X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16941
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się
o stopień nauczyciela mianowanego

Podstawowe dane personalne
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
mgr Agnieszka Wyszyńska
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
xxx
Nazwa placówki, w której nauczyciel odbywał staż:
Przedszkole Samorządowe nr 2 im. M. Konopnickiej w Brzozowie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowany termin ukończenia stażu: 31.05.2015

§ 7 ust. 2 pkt 1
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIE EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- zawarcie kontraktu
- konstruowanie Planu Rozwoju Zawodowego

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli
- hospitacja wg wcześniej opracowanych narzędzi
- analiza zajęć z opiekunem

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna Stażu
- opracowanie scenariuszy zajęć
- analiza mocnych i słabych stron

4. Organizowanie własnego warsztatu pracy
- przygotowanie tygodniowych planów pracy dydaktyczno – wychowawczej w oparciu o podstawę programową oraz realizowany program wychowania przedszkolnego

5. Doskonalenie metod i warsztatu pracy pedagogicznej
- udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach
- stosowanie metod aktywizujących w pracy z dziećmi na bieżąco

6. Dzielenie się zdobytą wiedzą
- opracowywanie referatów w ramach WDN
- prowadzenie zajęć otwartych dla studentów i innych nauczycieli

7. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii
- studiowanie literatury pedagogicznej, odwiedzanie stron internetowych
- wykorzystywanie zdobytych wiadomości w codziennej pracy z dziećmi


§ 7 ust. 2 pkt 2
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH

1. Czuwanie nad prawidłowym rozwojem dzieci.
- stała i wnikliwa obserwacja dzieci
- rozmowy z dziećmi i ich rodzicami
- diagnozowanie osiągnięć dzieci

2. Dostosowywanie metod i form pracy do zróżnicowanego poziomu intelektualnego dzieci
- analiza pracy wychowawczo – dydaktycznej
-praca z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi
- praca z dzieckiem zdolnym okres stażu

3. Współpraca z rodzicami
- sporządzenie planu współpracy z rodzicami
- konsultacje indywidualne
- zebrania z rodzicami
- projektowanie i realizacja zajęć otwartych i warsztatowych dla rodziców, montaży słowno-muzycznych
- włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w imprezach oraz wycieczkach

4. Promowanie placówki w środowisku lokalnym
- współorganizowanie ogniska integracyjnego „Święto pieczonego ziemniaka”
- pozyskiwanie środków finansowych poprzez organizowanie kiermaszy świątecznych
- kreowanie wizerunku przedszkola poprzez współorganizowanie konkursów międzyprzedszkolych np. spotkania z poezją dla dzieci
- udział w konkursach, festiwalach i innych imprezach mających na celu prezentowanie umiejętności wychowanków

5. Współorganizowanie uroczystości przedszkolnych
- opracowanie scenariuszy
- przygotowywanie dzieci do udziału w uroczystościach
- współudział w tworzeniu dekoracji i w przygotowaniu rekwizytów, strojów

6. Stwarzanie okazji do rozwijania zainteresowań dzieci
- organizowanie wycieczek o charakterze edukacyjno - kulturowym oraz rozrywkowym (np. Miejska Biblioteka Publiczna, BDK, Muzeum Regionalne w Brzozowie, Straż Pożarna, Policja)-
- udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
- Kształtowanie proekologicznych i prozdrowotnych form zachowań wśród dzieci - realizacja rocznego planu pracy 2012/13
- realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”


§ 7 ust. 2 pkt 3
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

1. Prowadzenie kącika dla rodziców
- pisanie ogłoszeń informujących rodziców o bieżących wydarzeniach
- opracowanie zamierzeń wychowawczo –dydaktycznych

2. Wykorzystywanie komputera i informacyjnej w codziennej pracy
- korzystanie ze stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
- opracowanie tygodniowych planów pracy, arkuszy, ankiet oraz innych dokumentów wykorzystywanych w pracy
- komputerowe opracowanie dyplomów okolicznościowych
- wykonywanie zaproszeń, podziękowań,
- wykorzystanie technologii komputerowej na zajęciach dydaktycznych (prezentacje/filmy/bajki)`

3. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami pomysłami z innymi nauczycielami
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż
- umieszczenie Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie
okres stażu


UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA
W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ

1. Praca w zespole pomocy psychologiczno - pedagogicznej - opracowanie programów edukacyjno-terapeutycznych i ich realizacja
- praca indywidualna z dzieckiem

2. Współpraca psychologiem pracownikiem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej celem uzyskania opinii do pracy z dzieckiem
-rozmowy indywidualne

3. Współpraca z logopedą
- kierowanie do zajęć z logopedą dzieci wykazujących zaburzenia rozwoju mowy
- korzystanie z wskazówek logopedy dotyczących pracy z dzieckiem w zakresie kształcenia poprawności wymowy wg potrzeb - potwierdzenie współpracy z logopedą
- uczestniczenie w zespole diagnozującym prace przedszkola zgodnie
z wymogami - współpraca z innymi nauczycielami w zebraniu, opracowaniu narzędzi diagnozujących pracę przedszkola (ankiety dla rodziców, opracowanie wyników ewaluacji)


§ 7 ust. 2 pkt 5
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
-sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
- udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego IX 2012

2. Poznawanie prawa oświatowego:
- analiza: Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, właściwych rozporządzeń

3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań przedszkola
- szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją przedszkolną
- śledzenie zmian zachodzących w przepisach wewnątrzprzedszkolnych


Plan ma formę otwartą. Dopuszcza się nanoszenie modyfikacji dotyczących podejmowanych zadań, form ich realizacji, czy tez dokumentowania w zależności od wynikających potrzeb, przydzielonych zadań dodatkowych itp.

........................................
Data i podpis nauczyciela
ubiegającego się o awans zawodowy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.