X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16814
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego

..........................
(nazwa szkoły)


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Rafał Jarosnauczyciel mianowany
w Zespole Szkół Ponadpodstwowych w Nowinach
ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
Staż: 2 lata 9 miesięcy


Zatwierdził:

Nowiny, dn. ..............................1. Wstęp

Szansa awansu i uzyskania statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem.

Myślę, że prawie trzyletnia praca według niniejszego planu podniesie moje umiejętności dydaktyczne, wychowawcze, a przede wszystkim przyniesie
korzyści uczniom, rodzicom i szkole.

2. Cele stażu

1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
3. Poszerzanie zakresu wiedzy i umiejętności.
4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.
5. Uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

3. Czynności organizacyjne

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
1. Poznanie procedur awansu zawodowego. 1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.2. Udział w spotkaniu szkoleniowo – konsultacyjnym „Awans zawodowy nauczycieli mianowanych ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego”.3. Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.4. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. VIII - IX 2011r.IX 20011r.Na bieżącoVIII 2011r. Znajomość procedury awansu zawodowego nauczyciela.Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego.
2. Poznanie i przeanalizowanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. 1. Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły: statutu, programu rozwoju szkoły, regulaminów szkolnego systemu oceniania itp. Cały okres stażu Plan rozwoju zintegrowany z dokumentami szkoły.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. 1. Skompletowanie dokumentów mających znaczenie dla oceny pracy – podsumowanie dotychczasowej pracy.2. Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu: zaświadczenia, dyplomy, scenariusze zajęć itp. IX – X 2011r.Cały okres stażu Zgromadzone dokumenty.
4. Opracowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju. 1. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu zawodowego. V – VI 2014r. Sprawozdanie


4. Zadania wynikające z rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i z
rozporządzenia MEN z dnia 14 listopada 2007 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)

§ 8. pkt 2 ust.1: „Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, ...”


Lp.
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentacji

1. Aktywna współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli, udział w wybranych kursach i szkoleniach. cały okres stażu zaświadczenia
2. Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez samodzielne wykonanie różnorodnych materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów (np. foliogramy, plansze, tablice). w zależności od potrzeb przykładowe materiały
3. Wdrażanie i analiza stosowania PSO. stale egzemplarz
4. Przygotowanie materiałów do pomiaru dydaktycznego(opracowanie testów i sprawdzianów). stale egzemplarze
5. Zaplanowanie i wdrożenie „programu naprawczego” dla uczniów klas I liceum wyrównującego poziom wiadomości i umiejętności w/w uczniów. X 2011 r. notatki własne
6. Przygotowywanie wybranych uczniów do konkursów matematycznych i fizycznych według harmonogramu notatki własne
7. Przygotowywanie uczniów do matury i egzaminu gimnazjalnego. stale notatki własne


§ 8. pkt 2 ust.2: „Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

1. Przygotowywanie sprawdzianów , materiałów dla ucznia na komputerze. cały okres stażu przykładowy egzemplarz
2. Systematyczne prowadzenie dziennika internetowego. cały okres stażu przykładowy wydruk
3. Prowadzenie lekcji z użyciem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych takich jak tablica multimedialna. cały okres stażu
4. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z wykorzystaniem internetu poprzez rozwiązywanie testów on- line. cały okres stażu
5. Udzielanie w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia nauczycieli instrukcji obsługi tablic multimedialnych oraz obsługi programów do tablic multimedialnych Poly Vision, Flow Works cały okres stażu


§ 8. pkt 2 ust.3: „Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”

1. Diagnozowanie potrzeb i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom kadry pedagogicznej szkoły. cały okres stażu notatki własne
2. Praca w zespole przedmiotowym matematyczno – przyrodniczym. stale notatki własne
3. Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli. cały okres stażu konspekty, poświadczenia
4. Opieka nad praktykantami, stażystami. w miarę potrzeb potwierdzenia dyrektora
5. Współpraca z innymi nauczycielami przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w ramach zespołu lub z innych szkół. stale potwierdzenia dyrektora
6. Umieszczenie własnego planu rozwoju zawodowego na stronach Internetu. 2012 r. adres strony www


§ 8. pkt 2 ust.4a: „Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”

1. Wdrażanie metod aktywizujących pracę na lekcjach matematyki zmierzającą do uzyskania wysokiego wskaźnika zdawalności przez uczniów egzaminu maturalnego oraz egzaminu gimnazjalnego. cały okres stażu plan pracy i wnioski z jego realizacji
2. Prowadzenie dodatkowych zajęć z matematyki i fizyki. według harmonogramu plan pracy i wnioski z jego realizacji, przykładowe konspekty
3. Opracowanie planów pracy wychowawczej. IX 2011IX 2012IX 2013 egzemplarze


§ 8. pkt 2 ust.4c: „Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”

1. Organizacja rajdów, wycieczek i imprez klasowych i szkolnych cały okres stażu karty wycieczek
2. Organizacja konkursów według harmonogramu protokoły z konkursów
3. Praca z uczniem słabym cały okres stażu
4. Poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków i organizowanie pomocy potrzebującym uczniom. Diagnozowanie środowiska uczniów.Rozmowy z rodzicami.Zachęcanie uczniów do udziału w kołach zainteresowań.Rozmowy z uczniami. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz poradnią psychologiczno- pedagogiczna. cały okres stażu Wpisy w dzienniku


§ 8 ust 2 pkt 4 d: „Uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym”

1. Nauka języka rosyjskiego okres stażu certyfikat


§ 8 ust 2 pkt 4 e: „Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”

1. Sprawowanie opieki nad praktykantami:umożliwienie praktykantom obserwacji prowadzonych przeze mnie zajęć,wspólne omówienie lekcji,obserwowanie i omówienie zajęć prowadzonych przez studentów,udostępnienie praktykantom materiałów metodycznych. w miarę potrzeb potwierdzenie dyrektora szkoły
2. Zapoznanie z procedurą przyznawania stypendium z Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. Świętokrzyskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Sprawowanie opieki nad stypendystami. zgodnie z założeniami programu stypendialnego potwierdzenie na stronie www.stypendia-swietokrzyskie.pl
3. Spotkania z pedagogiem szkolnym w miarę potrzeb

§ 8. pkt2 ust.5: „Umiejętność rozpoznawana i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”

1. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych i wychowawczych - obserwacja sytuacji wychowawczej, wyodrębnienie problemów, ustalenie i zastosowanie środków zaradczych. Zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami. Opis analizy przypadku.
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym. w czasie stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.