X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16864
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

mgr Natalia Sztekler
Opiekun stażu:
Miejsce pracy:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09. 2012r
Data zakończenia stażu: 31.05.2015r

Cel ogólny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
2) Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
3) Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
4) Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
5) Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.

&7.2.1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania do realizacji:
1. Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych:

Opis sposobu realizacji:

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,

Uczestniczenie w zajęciach dzielnicowych, koleżeńskich,

Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, nauczycieli

Termin:
Cały okres stażu

Dowody realizacji:
konspekty zajęć

2. Organizacja i doskonalenie warsztatu pracy

Opis sposobu realizacji:

Wykorzystanie zdobytej wiedzy do pracy z dziećmi

Planowanie działań zmierzających do ulepszania pracy z dzieckiem, własnej pracy a tym samym uatrakcyjnienia oferty placówki

Wyszukiwanie różnorodnych form doskonalenia zawodowego: udział w szkoleniach, radach szkoleniowych, warsztatach, kursach dających możliwość poszerzania wiedzy i doskonalenia warsztatu pracy.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem: poprzez organizowanie rad szkoleniowych dla nauczycieli, spotkań z rodzicami, organizowanie zajęć dla nauczycieli, dzielenie się materiałami szkoleniowymi.

Wykorzystywanie w pracy dydaktyczno – wychowawczej programów i projektów własnych

Termin:
Cały okres stażu

Dowody realizacji:
Sprawozdania, Zaświadczenia, potwierdzenia udziału, Konspekty zajęć, sprawozdania, protokoły, Sprawozdania, ewaluacje


3. Doskonalenie umiejętności ewaluacji własnych działań i dokonywania zmian w tych działaniach

Opis sposobu realizacji:

Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności, ewaluacja działań własnych

Dokonywanie półrocznej i rocznej oceny pracy, powierzonych zadań dodatkowych

Dokonywanie ewaluacji z zakresu realizacji planu zawodowego

Doskonalenie umiejętności prowadzenia dokumentacji związanej z pracą z dziećmi i praca własną

Termin:

Cały okres stażu

Dowody realizacji:

Dokumenty podsumowujące pracę

4. Współudział w tworzeniu dokumentów placówki

Opis sposobu realizacji:
Plany roczne

Plan pracy placówki

Udział w pracach nad modyfikacją dokumentacji placówki

Termin:
Wg harmonogramu

Dowody realizacji:
Plany

&7.2.2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania do realizacji:
1. Uwzględnianie potrzeb rozwojowych dzieci

Opis sposobu realizacji:

Uwzględnianie w pracy możliwości i predyspozycji dziecka

Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów w tym:
- Kontakty z rodzicami (indywidualne, zebrania grupowe).
- Konsultacje z innymi nauczycielami
- Obserwacja dzieci w sytuacjach przedszkolnych
- Indywidualne rozmowy i praca z dziećmi
- ścisła w współpraca ze specjalistami w celu pomocy dziecku,

Opracowanie planów pracy dydaktyczno – wychowawczych uwzględniających potrzeby rozwojowe dzieci, zawierających treści zgodne z programem pracy oraz podstawą programową,

Stwarzanie sytuacji do poszerzania wiedzy dzieci o otaczającym świecie poprzez realizowanie treści zawartych w programach, projektach i planach pracy placówki: edukacja patriotyczna, edukacja europejska, edukacja ekologiczna.

Stwarzanie dzieciom sytuacji do samodzielnego zdobywania wiedzy poprzez stwarzanie kącików zainteresowań i swobodnego do nich dostępu

Stwarzanie dzieciom warunków do aktywnego spędzania czasu w przedszkolu: zabawy ruchowe, badawcze, zabawy aktywizujące, wykorzystanie technologii komputerowej,

Termin:
Cały okres stażu
Dowody realizacji:

Plany miesięczne, wpisy w dziennik, sprawozdania, zdjęcia,

2. Współpraca ze środowiskiem rodziców
Opis sposobu realizacji:

Wspomaganie rodziców w poszukiwaniu i rozpoznawaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez realizację projektu własnego „Rodzina z pasją”

- Kontakty z rodzicami: zebrania, organizowanie raz w miesiącu indywidualnych spotkań

Wspomaganie rodziców w procesie wychowania dzieci: dzielenie się doświadczeniem, wyszukiwanie książek, pomocy do pracy z dzieckiem w domu,

Pomoc rodzicom w kontaktach ze specjalistami i PPP

Pomoc rodzicom w podjęciu decyzji dotyczącej dalszej edukacji dziecka oraz w przezwyciężaniu trudności związanych z edukacją dzieci

Termin:

Cały okres stażu
Dowody realizacji:
Zeszyt współpracy z rodzicami, specjalistami, zeszyty obserwacji, karty obserwacji, diagnoza dziecka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna

3. Uwzględnienie problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Opis sposobu realizacji:

Rozpoznanie potrzeb środowiska dzieci i rodziców poprzez rozmowy, obserwację, spotkania indywidualne, ankiety,

Poszerzanie oferty przedszkola poprzez organizowanie i współudział w konkursach, imprezach, udział w projektach zewnętrznych, realizowanie projektów własnych, wycieczkach.

Współpraca ze specjalistami oraz instytucjami państwowymi działającymi na rzecz pomocy dzieciom i rodzinie.

Edukacja środowiska lokalnego poprzez organizowanie różnorodnych działań: happening, patrol ekologiczny, rozdawanie ulotek, wykonywanie plakatów.

Nawiązywanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi zajmującymi się edukacją i profilaktyką bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, ochrona środowiska,

Nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym: Udział dzieci w lekcjach bibliotecznych w Bibliotece Publicznej, współpraca ze Szkołą Podstawową, udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Wyrabianie wrażliwości i niesienia pomocy innym poprzez udział w zbiórkach, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,

Promowanie przedszkola poprzez prowadzenie strony internetowej


Stosowanie w pracy z dziećmi metod i zabaw uczących radzenia sobie z różnymi emocjami, nazywania emocji

Termin:

Cały okres stażu

Dowody realizacji:

Ankiety, zeszyt współpracy, sprawozdania, pisma

&7.2.3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania do wykonania :
1. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej komunikacyjnej

Opis sposobu realizacji:

Wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy z dziećmi

Promocja placówki poprzez prowadzenie strony internetowej

Prowadzenie zajęć dla nauczycieli z wykorzystaniem TIK

Wykorzystywanie komputera do prowadzenia dokumentacji

Poszukiwanie pomysłów do pracy z dziećmi poprzez strony WWW

Opublikowanie planu rozwoju zawodowego i sprawozdania na Portalu edukacyjnym http://www.edukacja.edux.pl/

Wykorzystywanie komputera do tworzenia pomocy dydaktycznych

Termin:
Cały okres stażu

Dowody realizacji:
Dokumentacja, zapisy w dziennik

&7.2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

Zadania do realizacji:
1. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki

Opis sposobu realizacji:
Diagnozowanie i obserwacja rozwoju dziecka w tym diagnozowanie i rozwiązywanie problemów, wspieranie uzdolnień,

Stały kontakt ze specjalistami w celu jak najlepszej pomocy dziecku

Wykorzystywanie oferty kursów, szkoleń i warsztatów w celu poszerzania wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i dydaktycznej.

Prowadzenie obserwacji i diagnozy dziecka- karta obserwacji, diagnoza GE5, SGS, ankiety, prowadzenie zeszytu obserwacji,

Udział w powoływanych zespołach do pracy z dzieckiem w przedszkolu i poza przedszkolem np. zespół interdyscyplinarny, Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna itp.

Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
- Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
- tworzenie własnej biblioteki z pomocami

- Znajomość aktualnego rozwoju dzieci z uwzględnieniem właściwości okresu
Termin:
Cały okres stażu

Dowody realizacji:
Karty obserwacji dzieci, potwierdzenia udziału, sprawozdania
2. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu dydaktyki

Opis sposobu realizacji:
Dobór treści i pomocy dydaktycznych do możliwości rozwojowych i predyspozycji dziecka

Wykorzystywanie w pracy aktywizujących metod i form pracy: prowadzenie zajęć metodą Ruchu Rozwijającego, elementów MDS, pedagogiki zabawy itp.

Stosowanie atrakcyjnych metod pracy w celu motywowania dziecka do aktywności,

Termin:
Cały okres stażu

Dowody realizacji:
Wpisy w dziennik

3. Umiejętność wykorzystywania ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

Opis sposobu realizacji:
Wspomaganie rodziców w procesie dydaktyczno – wychowawczym dzieci

Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego dających wiedzę z zakresu oświaty i pomocy społecznej

Realizacja współautorskiego programu wychowawczego

Współudział w tworzeniu dokumentacji przedszkola

Wyznaczenie kierunku działań i zadań do wykonania poprzez znajomość przepisów

Termin:

Cały okres stażu
Dowody realizacji:

Potwierdzenia udziału, sprawozdania


&7.2.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.
Zadania do wykonania:
1. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty oraz procedury awansu zawodowego

Opis sposobu realizacji:

Analiza przepisów prawa oświatowego:

Karta Nauczyciela

Ustawa o Systemie Oświaty

Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli

Aktualizowanie zmian w przepisach Prawa Oświatowego

Termin:
Cały okres stażu

Dowody realizacji:

Sprawozdania2. Zapoznanie się z dokumentami przedszkola

Opis sposobu realizacji:

Analiza Statutu Przedszkola

Analiza Regulaminu Rady Pedagogicznej

Analiza Konwencji Praw Dziecka

Wykorzystywanie w pracy zagadnień zawartych w Programie Wychowawczym Przedszkola

Termin:
Cały okres stażu

Dowody realizacji:
Sprawozdania

3. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego

Opis sposobu realizacji:

Złożenie wniosku do Dyrektora Przedszkola z prośbą o rozpoczęcie stażu

Monitorowanie działań wynikających z realizacji stażu

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

Termin:
Cały okres stażu
Dowody realizacji:
Teczka nadzoru

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.