X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17136
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin stołówki szkolnej

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W GOŃCZYCACH

Postanowienia ogóle:
1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła zorganizowała stołówkę.
2. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez uczniów i pracowników szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.
3. Dyrektor szkoły dokonuje zmian w Regulaminie w formie aneksu.
4. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzane podane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez szkołę.

I. DO KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ UPRAWNIENI SĄ:

1. Uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne;
2. Uczniowie szkoły, których dożywianie finansuje GOPS na podstawie decyzji;
Odpłatność za posiłek dla ucznia ustala się na podstawie kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłku (tzw. koszt „wsadu do kotła”)
3. Pracownicy zatrudnieni w szkole na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej (uprawnieni do korzystania z bezpłatnego wyżywienia w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia żywienia w szkole na mocy art. 19 ust. 1 PONADZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY zawartego w dniu 8 stycznia 1997r. oraz Protokołu Dodatkowego Nr 1 z dnia 2 lipca 1999r. i Protokołu Dodatkowego Nr 2 z dnia 22 września 2009r.).
4. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, za zgodą dyrektora szkoły, z posiłków w stołówce szkolnej mogą korzystać nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne.
Odpłatność za posiłek dla tych osób ustala się wg rzeczywistych kosztów przyrządzania posiłków (całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni i stołówki z uwzględnieniem wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń) w przeliczeniu na jeden obiad.

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

1. Zapisanie dzieci do stołówki następuje poprzez wpłacenie określonej kwoty za obiady w wyznaczonym terminie tj do 10 dnia każdego miesiąca.
2. Koszt obiadów w danym miesiącu podawany jest do wiadomości zainteresowanych na tablicy ogłoszeń w świetlicy oraz intendenta ds. żywienia.
3. Opłaty za obiady przyjmuje intendentka ds. żywienia codziennie w godzinach 830 – 1105 .
4. Szczególne przypadki opłat będą regulowane osobnym komunikatem w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.
5. Absencję dziecka należy zgłosić w pierwszym dniu choroby osobiście u intendenta lub telefonicznie pod nr telefonu szkoły. Informujemy, że koszty obiadu za ten dzień nie są zwracane. Zwrot dotyczy kolejnych dni nieobecności.
6. Wysokość zwrotu jest równa kwocie opłaty za posiłki niewykorzystane w zgłoszonym okresie.
7. Rezygnacja z obiadów może nastąpić po bezzwłocznym zgłoszeniu tej decyzji na 3 dni przed rozpoczęciem następnego miesiąca, w którym uczeń nie będzie jadł obiadów. Zgłoszenia może dokonać rodzic lub uczeń osobiście lub telefonicznie w sekretariacie.
8. Obiady wydawane są codziennie w godz. 1150 - 1305. Dzieci z grupy "0" i przebywające w tym czasie w świetlicy jedzą obiad o godzinie 1135, w uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się skorzystanie ze stołówki uczniów klas IV-VI i gimnazjum (wyjścia na konkursy i zawody sportowe) pozostałe dzieci jedzą w czasie dwóch 15 minutowych przerw obiadowych.

PRZERWY OBIADOWE:

1. 1150-1205 - kl. I-VI i które skończyły lekcje
2. 1250-1305 - kl. I-III gimnazjum

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

1. Osobom, które nie korzystają ze stołówki szkolnej zakazuje się wchodzenia do niej.
2. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki dotyczącego przepisów BHP.
3. W stołówce obowiązuje cisza.
4. Uczniowie spożywający posiłek mają obowiązek pozostawienia plecaków w wyznaczonym miejscu na korytarzu.
5. Zabrania się wnoszenia na stołówkę wszelkich naczyń, sztućców i własnych środków spożywczych.
6. Sztućce mają być używane zgodnie z ich przeznaczeniem (nie wyginanie ich, nie wrzucanie do waz z zupą).
7. Naczynia po spożyciu posiłku mają być odstawione w wyznaczonym miejscu – w okienku: „ZWROT NACZYŃ”.
8. Osoby korzystające ze stołówki szkolnej mają obowiązek kulturalnego zachowania się w stosunku do personelu kuchni, wychowawców świetlicy oraz w stosunku do uczniów spożywających obiad.
9. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
10. W przypadku nie respektowania wyżej wymienionych zasad zachowania osoba korzystająca ze stołówki szkolnej będzie miała wpis do zeszytu założonego w tym celu. Wpisy te są brane pod uwagę przy ocenianiu ucznia z zachowania.
11. Zeszyt uwag znajduje się u wychowawców świetlicy.
12. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.