X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16774
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

GABRIELA KŁOSOWSKA
Nauczycielka języka angielskiego
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Alojzego Sikory w Mesznej
CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2010 – 31.05.2013.
I. CEL GŁÓWNY:
Celem głównym planu rozwoju zawodowego jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie warsztatu pracy oraz uzyskanie stopnia zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
II. CELE POŚREDNIE:
Pośrednie cele stanowią zadania ogólne mojego planu rozwoju zawodowego odpowiadające konkretnym wymaganiom.
III. STRUKTURA PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO:
1. Działania według wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
2. Formy realizacji.
3. Sposób dokumentowania realizacji zadań.
4. Termin realizacji.
IV. DATA I MIEJSCE ZŁOŻENIA PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO:
Meszna – 14.09.2010.

WSTĘP

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO UWZGLĘDNIA WYMAGANIA ZAWARTE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 01.12.2004 ROKU W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI (DZ. U. NR 260, POZ. 2593).

L.p.
Zadanie/działanie
Formy realizacji zadań/działań
Sposób dokumentowania realizacji zadań
Termin realizacji
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego:
a/ Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony z 2003 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą o zmianie Karty Nauczyciela z dnia 15.07.2004 roku,
b/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
c/ Śledzenie stron internetowych MEN,
d/ Udział w szkoleniach na temat awansu zawodowego. - prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu,
- plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły,
. IX 2010
w czasie stażu
2. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły - analiza dokumentów i regulaminów szkolnych (program wychowawczy szkoły, statut, WSO).
- plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły. IX 2010
3.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły oraz zespołów zadaniowych związanych z realizacją podstawowych funkcji szkoły - aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej,
- pełnienie funkcji protokolanta na zebraniach Rady Pedagogicznej,
- pełnienie funkcji wychowawcy klasy,
- współpraca z rodzicami: zebrania otwarte, zebrania rodziców, spotkania indywidualne.
- potwierdzenie Dyrektora Szkoły. W czasie stażu
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - zbieranie informacji o realizacji zadań. - gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, sprawozdań. W czasie stażu
5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju - analiza dokumentacji,
- autorefleksja,
- autoanaliza,
- opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. - sprawozdanie. V 2013


ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA

UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY – ROZP. § 8 UST 2 PKT 1.

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
Udział w różnych formach kształcenia. - udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli,
- udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez instytucje pozaszkolne,
- doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie posiadanych kwalifikacji,
- samodoskonalenie poprzez studiowanie literatury z zakresu dydaktyki i metodologii nauczania języka angielskiego oraz literatury związanej z nauczanym przedmiotem. - zaświadczenia,
- notatki z udziału w szkoleniach. W czasie stażu
2. Doskonalenie metod i form pracy.
- stosowanie w pracy metod aktywizujących np. praca w parach, burza mózgów oraz ich ewaluacja,
- studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli,
- wymiana doświadczeń z nauczycielami i poszu¬kiwanie nowatorskich rozwiązań problemów. - scenariusze, recenzje literatury W czasie stażu
3. Przygotowywanie uczniów do konkursów międzyszkolnych i ogólnopolskich. praca indywidualna z uczniem zdolnym,
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
spotkania indywidualne w razie potrzeb,
udział uczniów w konkursach. - zaświadczenia i notatki W czasie stażu
4. Opracowanie i przeprowadzenie szkolnych i międzyszkolnych konkursów. opracowanie regulaminu konkursu,
przeprowadzenie konkursu,
pozyskanie nagród dla uczniów
opis i analiza efektów tych działań. - regulamin konkursu,
- sprawozdanie. W czasie stażu
5. Badanie poziomu i przyrostu wiedzy uczniów. - przeprowadzenie badania wyników nauczania:
a/ opracowanie testu umożliwiającego diagnozę umiejętności z zakresu języka angielskiego w klasie IV Szkoły Podstawowej,
b/ opracowanie testów ewaluacyjnych umożliwiających ocenę postępów uczniów klas V i VI,
c/ koordynacja przebiegu w/w badań wyników nauczania,
d/ analiza przeprowadzonych badań i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy. - kopia testu, wyniki. W czasie stażu
6. Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja własnego programu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów. - opracowanie programu pracy,
- wdrożenie programu,
- dokonanie ewaluacji. - program zajęć pozalekcyjnych. 2010/2011
7. Samodzielne studiowanie literatury, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań.
- przegląd czasopism pedagogicznych przydatnych do podniesienia jakości pracy,
- śledzenie aktualności na portalach internetowych,
- wyszukiwanie ciekawych nowości wydawniczych dotyczących wychowania, dydaktyki, aktywizujących metod pracy itp. - zestawienie bibliografii,
- recenzje. W czasie stażu


WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ – ROZP. § 8 UST 2 PKT. 2.

1. Przygotowanie dokumentacji stażu.
- opracowanie planu rozwoju zawodowego, dokumentów potwierdzających realizację zadań oraz sprawozdania z realizacji zadań planu rozwoju zawodowego. - plan rozwoju,
- zaświadczenia,
- sprawozdania. W czasie stażu
2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. - korzystanie z dostępnych programów edukacyjnych (encyklopedii multimedialnych, słowników),
- korzystanie z Internetu – wyszukiwanie informacji,
- przygotowywanie testów, sprawdzianów, rozkładów materiału i konspektów techniką komputerową, przygotowanie dyplomów dla uczniów za udział w konkursach, scenariuszy lekcji. - testy,
- scenariusze. W czasie stażu
-
3. Lekcje języka angielskiego w pracowni komputerowej. - prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej z wykorzystaniem Internetu oraz (jeśli będzie taka możliwość) programów multimedialnych do nauki języka angielskiego. - scenariusze zajęć,
- notatka z przebiegu zajęć. W czasie stażu
4. Przeprowadzenie konkursów z wykorzystaniem techniki komputerowej i Internetu. - samodzielna praca ucznia z wykorzystaniem Internetu. - notatka, opis. W czasie stażu
5. Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktycznej i wychowawczej jako źródła cennych informacji. - systematyczne śledzenie stron internetowych o tematyce pedagogicznej, psychologicznej, z zakresu przepisów prawa oświatowego oraz gromadzenie informacji tematycznych. - bibliografia: adresy Stron Internetowych. W czasie stażu


UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ – ROZP. § 8 UST 2 PKT. 3.

1. Prowadzenie zajęć otwartych z języka angielskiego - przygotowanie lekcji otwartej i zaproszenie zainteresowanych osób - scenariusz zajęć W czasie stażu
2.
Sprawowanie funkcji opiekuna stażu. - pomoc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego,
- pomoc w realizacji planu rozwoju i w przygotowaniu,
- opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego. - potwierdzenie Dyrektora Szkoły. W czasie stażu

3. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami. - aktywny udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym,
- prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli, rodziców,
- wymiana doświadczeń (uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach, udostępnienie scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy imprez i uroczystości szkolnych zainteresowanym nauczycielom, konsultacje z nauczycielami języka angielskiego – wymiana poglądów, uwag).
- potwierdzenie Dyrektora Szkoły. W czasie stażu


REALIZACJA ZADAŃ Z § 8 UST 2 PKT 4.

1. Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§ 8 ust 2 pkt 4 a). - opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego,
- opracowanie i wdrożenie planów pracy wychowawczej. - program,
- plan pracy wychowawczej. W czasie stażu
2. Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej
(§ 8 ust 2 pkt 4 b). - współpraca z OKE przy poprawie prac maturalnych. - zaświadczenie. W czasie stażu
3. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§8 ust 2 pkt 4 c). - organizacja wycieczek, imprez klasowych i szkolnych,
- pomoc w organizacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci.
- prowadzenie Kola Zainteresowań w formie zajęć pozalekcyjnych, opracowanie planu pracy i prowadzenia zajęć,
- pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich. - zaświadczenie Dyrektora Szkoły. W czasie stażu
4. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§ 8 ust 2 pkt 4 e). - współpraca z osobami i instytucjami działającymi na terenie szkoły – Samorząd Uczniowski, Biblioteka Szkolna, Pedagog Szkolny,
- współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną,
- współpraca z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Musznej – zorganizowanie spotkania z lekarzem i pielęgniarką,
- współpraca z Komendą Policji – zorganizowanie spotkania z policjantem na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów,
- współpraca ze świetlicą środowiskową,
- praca na rzecz prezentacji Szkoły na zewnątrz. - zaświadczenia Dyrektora Szkoły i osób odpowiedzialnych. W czasie stażu


UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY – ROZP. § 8 UST 2 PKT 5.

1. Stała obserwacja oraz wspólna analiza wyników w nauce wychowanków oraz ich zachowania. - rozmowy z uczniami na temat ich problemów,
- wspólne poszukiwanie i znajdowanie rozwiązań. - potwierdzenie Dyrektora. W czasie stażu
2. Stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi. - indywidualne konsultacje,
- stały kontakt telefoniczny,
- spotkania: uczeń, rodzic, nauczyciel, pedagog,
- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych. - potwierdzenie Dyrektora. W czasie stażu
3. Rozpoznawanie, analiza i rozwiązywanie problemu wychowawczego i edukacyjnego. - opis analizy przypadków:
a/ identyfikacja problemu
b/ opis historii zjawiska
c/ propozycje rozwiązania
d/ wdrożenie działań
e/ ewaluacja i zbadanie skuteczności oddziaływań - opis przypadków W czasie stażu


Plan zatwierdzono: Podpis:
...................................... ......................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.