematyce pedagogicznej, psychologicznej i dydaktycznej
Cały okres stażu
-Wykaz książek, artykułów, czasopism, notatki

3.
Dzielenie się swoją wiedzą z rodzicami
Rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu wyznaczenie kierunków pracy dydaktycznej z dzieckiem

Umieszczenie na stronie internetowej przedszkola ciekawostek i artykułów dla rodziców

Przygotowanie dla rodziców prezentacji zawierających informacje o rozwoju i potrzebach dzieci, o przygotowaniu dziecka do przedszkola itp.

Cały okres stażu

-Wpisy do dziennika
- Wydruk danych publikacji
- Prezentacja Power Point

4.
Nawiązanie współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

Wspólne rozwiązywanie problemów pedagogiczno-psychologicznych zaistniałych w przedszkolu
Wg potrzeb
-Notatki, potwierdzenia

5.
Stosowanie zdobytej wiedzy podczas pracy z dziećmi

Rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji, integrowanie grupy, przełamywanie barier u dzieci nieśmiałych poprzez wprowadzanie poznanych metod pracy dydaktyczno-wychowawczej, praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Cały okres stażu
-Scenariusze zajęć

6.
Pełnienie funkcji koordynatora w zespole udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej Opracowanie Karty Indywidualnych Potrzeb, Planu Działań Wspierających
Przestrzeganie procedury, wsparcie nauczycieli
Wg potrzeb
-Karty Indywidualnych Potrzeb, Plan Działań Wspierających


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1.
Analiza przepisów prawa oświatowego
Analiza podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach. Gromadzenie podstawowych aktów prawnych.
Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego
Cały okres stażu
-Notatki, wykaz dokumentów

2.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu
Analiza dokumentacji przedszkolnej:
-statutu przedszkola
- Program Rozwoju Przedszkola
-obowiązujących regulaminów
-przepisów BHP i innych dokumentów
Cały okres stażu
-Notatki, wykaz dokumentów

4.
Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku
Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci od 3 do 6 lat
Cały okres stażu
-Notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.