X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16832
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Katarzyna Kubik

Opiekun stażu: .............
Data rozpoczęcia stażu: 01 09 2010 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31 05 2013 r.


Kraków, 2010


Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Cele szczegółowe:
realizowanie zadań wychowawczych, opiekuńczych, edukacyjnych lub innych, wynikających ze statutu oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego;
pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych;
poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

I.Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego

Lp.
Formy realizacji planowanych działań
Termin realizacji
Sposób dokumentacji
Uwagi
(Tabela - dop. red.)

1
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca w zakresie realizacji powierzonych zadań
zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego
protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej

2
Przygotowywanie imprez i uroczystości przedszkolnych:
- Andrzejki
- Bal wiosenny
zgodnie z harmonogramem uroczystości przedszkolnych
wpisy do kroniki przedszkolnej, dokumentacja fotograficzna

3
Przeprowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych poruszających treści zgodne z potrzebami placówki:pt.
„Stare i nowe zabawy dywanowe i taneczne”
„Jak pomóc dziecku w lepszej adaptacji do warunków przedszkolnych?”
„Agresja w przedszkolu -jak temu zaradzić? „

2010/2011
2011/2012
2012/2013

materiały ze spotkania

4
Prowadzenie pedagogizacji rodziców na łamach czasopisma
przedszkolnego “Przedszkolne wieści” oraz podczas spotkań z rodzicami dotyczące tematyki adaptacji dziecka
do warunków przedszkolnych i gotowości szkolnej
w grudniu i czerwcu przez cały okres trwania stażu

artykuły zamieszczone w czasopiśmie “Przedszkolne wieści”

5
Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycielek zatrudnionych w przedszkolu w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego
2 razy w roku szkolnym
scenariusze zajęć

6
Przygotowanie i prowadzenie kroniki grupy
przez cały okres trwania stażu
kronika

7
Współpraca z Radą Rodziców, uczestniczenie w posiedzeniach Rady Rodziców, niesienie Rodzicom pomocy w sprawach wychowawczych
w razie potrzeby
własne notatki


II.Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1
Rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy przez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego
Udział w radach szkoleniowych, pedagogicznych i konferencjach
„Gry i zabawy muzyczne w edukacji przedszkolnej”
„Nie tylko farbami -techniki i zabawy plastyczne”
„Origami czyli wesoły trening dla ręki i umysłu”
„Te co skaczą i fruwają twórcze wesołe zabawy o zwierzętach dla przedszkoli”
„Kwiaty z bibuły”
cały okres trwa stażu
cztery razy w roku szkolnym

zaświadczenia o odbytych kursach, warsztatach, dyplomy, scenariusze zajęć

2
Systematyczne zapoznawanie się z nowościami wydawniczymi, zakup nowości wydawniczych związanych z wychowaniem i edukacją najmłodszych
na bieżąco,
w okresie stażu
spis literatury, zbiory własne,

3
Śledzenie aktualności oświatowych na edukacyjnych portalach internetowych
na bieżąco w okresie stażu
wydruki komputerowe, linki, notatki

4
Czytanie literatury poruszającej problematykę awansu zawodowego nauczycieli (Jarosław Kordziński Tajemnice awansu zawodowego)
w okresie stażu
notatki

5
Systematyczne zapoznawanie się z treścią czasopism pedagogicznych (Bliżej przedszkola, Wychowanie w przedszkolu )
na bieżąco,
w okresie stażu
kserokopie, notatki

6
Prenumerata czasopisma “Nauczycielka Przedszkola”, “Wzory”, „Hobby” – wykorzystywanie pomocy do zajęć i zabaw
raz w miesiącu w okresie stażu
pomoce dydaktyczne


III.Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty

1
Pogłębianie znajomości aktów prawnych regulujących działalność przedszkola ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. “Karta Nauczyciela” i przepisy wprowadzające z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie MENiS z dn. 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami

wrzesień 2010 r.
oraz na bieżąco w okresie stażu
akty prawne, notatki

2
Śledzenie aktualności na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie
na bieżąco przez cały okres trwania stażu
wydruki z komputera,

3
Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego, opracowanymi przez Kuratorium Oświaty w Krakowie: “Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego”
wrzesień 2010 r.
materiały

4
Dokładne zapoznanie się z reformą systemu oświaty oraz nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego - wdrażanie założeń w codziennej pracy
wrzesień 2010 r. oraz w okresie stażu
plany pracy

5
Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola – analiza statutu, obowiązujących regulaminów
wrzesień 2010 r. oraz w okresie stażu
kserokopie dokumentów, notatki

6
Przypomnienie przepisów dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i p. poż. oraz innej dokumentacji związanej z bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu
w okresie stażu na początku każdego roku szkolnego
notatki

7
Uczestnictwo w przygotowaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji sporządzonych już dokumentów przedszkolnych
w razie potrzeby
dokumentacja przedszkolna


IV.Organizacja i doskonalenie warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

1
Wstępna ocena własnych umiejętności – określenie mocnych i słabych stron
wrzesień
2010 r.
“arkusz samooceny nauczyciela”,
wnioski z samooceny uwzględniłam w planie rozwoju zawodowego

2
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
wrzesień
2010 r.
wniosek o rozpoczęcie stażu

3
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, zawarcie pisemnego kontraktu
wrzesień
2010 r.
kontrakt

4
Przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
wrzesień
2010 r
plan rozwoju zawodowego

5
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
na bieżąco, przez cały okres stażu
segregator “Dokumentacja przebiegu stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego”

6
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
czerwiec
2013 r.
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

7
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu – wyciąganie
wniosków, wdrażanie
pomysłów do pracy z grupą
trzy razy w ciągu roku szkolnego
scenariusze zajęć, arkusze ewaluacyjne

8
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – zdobywanie nowych doświadczeń w bezpośredniej pracy z dziećmi
Analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
trzy razy w ciągu roku szkolnego
scenariusze zajęć, arkusze ewaluacyjne

9
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz ciekawych scenariuszy zajęć edukacyjnych na stronach internetowych. Dzielenie się wiedzą
i umiejętnościami z innymi nauczycielami

na bieżąco w okresie stażu
adres internetowy strony
zaświadczenie o publikacji

10
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, np. dziennik zajęć, plany miesięczne, scenariusze zajęć, plan współpracy z rodzicami i in.
w okresie stażu
dokumentacja przedszkolna

11
Gromadzenie i opracowanie materiałów pomocniczych do zajęć (karty pracy, płyty CD, literatura dziecięca, ilustracje)
na bieżąco w okresie trwania stażu
pomoce dydaktyczne

12
Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków. Dokonywanie ewaluacji osiągnięć wychowanków w świetle realizacji podstawy programowej w pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej.
Wyciąganie wniosków do dalszej pracy
dwa razy w ciągu roku szkolnego
dokumentacja wszechstronnego rozwoju dziecka

13
Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
trzy razy w ciągu roku szkolnego
dokumentacja fotograficzna, opinie rodziców uczestniczących w zajęciach otwartych


V.Uwzględnianie w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1
Rozpoznawanie problemów środowiska wychowanków i współczesnych problemów społeczno - cywilizacyjnych poprzez zapoznanie z dokumentacją wszechstronnego rozwoju dziecka, bieżące kontakty z rodzicami wychowanków, indywidualne kontakty z dzieckiem
w okresie stażu
dokumentacja wszechstronnego rozwoju dziecka

2
Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą – kierowanie wychowanków do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub Samorządowego Ośrodka Psychologiczno -Pedagogicznego. Udzielanie pomocy dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi poprzez systematyczne prowadzenie pracy korekcyjno – kompensacyjnej
w razie potrzeby
dokumentacja wszechstronnego rozwoju dziecka

3
Współpraca z policją, strażą miejską, i strażą pożarną – wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych
raz w roku szkolnym
dokumentacja fotograficzna, opracowane materiały

4
Współpraca z Biblioteką Publiczną w celu rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych
dwa razy w ciągu roku szkolnego
dokumentacja fotograficzna

5
Zorganizowanie i przygotowanie przedstawienia teatralnego dla dzieci z udziałem rodziców z okazji Dnia Dziecka z serii „Legendy Polskie”
w roku szkolnym 2010/2011r.
dokumentacja fotograficzna

6
Zorganizowanie przedstawienia dla dzieci z udziałem dzieci i rodziców pt „ Bajki grajki”i przedstawienie dla innych zaprzyjaźnionych przedszkoli
w roku szkolnym 2011/2012r
dokumentacja fotograficzna

7
Poszerzenie oferty przedszkola w zakresie zajęć dodatkowych z uwzględnieniem potrzeb wychowanków – rozwijanie zainteresowań i zdolności. Prowadzenie “Koła plastycznego”, udział w konkursach plastycznych
w okresie stażu
2011/2012r.
dokumentacja przedszkolna

8
Śledzenie losów absolwentów przedszkola w ramach tzw. “Klubu absolwenta”
styczeń 2011r.
dokumentacja fotograficzna

9
Przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach przedszkolnych i między przedszkolnych
w okresie stażu – zgodnie z regulaminami konkursów, pięć razy do roku
dokumentacja fotograficzna, dyplomy uczestnictwa

10
Zorganizowanie dla całego przedszkola balu wiosennego z okazji nadejścia wiosny
marzec 2011r.

dokumentacja fotograficzna zapis w kronice przedszkolnej

11
Organizowanie wyjść poza przedszkole w celu poznania dziedzictwa kulturowego
wycieczki,
-z przewodnikiem po Krakowie
-ogród botanicznego
- ogród zoologicznego
spotkania z ciekawymi ludźmi,
-warsztaty teatralne
wyjścia i imprezy kulturowo- oświatowe
-teatr Groteska
przez cały okres trwania stażu raz w miesiącu
dokumentacja fotograficzna zapis w kronice grupy

12
Opracowanie programu adaptacyjnego dla dzieci rozpoczynających edukację w przedszkolu
wrzesień 2011r
autorski program

13
Dbanie o oprawę plastyczną przedszkola
przez cały okres trwania stażu
dokumentacja fotograficzna , dekoracje przedszkola

14
Prowadzenie zajęć metodą projektów badawczych
jeden projekt w ciągu roku szkolnego
dokumentacje fotograficzne dokumentacje, prace dzieci

15
Prowadzenie cyklu zabaw pt. „Cztery strony świata”dla grup młodszych zorganizowanie ciekawych zabaw i tańców mających na celu przybliżenie dzieciom ciekawych krajów pt.:
„Ameryka- z wizytą u Indian”
„Zabawy na śniegu z Eskimosek”
„Witaj Europo!!”
„Spotkanie z murzynkiem Bambo”
„Mała Japoneczka”
2010/2011r.
październik 2010r.
styczeń 2011r
luty 2011r
marzec 2011r
maj 2011r
dokumentacje fotograficzne, zestaw materiałów dydaktycznych i scenariuszy do realizacji tematów z cyklu „Cztery strony świata”


VI.Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1
Wykorzystanie umiejętności posługiwania się komputerem oraz Internetem w codziennej pracy
na bieżąco
plany miesięczne, scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, dyplomy okolicznościowe, karty pracy, gazetka, zaproszenia


VII.Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań

1
Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki (korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej, biblioteki pedagogicznej)
na bieżąco
spis literatury, notatki z książek

2
Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
trzy razy w roku szkolnym
scenariusze zajęć, dokumentacja fotograficzna, opinia rodziców

3
Wykorzystanie nowoczesnych form i metod pracy, stosowanie w pracy elementów pedagogiki zabawy (KLANZA), umuzykalnianie dzieci metodą C. Orffa , Metody Dobrego Startu, technik relaksacyjnych, techniki twórczego myślenia, metoda projektów

cały okres trwania stażu
plany pracy wpisy do dziennika zajęć

4
Włączanie rodziców w organizację przedszkolnych przedsięwzięć: udział w przedstawieniach i uroczystościach przedszkolnych
przez cały okres trwania stażu
dokumentacja fotograficzna

5
Opracowanie planu współpracy z rodzicami
na początku każdego roku szkolnego
plan współpracy z rodzicami

6
Pełnienie roli opiekuna praktyk dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzenie zajęć, przekazywanie wskazówek metodycznych i merytorycznych, służenie pomocą w planowaniu i realizacji zajęć przez studentów, omawianie sytuacji edukacyjnych i wyciąganie wniosków do dalszej pracy
według harmonogramu zajęć ze studentami
scenariusze zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.