X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16681
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Szkoła Podstawowa w Głużku


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Rafała Nieznańskiego

Rozpoczęcie stażu: 1 września 2010 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2013 r.


Podstawa prawna:

Dz. U. Nr 260, poz.2593.
Karta Nauczyciela, tj. Dz. U. Nr118 z 2003r, poz.1112 z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie MEN z dnia 01.12. 2004r.


Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły
(§ 8 ust.2 pkt.1).


ZADANIA
FORMA REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
TERMIN
1 2 3 4
(Tabela - dop. red.)

Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju w ramach ogólnego planu rozwoju szkoły. Analiza przepisów prawa w zakresie awansu zawodowego.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Znajomość przepisów prawa oświatowego.
Prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego. IX.2010r

Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły.
• Analiza dokumentów (plan rozwoju szkoły, Statut Szkoły, WSO, plan wychowawczy)
Posiadanie bieżących wiadomości.
Orientacja w zmianach.
Właściwe wykorzystywanie przepisów w codziennej pracy.
Cały okres stażu

Poszarzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu .
• Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli.
• Aktywny udział w pracach WDN.
• Udział w warsztatach metodycznych.
• Samodzielne studiowanie fachowej literatury.
Zaświadczenia, świadectwa

Wykaz literatury Cały okres stażu
Wzbogacanie warsztatu pracy i podniesienie jakości pracy szkoły.
• Stosowanie aktywizujących metod nauczania.
• Obserwacja i analiza umiejętności uczniów.
Konspekty zajęć
Arkusze obserwacyjne, testy
Cały okres stażu

Promocja szkoły
• Zorganizowanie turnieju piłki nożnej dla społeczeństwa lokalnego i zaproszonych gości.
• Zapraszanie przedstawicieli władz na organizowane przez szkołę imprezy o charakterze sportowym.
Artykuły prasowe
VI/IX 2011r.

Podejmowanie dodatkowych zadań.
• Opieka nad prowadzeniem szkolnej gazetki sportowej.
• Opieka nad szkolnymi obiektami sportowymi
• Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
• Promowanie zdrowego stylu życia. Potwierdzenie Dyrektora
Dziennik zajęć
Na bieżąco


Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 ust.2 pkt.2).

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
• Doskonalenie i poszerzanie wiedzy informatycznej w celu wykorzystywania jej do planowania pracy własnej, pozyskiwania, gromadzenia
i opracowywania informacji oraz organizowania pracy uczniów.
• Opracowanie tabel i wyników przeprowadzanych testów sprawności fizycznej i poziomu wiadomości.
• Prowadzenie dokumentacji szkolnej

Tabele, wyniki testów sprawności, wyniki zawodów itp Cały okres stażu
Wykorzystywanie Internetu
• Uruchomienie internetowej strony wychowania fizycznego w swojej szkole „Kronika Sportu Szkoły Podstawowej w Głużku”.
• Gromadzenie i zamieszczanie materiałów dotyczących sportu szkolnego na stronie internetowej szkoły we współpracy z nauczycielami informatyki.
• Umieszczanie na stronach portali edukacyjnych takich dokumentów jak:
a) plan rozwoju zawodowego
b) program własny zajęć sportowo – rekreacyjnych
c) referaty itp.,
• Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
• Korzystanie ze stron MEN.
• Opracowywanie dla potrzeb własnych i szkoły dyplomów, komunikatów, zaproszeń itp. na zawody sportowe.
• Przygotowywanie zajęć z wykorzystaniem komputera.
strona internetowa
potwierdzenie umieszczenia na stronie
Zapisy w dzienniku lekcyjnym Cały okres stażu


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
(§ 8 ust.2 pkt.3.)

Dzielenie się swoją wiedza i doświadczeniem
• Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
• Podejmowanie działań w ramach WDN.
• Opracowanie referatu i wygłoszenie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
• Publikacje na stronach portali edukacyjnych.
• Udział w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli w-f.
• Konsultowanie się, prezentowanie materiałów uzyskanych podczas szkoleń, pomoc nauczycielom będącym na drodze awansu zawodowego ze szkoły macierzystej i innych szkół.
• Opracowywanie nowych i udostępnianie posiadanych konspektów zajęć, planów, scenariuszy. Scenariusze zajęć, referaty, potwierdzenia publikacji, referat.
Notatki ze spotkań. Materiały poglądowe.
Konspekty zajęć
Cały okres stażu


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§ 8 ust.2 pkt.4a).

Opracowanie i wdrożenie własnego programu.

• Opracowanie i wdrożenie do realizacji własnego programu w ramach zajęć rekreacyjno-sportowych.
Program Cały okres stażu
Współpraca z rodzicami uczniów.
• Program własny zajęć sportowo-rekreacyjnych.
• Rozmowy z rodzicami, prawnymi opiekunami uczniów na tematy wychowawcze młodzieży w szkole i poza nią, osiągnięcia edukacyjne i sportowe. Notatki ze spotkań, zapisy w dziennikach lekcyjnych.
Cały okres stażu


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§ 8 ust.2 pkt.4c).

Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków i organizowanie pomocy uczniom z problemami .
• Diagnozowanie środowiska uczniów.
• Rozmowy z rodzicami.
• Współpraca z pedagogiem.
Cały okres stażu

Organizacja imprez, konkursów i turniejów sportowych.
• Organizacja imprezy „Dzień Dziecka Na Sportowo”.
• Przeprowadzenie wyborów super dziewczyny i super chłopaka szkoły.
• Organizowania zawodów klasowych i międzyklasowych.
• Organizacja Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły itp. Harmonogram imprez, dyplomy
Artykuły prasowe, internetowe.
Cały okres stażu

Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez uczniów.
• Organizowanie zajęć pozaszkolnych z wykorzystaniem zaplecza sportowego innych placówek.
• Wykonywanie prac związanych z konserwacją i wzbogacaniem bazy sportowej szkoły. Zapisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych. Cały okres stażu

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
• Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych zgodnie z zainteresowaniami uczniów. Dzienniki zajęć Cały okres stażu


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§ 8 ust.2 pkt.4e).

Współpraca ze strukturami samorządowymi.
• Współpraca z przedstawicielami samorządu gminy i powiatu celem pomocy przy organizowaniu imprez o charakterze sportowym.

Dokumentacja z imprez, zdjęcia, materiały z prasy itp.
Cały okres stażu

Organizowanie zawodów sportowych we współpracy ze SZS.
• Przygotowanie uczniów do udziału w zawodach szkolnych i międzyszkolnych, oraz angażowanie ich do pomocy przy organizacji tych zawodów.
Komunikaty i potwierdzenia udziału w zawodach.
Cały okres stażu


Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
(§ 8 ust.2 pkt.4f).

Doskonalenie warsztatu i metod pracy własnej.
• Kursy i szkolenia.
kopia świadectwa ukończenia kursu
Cały okres stażu.


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły
(§ 8 ust.2 pkt.5).

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
• Opis dwóch problemów: ucznia mającego trudności w opanowaniu materiału, bądź wykazującego niechęć do jakiejkolwiek aktywności sportowej oraz ucznia zdolnego. Zdiagnozowanie wybranych problemów, ustalenie i wdrożenie środków zaradczych, wyciągnięcie wniosków.
Opracowany opis i analiza
Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.