X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16766
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela stażysty
Imię i nazwisko nauczyciela: Agata Berkowska
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Miejsce pracy: Przedszkole nr 13 w Ostrołęce
Imię i nazwisko dyrektora przedszkola:
Czas trwania stażu od: 1 września 2008r. do 31 maja 2009r.

Z dniem 01. 09. 2008r. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego. Zgodnie z procedurą awansu, z pomocą opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez panią dyrektor przedszkola.
Rozpoczęłam też doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje zdolności i umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych,
a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy przedszkola. Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się
o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według podanych wymagań w teczce stażysty.

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
Pierwszym krokiem podjętym przeze mnie w celu zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu i określenie jasnych, czytelnych i możliwych do zrealizowania zadań.
We wrześniu zapoznałam się z podstawowymi przepisami prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Rozp. MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004r. Oraz Karty Nauczyciela wraz ze zmianami z 31 sierpnia 2004r.). Zapoznałam się także z dokumentami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego, a w szczególności z Rozdz. 3A, ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karty Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr.97 poz.674 z późn. zm.), dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli oraz z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 września 2002r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Analizowałam rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa I higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, a we wrześniu odbyłam szkolenie z zakresu BHP na stanowisku pracy. Zasady te stosowałam podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych.
W styczniu brałam udział w szkoleniu” Rozwój I awans zawodowy nauczyciela stażysty”, co pozwoliło mi na lepsze poznanie prawa oświatowego I poznanie nowego rozporządzenia MEN z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Poznałam dokumentację obowiązującą w przedszkolu, min. Statut Przedszkola, regulaminy, program wychowania przedszkolnego. Poznałam podstawy funkcjonowania I zakres kompetencji takich organów przedszkola jak: dyrektor, rada pedagogiczna, rada rodziców.
W celu dostosowania swoich działań do potrzeb przedszkola przeanalizowałam wspólnie z opiekunem stażu – we wrześniu 2008r. plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2008/2009.
Rozpoczynając staż w Przedszkolu nr.13 w Ostrołęce jako nauczyciel – wychowawca grupy dzieci 6-letnich, zapoznałam się z zakresem czynności nauczyciela oraz obowiązującą mnie dokumentacją (dziennik zajęć, plany miesięczne, arkusze obserwacji). Od września prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację przedszkola. Opracowywałam plany pracy zgodnie
z podstawą programową, z planem nadzoru pedagogicznego pod kierunkiem opiekuna stażu.
W bieżącym roku szkolnym napisałam protokół z I zebrania z rodzicami, pod kierunkiem opiekuna stażu sprawozdanie z pracy w pierwszym półroczu i przedstawiłam go na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w I semestrze oraz przeprowadziłam warsztaty dotyczące ekologii w przedszkolu, czyli jak ekologia inspiruje do twórczego działania dzieci i nauczycieli. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2004r.) oraz zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego przedszkola i przy pomocy opiekuna stażu. Plan pracy został zatwierdzony przez panią dyrektor przedszkola. Przez cały okres trwania stażu gromadziłam dokumentację, zaświadczenia, scenariusze zajęć świadczące o realizacji stażu.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola
Pracując w roku szkolnym 2008/2009 w grupie dzieci 6-letnich opracowywałam plany pracy w oparciu o Program wychowania i kształcenia dla sześciolatków „Mój kuferek” wydawnictwa JUKA. Numer dopuszczenia programu przez MEN: DKOS – 5002 – 11/05. Obserwowałam 12 zajęć przeprowadzonych przez nauczyciela i jednocześnie opiekuna stażu mgr Annę Sadłowską. Wszystkie obserwowane zajęcia analizowałam i omawiałam z prowadzącą. Opracowałam scenariusze, przeprowadziłam 9 zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola, które zostały później przeanalizowane i w razie potrzeby poprawione. W obecności dyrektora przeprowadziłam także zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.
Zapoznałam się z zasadami kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Brałam udział w szkoleniach i kursach, które pomogły mi poszerzyć wiedzę i sprawiły, iż moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie.
Szkolenia, w których brałam udział to min.:
1. „Organizacja, formy i metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym”
- wrzesień/październik 2008r.
2. „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela stażysty” - luty/marzec 2009r.
3. „Obserwacja i dokumentacja rozwoju dzieci” - luty 2009r.
4. „Zabawy muzyczno – taneczne w wychowaniu przedszkolnym i kształceniu zintegrowanym” - marzec 2009r.
5. Wspieranie twórczości plastycznej dziecka - „Papierowe układanki – origami z koła, kwadratu i prostokąta” - marzec 2009r.
W grudniu 2008r. uczestniczyłam w szkoleniu organizowanym przez wydawnictwo JUKA, zdobytą wiedzą dzieliłam się z koleżankami.
W roku szkolnym 2008/2009 pogłębiałam swoją wiedzę studiując literaturę, czytając czasopisma pedagogiczne oraz artykuły zamieszczane na stronach internetowych poświęconych zagadnieniom pedagogicznym. Przygotowywałam pomoce dydaktyczne i wykorzystywałam je w pracy z dziećmi.
Wszystkie materiały przygotowywałam z wykorzystaniem komputera. Dbałam o estetyczny i interesujący wystrój sali zgodny z daną porą roku lub uroczystościami obchodzonymi w przedszkolu. Wraz z koleżankami odpowiedzialna byłam za monitoring losów absolwentów.
Współorganizowałam wycieczkę do stadniny koni, Jasełka z kolacją wigilijną, Święto Babci i Dziadka, Dzień Rodziny oraz całodzienną wycieczkę do Świata Dinozaurów. Poza tym czynnie uczestniczyłam w imprezach przedszkola: Mikołajki, Andrzejki, bal karnawałowy oraz dzień dziecka.


3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem ucznia
Zaczynając pracę w przedszkolu w roku szkolnym 2008/2009 poznawałam sposoby gromadzenia informacji o środowisku dzieci dzięki rozmowom z opiekunem stażu i koleżankom pracującym w placówce. Najprostszym i najlepszym sposobem gromadzenia informacji o sytuacji rodzinnej wychowanków grupy okazały się indywidualne rozmowy z rodzicami. Dzięki różnym formom współpracy z rodzicami mogłam bliżej poznać potrzeby dzieci, przyczyny zachowań w różnych sytuacjach, zainteresowania i niezadowolenia. Moim zdaniem współpraca z rodzicami układała mi się pozytywnie. Rodzice uczestniczyli we współorganizowaniu uroczystości przedszkola, min.: zakupili prezenty mikołajkowe, przygotowali dania wigilijne na kolację, zapewnili przebrania na bal karnawałowy. Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieliłam się z rodzicami podczas spotkań oraz częstych rozmów indywidualnych, w których na bieżąco informowałam o postępach i zachowaniu dziecka.
W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględnić rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Niejednokrotnie podczas rozmów i zabaw pomagałam dzieciom w pokonywaniu nieśmiałości, nieufności, a nawet lęku.
Aby lepiej zrozumieć potrzeby i możliwości dzieci oraz zaobserwować ich rozwój prowadziłam arkusze obserwacji dziecka 6-letniego.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych lub obserwowanych zajęć.
Przez cały rok stażu prowadziłam wykaz obserwowanych zajęć prowadzonych przez
opiekuna stażu oraz wykaz zajęć prowadzonych przeze mnie. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wyraźnie wpłynęła na poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed każdą hospitacją omawiałam i analizowałam scenariusze z opiekunem stażu. Ważnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy była obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Obserwacja ta umożliwiła mi poznanie ciekawych metod i form pracy z dzieckiem.
Dokonałam analizy i samooceny zajęć własnych oraz w przygotowaniu analizy działań podejmowanych przez opiekuna i innych koleżanek. Poprzez uczestnictwo w różnorodnych działaniach wzbogaciłam swoją wiedzę i nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzenia zajęć. Poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi, metody wspomagające rozwój dziecka, techniki relaksacyjne.
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego podczas mojego stażu, korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu i koleżanek, co pomogło mi w podniesieniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi.
Moim zdaniem wszystkie zaplanowane przeze mnie działania zostały zrealizowane. Jednak nie zawsze wszystko można tak po prostu zaplanować. Oprócz zaplanowanych działań opracowałam arkusz obserwacji dziecka 6-letniego i wykorzystałam w bieżącym roku. Poza tym przygotowywałam dziecko z mojej grupy do udziału w konkursie recytatorskim, który odbył się 29.04. 2009r. Przygotowywałam grupę do występów w konkursie ekologicznym organizowanym przez inne przedszkole oraz do zakończenia roku szkolnego z pożegnaniem sześciolatków. Wyzwania stawiane przede mną, jako przed nauczycielem wychowania przedszkolnego wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną i pedagogiczną. Zdobyte umiejętności tworzą bazę mojego rozwoju zawodowego. Ufność i uśmiech na twarzach moich wychowanków pozwalają mi wierzyć, że podejmowane przeze mnie działania są trafne, akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Na początku moją słabą stroną okazały się zbyt wysokie oczekiwania wobec dzieci, co sprawiało, że zajęcia nieco się przedłużały. W trakcie mojego dalszego rozwoju zawodowego będę starała się unikać tego błędu i jeszcze bardziej dopasowywać jakość zadań do indywidualnych potrzeb dzieci.


Ostrołęka 10.06.2009r.
Agata Berkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.