X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16760
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
na stopień nauczyciela mianowanego
Opracowany na okres stażu
od 1.09.2011 do 31.05.2014


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Izabela Górzyńska
Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 6
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2011 – 31.05.2014 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Aleksandra Podlipska
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Katarzyna Fiszgala


L.p.
Kierunki rozwoju
Zadania
Termin realizacji.
Osoby wspierające
Sposób dokumentowania

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły. (§ 7. ust1. pkt1.) 1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych:
a) Dzień Nauczyciela;
b) Jasełka;
c) Dzień Babci i Dziadka
d) Dzień Matki;
e) Dzień Dziecka,
f) Piknik Rodzinny
3. Przygotowanie dzieci pięcioletnich do Międzyprzedszkolnego Turnieju Piłki Nożnej.
4. Współpraca z rodzicami. W okresie stażu

W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu

Potwierdzenie obecności
Potwierdzenie współorganizacji
Potwierdzenie współpracy
Plan współpracy z rodzicami


2. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych ( § 7. ust 1. pkt 2. )

1.Ukończenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli pracujących w przedszkolach.
2. Ukończenie rocznego kursu „Arteterapii”.
3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym
doskonaleniu.
- Udział w pracach zespołu wychowawczego przedszkola.
- Udział w pracach zespołu samokształceniowego.
- Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
4. Udział w warsztatach metodycznych - konferencjach.
5. Powiększanie przyprzedszkolnej biblioteczki metodyczno – przedmiotowej poprzez tworzenie referatów o tematyce związanej z pracą w przedszkolu.
6. Doskonalenie własnego warsztatu pracy
poprzez wykorzystywanie nowych metod nauczania

7. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracja sali itp.

W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okres stażu
W okresie stażu
Zaświadczenie ukończenia kursu
Dyplom ukończenia szkoły.
Potwierdzenie obecności
Własne notatki
Zaświadczenia
Własne notatki
Referaty
Dziennik zajęć, scenariusze, konspekty, plany pracy, pomoce dydaktyczne, prace dzieci
Zbiór pomocy
dydaktycznych

3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty. ( § 7. ust 1. pkt 3. ) 1. Analiza dokumentacji.
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
- Karta Nauczyciela.
- Ustawa o systemie oświaty.
2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
3. Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat.
4. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego. W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
Systematycznie
Własne notatki
Własne notatki
Zbiór przeanalizowanych dokumentów
Zaświadczenia
Potwierdzenie obecności
Własne notatki


4. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu. (§ 7. ust 2. pkt 1. )

1.Współpraca z opiekunem stażu.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Zawarcie kontraktu.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja , opracowanie konspektów zajęć ich analiza.
- Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora - konsultacja , opracowanie konspektów zajęć ich analiza.
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
3. Zajęcia otwarte dla rodziców.
- Opracowanie pomocy dydaktycznych .
4. Publikowanie własnych prac.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW;
- Publikacja scenariuszy zajęć.
5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, dzienniki zajęć. Systematycznie
Wrzesień 2011 r.
Wrzesień 2011 r.
Wrzesień 2011 r.
2 razy w roku szkolnym
2 razy w roku szkolnym
Według harmonogramu hospitacji.
Systematycznie
Systematycznie
Raz w roku szkolnym
W okresie stażu
W okresie stażu
Systematycznie
Wniosek
Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Grafik spotkań
Scenariusze zajęć
Scenariusze zajęć
Scenariusze zajęć
Własne notatki
Scenariusze zajęć
Potwierdzenie przeprowadzenia zajęć aktywizujących.
Lista obecności rodziców, scenariusze zajęć.
Wykonane pomoce dydaktyczne.
Publikacje w Internecie
Dzienniki zajęć


5. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7. ust 2. pkt 2. )

1. Współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: wycieczka do Wielkopolskiego Parku Narodowego, na „Maltę”, do „Areny”, „Wodnego Raju”, mecze Lecha Poznań, na cmentarz, do Urzędu Miasta Swarzędz, Straży Pożarnej .
2.Współorganizacja uroczystości okolicznościowych, festynów.
W okresie stażu
W okresie stażu
Wpisy do ewidencji wyjść
Karty wycieczek
Potwierdzenia współpracy


6. Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły. (§ 7. ust 2. pkt 3. )

1. Czynne uczestniczenie w realizacji priorytetów edukacyjno-wychowawczych Przedszkola.
2. Przygotowanie wychowanków do udziału w różnorodnych konkursach.
3. Analiza przypadku rozwoju psychofizycznego dziecka. Systematycznie
W okresie stażu
Systematycznie Potwierdzenie dyrektora i nauczycieli
Potwierdzenie udziału w konkursach
Sprawozdanie z analizy


7. Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej. (§ 7. ust 2. pkt 4. )

1. Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
2. Opracowanie dokumentów, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera.
3. Przygotowanie dyplomów i wyróżnień
4. Współtworzenie strony internetowej przedszkola. Systematycznie
Systematycznie
Według potrzeb
Systematycznie Przygotowane materiały
Opracowane materiały
Wzory dyplomów
Strona WWW


8. Wiedza z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela. (§ 7. ust 2. pkt 5. )

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
2. Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin. Systematycznie
Systematycznie
Własne notatki


9. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami. (§ 7. ust 2. pkt 6. )

1. Udział w konferencjach o systemie oświaty.
2. Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych, podejmujących w/w temat.
3. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego. W okresie stażu
W okresie stażu
Systematycznie Zaświadczenie
Potwierdzenie dyrektora
Umiejętność korzystania z prawa

* Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, uwzględniające zmiany w tekście zawarte w rozporządzeniu z 29 maja 2002 roku ( DzU z 2000 r. nr 70, poz. 825, z 2002 r. nr 82, poz. 744 )


Plan sporządziła: Izabela Górzyńska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.