X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16725
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE

Z REAALIZACJI

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA

Kontraktowego
na stopień nauczyciela mianowanego
za okres stażu od 01.09.2009 do 31.05.2012r.


mgr Klaudia Malecińska
Nauczyciel nauczania zintegrowanego

Sarbinowo 2012


Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Sarbinnowie
Staż pracy w szkole: 7 lat
Cel główny: zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Z dniem 01.09.2009 r. rozpoczęłam staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy na nauczyciela mianowanego. Zgodnie z procedurą awansu, przy pomocy opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez panią Izabelę Iwaniec dyrektora szkoły.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o Rozporządzeniu MENiS z 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Pisząc plan opierałam się głównie na potrzebach i oczekiwaniach szkoły, dzieci, rodziców oraz diagnozie własnych umiejętności i wiedzy. Brałam również pod uwagę założenia Statutu Szkoły, Planu Pracy Szkoły, wytycznych Planu Wychowawczego.
Kontynuowałam rozpoczęte doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy a przez to pracy szkoły.
Doskonalenie warsztatu pracy, tak, aby coraz efektywniej i skuteczniej uczyć to jeden z priorytetowych celów, jakie sobie postawiłam od początku mojej drogi zawodowej. Uważam, że celem każdego nauczyciela, który mocno identyfikuje się z tym zawodem powinno być stałe dążenie do poprawy jego funkcjonowania w szkole, a więc doskonalenie się na wielu płaszczyznach, prowadzące do podwyższenia jakości swojej pracy. Uważam się za nauczyciela, któremu zależy na ciągłym doskonalenie się. Jednocześnie jestem świadoma tego, że awans zawodowy ma służyć rozwojowi i doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, wiec obrałam to za mój cel nadrzędny i postanowiłam jako nauczyciel kontraktowy odbyć staż na nauczyciela mianowanego.
Przez cały okres stażu starałam się, aby jego realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem i złożonymi wcześniej terminami. Dotychczasowe doświadczenia w pracy z dziećmi, zadowolenie i entuzjazm, jakie towarzyszą mi każdego dnia, pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość
i planować następne lata mojej pracy, mimo trudności, problemów, błędów, które są nieodłączną częścią pracy nauczyciela.
Postępowałam zgodnie z wymaganiami określonymi
w §7 Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości pracy szkoły. Za najważniejsze priorytety w swojej pracy zawodowej uznałam:
- udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
- podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej
- realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły,
- samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach kształcenia pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowej jako nauczyciela
i wychowawcy klas I-III.
- zapoznanie się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty.

Sprawozdanie z realizacji zadań za okres stażu i ich efekty przedstawiam
w obszarze poszczególnych wymagań zawartych w MENiS z 01.12.2004 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.
§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1.ORGANIZACJA PRACY W OKRESIE ODBYWANIA STAŻU

Realizację zadań określonych w planie rozwoju zawodowego rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu. Naszą współpracę regulował zawarty kontrakt oraz harmonogram wzajemnych obserwacji lekcji i konsultacji. Nawiązanie współpracy z opiekunem pozwoliło na obustronną i harmonijną współpracę i przyczyniło się do rzetelnego wykonania zamierzonych celów. Opiekun stażu na bieżąco monitował dokumentację z realizacji planu rozwoju zawodowego, gdyż po każdym etapie składałam sprawozdanie półroczne i końcowe. Przez cały okres stażu na bieżąco gromadziłam wszystkie dokumenty, dyplomy, zaświadczenia, scenariusze, konspekty potwierdzające realizację zadań planu rozwoju zawodowego.
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela ułatwiła mi optymalne wyznaczenie celów operacyjnych oraz prawidłowe opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji ścieżki kariery zawodowej – wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły oraz projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
W maju przystąpiłam do przygotowania autoprezentacji dorobku mojej pracy w szkole.
Uzyskany efekt:
• Podjęłam współpracę z opiekunem stażu;
• Sporządziłam wraz z opiekunem stażu harmonogram spotkań;
• Dokumentowałam na bieżąco efekty swojej pracy
• Dokonałam analizy i podsumowań wniosków do pracy;

2. DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY PEDAGOGICZNEJ
Od początku pracy w szkole systematycznie podnoszę kwalifikacje zawodowe celem doskonalenia procesu dydaktycznego w obrębie mojego warsztatu pracy. Tematykę warsztatów, kursów i konferencji szukałam i wybierałam pod kątem przydatności. Na bieżąco uczestniczyłam w wybranych formach dokształcania w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i doskonalenia warsztatu pracy. W trakcie trwania stażu ukończyłam:
- Szkolenie: Wszechstronny rozwój dziecka-zapis czy efektywne działanie!
- Szkolenie: Kształtowanie inteligencji wielorakiej w kontekście nowej podstawy programowej-indywidualizacja nauczania
- Szkolenie: Sześciolatek w klasie pierwszej
- Szkolenie: Wykorzystanie strategii NLP w dydaktyce
- Kurs dla kierowników wycieczek
- Kurs udzielanie pierwszej pomocy PCK
- Studia podyplomowe z BHP z elementami zarządzania.
Uzyskany efekt:
• Zdobyłam oraz pogłębiłam warsztat swojej pracy;
• Zdobytą wiedzę podczas szkoleń i warsztatów wykorzystałam podczas zajęć edukacyjnych;
Podczas trwania stażu swoje doświadczenie wzbogacałam o prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu zgodnie z zasadami przyjętymi i zapisanymi w kontrakcie. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem konspektu lekcji uwzględniającego zastosowane metody pracy.
• Co nowego wiosną u zwierząt? Kogo spotkamy na łące, w lesie, ogrodzie, w wodzie – rozwiązywanie zagadek, tworzenie własnych zagadek.
• Pisanki, baranki, palmy kolorowe. Wielkanocny zając – nauka piosenki Zając malowany.
• Mama, mamusia mateńka. Moja mama jest kochana – zabawy słowne, rysowanie portretu mamy.
• Jestem Polakiem i Europejczykiem – mój kraj.
• Bezpieczne wakacje – ulica nie jest do zabawy.
Wspólnie z opiekunem dbałam, by każda lekcja omówiona została podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam moje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność i reakcje uczniów. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania.
Przez cały okres trwania stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez Panią mgr Małgorzatę Jabłońską oraz innych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
• Rodzinny album. Wszyscy pracujemy. Kl. II sp – 26.01.2011
• Zdrowe ciało zdrowy duch. Dbaj o zdrowie. Kl. II sp- 10.02.2011
• Szkoła naszym drugim domem. Szkoły naszych kolegów. Kl. II sp – 19.10.2010
• "Ruch obiegowy Ziemi" lekcja geografii kl.I b gimnazjum 20.10.2010
• "Ruch obrotowy Ziemi" – lekcja geografii kl.I b gimnazjum 3.11.2010
• "Klimaty kuli ziemskiej" - lekcja geografii kl.I b gimnazjum 8.12.2010
• "Kraje Europy Południowej" - lekcja geografii kl.II b gim. 10.02.2011
• "Rzeźbotwórcza działalność rzek" - lekcja geografii kl.II b gim. 9.03.201
• "Rzeźbotwórcza działalność morza" - lekcja geografii kl.II b gim. 16.03.2011

Dzięki zajęciom, które hospitowałam, poznałam nowe ciekawe metody nauczania. Dało mi to też szansę wymienienia się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat obserwowanych lekcji.

Przez cały okres stażu pogłębiałam swoją wiedzę i doświadczenie poprzez udział w konferencjach Rady Pedagogicznej oraz uczestnictwo z zespole metodycznym. Szkolenia dla Rady Pedagogicznej były organizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie w obrębie szkoleniowych Rad Pedagogicznych:
- Ewaluacja wewnętrzna w szkole
- Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów
- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole
- Współpraca z osobami niepełnosprawnymi w szkole
- Projekt edukacyjny-organizacja pracy nauczycieli i zespołów uczniowskich
- Zagrożenia w Internecie
- Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym
- Uczenie się przez całe życie
- Udzielanie pierwszej pomocy
Udział we wszystkich Radach Pedagogicznych jest udokumentowany podpisem w protokolarzu.

Podczas trwania stażu aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu samokształceniowego edukacji wczesnoszkolnej, którego zadaniem jest doskonalenie metod pracy z uczniami. Jednym z głównych celów pracy zespołu było poszerzanie i doskonalenie własnych umiejętności poprzez wymianę doświadczeń. Podczas takich spotkań wymienialiśmy się spostrzeżeniami, refleksjami, szukaliśmy trudnych sytuacji oraz dzieliliśmy się wiedzą zdobytą na różnych formach doskonalenia zawodowego.
Dzięki uczestnictwu w formach doskonalenia wzbogaciłam swój warsztat pracy, prowadziłam ciekawe lekcje, stosując różnorodne metody aktywizujące i korzystając z różnych materiałów. Dawałam uczniom szanse wykazania się; myślę, że to, czego sami doświadczali, dłużej pozostanie im w pamięci, a umiejętności zdobyte w trakcie pracy własnej zaprocentują w przyszłości.

W oparciu o merytoryczne kryteria każdorazowo rozpoczynając rok szkolny dokonywałam wyboru programów nauczania, które następnie realizowałam w toku działań dydaktycznych. Wybierałam również podręczniki szkolne dla uczniów. Dokonując wyboru kierowałam się głównie dobrem uczniów i starałam się, aby podręczniki dostosowane były do ich możliwości oraz ich treści były zgodne z podstawą programową nauczania zintegrowanego.

Podczas całego okresu stażu stosowałam opracowany przeze mnie system oceniania uczniów zgodny z WSO. Na początku roku szkolnego zapoznałam rodziców i uczniów z systemem oceniania.

Rozpoczynając staż jako nauczyciel, wychowawca grupy uczniów młodszych, zapoznałam się z obowiązującą mnie dokumentacją oraz z zakresem czynności nauczyciela. Każdego roku opracowywałam plany pracy wychowawczo – dydaktycznej zgodnie z podstawą programową, programem nauczania. W roku szkolnym 2009/2010 wdrożyłam program profilaktyczny 5 porcji owoców i warzyw dla uczniów klas I-III, którego celem był świadomości prozdrowotnej oraz prowadzenia zdrowego sposobu odżywiania się dzieci.
W trakcie trwania stażu dokonywałam korekty i uzupełnień planów, które były niezbędne w mojej pracy dydaktycznej, a w szczególności w osiągnięciu zamierzonych celów edukacyjnych przez uczniów.

3. PUBLIKACJA PRAC WŁASNYCH
Całą dokumentację stażu: plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z jego realizacji oraz scenariusze zajęć prowadziłam w formie elektronicznej i opublikowałam na portalu edukacyjnym www.literka.pl

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.PRZYGOTOWANIE UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH I KLASOWYCH

Podczas całego okresu stażu organizowałam uroczystości cykliczne, takie jak Andrzejki dla klas I-III oraz Dzień Seniora. Podczas zabawy andrzejkowej uczniowie mięli różne zabawy, wróżby andrzejkowe, poczęstunek, muzykę oraz lanie wosku. W organizacji i sprawowaniu opieki nad uczniami pomagały mi pozostałe nauczycielki.
Dzień Seniora jest dużą uroczystością z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zazwyczaj podczas uroczystości przybywa ok. 70-80 seniorów. Do szkoły corocznie zostają zaproszeni seniorzy-babcie i dziadkowie uczniów szkoły oraz seniorzy nie związani bezpośrednio z placówką, lecz stanowiący społeczność lokalną. Moje działania w tej uroczystości skoncentrowane były na przygotowaniu wystąpienia uczniów( oprawy słowno-muzycznej), organizacji prezentów dla seniorów, ułożenia harmonogramu występów zespołów uczniowskich- tanecznych, muzycznych, występów solistów, występów zespołu ludowego. Pracowałam także nad organizacją zaproszeń, dekoracji, ustaleń dotyczących poczęstunku w formie obiadu oraz prowadziłam tą uroczystość. Końcowym etapem po każdej uroczystości były napisane przeze mnie artykuły opublikowane wraz ze zdjęciami w Gazecie Mieleńskiej.
Organizowałam także uroczystości klasowe takie, jak wigilia, Dzień Matki, pasowanie na ucznia klasy pierwszej, co udokumentowane jest a zdjęciach w kronice szkolnej oraz na szkolnej stronie internetowej. Organizowałam także wyjścia kulturalne do kina, teatru, wycieczki klasowe.
Brałam także udział w pozostałych uroczystościach szkolnych, gdzie wspierałam pomocą organizatorów najczęściej poprzez wykonywanie dekoracji oraz sprawowanie opieki nad uczniami.

Uzyskany efekt:
• W wyniku pracy nad organizacją uroczystości szkolnych i klasowych wdrożyłam do aktywnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i klasy;
• Nabyłam umiejętności organizacji uroczystości na dużą skalę;


2. UCZESTNICTWO I ORGANIZACJA KONKURSÓW SZKOLNYCH I MIĘDZYSZKOLNYCH

Podczas trwania stażu organizowałam szkolny konkurs poezji dziecięcej dla klas I-III. Tematyką konkursu objęłam to, co dzieci najbardziej lubią i o czym chętnie opowiadają, tj. moja rodzina, cztery pory roku, moja ulubiona zabawka, pejzaże przyrody.
Uzyskany efekt:
• W wyniku pracy nad konkursem poezji dziecięcej dla uczniów klas I-III rozpowszechniłam chęć wypowiadania się w trudny sposób dla małych dzieci, jakim jest wiersz;
• Opublikowałam wybrane wiersze w lokalnej prasie;
• Wykonałam wystawę prac uczniów;
Przygotowywałam uczniów także do innych konkursów szkolnych i międzyszkolnych, takich jak Kangurek, Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne, Tu mieszkam.
Uzyskany efekt:
• W wyniku mojej pracy uczniowie zdobyli kilka nagród i wyróżnień;

3. POZNAWANIE SYTUACJI RODZINNEJ UCZNIÓW

W trakcie całego stażu organizowałam zajęcia dydaktyczne uwzględniające potrzeby uczniów o szczególnych wymaganiach edukacyjnych i wychowawczych. W wyniku obserwacji grupy klasowej rozpoznałam uczniów mających problemy edukacyjne, skierowałam dwóch uczniów do Poradni psychologiczno-pedagogicznej, w wyniku czego uczniowie ci zostali objęci zajęciami specjalistycznymi. Na podstawie opinii z tejże poradni dostosowałam wymagania oraz zajęcia dydaktyczne do specyficznych potrzeb tych uczniów a także weszłam w współpracę z pozostałymi nauczycielami uczącymi te dzieci oraz psychologiem szkolnym.
Ponadto prowadziłam zajęcia matematyczno przyrodnicze dla uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno-przyrodniczych programu Kapitał Ludzki- Akademia Ucznia.
Podczas stażu zapoznałam się z sytuacją rodzinną moich uczniów. Prowadziłam rozmowy z rodzicami jak zmotywować ucznia, jak pomóc w odrabianiu lekcji i jak organizować czas wolny, aby dziecko miało poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Interweniowałam także w trudnej sytuacji rodziny i ucznia, wobec którego stosowano przemoc podczas spożywania alkoholu przez jednego z rodziców.
Uzyskany efekt:
• W wyniku pracy z grupą klasową rozpoznawałam potrzeby uczniów;
• Podjęłam współpracę z zespołem nauczycieli, psychologiem szkolnym, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
Ponadto od roku 2010 jestem członkiem Gminnego Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie, w którym to zespole omawiane są trudne sytuacje domowe uczniów, rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty.


Przez cały okres stażu i nie tylko studiowałam literaturę z zakresu dydaktyki, pedagogiki i psychologii ale również śledziłam na bieżąco publikacje ukazujące się w czasopismach: „Życie Szkoły”, „Nowa Szkoła”, „Pomagamy uczyć”. Korzystałam również z przewodników metodycznych, które pomogły mi efektywniej przeprowadzać zajęcia z uczniami. Bardzo często korzystałam również z zasobów Internetu. Wyszukiwałam tam ciekawych scenariuszy zajęć, scenariuszy na imprezy okolicznościowe, artykułów potrzebnych do mojej pracy pedagogicznej np. jak wspierać wszechstronny rozwój dziecka, jak rozwijać aktywność twórczą dzieci, zagrożenia cywilizacyjne. Odwiedzane strony to:
-www.wsip.pl
-www.profesor.pl
-www.interklasa.pl
- www.cen.edu.pl
Uzyskany efekt:
• Podczas samodzielnego studiowania lektur, prasy pedagogicznej, odwiedzania stron internetowych związanych z edukacją poznałam nowe metody i formy pracy:
• Poszerzyłam swoją wiedzę z zakresu pracy z uczniem;

Podczas stażu uczestniczyłam też w spotkaniach dla pedagogów szkolnych w celu pogłębienia swojej wiedzy o uczniu, o jego problemach, o tym, jak umiejętnie pomóc dziecku i zrozumieć jego potrzeby.
Uzyskany efekt:
• W wyniku spotkań z pedagogami nauczyłam się lepiej rozpoznawać potrzeby uczniów;
• Udoskonaliłam swój warsztat pracy poprzez zastosowanie poznanych metody i technik;

Prowadziłam także zajęcia wyrównujące braki w nauce z elementarnych edukacji
Uzyskany efekt:
• W wyniku prowadzenia zajęć wyrównawczych utrwaliłam treści edukacyjne u uczniów mających mający braki z poszczególnych edukacji.

Przygotowywałam także uczniów do konkursów z zakresu ekspresji twórczej, tj. plastycznych i muzycznych, co pozwoliło uczniom zamkniętym w sobie, mającym problemy motywacji rozwinąć się i otworzyć na różne formy przekazu artystycznego; wdrożyło ich także do chęci uczestniczenia w życiu szkoły i osiągnięcia sukcesu.
Uzyskany efekt:
• W wyniku pracy z uczniem rozwinęłam aktywność i motywację uczniów;
• Uczniowie biorący udział w konkursach artystycznych osiągnęli wysokie lokaty i wyróżnienia


§. 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ W PRACY PEDAGOGICZNEJ
Komputer jest stałym elementem mojej pracy. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów oddziaływań edukacyjno – wychowawczych. W okresie stażu, jak i wcześniej starałam się maksymalnie wykorzystywać i doskonalić umiejętność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, która pomagała mi w podniesieniu poziomu swojej pracy,
a także w doskonaleniu i podwyższaniu jakości pracy szkoły.
techniką komputerową wykonywałam:
• karty pracy dla dzieci
• pomoce dydaktyczne do zajęć i zabaw z dziećmi oraz do pracy indywidualnej z dzieckiem zdolnym oraz słabszym
• plany pracy
• opinie
• ankiety
• scenariusze zajęć uroczystości, imprez
• karty obserwacji
• prace konkursowe• ankiety ewaluacyjne i sprawozdania.
Podczas stażu systematycznie korzystałam z komputerowych programów edukacyjnych podnoszących atrakcyjność zajęć.
Korzystałam także z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż, konsultowałam się z nimi poprzez fora internetowe. Czerpałam wiedzę dotyczącą awansu od ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali internetowych. Ponadto za pomocą dostępu do sieci w szybki sposób zdobywałam informacje o interesujących mnie szkoleniach czy warsztatach. Całą dokumentację związaną z awansem zawodowym opracowywałam za pomocą różnych programów komputerowych.

2. KORZYSTANIE Z PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRACY PEDAGOGICZNEJ

Korzystam z edytora tekstu Microsoft Word, programu graficznego Point Wykorzystywałam i doskonaliłam umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej także przez:
• sporządzanie świadectw szkolnych,
• korzystanie z poczty elektronicznej,
• pobieranie informacji, grafiki
wyszukiwanie nowości wydawniczych oraz recenzji na stronach internetowych wydawnictw i w portalach internetowych
• śledzenie zmian w prawie oświatowym
• korzystanie z ciekawych propozycji nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod pracy,
• prezentowanie swoich działań na stronie szkoły www.szkolasarbinowo@onet.pl,
korzystanie ze stron poświęconych edukacji oraz serwisów dla nauczycieli: www.menis.pl, www.1iterka.pl www.interklasa.pl www.kochamydzieci.pl www.profesor.pl itp.
• kontaktowanie się z niektórymi rodzicami moich uczniów poprzez pocztę elektroniczną – (wymiana poglądów i spostrzeżeń odnośnie dzieci ,
• przesyłanie zdjęć z uroczystości i wydarzeń w szkole).
Uzyskany efekt:
• Umiejętność posługiwania się komputerem :
ułatwiła mi moją pracę
• wzbogaciła warsztat pracy
• pogłębiła moje zainteresowania związane ze światem techniki
• pomogła mi zainteresować nim dzieci
• pozwoliła mi promować moją szkołę w szerszym środowisku.


§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. POSZERZANIE WIEDZY Z ZAKRESU PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I DYDAKTYKI

W celu podejmowania właściwych działań pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne poprzez studiowanie wybranych pozycji literatury pedagogicznej i psychologicznej adekwatnie do moich potrzeb. Zgromadziłam wiele pozycji z literatury i nowości wydawniczych poszerzając zbiory własnej biblioteki. Zgromadzona literatura ułatwiła mi pracę z dziećmi, podsunęła nowe pomysły metodyczne, pomogła w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i wychowawczych. Oprócz tego w mojej biblioteczce znalazło się wiele książek z których czerpałam pomysły na ciekawe prace plastyczne wykonywane różnymi technikami, które wykorzystywałam na zajęciach.
- „Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole”, Edyta Gruszczyk – Kolczyńska,
-„Zarys psychologii rozwoju”- A.Matczak
- „Jak wykształcić inteligencje emocjonalną”- Dianne Schiling
- ,,Inteligencja emocjonalna”- D. Goleman
- ,,Jak mówić, żeby dzieci as słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły-A. Faber, E. Mazlish
- ,,Jak mówić, żeby dzieci się uczyły...- A. Faber, E. Mazlish
- „Jak pomóc dziecku z ADHD” – Alicja Borowska
-,,Godne życie bez przemocy”- L. A. Arias-Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziaąnia Przemocy w Rodzinie ,, Niebieska Linia”
- „Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych” J.Andrychowskiej-Biegacz ,
- „Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka”
M .Bogdanowicz,

Podczas pracy z dziećmi spotkałam się z wieloma trudnościami z jakimi przyszło mi się zmierzyć w codziennym obcowaniu z nimi. Najczęstszym sposobem diagnozowania tych trudności była zwyczajna obserwacja uczniów w czasie zajęć. Mogłam bliżej poznać uczniów w sytuacji wykonywania prac i zadań, wykazywania aktywności lub bierności, w sposobach nawiązywania kontaktów z kolegami, reagowaniu na prośby i polecenia wychowawcy; zachowaniu wobec kolegów, przestrzeganiu zasad gier, reagowaniu na przegraną, stosunku do zabawek i sprzętu oraz utrzymywania porządku, jak również przez stwarzanie okazji do rozmów indywidualnych lub zajęć grupowych .
W codziennej praktyce stawałam, więc często przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna okazała się wiedza z psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Począwszy od pomocy w nauce, rozwiązywaniu konfliktów i sporów, po radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, aroganckimi, ekspansywnymi lub odwrotnie z postawą wycofania, strachu, braku wiary w siebie, braku aktywności, odizolowania, czy też brakiem posłuszeństwa, ucieczkami, nadpobudliwością. Wszystkie te problemy starałam się rozwiązywać w sposób jak najbardziej właściwy i pozytywny
Na pomoc w rozwiązywaniu tych problemów mogłam zawsze liczyć ze strony opiekuna stażu, psychologa szkolnego czy dyrektora szkoły. Byłam w stałym kontakcie z rodzicami, podejmując wspólne działania względem uczniów sprawiających trudności. Organizowałam spotkania z rodzicami w ramach szkolnych „wywiadówek” oraz wymieniałam spostrzeżenia na temat postępów w nauce i zachowaniu uczniów.
Brałam również udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poruszanych podczas Rad Pedagogicznych. Korzystając z doświadczeń kolegów i koleżanek nauczycieli nabywałam nowych umiejętności w tym zakresie.
Aktywnie realizowałam zadania wychowawcze , starałam się rozwiązywać sytuacje konfliktowe, integrować grupę, wprowadzać metody aktywizujące w pracy dydaktycznej.
Jako wychowawca interesowałam się też wszelkimi formami pomocy społecznej, z których mogliby skorzystać moi uczniowie i ich rodziny (głównie chodziło o bezpłatne obiady dla dzieci z najuboższych rodzin, refundowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Caritas). W trakcie trwania stażu nawiązałam również współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Koszalinie.
W swojej pracy byłam również zobligowana do wystawiania opinii o moich wychowankach dla Kuratora Sądowego, który miał pod opieką dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Często służyłam radą rodzicom mającym trudności wychowawcze z jaką instytucją się skontaktować lub gdzie można uzyskać pomoc w trudnej sprawie.
Corocznie, systematycznie analizowałam wpływające do szkoły opinie Poradni dotyczące uczniów. Informacje zawarte w tych opiniach starałam się przenieść na grunt swojej pracy. Głównie były to stwierdzenia określonych dysfunkcji uczniów i zalecenia do pracy z nimi, między innymi dostosowanie wymagań edukacyjnych czy skierowanie ucznia na zajęcia wyrównawcze, co też czyniłam. W zależności od potrzeb, dostosowanie wymagań było zróżnicowane: praca na innym materiale, zwiększona indywidualizacja pracy na lekcji, zwielokrotnione powtarzanie poleceń, przeniesienia ucznia w pobliże tablicy i nauczyciela itp. Zastosowanie się do tych zaleceń – jak zauważyłam – dawało uczniom poczucie bezpieczeństwa i szansę na pełniejsze uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych, a przez to zdobycie większego zasobu wiedzy i usprawnienie posiadanych umiejętności.
Pozyskana wiedza pozwoliła mi na otoczenie szczególną opieką uczniów mających problemy z nauką oraz udzielenie im właściwej pomocy zalecanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
Uzyskany efekt:
• W wyniku pracy podniosłam efektywność swojej pracy w obszarze działań wychowawczych;

§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1.POZNAWANIE PROCEDUR AWANSU ZAWODOWEGO- akty prawne
Przez cały okres trwania stażu przestudiowałam dokumentację własną szkoły:
• Statut Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie.
• Program Wychowawczy.
• Wewnątrzszkolny System Oceniania.
• Program Profilaktyczny.
• Plan pracy szkoły.
Analiza dokumentów własnych szkoły pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań szkoły.

Zapoznałam się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, które wdrożyłam do codziennej pracy. Ukończyłam szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla nauczycieli i pracowników oświaty,
Wiedza praktyczna z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest stosowana przeze mnie podczas codziennej pracy na terenie szkoły, a także podczas wycieczek z młodzieżą, co jest szczególnie przydatne w pracy nauczyciela – wychowawcy.
We wrześniu 2009 roku, ukierunkowując swoją drogę zawodową, szczegółowo przeanalizowałam obowiązujące przepisy prawa oświatowego oraz procedury awansu zawodowego, tj. Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzenie MENiS z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580); Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. oraz inne dostępne materiały.

Uzyskany efekt:
• W wyniku analizy aktów prawnych zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego nauczyciela;

2. POZNANIE AKTÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z SYSTEMEM OŚWIATY

I. Rozporządzenie Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli);
II. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
III. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
IV. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. nr 97 poz. 624),
V. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
VI. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych poz. 5085
VII. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 35, poz. 177)
VIII. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
IX. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. z 2011r., Nr 216, poz. 1275)
X. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2011r., Nr 296, poz. 1754)
Uzyskany efekt:
• Dobra znajomość aktów prawnych i przepisów prawa oświatowego

Autorefleksja

Okres stażu to tylko niewielki odcinek pracy pedagogicznej. W latach poprzedzających staż równie sumiennie i rzetelnie wykonywałam wszystkie zadania wynikające z moich obowiązków i potrzeb szkoły. Pracując w tym zawodzie , ciągle uczę się czegoś nowego. Każdego roku odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody i pomysły, które umożliwiają wszechstronny rozwój dzieci. Często pracuję metodami aktywnymi z wykorzystaniem wszystkich pomocy jakie posiada szkoła oraz moich własnych. Jestem pozytywnie nastawiona na nowości dydaktyczne i metodyczne.
Cieszy mnie fakt, iż co roku udaje mi się nawiązać kontakt z moimi uczniami, zrozumieć ich świat i pracować z nimi na bazie świata bliskiego dziecku. Czasami jest to trudne wyzwanie, ponieważ co roku zdarzają się dzieci z deficytami środowiskowymi, niedostosowane społecznie, sprawiające trudności wychowawcze. Pracując z takimi uczniami staram się wypracować indywidualne metody wychowawcze, na bieżąco rozwiązywać problemy wychowawcze, informować rodziców o zaistniałych problemach. Podejmowane przeze mnie działania pozwoliły na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków i przyniosły pozytywne efekty.
W czasie trwania stażu spotkałam się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony Grona Pedagogicznego. Dużą satysfakcję sprawia mi fakt, że poczynienia moje są zauważane również przez panią Dyrektor, czego dowodem jest dobra współpraca.
Zakończenie stażu nie oznacza końca działań. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikację, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania przedszkola. Szczególnie zależy mi na śledzeniu wszelkich nowości, analizowaniu ich i wdrażaniu tych najlepszych.
Nauczyciel nie może sobie pozwolić na to, aby „być w tyle”. Dlatego będę starała się, w miarę możliwości, wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informacyjną.
Analizując moją pracę w okresie stażu stwierdzam, że zrealizowałam wszystkie zadania wytyczone w planie rozwoju zawodowego.

mgr Klaudia Malecińska
nauczyciel nauczania zintegrowanego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.