X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16874
Przesłano:

Sprawozdanie dla dyrektora z zakończonego stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO

Opracowała:
Anna Hofman


Kępno, 30 maja 2012r.

IMIĘ I NAZWISKO: Anna Hofman
MIEJSCE ZATRUDNIENIA: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
NAUCZANY PRZEDMIOT: język niemiecki


Czynności organizacyjne

Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie rozpoczęłam w dniu 1 września 2008 roku. Okres ten zakończył się 22 kwietnia 2012 roku. Został on wydłużony o czas urlopu macierzyńskiego, na którym przebywałam od 14 lutego 2011r.

Staż podjęłam w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy i podniesienia jakości pracy szkoły. Czas ten był również okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. We wrześniu 2008r. określiłam swoje kompetencje w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Przypomniałam sobie przepisy zawarte w Karcie Nauczyciela oraz zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Uzyskane dzięki temu wskazówki i pomysły wykorzystałam do wytyczenia zadań i opracowania sposobów ich realizacji na okres stażu. W ten sposób powstał plan mojego rozwoju zawodowego.
Mój plan rozwoju zawodowego uwzględniał ponadto założenia Statutu Szkoły, Planu Pracy Szkoły, Programu Wychowawczego, a także potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i współpracowników. Starałam się, by uwzględniając specyfikę i potrzeby placówki, jednocześnie mobilizował mnie do coraz aktywniejszej pracy i skuteczniejszego oddziaływania na ucznia.
Zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego systematycznie realizowałam przez cały okres stażu, analizowałam i poddawałam ocenie swoje działania pod kątem ich przydatności w dalszej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Większość z nich ma charakter ciągły i zamierzam je kontynuować nadal.

Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie celów i zadań a ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r,Nr 260 poz.2593)


Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela- uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.
( § 8 ust. 2 pkt.1 Rozporządzenia)


1. Udział w formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce.

Głównymi zadaniami podczas realizacji planu rozwoju zawodowego były:
- podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy
- wykonywanie zadań wykraczających poza obowiązki służbowe,
- samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły.

Brałam udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do moich potrzeb i potrzeb szkoły:

a) cykl warsztatów zorganizowanych przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (listopad 2008, styczeń, marzec 2009r.). Prowadzącą spotkania był doradca metodyczny, pani Anna Abramczyk.


b) warsztaty metodyczne „Der Hund meines Klassenlehrers... Aktivierender Unterricht an postgymnasialen Schulen” zorganizowane w Ostrowie Wielkopolskim przez Wydawnictwo Szkolne PWN (24. 03.2009r.)

c) szkolenie w ramach projektu „E- szkoła Wielkopolska – Twórczy uczeń“ pt.“ Platforma Fronter w prowadzeniu szkolnych projektów edukacyjnych” zorganizowane przez Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej w Poznaniu (29-30.03.2009r.)

d) udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej szkoleniowej na temat „Prawa człowieka”

e) udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej szkoleniowej na temat „Jak pozyskać rodziców do współpracy?” – 13 marca 2009r.

f) podjęcie dwusemestralnych studiów podyplomowych „Wirtschaftsdeutsch” w październiku 2009r. na Wyższej Szkole Języków Obcych im . Samuela Lindego w Poznaniu. Studia ukończone 24.06.2010r. z wynikiem „bardzo dobrym”. Zajęcia prowadzone były wyłącznie w języku niemieckim i obejmowały następujące zagadnienia:
- podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii,
- język biznesu – komunikacja,
- język biznesu – pisanie,
- prezentacje biznesowe,
- translacja praktyczna,
- język prawniczy.

g) Kurs języka anielskiego w Kępińskiej Szkole Językowej ukończony 19.01.2010r. na poziomie średniozaawansowanym

g) Udział w szkoleniu na temat „Awans zawodowy nauczyciela” organizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie 24 maja 2010r.

g) udział w programie Narodowej Agencji „Uczenie się przez całe życie” Comenius w terminie 05.07.2010- 16.07.2010 . Kurs „Auffrischungskurs für Deutschlehrer” zorganizowany został w Regensburgu w Niemczech i miał na celu doskonalenie językowe nauczycieli z różnych krajów Europy.

h) Udział w szkoleniu p.t. „Odpowiedzialność prawna nauczyciela, czyli co zrobić aby uniknąć kłopotów?” organizowanym przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie. Szkolenie prowadzone było przez dr Jerzego Grada i obejmowało zagadnienia dotyczące:
- odpowiedzialności prawnej nauczycieli podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych,
- zasad postępowania nauczycieli,
- odpowiedzialności pracowniczej i dyscyplinarnej,
- wybranych przepisów regulujących pozadydaktyczną działalność szkoły, w tym prawne aspekty organizacji turystyki szkolnej,
- odpowiedzialności dzieci i młodzieży za czyny karalne i przejawy demoralizacji,
- zachowanie nauczycieli w określonych sytuacjach szkolnej rzeczywistości.

i) 28 września 2011r. udział w posiedzeniu RP poświęconemu analizie egzaminów maturalnych (maj 2011)
j) 27 października 2011r. udział w radzie pedagogicznej szkoleniowej dotyczącej udzielenia pomocy psychologicznej – prelekcja dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej mgr Elwiry Leśniewicz

k) 3 grudnia 2011r. udział w szkoleniu organizowanym w Kaliszu przez CDE na temat „Jak przygotować ucznia do matury „po nowemu?””
l) 9 stycznia 2012r.uczestniczyłam w posiedzeniu RP klasyfikacyjnej, którą to protokołowałam.

m) 9 marca 2012r. wzięłam udział w warsztacie metodycznym z cyklu Teraz NIEMIECKI! Fascynuj, motywuj, ucz! Pod tytułem: Uczeń 2012. Reforma wczoraj i dziś. Konsekwencje – problemy- perspektywy. Oraz Niemiecki XXI wieku- nowoczesny, przyjazny, perspektywiczny.

n) Konferencja zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego na temat awansu zawodowego i sytuacji szkolnictwa w Polsce. Organizatorem był kępiński oddział ZNP.


Efekty:
Poprzez udział w ww. formach mogłam udoskonalić swoje metody pracy i kształtować otwarte i pozytywne stosunki z wychowankami i rodzicami. Wszystkie ukończone formy, pozwoliły mi wzbogacić swój warsztat pracy, rozwinąć się intelektualnie i zawodowo. Poszerzyłam swoje horyzonty, wiedzę i umiejętności.

2. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez wzbogacanie go w nowe pomoce naukowe

W trakcie odbywania stażu gromadziłam różnorodne pomoce dydaktyczne, tzn: płyty CD i kasety audio rozwijające umiejętność rozumienia ze słuchu, podręczniki i zeszyty ćwiczeń, krótkie filmy tematyczne, plansze tematyczne, zdjęcia, wycinki prasowe, dodatkowe ćwiczenia ze stron WWW.

Wzbogacam warsztat pracy poprzez pozyskiwanie środków dydaktycznych
( plakaty z wydawnictw, broszury o krajach niemieckojęzycznych), zakup pozycji książkowych, pozyskanie nagród do konkursów od wydawnictwa WSiP w postaci artykułów piśmienniczych, plecaków, kubków termicznych, artykułów komputerowych).
Współpracuję w wydawnictwami WSiP, Longman, Nowa Era. Jestem członkiem klubu języka niemieckiego wyd. WSiP „Pomagamy uczyć” i na bieżąco otrzymuję materiały dydaktyczne. Zostałam też poproszona o recenzję podręcznika do języka niemieckiego „Motive” opracowanego zgodnie z nową podstawą programową. Moja ocena została wyróżniona na stronie WWW wydawnictwa.


Sprawuję opiekę nad gazetką ścienną na korytarzu szkolnym obok pracowni językowej. Ponadto dbam o odpowiedni do przedmiotu wystrój pracowni 134 . Za przyznane przez pana Dyrektora środki finansowe doposażyłam klasopracownię o odtwarzacz płyt CD, odtwarzacz DVD, ekran ścienny .

Pozyskałam do klasopracowni językowej Multibooka- interaktywny podręcznik multimedialny, działający na zasadzie tablicy multimedialnej.


3. Promowanie szkoły, zdolności i umiejętności uczniów w środowisku lokalnym i regionalnym przez organizację i prowadzenie szeregu imprez i uroczystości oraz przygotowanie uczniów do różnych konkursów.

Opracowałam regulamin szkolnego konkursu „ Klasa najbardziej aktywna językowo” oraz pozyskałam od wydawnictwa WSiP nagrody w postaci piórników, etui na płyty Cd, tablic językowych, książki, plakatów tematycznych, bloczków i długopisów.
Szkolny Konkurs „Klasa najbardziej aktywna językowo” trwał od 09.2008r.do 01.2009r. i osobami odpowiedzialnymi były A. Hofman, H.Janecka – Dolata
Przygotowałam uczniów klasy II LOc do udziału w konkursie, w którym to zajęli I Miejsce.

Z koleżankami Joanną Brajer i Agnieszką Trawińską przeprowadziłyśmy 7 czerwca 2010r. konkurs „Niemcy bez tajemnic” w celu możliwości sprawdzenia swoich sił językowych oraz promocji języka .
Opracowałam regulamin „ Szkolnego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej, który odbył się 1 lutego 2012r. w świetlicy szkolnej. Następnym etapem był Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, który odbył się 4 lutego 2012r. w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Kępnie. Miejsce I i II zajęli uczniowie naszej szkoły. Pierwsza nagroda – dyplom, gratyfikacja pieniężna oraz zaproszenie na występ podczas Dni Kępna powędrowała w ręce Miłosza Szeffnera – ucznia Technnikum Gastronomicznego natomiast miejsce II przypadło Przemysławowi Klepaczowi z klasy I LOd.

Informację z przebiegu tego wydarzenia zamieściłam na stronach WWW szkoły oraz przekazałam telefoniczną informację pani Magdalenia Gruszce z Tygodnika Kępińskiego. Artykuy na tamat tego wydarzenia ukazały się w prasie lokalnej.

Byłam pomysłodawcą konkursu szkolnego „Meine kleine Heimat” – Moja mała ojczyzna, który miał na celu pokazanie najciekawszych zakątków naszego regionu poprzez prace wykonane dowolną techniką wraz z opisem w języku niemieckim. Pozyskałam od wydawnictwa WSiP nagrody dla laureatów konkursu. Konkurs odbył się w terminie 15.03.2012 do 30.04.2012r.

Brałam czynny udział w przygotowywaniu i prezentacji klasopracowni języka niemieckiego w ramach corocznych Targów Edukacyjnych Szkoły marcu 2009,marcu 2010r i 23 marca 2012 r.

4. Organizacja imprez i uroczystości szkolnych

Wraz z koleżankami Urszulą Tyrą i Beatą Pietras przygotowałam uroczyste zakończenie klas maturalnych w kwietniu 2010r. , na którym obecni byli absolwenci klas maturalnych, grono pedagogiczne, rodzice i przedstawiciele władz lokalnych.
Zorganizowanie imprezy dla klas II LO „Połowinki”, listopad 2011 r.
Przygotowanie balu studniówkowego dla maturzystów klas III LO dn. 04.02.2012r.

5. Działanie dodatkowe

W czasie trwania rekolekcji zorganizowałam dodatkowe, nieodpłatne spotkania z maturzystami w czasie niekolidującym z programem rekolekcji.

Stworzyłam „wypożyczalnię” przedmiotową w klasopracowni języka niemieckiego i umożliwiłam korzystanie z literatury i publikacji z prywatnego zbioru.


Pozyskałam od wydawnictw dla mojego niepełnosprawnego wychowanka – Artura Szulca podręczniki do nauki j. niemieckiego.

Zorganizowałam dla młodzieży klasy III LOa spotkanie z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy, panią Żanetą Albert poświęcone proorientacji zawodowej. Materiały ze spotkania – notatkę oraz zdjęcia umieściłam na stronie www szkoły.


Na bieżąco śledziłam stronę internetową Instytutu Goethego celem zgłoszenia naszej szkoły do udziału w projekcie Deutschwagentour- akcji wspierającej promowanie nauki j. niemieckiego. W lutym 2012r. udało mi się uzyskać zapewnienie koordynatora projektu o przyjęciu zgłoszenia naszej szkoły. Pozostaję w kontakcie mailowym z panią Małgorzatą Ulrich – Kornacką z wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, która dostarcza mi pomocy dydaktycznych i informacji związanych z nauczaniem i promocją j. niemieckiego. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem szkół projektem „Deutschwagentour” udział naszej szkoły przewidywany jest na I półrocze roku szkolnego 2012/2013.

Przystapiłam do programu „E- Szkoła Wielkopolska”. Wraz z grupą młodzieży realizowałam projekt „Twórczy uczeń”. W dniu 16 czerwca 2009r. odbyłam spotkanie z profesorem Dylakiem w sprawie postępów w przygotowaniu projektu. Projekt miał formę gazetki elektronicznej pt: „Szkolny Talent” i uwzględniał zainteresowania młodzieży. Uczniowie dokonali rzeczy godnych uwagi: przeprowadzili wywiad z Gosią Baczyńską – znaną projektantką mody tworzącą w Warszawie; dotarli do obywatela RPA, który osiedlił się w Kępnie i sprawdzili swoje umiejętności językowe; spróbowali swych sił jako kucharze. „Szkolny Talent” posłuży jako materiał propagujący rozwijanie własnych zainteresowań i pasji w oparciu o środowisko szkolne. To szkolne czasopismo multimedialne zawiera ponadto wywiad z dyrektorem Zygmuntem Nowackim oraz ciekawy reportaż dotyczący nietypowej, motoryzacyjnej pasji ks. Sławomira Nowaka.
Po zakończeniu projektu napisałam krótkie sprawozdanie z realizacji projektu, które ukazało się w 3 gazetach lokalnych: Tygodniku Kępiński, tygodniku PULS oraz Tygodniku Powiatowym.

Wspierałam młodzież w przygotowaniu różnorakich projektów multimedialnych, z których jeden dostępny jest na stronie internetowej naszej szkoły jako e-gazetka.
Wraz z koleżankami Joanną Brajer i Barbarą Posiewałą zainicjowałyśmy spotkanie nauczycieli języka niemieckiego szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kępińskiego w celu wymiany doświadczeń na temat pracy z dotychczasowymi podręcznikami oraz stanowiska nauczycieli wobec wyboru nowych podręczników zgodnych z Nową Reformą Programową. Notatka z tego spotkania ukazała się w Tygodniku Kępińskim oraz na lokalnej stronie www. kępnianie.pl

Pracowałam w komisji do spraw Ewaluacji Jakości Pracy Szkoły oraz w czerwcu 2009r. jako członek Komisji Rekrutacyjnej.

4 listopada 2011r. zorganizowałam wyjazd mojej klasy wychowawczej na spektakl teatralny „Szalone nożyczki” do Kalisza w celu umożliwienia młodzieży udziału w życiu kulturalnym oraz integracji klasy.


6. Monitorowanie osiągnięć uczniów.

Wraz z nauczycielkami j. niemieckiego opracowałyśmy Przedmiotowy System Oceniania, który w miarę potrzeb poddawany jest ewaluacji. Na początku każdego roku szkolnego opracowuję plany wynikowe zgodne z nową podstawą programową, programem nauczania oraz standardami wymagań egzaminacyjnych.
Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 16.IX. 2009 dokonałam prezentacji wyników matury 2009 z j. niemieckiego, zarówno egzaminu wewnętrznego jak i zewnętrznego. W listopadzie, grudniu i styczniu przeprowadziłam dla uczniów deklarujących zdawanie matury z j. niemieckiego maturę próbną pisemną (OKE, OPERON, inicjatywa własna).
Brałam udział w pracach Komisji Maturalnej jako przewodnicząca oraz w pracach Zespołu Nadzorującego przebieg matury z j. angielskiego.
Przeprowadziłam próbę egzaminu maturalnego z j. niemieckiego Operon 2011 oraz pracowałam w Komisji Nadzorującej przebieg egzaminu maturalnego z matematyki –CKE, styczeń 2012. Sprawdziłam próbne prace maturalne z j. niemieckiego i omówiłam je w klasach.

Pracowałam z zespole d.s. ewaluacji wewnętrznej szkoły. Przeprowadziłam w klasie oraz na spotkaniu wywiadowczym z rodzicami ankiety na temat pracy szkoły. Ankiety te zostały następnie przeze mnie opracowane i przekazane Zespołowi ds. Ewaluacji Jakości Pracy Szkoły.

Monitorowałam postępy edukacyjne uczniów poprzez przeprowadzenie badanie wyników nauczania języka niemieckiego w następujących klasach:

- analiza próbnej matury z j. niemieckiego w klasie II LOc (czerwiec 2008r.)
- badanie wyników nauczania z j. niemieckiego w klasie III LOc – kontynuacja, październik 2008r.

- test diagnostyczny po klasie I (kl. I LOc) czerwiec 2008r.
- II LOc - styczeń 2009r. – badanie wyników – kontynuacja

- badanie wyników w klasach II LOa i II LOc (grupy kontynuujące naukę j. niemieckiego po gimnazjum), kwiecień 2012r.

22listopada 2011r. prowadziłam lekcję w klasie II LOc Na temat” Wer wohnt wo? – Kto gdzie mieszka?” hospitowaną przez wicedyrektora mgr Adama Mikołowskiego. Wraz z dyrektorem omówiliśmy przebieg lekcji, postępy uczniów, zaangażowanie w lekcję i wysunęliśmy wnioski do dalszej pracy.


7. Wspieranie uczniów uzdolnionych poprzez spotkania mające na celu poszerzanie i pogłębianie ich wiedzy

W ramach dodatkowej godziny organizowałam spotkania z maturzystami w celu lepszego przygotowania do matury oraz usystematyzowania materiału. Indywidualnie pracowałam z uczniem zdolnym Jackiem Zadka, który przygotowywał się do matury rozszerzonej z j. niemieckiego

W ramach pracy z uczniem zdolnym pracowałam z uczennicą Alicją Jagielską (KL. I TE) nad doskonaleniem jej znajomości języka niemieckiego poprzez przydzielanie dodatkowych ćwiczeń, umożliwienie jej przedstawienia przygotowanych materiałów na lekcji niemieckiego i odpowiednie ocenienie pracy dodatkowej tej uczennicy. Uczennica Alicja Jagielska ukończy rok szkolny 2011/2012 z oceną „celującą” z języka niemieckiego. Alicja jest przykładem pasjonata języka niemieckiego, swą przyszłość wiąże z j. niemieckim a moim zadaniem i marzeniem jest daleko idąca pomoc i motywacja uczennicy.
Wspomagałam uczennicę Kl. I TE, Klaudię Wiatrak w przygotowaniach do występu w Konkursie Piosenki Obcojęzycznej.

8. Wdrożenie metod aktywizujących na lekcjach j. niemieckiego i prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych.

Lekcje języka niemieckiego są dla mnie wielkim wyzwaniem ponieważ duża część młodzieży uważa j. niemiecki za trudny i mało przydatny. Takie nastawienie ucznia wymaga ode mnie wytężonej pracy aby uczynić zajęcia atrakcyjne i zmienić poglądy młodzieży. Obok tradycyjnych pomocy naukowych jak książka i zeszyt ćwiczeń na bieżąco stosuję takie pomoce jak: rzutnik pisma, komputer z prezentacjami multimedialnymi, plakaty, czasopisma, filmy tematyczne , nagrania rodzimych użytkowników j. niemieckiego, zestawy maturalne, pocztówki, albumy, książki kulinarne itp.
Na stałe wdrożyłam następujące metody aktywizujące:
- odgrywanie ról i scenek (np. u lekarza, w sklepie odzieżowym; )
- gry i zabawy językowe (eliminatki, krzyżówki, węże literowe, wykreślani itp.)
- metody oglądowe: pokaz, pomoce wizualne (plansze, plakaty, prezentacje multimedialne, filmy wideo, foliogramy)
- prace projektowe.
- mapy myślowe, burza mózgów.
- praca z piosenką.
- wykorzystanie Internetu.

Efekty:
Stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym sprzyja pogłębieniu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości. Młodzież myśli podczas wykonywania podjętych działań, angażuje się emocjonalnie, jest aktywna w sferze percepcyjnej, ruchowej, werbalnej i emocjonalno-motywacyjnej. Wykorzystując metody aktywne, uczę młodzież właściwych stosunków międzyludzkich, zrozumienia, tolerancji, przełamywania barier językowych i kulturowych.


Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
( § 8 ust. 2 pkt.2 Rozporządzenia)

W dzisiejszych czasach wykorzystanie w pracy nauczyciela technologii informacyjnej i komunikacyjnej to konieczność. Na bieżąco doskonalę swoje umiejętności obsługi komputera, gdyż zaawansowany postęp techniczny w dziedzinie informatyki nie pozwala na stagnację.

1. Tworzenie narzędzi diagnostycznych, testów, pomocy dydaktycznych, dyplomów i opracowywanie scenariuszy lekcji.

W codziennej pracy wykorzystuję technologię komputerową do tworzenia różnorodnych testów użytkowych, diagnoz, narzędzi badawczych i ankiet. Dzięki programowi Microsoft Publisher tworzę dyplomy dla zwycięzców konkursów. Tworzę zaproszenia (na spotkanie nauczycieli języka niemieckiego), plakaty oraz scenariusze lekcji i apeli. Ponadto:

• Korzystam z materiałów dydaktycznych zamieszczonych w Internecie.
• Tworzę pomoce dydaktyczne techniką komputerową.
• Tworzyłam dyplomy za konkursy przedmiotowe.
• Prowadziłam Szkolną Kronikę Laureatów.
• Przygotowałam sprawozdania i opracowania przedmiotowe.
• Sporządziłam wniosek o rozpoczęcie stażu i Plan Rozwoju Zawodowego oraz jego Aneks.
• Wspierałam młodzież w przygotowaniu różnorakich projektów multimedialnych, z których jeden dostępny jest na stronie internetowej naszej szkoły jako e-gazetka.
• Korzystałam z materiałów dydaktycznych zamieszczonych w Internecie.
• Korzystam z wielu stron internetowych krajowych oraz niemieckich, austriackich oraz szwajcarskich

• Tworzyłam pomoce dydaktyczne techniką komputerową

• Przygotowałam sprawozdania i opracowania przedmiotowe
• Sporządziłam aneks do Planu Rozwoju Zawodowego.
• Opracowałam techniką komputerową wyniki z diagnoz i badań wyników nauczania.

Umieściłam materiały ze spotkania klasy III LOa z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy na stronie internetowej szkoły.

Sporządziłam techniką komputerową konspekt lekcji hospitowanej przez wicedyrektora Adama Mikołowskiego „Wer wohnt wo?”

Sporządziłam techniką komputerową protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej z dn. 09 stycznia 2012r.

Efekty:
Dzięki technologii komputerowej dokumentacja prowadzona jest przejrzyście, estetycznie i czytelnie. Własny warsztat pracy jest uporządkowany i na bieżąco udoskonalany.

2. Opracowywanie wyników diagnostycznych w postaci graficznej, tabelarycznej i opisowej.
Przeprowadziłam analizę próbnej matury z języka niemieckiego w klasie II LOc (rok szkolny 2007/2008) a październiku 2008 roku kontynuowałam badanie. Opracowanie graficzno- tabelaryczne i opisowe sporządziłam samodzielnie i załączyłam w dokumentacji oceny mojego dorobku zawodowego, która odbyła się 29.09.2009r.
Również badanie wyników nauczania w klasie III Teb z dnia 5 lutego 2009r. opracowałam bardzo szczegółowo techniką komputerową.

3. Wykorzystanie poczty elektronicznej do wymiany informacji i materiałów metodycznych z innymi nauczycielami

Poczta elektroniczna to bardzo przydatna forma komunikowania się, która głównie służy mi do wymiany informacji, wiedzy, ciekawych artykułów, scenariuszy lekcji i imprez szkolnych.
Na bieżąco komunikuję się za pomocą poczty elektronicznej nie tylko z nauczycielami naszej szkoły ale również z koleżankami germanistkami z innych szkół i regionów Polski.

Efekty:
Dzięki technologii komputerowej dokumentacja prowadzona jest przejrzyście, estetycznie i czytelnie. Własny warsztat pracy jest uporządkowany i na bieżąco udoskonalany.

Dzięki ciągłej korespondencji elektronicznej z nauczycielami wymieniałam doświadczenia, materiały metodyczne oraz otrzymywałam cenne rady w sprawie awansu zawodowego.

4. Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktycznej jako źródła cennych informacji, śledzenie stron internetowych o tematyce pedagogicznej, gromadzenie informacji tematycznych.

Poszukując informacji potrzebnych w pracy własnej wykorzystuję edukacyjne strony internetowe. Dzięki nim studiuję przepisy prawa oświatowego:literka.pl, menis.pl, men.gov.pl, oswiata.org.pl, profesor.pl, oke.pozn.pl. Zasoby portali edukacyjnych: eduseek.pl, interklasa.pl, interszkoła.pl, literka.pl, e-szkola.pl i innych wykorzystuję na lekcjach języka niemieckiego, godzinach wychowawczych i zajęciach pozalekcyjnych. Ciekawe i przydatne informacje gromadzę do dalszego wykorzystania.
Na lekcjach wychowawczych dyskutowałam z uczniami na temat zagrożeń płynących ze strony komputera i Internetu: cyberprzemoc, uzależnienie od gier, wady postawy, problemy ze wzrokiem, depresja, epilepsja i inne.

Efekty:
Wykorzystując Internet miało miejsce ustawiczne samokształcenie. Dzięki zasobom Internetu pogłębiałam swoją wiedzę i doskonaliłam swój warsztat pracy. Zajęcia prowadzone przeze mnie były urozmaicone i atrakcyjniejsze, proces dydaktyczny bogatszy.

5. Korzystanie z komputera, skanera, aparatu cyfrowego oraz drukarki w codziennej pracy.

W codziennej pracy korzystam z komputera, aparatu cyfrowego, drukarki i skanera.

Chętnym uczniom przydzielam dodatkowe zadania, w których to mogą wykorzystać swoje umiejętności i talenty w zakresie stosowania najnowszych technologii informacyjnych. Okazało się, iż ta forma pracy wyzwoliła u niektórych uczniów ogromną aktywność i ciekawość poznawczą, a także ujawniły się pewne uzdolnienia. Uczniowie mieli możliwość na moich zajęciach oraz spotkaniach pozalekcyjnych poznać wiele zasobów witryn edukacyjnych, z których czerpię materiały, rozwiązywać interaktywne testy, zagadki logiczne oraz rozwijać umiejętności językowe poprzez zabawę.


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
( § 8 ust. 2 pkt.3 Rozporządzenia)

1. Gromadzenie i opracowywanie własnych materiałów przydatnych w pracy nauczyciela oraz udostępnianie ich zainteresowanym nauczycielom.

Na bieżąco gromadzę i opracowuję materiały przydatne w pracy nauczyciela języka niemieckiego i wychowawcy. Udostępniam swoje opracowania innym nauczycielom. Scenariusze organizowanych apeli, przygotowane referaty oraz notatki ze szkoleń przeprowadzonych w zespole j. obcych przekazuję gromadzę w swojej biblioteczce nauczyciela. Zainteresowani nauczyciele mogę w każdej chwili skorzystać z moich materiałów.

Udzieliłam koleżance Barbarze Posiewała rad dotyczących odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, udostępniłam swoje materiały oraz opracowałyśmy obszar wspólnych działań.

Publikacje własnych materiałów dydaktycznych oraz opracowane dokumenty zamieściłam na portalu www.publikacje. Edux.pl

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli zainteresowanych.

W czasie trwania stażu przeprowadziłam lekcje koleżeńskie, na których prezentowałam różne formy i metody pracy z młodzieżą. Niekiedy obserwatorem moich lekcji była jedna osoba, a czasami zajęcia gromadziły większą liczbę nauczycieli. Zawsze spotykałam się z pozytywną oceną przeprowadzonych przeze mnie zajęć.

W ramach dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami, zorganizowałyśmy 19 marca 2010r. z koleżanką Ewą Kowalczyk – Mikołowską lekcję koleżeńską, której tematem było podróżowanie.
Przygotowałyśmy wspólnie scenariusz lekcji dwujęzycznej i przeprowadziłyśmy ją w klasie III Lo. Tematem było podróżowanie i kwestie z nim związane (hotel, biuro podróży, restauracja).Scenariusz lekcji zawierał szczegółowy opis aktywności uczniów. Uczniowie pracowali w 6 grupach i wykonywali zadania zarówno w j. angielskim jak i niemieckim. Po zakończeniu fazy ćwiczeń uczniowie prezentowali na forum swoje wyniki.
Podczas wykonywania zadań grupowych my- nauczycielki monitorowałyśmy pracę i udzielałyśmy wskazówek i podpowiedzi.
Działania, które się sprawdziły:
- uczniowie dobrze poradzili sobie z posługiwaniem się dwoma językami podczas jednej lekcji.
- dzięki tej lekcji młodzież mogła zauważyć wiele podobieństw w słownictwie i utrwalić sobie słówka i zwroty dotyczące danego tematu w obu językach
- młodzież miała możliwość pracy w grupie, co okazało się atrakcyjną formą (młodzież pochwaliła ten rodzaj pracy w ankiecie ewaluacyjnej).
- uczniowie poprzez wystąpienia na forum klasy nabywają pewności siebie i pokonują barierę językową.
- uczniowie udoskonalili percepcję w dwóch językach – nie działali automatycznie lecz spontanicznie.
- dzięki przeprowadzonej lekcji podzieliłyśmy się wiedzą z koleżankami.
- wykorzystanie atrakcyjnych materiałów i pomocy dydaktycznych (film, kartki pocztowe, obrazki)

Efekty:
Efektem prowadzonych zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli była samorealizacja i analiza własnych kompetencji. Podczas dzielenia się własnym warsztatem pracy pogłębiałam umiejętności i doświadczenia oraz podwyższałam jakość funkcjonowania szkoły.

3. Przedstawienie innym nauczycielom j. niemieckiego własnych spostrzeżeń i refleksji po powrocie ze szkolenia w Regensburgu (Niemcy)

W styczniu 2010r. złożyłam wniosek do Narodowej Agencji o udział w programie Lifelong Learning Programme w ramach programu Comenius. Było to szkolenie z zakresu metodyki języków obcych dla nauczycieli z różnych krajów Europy. Kurs obejmował następujące zagadnienia:
- Kultura jedzenia i picia w Niemczech.
- Język młodzieżowy.
- Zwiedzanie fabryki Audi w Ingolstadt.
- Zastosowanie ilustracji w nauce języka.
- Nauczanie gramatyki poprzez zabawę.
- Geografia i historia Niemiec.
- Zastosowanie piosenki na lekcji j. niemieckiego.

Materiały ze szkolenia i zajęć warsztatowych udostępniłam koleżankom germanistkom.

4. Współorganizowanie posiedzeń zespołu j. obcych mających na celu: analizę programów nauczania, przygotowanie i przeprowadzenie diagnoz i wymianie własnych doświadczeń.

Nauczyciele języków obcych systematycznie pracują na posiedzeniach zespołu przedmiotowego. Spotkania te wynikają często z potrzeby omówienia spraw bieżących. Poza harmonogramowymi posiedzeniami zespół spotykał się wielokrotnie w sprawach dydaktycznych, metodycznych i organizacyjnych.


§ 8 ust.2 pkt.4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie własnego programu nauczania.

Byłam autorką programu nauczania dla przedmiotu „Konwersatorium z języka niemieckiego” dla klas II i III LO o profilu ogólnym, do którego opracowuję co roku plan wynikowy i rozkład nauczania.

Na podstawie programu nauczania języka niemieckiego dla Nowej Reformy Programowej opracowałam program nauczania języka niemieckiego zawodowego w Technikum Organizacji Reklamy. Program czeka aktualnie na zatwierdzenie Dyrektora szkoły.

Poza tym przygotowywałam materiały dydaktyczne i karty pracy do nauczania języka niemieckiego zawodowego w Technikum Handlowym i Technikum Ekonomicznym.

2. Opracowanie i wdrożenie własnego programu pracy z uczniem wybitnie uzdolnionym językowo.

W latach 2008-2010 prowadziłam dodatkowe spotkania z uczniem Jackiem Zadką (Liceum Ogólnokształcące, profil humanistyczny). Uczeń wiązał swą dalszą edukację ze studiowaniem języka niemieckiego co wiązało się z dodatkową pracą. Opracowałam plan działań oraz przygotowałam materiały dodatkowe, które sukcesywnie przekazywałam i realizowałam z uczniem.
Przygotowałam ucznia do matury rozszerzonej z języka niemieckiego a obecnie Jacek Zadka jest studentem germanistyki.

Alicja Jagielska z klasy I TE (Rok szkolny 2011/2012) jest przykładem pasjonata j. niemieckiego. Znacznie wybiega poziomem wiedzy od swoich kolegów i koleżanek z klasy, co zauważyłam już na pierwszych lekcjach. Był to dla mnie sygnał, aby szczególnie zwrócić uwagę na tę uczennice jako przykład ucznia zdolnego.. Ponadto Alicja jest uzdolniona artystycznie i wykonuje prace plastyczne z opisami w j. niemieckim. Przez cały rok szkolny przydzielałam jej dodatkowe ćwiczenia, zadania, prace plastyczne oraz zadania maturalne celem rozwijania jej umiejętności i zdolności językowych. Widzę duży potencjał w tejże uczennicy i zamierzam pracować z nią indywidualnie w latach następnych.

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych (...)
( § 8 ust. 2 pkt.4b Rozporządzenia)


1. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Od roku 2005 jestem wpisana na listę egzaminatorów CKE. Co roku pełnię funkcję przewodniczącego komisji maturalnej w części ustnej.
W styczniu 2011 r. otrzymałam powołanie do pracy w komisji OKE w części pisemnej jednak z uwagi na urlop macierzyński nie mogłam sprawować funkcji egzaminatora.
W grudniu 2011r. zgłosiłam w OKE w Poznaniu gotowość wzięcia udziału w sprawdzaniu pisemnych prac maturalnych. W terminie 25-27 maja 2012r.pracowałam jako egzaminator OKE w kaliskim ośrodku sprawdzania prac maturalnych.

Efekty:
Bycie egzaminatorem otworzyło przede mną szereg nowych zadań, zmotywowało mnie do dalszej pracy w tym zawodzie i nauczyło nowych sposobów oceniania i nauki języka niemieckiego.
Myślę, praca egzaminatora działa na mnie i na moją pracę pozytywnie. Uważam, że każdy nauczyciel powinien ubiegać się o bycie egzaminatorem, ponieważ w ten sposób może sprawdzić również i samego siebie.


§ 8 ust.2 pkt.4c

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizowanie akcji charytatywnych z Samorządem Uczniowskim.

Samorząd Uczniowski bardzo często organizuje akcje, w które włączona jest cała społeczność uczniowska, nauczyciele i rodzice. Wraz z moimi wychowankami zaangażowałam się w następujące akcje:
- Góra grosza – zbiórka pieniędzy dla najuboższych,
- Zbiórka plastikowych nakrętek od butelek na leczenie chorego chłopca,
- Pomoc pieniężna dziewczynie, która uległa nieszczęśliwemu wypadkowi.

Efekty:
Akcje charytatywne bardzo dobrze wpływają na charakter młodych ludzi. Przeprowadzone akcje uwrażliwiały uczniów na ludzkie krzywdy, na cierpienie człowieka, uczyły dzielenia się z innymi i dostrzegania, że wśród nas są ludzie potrzebujący, cierpiący. W czasie całej swojej pracy zwracam ogromną uwagę na pomoc potrzebującym i szerzę idee wolontariatu.

2. Organizowanie i przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć .

Przez trzy lata stażu prowadziłam zajęcia pozalekcyjne . Starałam się zainteresować uczniów zdolnych i dać im szansę rozwoju. Uczestnicy zajęć uzupełniali braki, doskonalili swoje umiejętności i nabierali właściwych nawyków uczenia się. Zajęcia te odbywały się w czasie trwania rekolekcji szkolnych (nie kolidując z czasem na poświęconym na rekolekcje) oraz poza lekcjami.
W ramach projektu „ E- szkoła Wielkopolska” zorganizowałam dla młodzieży pozalekcyjne warsztaty kulinarne w pracowni gastronomicznej naszej szkoły. Lekcja gotowania została połączona z lekcją niemieckiego. Wydarzenie to zostało udokumentowane fotografiami i artykułami, które znalazły się w e-gazetce.

Efekty:
Dzięki uczestnictwu na zajęciach dodatkowych uczniowie zdobywali nowe doświadczenia, zgłaszali nowe pomyły na prowadzenie zajęć, wykorzystywali i pogłębiali swoje zdolności i zainteresowania. Podjęte działania służyły przede wszystkim lepszemu procesowi edukacyjnemu, możliwościom indywidualnego rozwoju zainteresowań uczniów i ich uzdolnień w sprzyjającej atmosferze.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych przyniosło pozytywne efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej uczniów naszej szkoły. Młodzi ludzie czują się lepiej i pewniej na lekcjach, chętniej angażują się do podejmowania wyzwań, odpowiednia motywacja, chwalenie za najmniejsze sukcesy sprzyja osiąganiu dobrych wyników nauczania na miarę ich możliwości. Bardzo dobry wynik z egzaminów maturalnych uzyskiwany corocznie jest tego najlepszym przykładem i świadczy o skutecznym wdrażaniu działań mających na celu doskonalenie pracy własnej, udzielanie pomocy młodzieży i podniesienie jakości pracy szkoły.

3. Rozwijanie zainteresowań młodzieży
W czasie trzyletniego stażu byłam wychowawcą klasy liceum ogólnokształcącego o profilu: język angielski z technologią informacyjną, w której zorganizowałam trzy wycieczki krajoznawczo-dydaktyczne: jednodniowe wycieczki do Wrocławia i Kalisza oraz trzydniową do Zakopanego.
Wszystkie programy wycieczek opracowywałam tak, aby umożliwić mojemu wychowankowi niepełnosprawnemu ruchowo udział w wycieczkach.

4. Udział w programie „E- szkoła Wielkopolska”

Zajęcia w ramach programu odbywały się poza lekcjami a udział młodzieży był dobrowolny.
Poprzez udział w programie młodzież miała okazję wykazać się swoimi umiejętnościami i zaprezentować swoje hobby. Ja, jako lider grupy pełniłam rolę wspierającą i motywującą. Występowałam nie tylko jako nauczyciel języka niemieckiego ale jako doradca, Praca nad tym projektem dała mi wiedzę o zainteresowaniach i dniu powszednim młodzieży natomiast uczestnicy projektu mogli poznać mnie od strony nauczyciela – przyjaciela.


§ 8 ust.2 pkt.4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na terenie szkoły
W ramach współpracy z Samorządem Uczniowskim współorganizowałam uroczystości i imprezy szkolne: Otrzęsiny klas pierwszych, dyskoteki szkolne.
Byłam odpowiedzialna za opiekę nad uczniami.
W ramach współpracy z biblioteką szkolną przekazywałam informacje o konkursach przedmiotowych oraz współorganizowanych przeze mnie imprezach szkolnych w celu zamieszczenia tych wiadomości w kronice wydarzeń szkolnych.

Podczas trwania stażu współpracowałam z pedagogiem szkolnym w zakresie diagnozowania a następnie rozwiązywania problemów wychowawczych swoich uczniów. Wymieniałam informacje na temat sytuacji rodzinnej wychowanków. Konsultowałam swoje spostrzeżenia dotyczące uczniów mających trudności w nauce oraz problemy z przestrzeganiem podstawowych norm zachowania. Korzystałam również z pomocy pani pedagog przy integracji klasy na lekcjach wychowawczych. Na moje zaproszenie pani pedagog Joanna Wawrzyniak przeprowadziła dwie lekcje wychowawcze: „Ego czyli ja” i „Ja- moja granica.”
Na prośbę pani pedagog zostały przeprowadzone w mojej klasie ankiety na temat samopoczucia w szkole, zagrożeń, agresji, uzależnień. Wyniki ankiet zostały przeze mnie opracowane i przedyskutowane z pedagogiem. Ankiety były dla mnie cenną informacją o moich wychowankach.

2. Promowanie wśród młodzieży idei wolontariatu.

Jako nauczyciel i wychowawca promuję wśród młodzieży idee wolontariatu. Uwrażliwiam uczniów, że wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma pracę na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie. Nie wszystko co robimy musi przynosić nam korzyści materialne. Możemy pomagać innym i mieć z tego ogromną satysfakcje.

3. Organizowanie pomocy socjalnej uczniom.

Organizowałam pomoc socjalną uczniowi mojej klasy- Arturowi Szulcowi, będącemu w trudnej sytuacji materialnej. Artur jest niepełnosprawny ruchowo, porusza się na wózku inwalidzkim, ma niesprawne kończyny dolne. Pozyskałam dla niego podręczniki do nauki j. niemieckiego w klasie I, II i III. Wśród rodziców naszej szkoły przeprowadziłam akcję informacyjną na rzecz przekazania 1% podatku na rzecz mojego wychowanka, będącego podopiecznym fundacji „Zdążyć z pomocą”

4. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz pedagogiem szkolnym.

Rozpoznając bieżące potrzeby i problemy uczniów, jako wychowawca wielokrotnie konsultowałam różne przypadki z pedagogiem szkolnym, a także skłaniałem rodziców do skorzystania z pomocy specjalistów z dziedziny psychologii i pedagogiki. Prowadząc zajęcia oraz organizując proces dydaktyczno – wychowawczy w klasach, zawsze opierałam się na zaleceniach pedagoga, zawartych w opinii opracowanej przez Poradnię. Zalecenia te dotyczyły głównie uczniów dyslektycznych.
Współpracowałam z pracownikiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kępnie, panią mgr Patrycją Karwan- Makosch w kwestiach oceniania uczniów dysfunkcyjnych, terapii psychologicznej uczennicy ze stwierdzonym mutyzmem oraz konsultowałam dobór materiałów na lekcje wychowawcze. Dotyczyły one głównie kontaktów interpersonalnych oraz radzenia sobie w sytuacjach stresu.

Efekty:
Podnosiłam jakość pracy szkoły poprzez rozpoznawanie bieżących problemów i potrzeb uczniów oraz pomoc w tym zakresie. Dostosowałam formy i metody pracy z uczniem według indywidualnych zaleceń. Uwrażliwiałam rodziców na konieczność pomocy uczniom z trudnościami w nauce i zachowaniu, współpracowałam z nimi w tym zakresie.

5. Współpraca z Policją

Do najważniejszych zadań szkoły należy wychowanie, opieka i zapewnienie bezpieczeństwa. Jednak bez współpracy z instytucjami wspierającymi ją w tym zakresie trudno je realizować. Moje działania skupiły się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa młodzieży podczas wycieczki szkolnej do Zakopanego (16-18 maja 2010r.). Zwróciłam się wówczas do o pomoc policji w kwestii sprawdzenia sprawności autokaru. Podczas trwania imprez szkolnych – Połowinek i Studniówki pozostawałam w kontakcie z funkcjonariuszem Policji
Studniówka, Połowinki, wyjazd autokaru celem monitorowania bezpieczeństwa młodzieży.

6. Podejmowanie wraz z uczniami zadań mających na celu pomoc ludziom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Wraz z młodzieżą mojej klasy wychowawczej zapoczątkowałam w grudniu 2009r. akcję pomocy ludziom bezdomnym i potrzebującym. Wspólnie przekazaliśmy żywność do towarzystwa im. Brata Alberta w Mianowicach. Akcję tę kontynuowaliśmy w grudniu 2010 i 2011r.

Pozyskałam również rodziców - sponsorów artykułów żywnościowych na Wigilię dla ludzi starszych i samotnych.

Efekty:
Uczestnictwo szkoły w ww. akcjach uwrażliwia młodzież na ludzkie krzywdy. Widząc nieszczęścia innych ludzi zaczynając doceniać to co mają sami.

7. Współpraca z rodzicami

Przez czas pełnienia funkcji wychowawcy klasy LOa starałam się pozyskać rodziców do współpracy i stworzyć im przyjazną atmosferę na spotkaniach w szkole. Dziś mogę przyznać, iż rodzice moich uczniów bardzo aktywnie włączyli się w życie szkoły i naszej klasy. Szczególnie aktywną postawą wykazali się pan Krzysztof Durczak – przewodniczący Rady Rodziców, pani Weronika Urbańska, pani Grażyna Kurowska, pani Lena Pyt- Nawrot. Dzięki zażyłej współpracy udało nam się zorganizować wiele wspólnych imprez klasowych i szkolnych takich jak coroczny Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, uroczyste Wigilie, Połowinki klas II, Studniówka, pożegnanie maturzystów oraz wyjazdy klasowe do Wrocławia, Kalisza i Zakopanego..
Podczas zebrań, ale również podczas indywidualnych spotkań w szkole, jak również w trakcie rozmów telefonicznych informowałam rodziców na bieżąco o postępach uczniów w nauce, ich stosunku do przedmiotu, zachowaniu, problemach. Przeprowadzając pogadanki, ankiety, prezentując osiągnięcia uczniów wpływałam na podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców, którzy stawali się partnerami w nauczaniu i wychowaniu. Rodzice włączyli się w sposób bardzo aktywny w zorganizowanie imprez klasowych poprzez prace organizacyjne jak i sprawowanie opieki nad młodzieżą.


§ 8 ust.2 pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Dokonanie szczegółowej analizy dwóch przypadków oraz opracowanie indywidualnych form pomocy dla tych uczniów.

- Zdiagnozowałam dwa wybrane przypadki:
1) „Problem nieśmiałości ,dysfunkcji psychorozwojowych i negatywnej postawy wobec nauki a proces uczenia się na lekcjach j. niemieckiego;
2) „ Niepełnosprawność - integracja, izolacja i przełamywanie barier”
- Systematycznie pracowałam nad rozwiązaniem problemów wychowawczych i dydaktycznych;
- Uważnie obserwowałam uczniów, starałam się poznać ich środowisko domowe;
- Przeprowadzałam rozmowy z wychowawcami oraz pedagogiem szkolnym;
Opracowałam narzędzia umożliwiające diagnozowanie poszczególnych uczniów (ankiety );

Efekty:
Dokonałam analizy własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej, co pozwoliło mi na bliższe przyjrzenie się moim działaniom jako nauczyciela języka niemieckiego oraz wychowawcy młodzieży licealnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.