X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16963
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego - wychowawca świetlicy

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
/ zgodnie z wymaganiami § 7 ust. I Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli /


LUCYNA SMELA-MUCHA AGNIESZKA BANAŚ
(imię i nazwisko nauczyciela ) ( imię i nazwisko opiekuna stażu )

01.09.2009r. 31.05.2012r.
( data rozpoczęcia stażu ) ( przewidywana data zakończenia stażu )

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


Lp.
Wymagania wynikające z rozporządzenia
Zadanie
Formy realizacji zadania
Termin
Dokumenty potwierdzające
(Tabela - dop. red.)

1. &7 ust.1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego 1.Podnoszenie jakości pracy szkoły. 1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
2. Współpraca z Dyrektorem szkoły, gronem pedagogicznym oraz Samorządem Szkolnym dotycząca współorganizowania konkursów, imprez, wycieczek.
3. Konsultacje z pedagogiem szkolnym w sprawie opinii Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej. Okres stażu Potwierdzenia
2. Udział w wewnętrznym mierzeniu jakości pracy szkoły. Aktywny udział w wewnętrznym mierzeniu jakości pracy szkoły jako członek zespołu. Okres stażu Potwierdzenie dyrekcji szkoły.

2. & 7 ust.1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. 1. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły. 1. Rozpoczęcie studiów podyplomowych „Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej” na Uniwersytecie Wrocławskim.
2. Uczestniczenie w szkoleniach oraz kursach podnoszących wiedzę i umiejętności dydaktyczne, a także kompetencje i umiejętności wychowawcze.
3. Samodzielne studiowanie literatury fachowej, systematyczne przeglądanie internetowych stron edukacyjnych, ofert i katalogów wydawniczych.
4. Udział w pracach zespołu ds. kształcenia zintegrowanego i nauczania wczesnoszkolnego.
5. Szkolenie osób rozpoczynających pracę w zawodzie wychowawcy świetlicy
2009 – 2010 1. Dyplom ukończenia studiów.

2. Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy potwierdzające odbyte kursy i szkolenia.

3. Wykaz podręczników i literatury.


3. & 7 ust. 1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

1. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty

Studiowanie aktualnych ustaw i rozporządzeń w zakresie prawa oświatowego. Okres stażu
2. Zapoznanie się z rozporządzeniem dotyczącym awansu zawodowego Dokładne zapoznanie z procedurą przebiegu awansu zawodowego w oparciu o aktualne przepisy. Rok szkolny 2009/2010

4. § 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego – zewnętrznym i prowadzonym w ramach WDN, adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły. Okres stażu Zaświadczenia o przebytych szkoleniach.
2. Współpraca z opiekunem stażu.
3.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (innych nauczycieli ).
1. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
2. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem. Hospitacje według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie jej wyników. Jeden raz w miesiącu. Pisemne wnioski z obserwacji i hospitacji.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza ewaluacja. Jeden raz w miesiącu. Scenariusze zajęć wraz z kartami hospitacji opiekuna.
4. Gromadzenie i studiowanie literatury pedagogicznej.
5. Tworzenie dokumentacji.
6. Publikowanie własnych prac. Gromadzenie materiałów dydaktycznych w postaci planów pracy, konspektów, testów i ankiet.
Prowadzenie dzienników zajęć. Coroczne projektowanie Planów Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej Świetlicy Szkolnej.
Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego oraz scenariuszy zajęć w Internecie. Okres stażu. Teczka ze zgromadzonymi materiałami.

Dokumentacja.

Zaświadczenie.


5.
§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. 1.Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.

1.Prowadzenie zajęć i konsultacji dla uczniów wyrównujących lub rozwijających ich umiejętności – w zależności od indywidualnych potrzeb.
2. Pomoc wychowankom którzy przejawiają trudności w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem.
3. Konsultacje z pedagogiem szkolnym na temat trudności wychowawczych uczniów.
Okres stażu, zgodnie z potrzebami. Plany dydaktyczne i wychowawcze. Potwierdzenia.
2. Promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie. Współpraca ze strukturami samorządowymi. Okres stażu. Dyplomy, wyróżnienia, nagrody. Zaświadczenia o współpracy.
3. Uczestniczenie w realizacji szkolnych projektów, uroczystości.
1. Organizacja imprez i konkursów środowiskowych oraz udział w akcjach społecznych organizowanych przez szkołę.
2. Pełnienie roli opiekuna całorocznego Konkursu Samorządu Szkolnego na najlepszą gazetkę klasową.
Współorganizacja konkursu matematycznego dla uczniów Świetlicy „Matematyka bez barier”.
3. Prowadzenie Kroniki Szkoły.
4. Podjęcie roli współopiekuna Szkolnej Izby Pamięci Narodowej – prowadzenie w niej zajęć pozwalających na przybliżenie dziedzictwa kulturowego i historycznego środowiska lokalnego.
5. Tworzenie dekoracji plastycznych uatrakcyjniających wizerunek szkoły (apele, korytarz szkolny, sale świetlicy).
Okres stażu. Potwierdzenie dyrektora szkoły.
4. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących. Rozmowy z rodzicami – w ramach Dni Otwartych Szkoły

.
6. § 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Zaangażowanie w tworzeniu aktualności na stronie internetowej szkoły.
2. Wykorzystywanie na zajęciach programów multimedialnych oraz sprzętu multimedialnego. Współprowadzenie strony internetowej szkoły – redagowanie informacji na stronie, przygotowywanie tekstów, korekta.

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów oraz sprzętu multimedialnego. Okres stażu. Wykaz programów i opis wykorzystania sprzętu.
2. Techniczna opieka nad pracownią informatyczną. wykorzystywaną na potrzeby Świetlicy Szkolnej. Koordynacja wszystkich czynności technicznych związanych z jej funkcjonowaniem. Okres stażu. Potwierdzenie dyrekcji szkoły.
3. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz w przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.
1. Opracowywanie dokumentów.
2. Wykorzystanie w swojej pracy materiałów z Internetu do zajęć z wychowankami. Okres stażu. Potwierdzenie dyrektora szkoły
4. Tworzenie prezentacji multimedialnych ułatwiających prowadzenie zajęć. Tworzenie prezentacji komputerowych Okres stażu. Prezentacje


7. § 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki na warsztatach oraz innych formach dokształcania.
1.Stworzenie i wdrożenie Programu Profilaktycznego na temat uzależnień.
2. Zaprojektowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć profilaktycznych z zakresu:„Radzenia sobie ze stresem”.
Korzystanie z publikacji biblioteki szkolnej, pedagogicznej oraz śledzenie nowości wydawniczych.
1. Prowadzenie zajęć wychowawczych.
2. Stały kontakt z rodzicami uczniów w celu niwelowania bieżących problemów wychowawczych. Okres stażu.
1. Samodzielna lektura pozycji z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły Okres stażu. Wykaz literatury
Scenariusze zajęć. Harmonogram spotkań z rodzicami. Dokumentacja szkolna.


8. § 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich , w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Poznanie przepisów prawa związanych z systemem oświaty oraz procedurą awansu zawodowego. Zapoznanie z przepisami prawa oświatowego i posługiwanie się nimi podczas awansu. Okres stażu. Wykaz rozporządzeń.
2. Udział w tworzeniu dokumentów regulujących pracę szkoły.
Wkład osobisty w ich powstawaniu. Okres stażu.
3. Analiza dokumentacji i statutu oraz regulaminu wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Zapoznanie z odpowiednimi dokumentami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.