X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16682
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Szkoła Podstawowa w Głużku


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko nauczyciela stażysty Rafał Nieznański
Imię i nazwisko opiekuna stażu Teresa Załoga
Data rozpoczęcia stażu 1 września 2006 r.
Data zakończenia całego stażu 31 maja 2009

Jestem mgr wychowania fizycznego, obecnie zatrudnionym w Szkole Podstawowej w Głużku, na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego w wymiarze 12/18 godz. Cały staż odbyłem na tym stanowisku. Do sierpnia 2008 pracowałem w pełnym wymiarze godzin.
W czasie trwania stażu zrealizowałem zadania przedstawione w Planie Rozwoju Zawodowego. Sprawozdanie z ich realizacji przedstawiam zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 7. 1. 1 Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb środowiska lokalnego.
Na początku roku szkolnego nawiązałem współpracę, zawierając ustny kontrakt, z opiekunem stażu, panią mgr Teresą Załogą, która to udzieliła mi wskazówek dotyczących przebiegu stażu oraz zasad sporządzania planu rozwoju zawodowego.
Uczestniczyłem w pracach Rady Pedagogicznej, pełniąc obowiązki protokolanta posiedzeń. Powierzono mi funkcję Koordynatora Ds. Bezpieczeństwa i członka Komisji Stypendialnej.
Brałem udział w pracach związanych z tworzeniem i ewaluacją zagadnień zawartych w statucie szkoły, programie profilaktycznym i wychowawczym oraz wewnątrzszkolnym systemie oceniania. Zapoznałem się również z planem działań dydaktycznych w nauczanych przeze mnie klasach, by systematycznie realizować założenia tego planu w trakcie zajęć.

§ 7. 1. 2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
Podczas całego stażu brałem udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Oto one:
• Szkolenie na temat „Jak przygotować się do egzaminu na nauczyciela mianowanego”, prowadzone przez doradcę metodycznego mgr Marka Chlastosza. Termin grudzień 2006 r.
• Szkolenie na temat „Współpraca z rodzicami – satysfakcja i zadowolenie” prowadzone przez doradców metodycznych mgr Annę Paszko oraz mgr Mariolę Szczepkowską. Termin styczeń 2007 r.
• Rada szkoleniowa na temat „ Kształtowanie postaw ucznia ze szczególnym uwzględnieniem wychowania patriotycznego i obywatelskiego”. Zajęcia były zorganizowane przez MSCDN Wydział w Ciechanowie. Termin 23 marca 2007 r.
• Szkolenie na temat „Ratujemy i uczymy ratować” przeprowadzone przez wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Termin czerwiec 2007 r.
• Szkolenie na temat „ Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”. Szkolenie to było przeprowadzone w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”. Szkolenie obejmowało 3 stopnie. Termin sierpień 2007.
• Szkolenie na temat „Dokumentowanie dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego” prowadzone przez doradcę metodycznego mgr Hannę Friedel. Termin marzec 2008 r.
• Szkolenie na temat „Jak przygotować dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do nauki szkolnej” prowadzone przez doradcę metodycznego mgr Jolantę Piotrowską. Termin grudzień 2008 r.
• Szkolenie z zakresu BHP. Termin Maj 2009.
• Ponad to jestem uczestnikiem kursu kwalifikacyjnego z zakresu Oligofrenopedagogiki. Termin październik 2008 – czerwiec 2009.

§ 7. 1. 3 Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela - przepisów dotyczących pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż.
Zapoznałem się z procedurą awansu zawodowego oraz przeanalizowałem Kartę Nauczyciela i Rozporządzenia MEN-u w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Na tej podstawie napisałem Planu Rozwoju Zawodowego, by po jego zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głużku niezwłocznie przystąpić do realizacji poszczególnych zamierzeń i celów.
Przeanalizowałem statut szkoły, program profilaktyczny i wychowawczym oraz wewnątrzszkolny systemem oceniania. Pozwoliło mi to na sprawną organizację własnej pracy podczas odbywania stażu.
Jako Koordynator Ds. Bezpieczeństwa przeanalizowałem przepisy odnoszące się do higieny i bezpieczeństwa na terenie placówki i współpracowałem przy tworzeniu regulaminów korzystania z poszczególnych pomieszczeń szkolnych.
Ponadto zapoznałem się z regulaminem organów istniejących i działających w szkole (Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, Samorządu Uczniowskiego).

W okresie stażu realizowałem wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:

§ 7. 2. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Przygotowywałem na bieżąco scenariusze lekcji podczas całego roku szkolnego. Stanowiły one podstawę prawidłowo przeprowadzonych jednostek lekcyjnych. Szczególną uwagę zwracałem na to, by prowadzić lekcje metodami aktywizującymi.
Dokonywałem na bieżąco samooceny efektywności własnej pracy. Odbywało się to podczas rozmów z opiekunem stażu oraz członkami grona pedagogicznego (np: nauczycielami i panem Dyrektorem). Moja samoocena przyjmowała także formę otwartej rozmowy z uczniami, dotyczącej ich zainteresowań i oczekiwań wobec zajęć wychowania fizycznego. Bardzo chętnie podejmowałem też rozmowy z rodzicami uczniów. Wszelkie informacje zwrotne były mi potrzebne jako wnioski do dalszej, jeszcze efektywniejszej pracy. Dokonywałem ewaluacji przedmiotowego systemu oceniania, starając się aby był on zachętą do samodoskonalenia dla uczniów. Starałem się aby każdy uczeń czy sprawny, czy też mniej sprawny fizycznie, mógł odnaleźć się w szerokich ramach kultury fizycznej i rozwijać swoje sportowe zainteresowania. Przykładem czego było bardzo duże zainteresowanie udziałem w zajęciach koła sportowego. Uczniowie bardzo chętnie zostawali po lekcjach, aby doskonalić swoje umiejętności.
Dokonywałem cyklicznych obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli szkoły Podstawowej w Głużku i innych szkół. Obejrzane przeze mnie lekcje były tematem późniejszych konwersacji z opiekunem stażu i innymi nauczycielami. Często podejmowałem rozmowy z osobami specjalizującymi się w różnych dziedzinach sportu takich, jak lekkoatletyka, tenis stołowy, piłka siatkowa, piłka nożna oraz piłka ręczna. Aby wzbogacić swoją wiedzę uczestniczyłem czynnie i jako obserwator w treningach specjalistycznych w powyższych dyscyplinach. Ponad to wielokrotnie zaglądałem do fachowej literatury i przeglądałem zasoby internetowe. Starałem się aby moja przedmiotowa biblioteczka bogaciła się i była stale aktualizowana.
Cyklicznie prowadziłem zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz pana Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głużku. Podczas rozmów pohospitacyjnych dowiadywałem się o zaobserwowanych mocnych i słabych stronach przeprowadzonych przeze mnie zajęć.
Sprawowałem opiekę nad sprzętem i obiektami sportowymi na terenie szkoły. Wraz z uczniami wytyczyliśmy boisko do mini siatkówki i mini piłki nożnej. Na bieżąco sprawowałem kontrolę nad czystością i porządkiem w szkolnym magazynku sportowych. Usuwano stary sprzęt zastępując go nowym.
Dwa razy w roku, w każdej klasie, dokonywałem oceny poziom sprawności fizycznej uczniów posługując się testem EUROFIT i testem sprawności fizycznej Krzysztofa Zuchory. Uzyskane wyniki porównywałem z wynikami uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie, jak i z dziećmi z całej Polski w oparciu o opracowane centylowe siatki. sprawności fizycznej polskiej młodzieży. Wyniki wywieszałem na szkolnej gazetce. Na ich podstawie każdy przebadany mógł opracować swoją kartę sprawności, porównując ją z innymi.
Wraz z innymi nauczycielami brałem aktywny udział w pracy zespołów przedmiotowych i międzyprzedmiotowych mających na celu opracowanie narzędzi pomiaru jakości pracy szkoły w wybranych obszarach.

§ 7. 2. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Przez okres całego stażu przeprowadziłem wiele rozmów z uczniami i ich rodzicami. Były to spotkania dotyczące uczniów zdolnych, jak i tych, którym wychowanie fizyczne sprawiało problemy. Dostarczały mi one wielu informacji na temat potrzeb uczniów, ich środowiska lokalnego i problemów społecznych. Wspólnie staraliśmy się rozwiązywać zaistniałe problemy. W wyniku takich działań, systematyczności, konsekwencji działania i odpowiedniego doboru metod nauczania, uczniowie, którzy w czwartej klasie zaczynali z oceną dostateczną na koniec roku, kończąc szkołę otrzymywali zazwyczaj oceną bardzo dobrą lub celującą (ocena ta była sprawiedliwa i zgodna z nauczycielskim sumieniem). To dla mnie, jako nauczyciela było największym sukcesem, osobistym i dydaktycznym. Starałem się, aby każdy czuł potrzebę samodoskonalenia i rozwijanie swoich mocnych i słabych stron. Aby każdy mógł czynnie spędzać czas wolny i potrafił sobie go zorganizować.
Jako koordynator do spraw bezpieczeństwa ankietowałem uczniów, rodziców i nauczycieli. W ankietach poruszałem sprawę bezpieczeństwa w szkole i na jej terenie. Wnioski z tych działań przedstawiłem Radzie Pedagogicznej.
Bardzo ważną dla mnie rzeczą, było wytworzenie wśród uczniów uczucia wzajemnej akceptacji, koleżeńskości i chęci współdziałania w celu osiągnięcia zamierzonego wyniku. Przeprowadzałem rozmowy z uczniami, zarówno indywidualnie jak i w grupie klasowej. Starałem się dążyć do tego, aby nie występowały sytuacje izolowania czy odepchnięcia wśród uczniów. Myślę, że z pozytywnym skutkiem.
Wiem, jak poważnym obecnie jest problem wad postawy. Dlatego podczas zajęć zawsze duży nacisk kładłem na wzmacnianie gorsetu mięśniowego kręgosłupa i kończyn dolnych. Uczniowie wzmacniali mięśnie grzbietu, brzucha, biodrowo-lędźwiowe, czworogłowe i dwugłowe uda. Są to mięśnie pionizatory, odpowiedzialne z właściwą postawę ciała. Szczególną opieką i kontrolą obejmowałem uczniów posiadających wady postawy, korygując i motywując do pracy nad własnym ciałem. Wielokrotnie obrazowałem konsekwencje złej postawy i nadmiernej otyłości.
Przeszkolony przez przedstawicieli Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w zakresie udzielania pierwszej pomocy, starałem się przekazać tą wiedzę uczniom podczas specjalnie zorganizowanych zajęć. Uczniowie opanowali zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym i umiejętność resuscytacji krążeniowo-oddechowej w przypadku gdy poszkodowany nie oddycha. Po krótkim szkoleniu dokonałem sprawdzianu opanowanej wiedzy i umiejętności. Wyniki były w stu procentach zadowalające.
Prowadziłem zajęcia koła sportowego dla uczniów zdolnych, jak i mniej sprawnych fizycznie. W konsekwencji uczniowie zdolni, zajmowali wysokie miejsca na zawodach rangi powiatu (tenis stołowy, mini piłka nożna dziewcząt, mini piłka siatkowa), natomiast mniej sprawni na tyle poprawiali swoje wyniki, że mogli śmiało konkurować w eliminacjach gminnych, kwalifikując się z dalszych pozycji.
W wyniku współpracy nawiązanej z innymi szkołami i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mławie, uczniowie Szkoły Podstawowej w Głużku mogli uczestniczyć w rywalizacji międzyszkolnej. Szczególne osiągnięcia w ciągu trzech lat stażu to:

Rok szkolny 2006/2007

• I miejsce dla Szkoły Podstawowej w Głużku w gminnych eliminacjach w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt.
• Gminne eliminacje w tenisie stołowym indywidualnie:
- I miejsce Ewa Kowalczyk (dziewczęta rocznik 1996 i młodsi)
- I miejsce Marcin Kowalczyk (chłopcy rocznik 1995)
- III miejsce Mateusz Jurkiewicz (chłopcy rocznik 1994)
- III miejsce Karolina Rychcik (dziewczęta rocznik 1994)
- V miejsce Mateusz Langowski (chłopcy rocznik 1996 i młodsi)
- VI miejsce Marlena Rychcik (dziewczęta rocznik 1994)
• Półfinały powiatu w tenisie stołowym indywidualnie:
- I miejsce Ewa Kowalczyk (dziewczęta rocznik 1996 i młodsi)
- III miejsce Karolina Rychcik (dziewczęta rocznik 1994)
- V miejsce Marcin Kowalczyk (chłopcy rocznik 1995)
- V miejsce Marlena Rychcik (dziewczęta rocznik 1994)
• Finały powiatu w tenisie stołowym indywidualnie:
- II miejsce Ewa Kowalczyk (dziewczęta rocznik 1996 i młodsi)
- III miejsce Marcin Kowalczyk (chłopcy rocznik 1995)
- III miejsce Karolina Rychcik (dziewczęta rocznik 1994)
• IV miejsce Karolina i Marlena Rychcik w drużynowych mistrzostwach powiatu w tenisie stołowym.
• IV miejsce Szkoły Podstawowej w Głużku w klasyfikacji drużynowej mistrzostw powiatu w tenisie stołowym indywidualnie (Puchar „Głosu Mławy”)

Rok szkolny 2007/2008

• Gminne eliminacje w tenisie stołowym indywidualnie:
- I miejsce Dominika Kieczmerska (dziewczęta rocznik 1996)
- II miejsce Ewa Kowalczyk (dziewczęta rocznik 1996)
- IV miejsce Marcin Kowalczyk (chłopcy rocznik 1995)
- IV miejsce Katarzyna Kucińska (dziewczęta rocznik 1996)
- V miejsce Monika Bergolc (dziewczęta rocznik 1996)
• Półfinały powiatu w tenisie stołowym indywidualnie:
- I miejsce Dominika Kieczmerska (dziewczęta rocznik 1996)
- II miejsce Ewa Kowalczyk (dziewczęta rocznik 1996)
- III miejsce Marcin Kowalczyk (chłopcy rocznik 1995)
• Finały powiatu w tenisie stołowym indywidualnie:
- I miejsce Ewa Kowalczyk (dziewczęta rocznik 1996)
- III miejsce Dominika Kieczmerska (dziewczęta rocznik 1996)
- IV miejsce Marcin Kowalczyk (chłopcy rocznik 1995)

Rok szkolny 2008/2009

• Gminne eliminacje w tenisie stołowym indywidualnie:
- I miejsce Ewa Kowalczyk (dziewczęta rocznik 1996)
- II miejsce Dominika Kieczmerska (dziewczęta rocznik 1996)
• Półfinały powiatu w tenisie stołowym indywidualnie:
- I miejsce Dominika Kieczmerska (dziewczęta rocznik 1996)
- II miejsce Ewa Kowalczyk (dziewczęta rocznik 1996)
• Finały powiatu w tenisie stołowym indywidualnie:
- I miejsce Ewa Kowalczyk (dziewczęta rocznik 1996)
- V miejsce Dominika Kieczmerska (dziewczęta rocznik 1996)
• IV miejsce Ewa Kowalczyk i Dominika Kieczmerska w drużynowych mistrzostwach powiatu w tenisie stołowym.
• IV miejsce dla Szkoły Podstawowej w Głużku w mistrzostwach powiatu w mini piłce siatkowej dziewcząt.
• III miejsce dla Szkoły Podstawowej w Głużku w mistrzostwach powiatu w mini piłce nożnej dziewcząt.

Nawiązując współpracę z nauczycielami wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie, uczniowie mogli korzystać z sali gimnastycznej podczas treningu piłki siatkowej (w okresie jesienno-zimowym), a także mogli uczestniczyć w spotkaniach sparingowych, przygotowując się do zawodów.
W okresie stażu byłem członkiem Szkolnej Komisji Stypendialnej, przyznającej stypendium naukowe i sportowe. Stypendium przyznawano raz na semestr.
Podczas stażu starałem się wspomagać koleżanki z pracy w przygotowywaniu apeli okolicznościowych. Wraz z opiekunką stażu p. Teresą Załogą, przez ostatnie dwa lata, organizowałem rywalizację sportową, mającą na celu wyłonienie super dziewczyny (na Dzień Kobiet) i super chłopaka (na Dzień Chłopaka) szkoły. Ponadto w każdy Dzień Dziecka przeprowadzałem gry i zabawy sportowe dla uczniów, propagując zdrowy i aktywny styl życia. Przygotowywałem uczniów do sportowej rywalizacji w gminnych konkursach przeciwdziałania uzależnieniom. Byłem organizatorem wszelkich form rekreacji ruchowej podczas wycieczek czy imprez okolicznościowych. Wielokrotnie jako kierownik wycieczki wyjeżdżałem z uczniami na basen, w celu krzewienia czynnej prokreacji, jaką jest pływanie czy zabawy w wodzie.
Rozkład materiału nauczania starałem się dostosować do warunków placówki. Wielu form wychowania fizycznego nie udało mi się w pełni zrealizować z uwagi na trudności wynikające z infrastruktury i zasobów materialanych (brak sali gimnastycznej, sprzętu sportowego, boiska do piłki ręcznej i koszykówki). Starałem się jednak wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności, pozwalające im na udział w wielu dziedzinach kultury fizycznej.
Prowadziłem nadzór nad szkolną gazetką sportową, gdzie zamieszczane były różne ciekawostki sportowe, rekordy szkoły w czwórboju lekkoatletycznym, terminarze zawodów szkolnych i międzyszkolnych, aktualni super chłopak i super dziewczyna szkoły klas 0-III i IV-VI, wyniku testów sprawności fizycznej, notki o szkolnych sukcesach sportowych, zdjęcia z zawodów, wycinki z gazet itp.
Z mojej inicjatywy w szkolnej bibliotece powstał „Kącik młodego sportowca”, bogaty w liczne czasopisma o tematyce sportowej i prozdrowotnej.
Systematycznie i na bieżąco dokonywałem zapisów w dziennikach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

§ 7. 2. 3 Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Uczestniczyłem w kursach doskonalących umiejętność posługiwania się komputerem i zasobami Internetu. Poznałem procedurę tworzenia stron internetowych, prezentacji multimedialnych czy pracy z pocztą elektroniczną.
Technologię komputerową i informacyjną wykorzystuję do:
• przygotowywania planów wynikowych, scenariuszy lekcji, testów sprawności fizycznej i graficznego przedstawienia ich wyników, pomocy dydaktycznych w postaci plansz, szablonów itp.;
• dokumentowania własnych działań w trakcie trwania stażu;
• przygotowywania konkursów, dyplomów dla uczniów;
• pozyskania materiałów na szkolną gazetkę sportową i do „kącika młodego sportowca”;
• korzystania z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki;
• uzyskiwania wiedzy na temat awansu zawodowego (portale poświęcone awansowi);
• poznawania przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowania poprzez Internet;
• korzystania z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż (ich plany rozwoju, sprawozdania, wskazówki);
• korzystania z dotyczących awansu rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali;
• konsultowania się z innymi nauczycielami odbywającymi staż, poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych;
• uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach z stron Literki, ODN, Eduseeka lub poprzez pocztę elektroniczną (wydawnictwa i firmy szkoleniowe).
Internet posłużył mi, jako źródło wielu pomysłów i wiedzy potrzebnej każdemu nauczycielowi będącemu na drodze awansu zawodowego.

§ 7. 2. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Zapoznanie się z literaturą metodyczną w ciągu ostatnich lat oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, przyniosło mi wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywności i sprawności mojej pracy pedagogicznej. Prowadząc zajęcia, starałem się wykorzystywać metody aktywizujące, co jak wynika z moich spostrzeżeń, znacząco wpływa na lepsze opanowanie wiedzy i umiejętności przez uczniów.
Nabytą wiedzę wykorzystywałem do rozwiązywania problemów i zaistniałych konfliktów, starając się integrować zespół klasowy i przeciwdziałać agresji, która często towarzyszy wszelkim formom rywalizacji a zwłaszcza sportowej. Wpajałem uczniom zasadę „fair play” i zwracałem szczególną uwagę na dbanie o bezpieczeństwo własne i współćwiczącego.

§ 7. 2. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Założenia powyższego punktu rozporządzenia realizowałam poprzez:
• Udział w kursach doskonalących i szkoleniach min. w kursie "Dokumentowanie dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego" i szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
• Analizowanie najważniejszych aktów prawnych dotyczących oświaty oraz dokumentów szkolnych: Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia MENiS dot. podstawy programowej, Rozporządzenia MENiS dot. programów nauczania, Rozporządzenia MENiS dot. oceniania i promowania uczniów, Konwencji o Prawach Dziecka, rozporządzenia w sprawie BHP itp.
• Aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych i gromadzenie tych dokumentów w formie biblioteczki multimedialnej.
• Analizowanie statutu szkoły, WSO, planów, programów i regulaminów szkolnych.
• Kierowanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu, w procesie pisania planu rozwoju i sprawozdania z jego realizacji.
• Prowadzenie dokumentacji szkolnej, udzielanie się w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej oraz w pracach klasyfikujących i zatwierdzających Rad Pedagogicznych.
• Udział w procesie mierzenia jakości pracy szkoły.
• Udział w pracach szkolnej komisji stypendialnej.
Ponadto znajomość przepisów prawa wykorzystywałem przy organizowaniu wycieczek szkolnych.


Podsumowanie

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałem szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy.
Bardzo dobrze potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, kursy kwalifikacyjne, podwyższając własne kompetencje zawodowe.
Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej placówki.
Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu naszej placówki.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Uważam, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłem wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.