X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16680
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
MGR RAFAŁA NIEZNAŃSKIEGO


NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Szkoła Podstawowa w Głużku

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 r.

Planowany termin zakończenia stażu: maj 2009 r.

Planowany termin oceny dorobku zawodowego nauczyciela: maj 2009 r.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 20004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli § 7 ust. 2.


WYMAGTANIA EGZAMINACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
UWAGI O SPOSOBIE DOKUMENTOWANIA
(Tabela - dop. red.)

Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
Warsztaty metodyczne.
Kursy doskonalące.
Cały staż
Zaświadczenia,
potwierdzenia

Poznawanie procedury awansu zawodowego. Analiza podstawowych aktów prawnych.
Cały staż
Kartoteka, notatki, sprawozdanie.
Systematyczna współpraca z opiekunem stażu.
Ustny kontrakt.

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli innych szkół.
Analiza i ocena działań.
Wrzesień 2006
Na bieżąco
Scenariusze zajęć, arkusze hospitacyjne, sprawozdanie

Aktywne uczestnictwo w WDN.
Aktywny udział w pracy zespołów przedmiotowych i międzyprzedmiotowych mających na celu opracowanie narzędzi pomiaru jakości pracy szkoły w wybranych obszarach.

Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej.
W ciągu stażu
Wpis do protokolarza RP

Planowanie pracy dydaktycznej. Opracowanie i modyfikacja rozkładów materiału.
W ciągu stażu
Rozkłady materiału

Tworzenie własnego warsztatu pracy.
Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów i pomocy dydaktycznych.
Wzbogacanie i konserwacja oraz sprawowanie opieki nad sprzętem i obiektami sportowymi na terenie szkoły.
Na bieżąco
Materiały, pomoce, scenariusze zajęć, potwierdzenie przez Dyrektora

Obserwacja i analiza możliwości ucznia. Sprawdziany sprawności fizycznej uczniów testami K. Zuchory i Testem Europejskim.
Opracowanie karty sprawności ucznia.
W ciągu stażu
Sporządzenie bieżącej dokumentacji (przygotowanie wykresów sprawności fizycznej), karta sprawności ucznia
Ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego. Rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami, wprowadzenie potrzebnych zmian.
Kwiecień 2007
Przedmiotowy system oceniania po poprawkach

Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności. Autorefleksja
Wrzesień 2007
Arkusz samooceny

Wprowadzenie modyfikacji i korekt. Korekta planu rozwoju zawodowego. Na bieżąco
Sprawozdanie

Dokumentowanie własnych działań. Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, programów, planów, scenariuszy zajęć, ankiet. Na bieżąco Zaświadczenia, ankiety, świadectwa, scenariusze zajęć, programy.


2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej. Ankietowanie uczniów i rodziców, wywiady środowiskowe, rozmowy indywidualne. Cały staż Ankiety, adnotacje w dziennikach lekcyjnych, sprawozdanie

Obserwacja i analiza możliwości uczniów. Zbieranie informacji na temat uczniów. Na bieżąco Bieżąca dokumentacja, adnotacje w dziennikach lekcyjnych i pozalekcyjnych
Opracowanie i realizacja według własnego scenariusza zajęć integrujących zespół klasowy, przeciwdziałający agresji, prozdrowotny. Integracja zespołu klasowego, przeciwdziałanie agresji, prowadzenie zajęć prozdrowotnych. Cały staż Adnotacje w dziennikach lekcyjnych, scenariusze zajęć

Opracowanie planu pomocy uczniom z wadami postawy. Prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w ramach zajęć wychowania fizycznego.
Cały staż
Scenariusze zajęć, adnotacje w dziennikach lekcyjnych

Opieka nad uczniami z trudnościami w nauce (mało sprawnymi fizycznie). Prowadzenie zajęć koła sportowego z udziałem uczniów mało sprawnych fizycznie.
Cały staż
Adnotacje w dziennikach zajęć koła sportowego.
Opieka nad uczniami zdolnymi.

Przygotowywanie w ramach własnych kompetencji do zawodów i konkursów sportowych.
Prowadzenie koła sportowego.
Cały staż
Sprawozdanie
Adnotacje w dziennikach zajęć koła sportowego.

Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę.

Nawiązanie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i Powiatowym Związkiem Sportowym a także szkołami znajdującymi się na terenie gminy i poza nią.
Cały staż
Adnotacje w dziennikach lekcyjnych

Praca w szkolnych komisjach powołanych przez Dyrektora. Praca w komisji stypendialnej.
Według potrzeb.
Cały staż
Protokoły, sprawozdania

Organizacja i przygotowywanie apeli. Opracowanie materiałów, scenariuszy, dekoracji, praca z uczniami.
Wg harmonogramu
Scenariusze, zdjęcia

Realizacja ścieżek edukacyjnych.
Opracowanie rozkładów materiału.
Cały staż
Adnotacje w dziennikach lekcyjnych

Uczestniczenie w procesie mierzenia jakości pracy szkoły na różnych jej obszarach. Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora szkoły (hospitacje diagnozujące).
Wg harmonogramu
Adnotacje w dziennikach lekcyjnych, arkusze pohospitacyjne, scenariusze zajęć

Wspieranie działań Samorządu Szkolnego. Wspieranie inicjatyw.
Opieka nad przedsięwzięciami.
Wg potrzeb
Scenariusze przedstawień, sprawozdanie

Współpraca z innymi nauczycielami przedmiotów. Organizowanie wycieczek, wyjść kulturalnych, imprez środowiskowych.
Na bieżąco
Scenariusze, adnotacje w dziennikach lekcyjnych, potwierdzenie przez Dyrektora

Wdrażanie nowatorskich form pracy z uczniami. Studiowanie literatury.
Udział w warsztatach.
Wykorzystanie wiedzy i umiejętności w pracy na lekcji.
Na bieżąco
Scenariusze, adnotacje w dziennikach lekcyjnych

Przygotowywanie uczniów do zawodów i konkursów w ramach własnych kompetencji. Spotkania indywidualne lub grupowe.
Wg potrzeb
Protokoły, podziękowania

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Prowadzenie koła sportowego.
Cały staż
Adnotacje w dziennikach zajęć pozalekcyjnych

Organizowanie imprez środowiskowych. Przygotowanie spotkań, przedstawień.
Wg potrzeb
Podziękowania, scenariusze

Organizacja konkursów
Nadzór nad przebiegiem.
Cały staż
Protokoły

Prowadzenie gazetki ściennej o tematyce prozdrowotnej oraz tablicy rekordów szkoły. Zmiana gazetki na korytarzu w zależności od tematu i potrzeb.
Utworzenie i prowadzenie tablicy rekordów szkoły.
Cały staż
Zdjęcia

Utworzenie w czytelni kącika o tematyce sportowej i prozdrowotnej. Gromadzenie czasopism, gazet i książek o tematyce prozdrowotnej i sportowej oraz utworzenie w czytelni szkolnej „ Kącika młodego sportowca”.
Cały staż
Zdjęcia

Prowadzenie księgi protokołów. Protokołowanie obrad Rady Pedagogicznej.
Wg potrzeb
Wpisy

Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami. Dokonywanie systematycznych zapisów w dziennikach lekcyjnych i dziennikach zajęć pozalekcyjnych.
Gromadzenie planów i programów nauczania.
Na bieżąco
Adnotacje w dziennikach, rozkłady materiału.


3. Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera. Korzystanie z własnego komputera.
Na bieżąco
Np. plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie, scenariusze zajęć itp.

Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, karty sprawności ucznia, wykresów sprawności uczniów przy wykorzystaniu komputera. Gromadzenie materiałów opracowanych na komputerze.
Na bieżąco
Materiały

Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy nauczyciela technologii komputerowej i informacyjnej. Udział w kursach i szkoleniach.
W ciągu stażu
Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń.

Znajomość podstawowych programów komputerowych.
Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych. Wykorzystywanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej.
Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie Internetu, urządzeń multimedialnych, encyklopedii multimedialnych do opracowywania lekcji i zajęć koła sportowego a także do uzupełniania gazetki ściennej o tematyce sportowej i prozdrowotnej oraz „ Kącika młodego sportowca” znajdującego się w szkolnej czytelni.
W ciągu stażu
Materiały, pomoce, scenariusze zajęć.

4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań.

Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie. Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu.
Cały staż
Notatki, wykaz lektur

Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Według harmonogramu
Potwierdzenie udziału

Wykorzystywanie nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów. Wdrażanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, integrowania zespołu klasowego, przeciwdziałaniu agresji.
Cały staż
Scenariusze, wpisy w dziennikach lekcyjnych.


5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.

Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
Udział w warsztatach, szkoleniach, śledzenie dokumentów, opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu.
Według harmonogramu
Potwierdzenie udziału, sprawozdanie

Stworzenie podręcznej kartoteki tekstowej podstawowych aktów prawnych. Gromadzenie
Na bieżąco
Kartoteka

Dogłębna analiza dokumentacji szkoły, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela. Analizowanie statutu, WSO, planów, regulaminów, programów.
Cały staż
Notatki, kartoteka

Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
Udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne.
Dostosowanie przedmiotowych planów wynikowych, przedmiotowego systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych.
Udział w pracach różnorodnych komisji. Prawidłowa organizacja wycieczek szkolnych i klasowych.
W ciągu stażu
Zapisy w protokołach, plany wynikowe, dokumentacja z przebiegu, dokumentacja wycieczek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.