X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16965
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: Gabriela Wrońska
Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Uzyskany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Staż pracy w oświacie: 12 lat
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Czynności organizacyjne

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty.
Organizacja awansu zawodowego nauczycieli w ZSzOI
2.Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
3.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Gromadzenie dokumentacji.
4.Opracowanie sprawozdań z realizacji planu rozwoju.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły(§ 8 ust.2 pkt.1)

1.Praca w zespole wychowawczym.
Opracowanie wzoru karty frekwencji ucznia.
Realizacja zajęć pod hasłem „Stop cyberprzemocy”oraz sporządzenie sprawozdania z realizacji tych zajęć.
Realizacja zajęć „W sieci”oraz sporządzenie sprawozdania z realizacji tych zajęć.
2.Stosowanie narzędzi do pomiaru efektów pracy dydaktycznej.
Przeprowadzenie:
- testów diagnostycznych dla uczniów klasy 1a oraz 1Ta,
- testów diagnostycznych badających wyniki nauczania w klasach 2a, 3Ta, 3Tb oraz 3Tc,
- matury próbnej w klasach 3a, 4Ta, 4Tb oraz 4Tc.
Analiza w/w testów.
3.Doskonalenie kompetencji zawodowych.
Udział w:
- warsztatach „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
- szkoleniowych radach pedagogicznych,
- 2-tygodniowym kursie metodyczno-językowym,
- kursie na egzaminatora maturalnego.
4.Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu języków obcych.
Prowadzenie dokumentacji zespołu.
Organizowanie pracy zespołu zgodnie z zdaniami na dany rok szkolny.

Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej (§ 8 ust.2 pkt.2)

1. Stosowanie internetu w życiu zawodowym. Wykorzystanie komputera i internetu na lekcjach języka angielskiego.
2.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
Przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły.
3.Udział w szkoleniach z zakresu informatyki oraz technologii komputerowej.
Powerpoint – tworzenie prezentacji multimedialnych.
WebQuest - nowe trendy edukacyjne.
4.Publikacje w internecie.
Opublikowanie w portalu internetowym swojego planu rozwoju zawodowego oraz przykładowych scenariuszy zajęć.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (§ 8 ust.2 pkt.3

1.Udział w lekcjach otwartych.Udział w omówieniu i analizie obserwowanej lekcji.
2.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły. Przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie zajęć.
3.Organizowanie form wewnątrzszkolnego doskonalenia Organizacja warsztatów :
- testy i quizy online (kreator Hot Potatoes).

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust.2 pkt.4 a)

1.Projektowanie własnych działań.
Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawcy zgodnego z Programem Wychowawczym Szkoły.
2.Praca z uczniem słabym.
Prowadzenie zajęć oraz konsultacji w ramach godzin pozalekcyjnych.
3.Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego. Prowadzenie zajęć oraz konsultacji w ramach godzin pozalekcyjnych.

Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej (§ 8 ust.2 pkt.4 b)

1.Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej z zakresu egzaminu maturalnego z języka angielskiego.
Udział w pracach OKE we Wrocławiu.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych ( § 8 ust.2 pkt.4 c)

1.Współorganizacja konkursów szkolnych.
- współorganizowanie szkolnego konkursu z języka angielskiego”Mistrz wiedzy z języka angielskiego”.
2.Organizowanie wycieczek szkolnych.
Opracowanie i realizacja planu wycieczki integracyjnej dla klasy 1wza.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony( § 8 ust.2 pkt.5)

1.Analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.
Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania:
a) problemu wychowawczego:
- identyfikacja problemu,
- ustalenie metod pracy,
- wdrażanie oddziaływań,
- opis efektów oddziaływań.
b) problemu dydaktycznego:
- identyfikacja problemu,
- ustalenie metod pracy,
- wdrażanie oddziaływań,
- opis efektów oddziaływań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.