X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16737
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego mgr Wioletty Jaszcz-Bielawa
nauczyciela mianowanego
Zespołu Szkół nr 1
w Dębicy

Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka niemieckiego
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2008 r.
Okres odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 17 października 2012r.

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

L.p.
ZADANIA ROZWOJOWE
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA
(Tabela - dop. red.)

1.
Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
IX- X 2008r.
- potwierdzenie dyrektora szkoły

2.
Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego
- poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
- opracowanie planu rozwoju zawodowego
- dokumentowanie realizacji planu rozwoju
- sporządzanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
IX 2008r.
cały okres stażu
- plan rozwoju zawodowego
- gromadzenie świadectw, potwierdzeń sprawozdań, zdjęć itp.

3.
Zapoznanie się ze zmianami w dokumentach określających zasady funkcjonowania szkoły.
- analiza dokumentów obowiązujących w szkole
cały okres stażu
- potwierdzenia dyrektora szkoły

4.
Aktywne rozwijanie zdolności językowych uczniów.

- będę prowadzić koło zainteresowań języka niemieckiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych, którego celem będzie przygotowanie młodzieży do udziału w międzyszkolnych konkursach o oraz przede wszystkim do konkursu kuratoryjnego z języka niemieckiego
- będę prowadzić dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ,,Język niemiecki dla początkujących” dla zainteresowanych uczniów zorganizuję konkursy szkolne z zakresu gramatyki i leksyki języka niemieckiego oraz z wiadomości o krajach niemieckojęzycznych
- będę prowadzić konsultacje dla uczniów mających kłopoty w nauce języka niemieckiego
- zaproszę na lekcje języka niemieckiego Gościa Obcokrajowca który przybliży uczniom zwyczaje i obyczaje panujące w krajach niemieckojęzycznych oraz przeprowadzi zajęcia edukacyjne z języka niemieckiego
cały okres stażu
- harmonogramy zajęć dodatkowych
dyplomy potwierdzające udział w konkursach międzyszkolnych
- protokoły z przeprowadzonych konkursów szkolnych i międzyszkolnych
- dyplomy uznania, podziękowania,

zaświadczenia potwierdzające przygotowanie uczniów do konkursów

- potwierdzenia dyrektora szkoły

5.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej

- odbędę kurs na egzaminatora egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego
- będę brać udział w:
- w seminariach szkoleniowych,
- warsztatach doskonalących z języka niemieckiego warsztatach metodycznych dotyczących pracy dydaktycznej i wychowawczej
- będę dbać o wystrój i wygląd pracowni
- przygotuję w raz z uczniami pomoce dydaktyczne z języka (plakaty tematyczne itp.)
- będę sprawować opiekę nad tablicą języka niemieckiego, przybliżając uczniom kulturę krajów niemieckojęzycznych oraz słownictwo
- przygotuje wraz z uczniami spektakl w j. niemieckim
cały okres stażu
- zaświadczenia, certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w odbytych szkoleniach metodycznych
- gromadzenie pomocy dydaktycznych

7.
Uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych

- wezmę udział wraz z klasą wychowawczą w akcji organizowanej przez Samorząd Uczniowski w celu pomocy innym uczniom
cały okres stażu
- zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w akcjach

8.
Analiza własnych działań edukacyjnych i wykorzystanie ich w dalszej pracy
- przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczniów dotyczących oceny pracy nauczyciela germanisty i wychowawcy

- wnioski z przeprowadzonych ankiet

9.
Doskonalenie kompetencji w zakresie pracy z dzieckiem agresywnym
- podejmę różne formy doskonalenia w zakresie pracy z uczniem agresywnym
- zaprojektuję cykl scenariuszy na godziny wychowawcze dotyczący przeciwdziałania zachowaniom agresywnym
- będę studiować literaturę pedagogiczną na temat agresji w szkole

cały okres stażu
- zaświadczenie o ukończeniu kursu / szkolenia
- scenariusze zajęć wychowawczych
- wykaz studiowanej literatury wraz z wnioskami

10.
Współpraca w procesie wychowania ze szczególnym uwzględnieniem działań stymulujących różnorodne formy aktywności fizycznej uczniów wspierające ich harmonijny rozwój
- będę zachęcać uczniów do aktywności fizycznej organizując wyjścia na basen kryty oraz do innych klubów sportowych promujących aktywny i zdrowy styl życia

cały okres stażu
- poświadczenie dyrektora szkoły


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.
Stosowanie innowacji pedagogicznych na lekcjach języka niemieckiego.
- wykorzystam technologię komputerową i informacyjną w pracy z uczniami na lekcjach języka niemieckiego (tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Power Point)na lekcjach języka niemieckiego
- będę korzystać z programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych i Internetu
cały okres stażu

- harmonogram zajęć edukacyjnych
- przykłady prezentacji multimedialnych

2.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
- opracuję i wykonam wraz z uczniami pomoce dydaktyczne dotyczące stosowanych innowacji pedagogicznych
- zaprojektuję wystrój pracowni językowej z wykorzystaniem tablic gramatycznych i leksykalnych opracowanych technologią komputerową i informacyjną

cały okres stażu

- przykłady pomocy dydaktycznych
- zdjęcia pracowni językowej

3.
Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach dodatkowych.
.
- opracuję wraz uczniami gazetki ścienne lub wystawy związane z krajami niemieckojęzycznymi, ich historią, zwyczajami i obyczajami oraz słownictwem

cały okres stażu

- zdjęcia opracowanych gazetek ściennych / wystaw
- potwierdzenia dyrektora szkoły

4.
Opracowanie materiałów z okresu stażu z wykorzystaniem technologii komputerowej
- dokumentacja awansu zawodowego,
- wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu kształcenia, psychologii i pedagogiki
cały okres stażu

- analizy, sprawozdania, ankiety wnioski


§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
- wygłoszę referaty lub przeprowadzę szkolenie zespołu humanistycznego prezentując nowe umiejętności zdobyte na kursach metodycznych
- opracuję materiał szkoleniowy dla uczestników zespołu humanistycznego
- przeprowadzę lekcje otwarte z przedmiotu j. niemiecki

- opracowane scenariusze zajęć i inne materiały edukacyjne opublikuję w Internecie na stronach edukacyjnych

cały okres stażu
- potwierdzenie lidera zespołu humanistycznego o wygłoszonych referatach i przeprowadzonych szkoleniach
- referaty
- opracowane materiały szkoleniowe
- scenariusze lekcji koleżeńskich i imprez szkolnych
- potwierdzenia dyrektora szkoły

2.
Pedagogizacja rodziców
- prowadzenie szkoleń dla rodziców z wybranych tematów dotyczących problemów wychowawczych, pojawiających się w okresie dojrzewania młodzieży gimnazjalnej

cały okres stażu
- materiały szkoleniowe

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.
Opracowanie programu koła zainteresowań z języka niemieckiego dla uczniów zainteresowanych poszerzeniem swych wiadomości językowych i krajami niemieckojęzycznymi

- opracuję i wdrożę program koła językowego
- przeprowadzę badania ankietowe dotyczące koła zainteresowań z języka niemieckiego
rok szkolny 2011/212
- potwierdzenie dyrektora szkoły o realizacji programu
- zatwierdzenie programu przez metodyka języka niemieckiego
- dokumentacja programu nauczania

2.
Opracowanie i wdrożenie programu wyjazdu na wycieczkę klasową.
- opracuję program wyjazdu na wycieczkę klasową
- przeprowadzę ewaluację dotyczącą wyjazdu na wycieczkę klasową
cały okres stażu
- program wyjazdu na Zieloną Szkołę z zatwierdzeniem dyrektora szkoły / wycieczki
- potwierdzenie dyrektora szkoły realizacji w/w programu
- zdjęcia z wyjazdu
- dokumentacja ewaluacji wyjazdu na Zieloną Szkołę / wycieczki


§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.
Podejmowanie działań mających na celu przystąpienie szkoły do programów unijnych i podjęcie współpracy zagranicznej.

- wezmę udział w konferencjach i szkoleniach
- będę korzystać z Internetu na warsztatach językowych lub lekcjach języka niemieckiego
cały okres stażu

- zaświadczenia o udziale w konferencjach i szkoleniach


§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.
Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi, nikotyzmowi i przestępczości wśród młodzieży oraz zaznajomienie ich z zasadami bezpieczeństwa

- zaprojektuję cykl zajęć z klasą na temat narkomanii, alkoholizmu i nikotynizmu
- przy współpracy ze szkolnym pedagogiem przeprowadzę zebranie z rodzicami na temat uzależnień wśród młodzieży
- przeprowadzę badania ankietowe wśród młodzieży i rodziców nt uzależnień
- opracuję z uczniami plakaty i gazetki ścienne dotyczące uzależnień

cały okres stażu
- zaświadczenia o ukończonych szkoleniach i kursach
- program cyklu zajęć wychowawczych
- potwierdzenia dyrektora szkoły
- wyniki badań ankietowych
- zaświadczenia o współpracy

2.
Propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy - przeprowadzę zajęcia dla uczniów na temat udzielania pierwszej pomocy
cały okres stażu
- potwierdzenia dyrektora szkoły
- zaświadczenia o współpracy

3. Udział w ciekawych projektach edukacyjnych - wezmę udział w projektach edukacyjnych odbywających się pod patronatemi Kuratorium Oświaty cały okres stażu - potwierdzenie udziału w projektach


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.
- będę uczestniczyć w kursach metodycznych mających na celu doskonalenie umiejętności diagnozowania oraz opisywania problemów edukacyjnych i wychowawczych
- będę rozpoznawać i rozwiązywać problemy edukacyjne i wychowawcze stosując różnorodne metody i techniki i
- opiszę dwa przypadki problemu wychowawczego lub edukacyjnego i dokonam ich analizy

cały okres stażu
- potwierdzenie ukończenia kursu
- dokumentacja opisu i analizy dwóch przypadków

Opracowała: mgr Wioletta Jaszcz-Bielawa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.