X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16759
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Danuta Janczak
Nauczyciel mianowany
Przedmioty: nauczanie zintegrowane, sztuka
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO

Lubań 2011r.
CELE AWANSU:

1. Podwyższenie jakości pracy szkoły
2. Podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno– wychowawczych
3. Wzbogacanie swojego warsztatu pracy
4. Aktywny udział w życiu społeczności szkolnej
5. Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

Termin rozpoczęcia stażu: 01 września 2011r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2014 r.


Zadania wynikające z rozporządzenia
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy
własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Przewidywane efekty realizacji zadań

1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego,
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego,
• Gromadzenie dokumentów związanych z realizacją planu ,
• Sporządzanie sprawozdań z podjętych zadań.
IX-X 2011
IX-2011
IX-2011
Okres stażu
Okres stażu
• Zgromadzenie potrzebnej bibliografii,
• Wniosek o rozpoczęcie stażu,
• Plan rozwoju zawodowego,
• Sprawozdania z realizacji zadań,
• Autoanaliza,
• Złożenie dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego.

2. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia.
• Udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
Okres stażu
• Potwierdzenie dyrektora,
• Potwierdzenia organizatorów.

3. Obserwowanie i poznanie możliwości uczniów.
Rozpoznanie środowiska uczniów.
• Gromadzenie informacji w teczce wychowawcy.
• Aktualizacja rozpoznania potrzeb edukacyjnych uczniów.
• Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. Okres stażu
• Karta rozpoznania potrzeb edukacyjnych i pomoc uczniom.
• Rozmowy z rodzicami, nawiązanie ścisłej współpracy.
• Wystąpienie do MOPS- u o pomoc finansową dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej.

4. Ewaluacja wybranych obszarów pracy szkoły.
• Konstruowanie ankiet.
• Przeprowadzenie badań wybranych obszarów pracy szkoły.
Okres stażu
• Uzyskanie wzorów ankiet.
• Analiza wyników ankiet i przestawienie wniosków do dalszej pracy podczas rad pedagogicznych.

5. Integracja zespołu klasowego.
• Organizacja imprez klasowych i wspólnych działań:
- Dzień Chłopca,
- andrzejki,
- Dzień Kobiet,
- wigilie klasowe, i in.
• Organizacja wycieczek. Okres stażu
III – IV 2012
X 2012
XII 2013
• Kronika wycieczek .
• Sprawozdania z imprez i uroczystości.
• Zamieszczenie zdjęć z wycieczek i imprez na stronie internetowej szkoły.
• Pozyskanie pomocy rodziców przy organizowaniu imprez.

6. Podniesienie walorów artystycznych apeli szkolnych.
• Analiza różnych publikacji i utworów muzycznych w celu uatrakcyjnienia apeli i uroczystości szkolnych. Okres stażu
• Opracowania muzyczne apeli i uroczystości.


§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
• Wykorzystanie edytora tekstów Microsoft Office Word Microsoft Power Point do tworzenia pomocy dydaktycznych, scenariuszy lekcji, prezentacji multimedialnych, testów oraz innych materiałów związanych z awansem zawodowym. Okres stażu
• Scenariusze zajęć, ankiety, imprez i uroczystości, testy, pomoce dydaktyczne.
• Prezentacja multimedialna na stronie internetowej szkoły.

2. Wykorzystanie Internetu dla potrzeb zawodowych, dydaktycznych i osobistych.
• Korzystanie z zasobów Internetu podczas zajęć dydaktycznych oraz do opracowywania pomocy dydaktycznych. Okres stażu
• Wzbogacenie procesu dydaktycznego o informacje z zasobów Internetu.
• Pomoce dydaktyczne opracowane na podstawie informacji z Internetu.

3. Doskonalenie warsztatu pracy- nawiązanie współpracy z wydawnictwami WSiP, MAC – edukacja.
• Wykorzystanie portali edukacyjnych do pozyskiwania materiałów do pracy.
Okres stażu
• Pozyskanie pomocy dydaktycznych.

4. Wykorzystanie technologii komputerowej do sprawnej i szybkiej komunikacji.
• Posługiwanie się pocztą elektroniczną w komunikowaniu się z nauczycielami i szkołą. Okres stażu
• Książka adresowa.
• Lepszy przepływ informacji, wymiana doświadczeń, opracowań materiałów edukacyjnych.


§ 8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Wymiana doświadczeń w ramach zespołu nauczycieli klas I – III.
• Opracowywanie materiałów dydaktyczno -wychowawczych w ramach zespołu samokształceniowego.
Okres stażu
• Scenariusze lekcji,
• Prezentacja wypracowanych materiałów podczas rad pedagogicznych.

2. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.
• Opracowanie scenariuszy zajęć,
testów sprawdzających wiadomości i umiejętności uczniów po klasie I, II i III zgodnie z nową podstawą programową .
Okres stażu
• Udostępnianie w bibliotece szkolnej scenariuszy zajęć.
• Publikowanie materiałów w serwisach edukacyjnych .
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
• Przygotowanie scenariuszy lekcji, przeprowadzenie lekcji otwartej z edukacji muzycznej.
Okres stażu
• Scenariusze zajęć.
• Propozycje ciekawych lekcji dla nauczycieli klas I – III z zakresu edukacji muzycznej.

4. Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu samokształceniowego.
• Dzielenie się wiedzą podczas zebrań zespołu nauczycieli klas I – III.
Okres stażu
Okres stażu
• Sporządzanie i prezentowanie sprawozdań z pracy zespołu.


§ 8 ust. 2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu ukierunkowanego na promocję talentów muzycznych uczniów „Wokalista roku”.
• Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.
• Opracowanie regulaminu konkursu „Wokalista roku”.
III – V 2012
• Wyłonienie talentów wokalnych wśród uczniów szkoły.

2. Wspieranie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
• Opracowanie programu i planu pracy kół artystycznych dla uczniów kl. I, II, III.
• Opracowanie programu i planu pracy koła muzycznego dla uczniów kl. IV – VI.
• Prowadzenie zajęć kół artystycznych i muzycznych.
Okres stażu
• Plan pracy
• Stworzenie możliwości rozwijania uzdolnień i zainteresowań artystycznych.
• Prezentacje artystyczne podczas apeli i uroczystości.

3. Podniesienie efektów nauczania.
• Sporządzenie planów wynikowych z przedmiotów muzyka kl. V i VI.
• Wdrożenie programów naprawczych i doskonalących w procesie nauczania.
Cały okres stażu
• Polepszenie wyników nauczania.


§ 8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Poszerzanie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wychowawcy.
• Organizacja wycieczek klasowych.
• Stworzenie regulaminu zachowania się na wycieczce.
• Harmonogram pobytu.
Okres stażu
• Sprawozdania, kroniki, integracja klasy.

2. Poszerzenie zainteresowania i aktywności uczniów i rodziców poprzez realizację projektów na poziomie kl. I, II, III.
• Opracowanie projektów na poziomach edukacyjnych:
- „Szukamy zajączka”,
- „Ziemniak dobry na wszystko”,
- „Wieczór mikołajkowy”.
• Przygotowanie scenariuszy lekcji, przedstawień dla rodziców.
• Przygotowanie scenografii.
Okres stażu
• Integracja zespołu klasowego i rodziców w zadania na rzecz szkoły i klasy. Sprawozdania z projektów.
• Wizualizacja projektów w gablocie szkolnej.

3. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
• Organizowanie spotkań uczniów biorących udział w konkursach przed planowanym terminem konkursu. Wg harmonogramu konkursów
• Zaświadczenia, dyplomy.


§ 8 ust. 2 pkt 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Lubaniu lub innymi poradniami specjalistycznymi.
• Rozpoznanie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, konsultacje z psychologami. Według potrzeb –cały okres stażu
• Pomoc uczniom z trudnościami w nauce i zachowaniu.

2. Współpraca z Kuratorium Oświaty i innymi organizatorami konkursów plastycznych. • Organizacja na terenie szkoły konkursów plastycznych zewnętrznych wg harmonogramu.
Cały okres stażu
• Sprawozdania,
• Promocja i rozwijanie uzdolnień plastycznych uczniów.

3. Współpraca z Miejskim Domem Kultury w Lubaniu.
• Przygotowanie uczniów do występów muzycznych z okazji Dni Lubania. Cały okres stażu • Sprawozdanie,
• Wyłonienie grupy uczniów do reprezentacji szkoły.

4 Współpraca z Policją, i Strażą Pożarną.
• Wycieczka do jednostki Straży Pożarnej w Lubaniu.
• Zorganizowanie spotkania z policjantem – pogadanka na temat bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą.
Cały okres stażu
• Podniesienie wśród uczniów świadomości zagrożeń.
• Nauka bezpiecznych zachowań.

5. Współpraca z Domem Dziennego Pobytu.
• Opracowanie prezentacji artystycznych z okazji Dnia Babci i Dziadka, świąt wielkanocnych i Bożego Narodzenia.
Cały okres stażu
• Okazywanie szacunku dla osób starszych, prezentacje artystyczne dla seniorów, nawiązanie pozytywnych relacji.


§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
I przypadek
„Praca z dziećmi w zakresie zdyscyplinowania grupy”
II przypadek
„Uczeń zdolny- organizowanie sytuacji sprzyjających rozwojowi uzdolnień artystycznych uczniów”


Plan może ulegać modyfikacji w zależności od potrzeb szkoły i nauczyciela.

Danuta Janczak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.