X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16732
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Edyta Stefan

Miejsce pracy: Miejski Zespół Szkół nr 3 w Bolesławcu
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Bolesławcu

Stanowisko: wychowawca świetlicy (01.09.2009 – 31.08.2011)
nauczyciel - pedagog współorganizator kształcenia integracyjnego (01.09.2011 – 31.05.2012)

Opiekun stażu: mgr Anna Kot

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 r.

Data zakończenia stażu: 31.05.2012 r.

Okres trwania stażu był dla mnie czasem intensywnego wysiłku, ukierunkowanym na realizację planu rozwoju zawodowego, który sporządziłam na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Czas ten przeznaczyłam na podnoszsenie swoich kompetencji, umiejętności dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych, a przez to doskonalenie jakości swojej pracy. Zadania, które zawarłam w planie pracy były ściśle powiązane z programem pracy szkoły: Statutem Szkoły, jej Programem Wychowawczym i Profilaktycznym oraz potrzebami i oczekiwaniami uczniów i ich rodziców. Stanowiły one kontynuację realizowanych wcześniej zadań i stały się podstawą do podejmowania kolejnych działań w ramach pełnionych przeze mnie obowiązków.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z działań, które wykonałam w trakcie trwania stażu na nauczyciela mianowanego.

&7.2.1 rozporządzenia
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Na początku roku szkolnego 2009 nawiązałam współpracę z przydzieloną opiekunką stażu, panią Anną Kot, która udzieliła mi wskazówek na temat przebiegu stażu oraz sporządzenia planu rozwoju zawodowego. Zawarłyśmy ze sobą ustrny kontrakt dotyczący zasad współpracy, a następnie napisałam plan rozwoju, który został zatwierdzony przez dyrekcję szkoły.

2. Obserwowałam i na bieżąco analizowałam wraz z opiekunką stażu prowadzone przez nią zajęcia oraz zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli. Pozwoliło mi to korzystać z pomysłów bardziej doświadczonych koleżanek, wzbogacić własny warsztat pracy oraz doskonalić umiejętność ewaluacji pracy własnej i innych osób.

3. Prowadziłam zajęcia obserwowane przez opiekuna stażu oraz dyrekcję szkoły. Omawiałam scenariusze i przebieg zajęć, wyjaśniałam celowość zastosowanych podczas lekcji działań, metod i form pracy oraz stopień realizacji założonych celów. Dzięki analizowaniu zajęć wyciągałam wnioski do dalszej pracy, jak również doskonaliłam umiejętność tworzenia konspektów i scenariuszy zajęć.

4. Przez cały okres stażu systematycznie prowadziłam dokumentację obowiązującą na moich stanowiskach pracy oraz potwierdzającą realizację planu rozwoju zawodowego.
Jako wychowawca świetlicy, w oparciu o zadania wynikacjące z programu wychowawczego szkoły oraz potrzeby i zainteresowania uczniów, tworzyłam roczne plany pracy, konspekty i scenariusze zajęć. Pisałam semestralne i roczne sprawozdania z pracy świetlicy i regularnie wypełniałam dziennik.
Na stanowisku nauczyciela wspomagającego tworzyłam zindywidualizowane programy nauczania do poszczególnych przedmiotów dla dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności. Przygotowywałam dostosowane do ich możliwości i umiejętności karty pracy i sprawdziany. Byłam odpowiedzialna także za prowadzenie teczki zawierającej informacje niezbędne w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, w tym: orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne oraz prace i wytwory dzieci.

5. Aby poszerzać swoją wiedzę uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, zarówno zewnątrz, jak i wewnątrzszkolnego.

- Ukończyłam studia podyplomowe zorganizowane przez Wyższą Szkołę Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi o kierunku "Edukacja wczesnoszkolna (nauczanie zintegrowane) z wychowaniem przedszkolnym".

Brałam udział w kursach korespondencyjnych oraz internetowych.
- Dzięki Europejskiej Szkole Kształcenia Korespondencyjnego ukończyłam kursy: * "Błyskawiczne przyswajanie wiedzy"
* "Rozwiń inteligencję małego dziecka" (nauka czytania i liczenia przez zabawę).
- Za pośrednictwem internetu zaś:
* "Kurs szybkiego czytania" (zorganizowany przez centrum szkoleniowe Intelektualnie.pl)
* kurs "Błyskawiczne zapamiętywanie" (poprzez portal Otwarty Umysł).
- Jako, iż klasa, w której jestem nauczycielem wspomagającym, uczy się języka angielskiego – podjęłam się także nauki "Języka angielskiego dla początkujących" w Europejskiej Szkole Kształcenia Korespondencyjnego. Dzięki temu mogę w większym stopniu pomagać swoim uczniom w nauce.
Wiedzę, którą zdobyłam na wymienionych wyżej kursach często stosowałam zarówno w pracy wychowawcy świetlicy, jak i nauczyciela wspomagającego.

Ponad to, brałam aktywny udział w szkoleniowych radach pedagogicznych na następujące tematy:
- "Jak sutecznie przygotowywać dziecko do sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej"
- "Analiza wyników sprawdzianu klas szóstych i konstruowanie programu naprawczego"
- "Sposoby prowadzenia dokumentacji przystosowań do specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci z opiniami i orzeczeniami PPP"
- "Jak współpracować z rodzicami?"
- "Jak pracować z dzieckiem zdolnym?"
- "Analiza wyników przeprowadzonych wewnętrznych diagnoz edukacyjnych oraz Sprawdzianu 2010"
- "Zasady poprawnej komunikacji w szkole"
- "Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole"
- "Mind Mapping – metoda aktywizująca pracę dwóch półkul"
- "Ochrona danych osobowych"
- "Wyczulenie pracowników szkoły na sytuację dziecka krzywdzonego".

6. Swój warsztat i metody pracy dydaktycznej doskonaliłam wyszukując wartościowych książek, związanych tematycznie z moją pracą oraz gromadząc i aktualizaując własną biblioteczkę pedagogiczną.
Podczas pracy w świetlicy często korzystałam z czasopisma "Świetlica w szkole" oraz bardzo wartościowych książek, m.in.:
- "Świetlicowe zajęcia" (tom I i II) pod redakcją B. Bleja - Sosna,
- "Teoretyczno – metodyczne podstawy pracy opiekuńczo – wychowawczej w świetlicy" G. Gajewskiej i K. Bazydło - Stodolnej,
- "Teoretyczne i metodyczne aspekty kalendarza wychowawcy" G. Gajewskiej, A. Dolińskiego i A. Szczęsnej,
- "Zabawy dla grup" J. Griesbecka.
W pracy nauczyciela wspomagającego posługiwałam się: książkami, programami nauczania, kartami pracy, testami i nagraniami przydatnymi w działaniach dydaktycznych i terapeutycznych.
Wiele interesujących wiadomości uzyskałam korzystając z edukacyjnych portali internetowych, na których mogłam nie tylko wyszukiwać wartościowe informacje, ale również dzielić się doświadczeniami z innymi nauczycielami.
Nowo zdobyte wiadomości i umiejętności wprowadzałam do swojej pracy, dostosowując je odpowiednio do potrzeb dzieci. Gromadzone i przygotowywane samodzielnie materiały oraz pomoce dydaktyczne wprowadzały ożywienie i podnosiły jakość zajęć prowadzonych przeze mnie w świetlicy oraz jakość lekcji z uczniami niepełnosprawnymi.

7. Dużą uwagę przykładałam do oceny efektywności podejmowanych przeze mnie działań. Odbywało się to poprzez rozmowy z opiekunką stażu i innymi nauczycielami, obserwację reakcji dzieci podczas prowadzonych zajęć, a także rozmowy z rodzicami na temat wrażeń dzieci po zakończonej lekcji. Uczniowie mogli również dokonywać oceny zajęć poprzez ustną lub pisemną wypowiedź na ich temat lub przyznawać za nie odpowiednią ilość punktów. Informacje zwrotne były dla mnie podstawą do dokonywania korekt i modyfikacji w planach pracy oraz wprowadzania zmian co do stosowanych metod i narzędzi pracy w taki sposób, aby w jak największym stopniu przysłużyć się zaspokajaniu potrzeb oraz wszechstronnemu rozwojowi wychowanków.
Przedmiotem ewaluacji podsumowującej moje działania oraz osiągnięcia uczniów w klasie integracyjnej uczyniłam wyniki uzyskane z poszczególnych kartkówek i sprawdzianów oceniających zdobytą wiedzę oraz wyniki uzyskane przez uczniów pod koniec roku szkolnego.

&7.2.2 rozporządzenia
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. W celu rozpoznawania i zgłębiania sytuacji rodzinnej wychowanków oraz problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego: zapoznawałam się z dokumentacją zgromadzoną w szkole (kartami przyjęcia dzieci do świetlicy, opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej), przeprowadzałam rozmowy z dziećmi i rodzicami na ten temat oraz obserwowałam zachowania wychowanków w różnych sytuacjach. Opisywałam postawy, które budziły moje zastanowienie lub niepokój. W przypadku, gdy zachowania jakiegoś ucznia powodowały moje obawy, nawiązywałam kontakt z wychowawcą klasy, a następnie wraz z nim dążyliśmy do spotkania z psychologiem i (lub) pedagogiem szkolnym – i razem podejmowaliśmy kroki zmierzające do zdiagnozowania oraz rozwiązywania sytuacji problemowych.
Najczęściej pojawiającymi się problemami z którymi miałam do czynienia były: kłopoty wychowawcze, tj.: nadmierna agresja lub zbyt duża nieśmiałość i wycofywanie się z kontaktów społecznych oraz trudności dydaktyczne uczniów. Jako, iż szkoła w której pracuję, jest placówką integracyjną – niektóre rodziny zmagały się z niepełnosprawnością swoich dzieci. W tym wypadku, jako iż ukończyłam studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika, mogłam posłużyć rodzicom swoją wiedzą oraz pokierować je do odpowiednich osób i (lub) placówek, w których mogliby otrzymać wsparcie. W innych domach zmagano się z trudną sytuacją materialną. W takich okolicznościach – informowałam o pojawiających się możliwościach skorzystania z pomocy (stypendiów, pomocy rzeczowej, dofinansowania do posiłków, zakupu podręczników itp.) lub kierowałam zainteresowanych do pani psycholog/pedagog szkolnej, czy odpowiednich placówek pomocowych. Moje poruszenie wzbudził fakt, iż coraz więcej dzieci musi radzić sobie z sytuacją, gdy ich rodzice przez długi czas pracują za granicą, a oni pozostają pod opieką cioci lub wujków, a niekiedy coraz słabszych i mniej poradnych babć i dziadków.

2. Jako nauczyciel wspomagający miałam z rodzicami stały kontakt dzięki zebraniom i dniom otwartym, w których brałam udział i podczas których na bieżąco informowałam opiekunów o wynikach ich dzieci w nauce oraz zachowaniu.

3. Przez cały okres stażu współpracowałam z Miejską Biblioteką Publiczną w Bolesławcu, Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury oraz Nadleśnictwem w Bolesławcu. Od kiedy rozpoczęłam pracę w szkole wraz z dziećmi ze świetlicy często braliśmy udział w konkursach i uroczystościach organizowanych przez te instytucje.

4. Dbałam o promowanie szkoły w środowisku lokalnym. Zachęcałam dzieci do udziału w różnorodnych konkursach plastycznych i podczas zajęć świetlicowych oraz zajęć plastycznych, które prowadziłam w ramach realizacji dodatkowej godziny z art. 42 Karty Nauczyciela, chętne dzieci wykonywały swoje prace na konkursy:
- "Ilustracje do wierszy Wandy Chotomskiej" – konkurs zorganizowany przez filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu, w którym uczennica ze świetlicy zajęła III miejsce, a dwie kolejne otrzymały wyróżnienia
- "Las w moich oczach", którego organizatorem było Nadleśnictwo w Bolesławcu
- "Bożonarodzeniowe aniołki", konkurs zorganizowany przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury
- Międzyszkolny Konkurs Twórczości Dziecięcej na pracę plastyczną pt. "Latawce, dmuchawce, wiatr" – zorganizowany przez Prywatną Szkołę Podstawową Oxpress, w którym laureatką została uczennica świetlicy, a jedna z pozostałych prac moich wychowanków została zakwalifikowana do wystawy w Młodzieżowym Domu Kultury
- "Kolory jesieni", którego organizatorem była filia Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- Wychowankowie świetlicy wzięli również udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Kolory wiosny", zorganizowanym przez świetlicę szkolną Zespołu Szkół w Pyskowicach.
Podziękowanie, które otrzymałam za przygotowanie uczniów do konkursu "Kolory wiosny", dyplom za wysoki poziom artystyczny prac w konkursie "Latawce, dmuchawce, wiatr" oraz docenienie mojej pracy przez rodziców uczniów wpłynęło na jeszcze większe zaangażowanie się w pracę oraz dalsze promowanie szkoły w środowisku.

5. Przez cztery kolejne lata, rozpoczynając od roku 2007, wraz z opiekunką stażu oraz uczniami z naszej szkoły braliśmy udział w warsztatach tworzenia kwiatów z bibuły, a następnie przygotowywaliśmy palmę i reprezentowaliśmy szkołę w "Konkursie na najwyższą tradycyjną palmę wielkanocną", zorganizowanym przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury. Pierwsza wykonana przez nas palma miała wysokość 5 metrów, zaś ostatnia ponad 13 m. Udział w tym przedsięwzięciu wymagał współpracy z rodzicami i uczniami szkoły, co wpłynęło pozytywnie na nasze relacje oraz dalsze współdziałanie.

6. Aby rozpropagować szkołę w środowisku raz, a niekiedy dwa razy do roku organizowane są na jej terenie festyny oraz dni otwarte, na które przychodzą rodzice i dzieci uczęszczające już do naszej placówki, a także ludzie pragnący ją poznać. W trakcie stażu, gdy organizowane były takie uroczystości, aktywnie uczestniczyłam w ich przygotowaniu, a w czasie ich trwania pracowałam w kawiarence oraz loterii fantowej.

7. W bieżącym roku brałam udział w przedstawieniu "Ale to już było... czyli bajkowe zawirowania", które wystawiane było w Teatrze Starym w Bolesławcu. Aktorami w przedstawieniu byli: nauczyciele, rodzice oraz dzieci z naszej szkoły, a pieniądze z biletów – cegiełek zostały przeznaczone na cele szkoły.

8. W swojej pracy dużą uwagę przywiązywałam do dbałości o wszechstronny rozwój wychowanków oraz motywowałam dzieci do podejmowania różnorodnych działań. Planując i organizując pracę w świetlicy wprowadzałam szeroki wachlarz zajęć, wśród których wyróżnić można aktywność: dydaktyczno – umysłową, plastyczno – techniczną, jak i ruchową.
Aby lepiej poznać zainteresowania dzieci wprowadziłam w świetlicy zwyczaj zakładania przez wychowanków tzw. teczek zainteresowań, w których uczniowie gromadzili swoje prace plastyczne, interesujące ich artykuły z gazet i czasopism, zdjęcia, notatki i inne wytwory własne. Ponad to co roku wykonywałam z dziećmi ich "mapy dążeń" – plakaty, na których dzieci rysowały lub przyklejały wycinki z gazet przedstawiające ich wartości, pragnienia i zainteresowania.

Aby rozwijać zainteresowania czytelnicze i artystyczne (plastyczne, muzyczne i teatralne) dzieci zorganizowałam cykl zajęć pt. "W świecie bajek". W ich trakcie dzieci słuchały czytanych bajek, układały w odpowiedniej kolejności ilustracje przedstawiające scenki z książek, kolorowały i rysowały własne ilustracje, opowiadały usłyszaną bajkę, wykonywały laleczki (pacynki) oraz elementy dekoracji przy pomocy których przedstawiały przeczytane historie, bawiły się w teatr. Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem wychowanków i wzbudzały wiele pozytywnych emocji.

W ramach zajęć świetlicowych oraz godziny dodaktowej wynikającej z art. 42 Karty Nauczyciela – prowadziłam zajęcia plastyczne. Podczas tych zajęć uczniowie: rozwijali wyobraźnię i wrażliwość estetyczną, poznawali ciekawe techniki plastyczne, doskonalili umiejętności rysunku i malarstwa oraz wykonywali prace na konkursy.
Razem z wychowankami dbałam o upiększanie pomieszczeń świetlicowych, przygotowywaliśmy dekoracje świetlicy oraz ścienne gazetki tematyczne.

Organizowałam i współorganizowałam konkursy świetlicowe:
- "Świetlicowy turniej warcabowy"
- "Turniej gry w piłkarzyki"
- "Turniej szachowy".
Dzięki prowadzeniu tak wielu różnorakich zajęć oraz konkursów każdy z wychowanków mógł odnieść sukces w jakiejś dziedzinie, a wiadomo jak istotną jest to kwestią dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

9. Dla dzieci mających trudności w nauce prowadziłam zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, w czasie których wychowankowie ćwiczyli umiejętności: czytania, pisania i liczenia oraz nadrabiali szkolne zaległości. Zajęcia, które prowadziłam z uczniami klasy IV integracyjnej koncentrowały się na: przerabianiu oraz powtarzaniu materiału lekcyjnego, z którym uczniowie sobie nie radzili oraz nauki treści szkolnych poprzez zabawę, np. grając w gry. Dzięki indywidualnemu podejściu i dostosowywaniu wiedzy do umiejętności dzieci – każdy wychowanek osiągał postępy w nauce i zyskując wiarę we własne możliwości, chętniej podejmował się kolejnych szkolnych wyzwań.

10. Ogromne znaczenie miało dla mnie kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wychowanków, dlatego często w świetlicy poruszałam te zagadnienia. Podczas zajęć zrealizowałam wiele takich tematów, m.in.: "Jestem dobrym kolegą/dobrą koleżanką", "Wszyscy są ważni" (zwrócenie uwagi na istotę używania słów "proszę", "dziękuję", "przepraszam"), "Żyjemy w przyjaźni", "Emocje – radzimy sobie z własną złością".

11. Byłam współorganizatorem dyskoteki szkolnej o nazwie "Umiemy się bawić", podczas której dzieci brały udział w wielu konkursach: zręcznościowych, tanecznych, na przebranie oraz wykazywały się integracją i współdziałaniem w swoich klasach.

12. W swojej pracy uwzględniałam zarówno problemy społeczne, cywilizacyjne, jak i ekologiczne. Dużo czasu poświęcałam promowaniu zdrowia. Poruszałam tematy związane z higieną, zdrowym odżywianiem oraz prowadzeniem zdrowego stylu życia. Zachęcałam dzieci do aktywnego wypoczynku.

Jako, iż życie we współczesnym świecie wiąże się z wieloma zagrożeniami podczas swoich lekcji często poruszałam tematykę bezpieczeństwa. Mówiliśmy o bezpieczeństwie związanym z poruszaniem się po drogach, w domu, na podwórku, nad wodą itd. Zdarzało się, iż wprowadzeniem do rozmów na ten temat stawały się sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa z którymi stykały się lub o których słyszały dzieci.

W maju 2012 r. podjęłam się koordynowania w szkole przebiegu ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej UNICEF pt. "Baw się i bądź bezpieczny". Przebieg projektu przewidziany jest na miesiące maj i czerwiec 2012 r. i w jego ramach przewidziano następujące działania: przeprowadzenie przez wychowawców klas lekcji wychowawczych na temat bezpieczeństwa, konkurs plastyczny oraz konkurs wiedzy.

Wiele tematów moich zajęć poruszało problematykę ekologiczną, np.: "Dbamy o środowisko", "Dokarmiamy ptaki i inne zwierzęta", "Dzieci – przyjaciółmi zwierząt".
Rokrocznie w ramach ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie Świata" dzieci ze świetlicy porządkowały teren w pobliżu szkoły.

Przeprowadziłam świetlicową akcję "Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę", podczas której uczniowie zbierali kasztany, które następnie zostały przekazane Nadleśnictwu w Bolesławcu jako karma dla zwierząt w okresie zimowym.

13. Wychowankowie świetlicy wzięli udział w zorganizowanej przeze mnie charytatywnej "Zakręconej akcji świetlicowej", która polegała na zbieraniu nakrętek od butelek plastikowych. Zebraliśmy 40 kg nakrętek, które zostały przekazane niepełnosprawnemu uczniowi z naszej szkoły.

14. W związku z powodzią, która wydarzyła się w Polsce w 2010 r. przeprowadziłam na terenie szkoły akcję charytatywną "Razem pomóżmy powodzianom". Zebraliśmy w tej akcji ponad 70 kg produktów żywnościowych i ok. 20 kg środków czystości, które następnie zostały przekazane parafialnemu zespołowi "Caritas" w Bolesławcu i zawiezione osobom pokrzywdzonym podczas tej klęski żywiołowej.

& 7.2.3 rozporządzenia
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

W dzisiejszych czasach komputer i Internet są popularnymi narzędziami stosowanymi w pracy osób o wielu różnych specjalnościach. Ponad to służą one jako instrumenty do komunikacji międzyludzkiej, wyszukiwania informacji, a także jako środki rozrywki. Obecnie korzystają z nich nie tylko osoby dorosłe, ale również młodzież i dzieci. Nauczyciel nadążając za biegiem współczesnego świata również powinien korzystać z tych dobrodziejstw cywilizacji, zwłaszcza, że komputer i Internet są narzędziami, dzięki którym możemy zmoblilizować młode pokolenie do nauki i pracy. To my również powinniśmy, obok rodziców, przestrzegać naszych uczniów przed niebezpieczeństwami, jakie mogą spotkać ich w sieci.

1. Komputer i internet służą mi w codziennym życiu. Korzystając z nich zarówno w pracy, jak i w domu, poznając nowe możliwości, rozwijałam swoje umiejętności dotyczące ich używania. Obecnie biegle obsługuję system Windows, potrafię korzystać z programu Microsoft Word, przeglądarek internetowych i programów pocztowych.

2. W trakcie stażu wyszukiwałam w internecie informacji z zakresu prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego oraz wiadomości i materiałów na temat edukacji przydatnych w pracy wychowawcy świetlicy oraz nauczyciela wspomagającego. Korzystałam z wielu różnych portali edukacyjnych, m.in.: www.literka.pl, www.edux.pl, www.publikacje.edu.pl, www.men.gov.pl, www.miastodzieci.pl, www.interklasa.pl, www.czasdzieci.pl.

3. Przy pomocy komputera tworzyłam dokumentację dotyczącą: awansu zawodowego (plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z planu rozwoju), pracy wychowawcy świetlicy oraz nauczyciela wspomagającego (plany pracy świetlicy, scenariusze zajęć, sprawozdania, zindywidualizowane programy nauczania), a także elementów do dekoracji sal świetlicowych oraz materiałów, kart pracy ucznia, sprawdzianów i pomocy dydaktycznych.

4. Wyszukiwałam w Internecie wiadomości edukacyjnych oraz konkursów dla uczniów szkół podstawowych w których mogli wziąć udział moi wychowankowie. Podczas takich poszukiwań trafiłam na stronę internetową UNICEF, na której znajdowało się zaproszenie do udziału w ogólnopolskim projekcie "Baw się bądź bezpieczny". Bez wahania podjęłam się koordynowania tej inicjatywy w naszej szkole.

5. Na edukacyjnych forach dyskusyjnych wymieniałam się doświadczeniami z innymi nauczycielami oraz korzystałam z konsultacji na tematy związane z awansem zawodowym, pracą wychowawcy świetlicy i pedagoga wspierającego.
Aby dzielić się wiedzą z innymi nauczycielami publikowałam w Internecie materiały dotyczące awansu zawodowego, pracy wychowawcy świetlicy oraz nauczyciela wspomagającego. Swoje artykuły opublikowałam na portalach: www.edux.pl oraz www.publikacje.edu.pl. Były wśród nich.: plan oraz sprawozdanie z mojego rozwoju zawodowego, plany pracy świetlicy i sprawozdania z niej, a także scenariusze zajęć.

& 7.2.4 rozporządzenia
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Stałe poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki jest zadaniem każdego nauczyciela dbającego o swój rozwój zawodowy oraz pragnącego w jak największym stopniu przysłużyć się swoją pracą wychowankom, których naucza.
Przez cały okres stażu dążyłam do uzupełniania i aktualizowania swojej wiedzy poprzez:
- studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej
- prowadzenie rozmów z bardziej doświadczonymi kolegami i koleżankami z mojej i innych szkół
- korzystanie z zasobów internetu
- ukończenie studiów podyplomowych o kierunku "Pedagogika wieku dziecięcego (nauczanie zintegrowane) z wychowaniem przedszkolnym"
- uczestnictwo w internetowych i korespondencyjnych kursach oraz szkoleniach
- aktywny udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.

Zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystywałam w pracy wychowawcy świetlicy oraz nauczyciela wspomagającego. Służyła mi ona również w celu udzielania, we współpracy z innymi nauczycielami, psychologiem i pedagogiem szkolnym, lepszej pomocy uczniom z rodzin zaniedbanych, z trudnościami edukacyjnymi lub wychowawczymi.

2. Zapoznawałam się z wydanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną opiniami o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb wychowanków i orzeczeniami o niepełnosprawności dzieci. Do zaleceń w nich zawartych stosowałam się w swojej pracy pedagogicznej.

3. W trakcie prowadzonych zajęć dużo uwagi poświęcałam wprowadzaniu elementów wychowawczych, tj. budowanie zaufania w grupie, zasadę współdziałania, wzajemnego poszanowania odmienności i integracji.
W czasie swojej pracy w świetlicy zaobserwowałam, iż wiele dzieci ma problemy z radzeniem sobie z własną złością i agresją. Postanowiłam przeprowadzić cykl zajęć na ten temat. Dzięki nim dzieci mogły spojrzeć inaczej na swoje problemy. Dowiedziały się, że złość jest naturalnym zjawiskiem i że każdy człowiek przeżywa czasem negatywne odczucia. Natomiast po zaakceptowaniu tego faktu mogły podjąć próbę radzenia sobie z własnym gniewem. Po zakończeniu tych zajęć wychowankowie wielokrotnie korzystali z poznanych podczas nich technik rozładowywania stresu.

4. Pracując jako nauczyciel wspomagający współpracowałam z mamą ucznia z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), któremu zdarza się postępować agresywnie wobec siebie oraz innych dzieci. Na bieżąco informowałam mamę o zachowaniach chłopca, uczyłyśmy go innych sposobów rozładowywania napięcia, niż agresja. Starałyśmy się pracować nad zachowaniem przez ucznia jak największego spokoju w różnych sytuacjach oraz motywować go do pozytywnych zachowań.

5. Współpracując z nauczycielami w klasie integracyjnej, w sytuacji gdy zauważaliśmy u dziecka poważniejsze problemy dydaktyczne lub w zachowaniu, zwracałam uwagę na potrzebę skierowania dziecka na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

6. Aktywnie uczestniczyłam w zebraniach zespołu do spraw integracji, którego byłam członkiem.

& 7.2.5 rozporządzenia
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Pierwszym krokiem w momencie, gdy rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego było zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego. Przeanalizowałam przepisy, ze szczególnym uwzględnieniem:
- Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (rozdział 3a awansu zawodowego nauczycieli)
- Rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593)
- Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
Na podstawie tych przepisów sporządziłam plan rozwoju zawodowego.

2. Dokładnie przenalizowałam dokumenty obowiązujące w szkole i uczestniczyłam w realizacji zawartych w nich zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych i wychowawczych. Ponad to w ramach poszerzania swojej wiedzy oraz w zakresie potrzeb analizowałam przepisy dotyczące funkcjonowania świetlic szkolnych, pracy nauczyciela wspomagającego oraz rozwiązywania bieżących problemów wychowanków. Gromadziłam teksty interesujących mnie aktów prawnych i stosowałam się do nich.

3. Systematycznie prowadziłam dokumentację wychowawcy świetlicy oraz nauczyciela wspomagającego. Uczestniczyłam w pracach zespołu nadzorującego egzamin gimnazjalny.

4. Brałam udział w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz radach szkoleniowych.
W ciągu ostatnich trzech lat aktywnie współdziałałam w pracy zespołów przydzielonych mi przez dyrekcję szkoły, a mianowicie:
- zespole do spraw podnoszenia jakości pracy szkoły
- zespole kształcenia zintegrowanego
- zespole do spraw integracji
- zespole do spraw bezpieczeństwa.


Podsumowanie

Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy nad realizowaniem zadań, które założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego.
Pokazał mi on, jak ważne w pracy nauczyciela jest ciągłe doskonalenie się, poszerzanie wiedzy pedagogicznej, sięganie do nowych metod pracy z uczniem, nadążanie za rozwojem technologii, a co za tym idzie, za światem żyjących współcześnie dzieci i nastolatków. Wszystkie te czynności wykonywałam przez ostatnie dwa lata i dziewięć miesięcy, i będę je wykonywała w dalszym ciągu.
Praca nauczyciela wiąże się nie tylko z pracą z dziećmi, ale również z dążeniem do porozumienia się z ich rodzicami, opiekunami, innymi nauczycielami i instytucjami współpracującymi ze szkołą. Okres mojego stażu był wypełniony kontaktami z innymi ludźmi, rozwijaniem wzajemnego współdziałania, i mogę śmiało powiedzieć, iż wpłynął on pozytywnie na nasze dalsze kontakty. Stało się tak dlatego, iż nam wszystkim zależy tak naprawdę na prawidłowym i harmonijnym rozwoju dzieci.
Analizując swoją pracę w okresie stażu stwierdzam, iż wszystkie zadania założone w planie rozwoju zawodowego – zrealizowałam, wykonane zadania przyczyniły się do wzrostu jakości mojej pracy, a co za tym idzie, również lepszego funkcjonowania szkoły. Realizacja jednych zamierzeń stała się początkiem do postawienia sobie nowych zadań, które będę realizowała w kolejnych latach mojej pracy. Ponad to po zakończeniu stażu zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje, dostosowywać swe działania do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci, a tym samym przyczyniać się do ich wszechstronnego rozwoju.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.