X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16837
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

DANE OSOBOWE:
1. Imię i nazwisko: .....................................
2. Nazwa szkoły: ....................................
3. Stanowisko: Wychowawca świetlicy
4. Posiadane wykształcenie: .............................
STAŻ:
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2015r.
3. Opiekun stażu: ..................................

Plan rozwoju zawodowego:


§ 7 ust. 2 pkt. 1
„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania
ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.”

Zadania:
1.Poznanie procedury awansu zawodowego

Formy realizacji:
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
-Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego

Termin:
IX 2012r

2. Współpraca z opiekunem stażu.

- Zawarcie kontraktu.
- Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego.
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

IX 2012
IX 2012
na bieżąco
na bieżąco

3.Doskonalenie zawodowe.

Udział w:
- Radach Pedagogicznych Szkoleniowych,
- warsztatach metodycznych,
- kursach,
- konferencjach.
-samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej,
-wykorzystanie zdobytych kwalifikacji w pracy z dziećmi, sprawdzenie skuteczności działań
- podjęcie studiów podyplomowych

w czasie trwania stażu

4. Uczestniczenie w pracach
organów szkoły w ramach realizacji zadań Statutowych Placówki.

Aktywne uczestnictwo w działalności Rady Pedagogicznej:
- udział w Radach Pedagogicznych,
- protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- współpraca z Gronem Pedagogicznym,
- współpraca z Dyrektorem – konsultacje, rozmowy, zapraszanie na hospitacje,
- udział w ewaluacji wewnętrznej

w czasie trwania stażu

5.Prawidłowe prowadzenie dokumentacji i planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej

Prowadzenie:
- dziennika zajęć,
- zeszytu konsultacji z rodzicami,
- skonstruowanie rocznego planu pracy świetlicy szkolnej
-przygotowywanie tematyki zajęć realizowanych zgodnie rocznym planem pracy świetlicy,

na bieżąco

6. Wzbogacanie warsztatu pracy

-Tworzenie materiałów i pomocy dydaktycznych
-dbanie o estetykę sali i sprzęt
- organizowanie konkursów, uroczystości i imprez świetlicowych

na bieżąco

7. Publikowanie własnych prac.

Zamieszczanie scenariuszy i planu rozwoju w portalach internetowych

na bieżąco

8. Dokumentowanie i analizowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

- Kompletowanie, opracowanie, uporządkowanie materiałów.

- Autoanaliza dotycząca stopnia realizacji Planu Rozwoju Zawodowego: wyłonienie zadań, które nie zostały zrealizowane lub uległy modyfikacji (autorefleksja, określenie słabych i mocnych stron własnej działalności).
- przygotowanie sprawozdania

-na bieżąco oraz po zakończeniu stażu


§ 7 ust. 2 pkt. 2
„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.”

1. Poznanie struktury i problemów środowiska lokalnego

-Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z wychowawcami, rodzicami, uczniami;
-obserwacja uczniów w kontaktach rówieśniczych,
-zapoznanie się z dokumentacją szkolną (opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej)

na bieżąco

2. Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju
-Pomoc uczniom mającym trudności w nauce,
-rozwijanie u uczniów umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej,
- wspieranie twórczych inicjatyw uczniów
– pomoc w przygotowaniu się do konkursów świetlicowych

na bieżąco

3. Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości świetlicowych

- Przygotowanie:
- dzieci do udziału w uroczystości (andrzejki)
- scenariuszy uroczystości,
- upominków

XI – XII

4. Organizowanie konkursów świetlicowych

Przygotowanie:
- scenariuszy,
- dekoracji,
- pełnienie roli współprowadzącej.
- Opieka nad dziećmi przygotowującymi się do konkursów.

według potrzeb

5. Promocja placówki.

-Udział w konkursach organizowanych przez środowiska lokalne.
- Publikowanie zdjęć i tekstów na szkolnej stronie internetowej

w czasie trwania stażu

6.Uwrażliwianie uczniów na problemy społeczne i cywilizacyjne

-Prowadzenie zajęć o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej,

-Współorganizacja uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka

w czasie trwania stażu
I – II


§ 7 ust. 2 pkt. 3
„Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.”

1 Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy wychowawczej

-Przygotowanie dokumentacji nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego,
-Opublikowanie planu rozwoju na stronie internetowej,
-Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu,
-Tworzenie pomocy naukowych przy pomocy komputera,
-Korzystanie na zajęciach ze sprzętu audio i video

na bieżąco


§ 7 ust. 2 pkt. 4
„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.”

1. Przeciwdziałanie przemocy w szkole i poza nią

-Realizacja elementów profilaktyczno- wychowawczego programu przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym,
-Współpraca z wychowawcami, pedagogiem, psychologiem oraz z rodzicami uczniów sprawiającymi trudności wychowawcze,

w czasie trwania stażu

2.Praca z dzieckiem mającym trudności w przyswajaniu wiedzy.

-Pomoc w odrabianiu prac domowych

na bieżąco

3. Umiejętne stosowanie wiedzy
do rozwiązywania bieżących problemów dydaktyczno – wychowawczych

- Integrowanie grupy, zapobieganie agresji, rozwiązywanie konfliktów

na bieżąco

4.Upowszechnianie wiedzy dotyczącej Praw Człowieka

- Organizowanie zajęć dotyczących Praw Człowieka i Praw Dziecka

V- VI


§ 7 ust. 2 pkt. 5
„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.”


1. Pogłębienie znajomości procedury awansu zawodowego
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r., z późn.zm.,
- Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

IX 2012r
IX 2012r

2. Pogłębianie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

Analiza dokumentacji szkoły
- Statut,
- regulaminy placówki,
- śledzenie na bieżąco zmian w Rozporządzeniach w sprawie ramowych Statutów szkół

IX 2012r

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.