X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16844
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego - logopedy ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

mgr Małgorzata Lorenc
nauczyciel logopeda
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
w Aleksandrowie Kujawskim


Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2011 r.
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2014 r.


I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

*Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
• Ustawa o systemie oświaty
• Karta Nauczyciela
• Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego

IX 2011

Na bieżąco
Wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego

Biblioteczka
Biblioteczka


*Współpraca z opiekunem stażu
• zawarcie kontraktu i omówienie zasad wzajemnej współpracy
• przygotowanie planu rozwoju zawodowego
• hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
• prowadzenie zajęć logopedycznych w obecności opiekuna stażu

IX 2011

IX 2011

1 x w miesiącu
1 x w miesiącu Kontrakt

Plan rozwoju zawodowego
Arkusze obserwacji zajęć (wnioski)
Scenariusze zajęć (analiza zajęć)


*Samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu logopedii, pedagogiki i psychologii
• czytanie literatury
• śledzenie edukacyjnych stron internetowych

Na bieżąco
Biblioteczka


*Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu
• udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
• poprowadzenie szkoleniowej rady pedagogicznej

Okres stażu
Potwierdzenia obecności
Scenariusz pedagogizacji


*Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
• udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i spotkaniach metodycznych
• udział w kursach doskonalących

Okres stażu
Zaświadczenia


*Opieka nad plastycznym wizerunkiem gabinetu logopedycznego
• aktualizacja ogłoszeń i informacji
• dbanie o wystrój gabinetu
• wykonanie gazetki logopedycznej
• ekspozycja prac uczniów

Okres stażu
Gabinet logopedyczny

*Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej
• opracowanie programu zajęć logopedycznych
• opracowanie programu profilaktyki logopedycznej w klasach zerowych
• sporządzanie planów pracy logopedy
• opracowanie karty badania mowy
• opracowywanie i modyfikowanie środków i pomocy dydaktycznych
• gromadzenie pomocy metodycznych z zakresu logopedii

IX każdego roku
Okres stażu
Dokumentacja logopedyczna
Ćwiczenia logopedyczne, karty pracy, gry
Książki, artykuły


*Prowadzenie dokumentacji szkolnej
• opracowanie programu i planu zajęć logopedycznych
• prowadzenie indywidualnych kart uczniów
• wypełnianie dzienników zajęć logopedycznych

IX każdego roku

Na bieżąco
Dokumentacja logopedyczna
Dzienniki zajęć


*Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
• współpraca z nauczycielami
• współpraca z pedagogiem szkolnym
• współpraca z psychologiem szkolnym
• współpraca z rodzicami
• udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

Okres stażu

Potwierdzenia


*Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań
• współorganizowanie uroczystości i konkursów szkolnych
• pomoc w organizowaniu zabaw i imprez szkolnych
• sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek dydaktycznych

Według potrzeb

Sprawozdania


*Dokumentowanie i sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego
• opracowanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego Na bieżąco

V 2014
Teczka z dokumentacją
Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego


II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji


*Poznanie środowiska uczniowskiego
• przeprowadzanie logopedycznych badań przesiewowych w klasach zerowych i pierwszych
• przeprowadzanie rozmów z rodzicami

IX każdego roku

Okres stażu
Dokumentacja logopedyczna


*Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów
• objęcie opieką logopedyczną uczniów z zaburzeniami komunikacji językowej
• współpraca z wychowawcami
• współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
• uwzględnianie zaleceń poradni psychologiczno - pedagogicznej
• współpraca z rodzicami (zebrania z rodzicami, kontakty indywidualne, zajęcia otwarte)
• pomoc w przygotowaniu uczniów do uroczystości szkolnych
• prowadzenie kółka logopedycznego
• zorganizowanie konkursu recytatorskiego

Okres stażu

Według potrzeb
od IX 2012

Okres stażu

Dzienniki zajęć
Potwierdzenia
Dziennik zajęć
Potwierdzenia


*Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną

Analiza opinii uczniów uczęszczających na zajęcia logopedyczne oraz wykorzystanie zawartych w nich wskazówek i zaleceń w pracy

Okres stażu
Karty logopedyczne


III. Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji


*Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej • opracowywanie dokumentacji logopedycznej
• opracowanie materiałów dydaktycznych
• korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych na zajęciach
• korzystanie z materiałów dydaktycznych dostępnych na portalach internetowych
• dokumentowanie przebiegu stażu

IX każdego roku
Okres stażu

Dokumentacja logopedyczna

Scenariusze zajęć, karty pracy, dyplomy

Biblioteczka
Teczka z dokumentacją


*Publikacje w internecie
• zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej
• zamieszczenie programu pracy logopedycznej na stronie internetowej szkoły
• opublikowanie artykułów z zakresu logopedii na portalach logopedycznych


Okres stażu
Strona internetowa sp_3.republika.pl/

Strony internetowe


IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji


*Aktualizacja wiedzy z zakresu logopedii, pedagogiki, psychologii i dydaktyki
• udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
• gromadzenie i studiowanie literatury
• korzystanie z publikacji w internecie
• propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej

Okres stażu

Biblioteczka


*Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami
• organizowanie uroczystości szkolnych
• udostępnianie publikacji na stronach internetowych
• poprowadzenie rady szkoleniowej
• pedagogizacja rodziców
• przygotowanie gazetki ściennej o tematyce logopedycznej

Okres stażu

Potwierdzenia


*Aktywne realizowanie zadań opiekuńczych i wychowawczych Poznanie sytuacji rodzinnej dzieci uczestniczących w zajęciach logopedycznych poprzez:
• przeprowadzenie wywiadów z rodzicami
• obserwacja uczniów
• konsultacje z wychowawcami
• kontakty z rodzicami
Uwzględnianie uzyskanych informacji w pracy z dziećmi

Okres stażu
Dokumentacja własna


V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji


*Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego • analiza aktów prawnych
• śledzenie stron internetowych MEN

Okres stażu

Biblioteczka


*Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły Analiza dokumentacji:
• statut szkoły
• przepisy BHP
• program wychowawczy szkoły
• szkolny program profilaktyki
• wewnątrzszkolny system oceniania

IX 2011

Biblioteczka


*Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
• udział w radach pedagogicznych i szkoleniowych
• udział w zespołach powołanych w szkole
• udział w pracach różnorodnych komisji (konkursowych, egzaminacyjnych)
• udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do poradni psychologiczno – pedagogicznej

Okres stażu
Potwierdzenia


Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.