X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16689
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego matematyki i informatyki

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Ewy Kortals nauczyciela matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej nr 3 we Władysławowie NA LATA 2009 - 2012

WYMAGANIE:
§ 8 ust 2 pkt. 1 i 2 Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły w tym wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjne

ZADANIE DO REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
2.Doskonalenie własnego warsztatu pracy
3.Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej

SPOSOBY OSIĄGNIĘCIA CELU
• Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN, CODN, udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego, założenie teczki ”awans zawodowy”.
• Udział w szkoleniach adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
• Doposażenie pracowni matematycznej i informatycznej, zdobywanie środków, pozyskiwanie sponsorów, angażowanie rodziców do pracy na rzecz szkoły.
• Społeczne prowadzenie zajęć dla uczniów uzdolnionych– przygotowywanie ich do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach matematycznych.
• Organizowanie konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
• Udział w zespołach samokształceniowych. • Opracowywanie i wdrożenie poprawek do wewnątrzszkolnego systemu oceniania w zakresie nauczania.
• Studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń, czytanie na bieżąco czasopism, prowadzenie własnego księgozbioru (podręczniki, poradniki).
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych.
• Wykorzystywanie nowoczesnego sprzętu do opracowywania pomocy dydaktycznych; do przygotowywania zadań dla uczniów.
• Wykorzystywanie internetu w swojej pracy.

TERMIN
Na bieżąco według potrzeb
Okres stażu

DOWODY REALIZACJI I UWAGI
Zaświadczenie potwierdzające szkolenie, plan rozwoju, teczka”awans zawodowy”, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, zdjęcia, lista sponsorów, dyplomy i podziękowania, dyplomy osiągnięć uczniów, lista uczestników zajęć, potwierdzenie uczestnictwa, WSO, poświadczenie dyrektora szkoły, lista pozycji z własnej biblioteczki, lista programów edukacyjnych, pomoce dydaktyczne

WYMAGANIE:
§ 8 ust 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.

ZADANIE DO REALIZACJI
1. Prace na rzecz Rady Pedagogicznej i Zespołu Samokształceniowego
2. Wewnętrzne doskonalenie się w ramach WDN.
3. Praca na rzecz innych nauczycieli
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
5. Współpraca z pielęgniarką szkolną.

SPOSOBY OSIĄGNIĘCIA CELU
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Zespołu Samokształceniowego. Przygotowywanie materiałów szkoleniowych i referatów, wymiana doświadczeń.
• Twórcze uczestnictwo.
• Prowadzenie otwartych zajęć dla zainteresowanych nauczycieli.
• Opracowanie próbnego testu osiągnięć uczniów kl. VI.
• Opracowanie i gromadzenie różnych scenariuszy zajęć konspektów matematyki i informatyki, konspektów godzin wychowawczych,
konspektów z lekcji– wymiana z koleżankami, dyskusja.
• Opracowanie próbnego testu osiągnięć uczniów z zakresu przedmiotów matematyczno– przyrodniczych po szkole podstawowej.
• Wymiana doświadczeń odnośnie pracy z uczniami posiadającymi orzeczenie PPP o obniżeniu wymagań edukacyjnych z zakresu matematyki.
• Wnioskowanie o przebadanie ucznia w PPP.
• Wymiana doświadczeń odnośnie pracy z uczniami z problemami zdrowotnymi, organizowanie pogadanek, prelekcji.

TERMIN
Okres stażu
Według potrzeb

DOWODY REALIZACJI I UWAGI
Scenariusze szkoleń, zapisy w protokole Rady Pedagogicznej, konspekty zajęć, test, jego wyniki, analiza wyników


WYMAGANIE:
§ 8 ust 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIE DO REALIZACJI
1. Opracowanie programu profilaktycznego dotyczącego zdrowia fizycznego i psychicznego.

SPOSOBY OSIĄGNIĘCIA CELU
Opracowanie programu profilaktycznego dotyczącego zdrowia fizycznego i psychicznego.

TERMIN
Okres stażu

DOWODY REALIZACJI I UWAGI
Program profilaktyczny


WYMAGANIE:
§ 8 ust 2 pkt. 4 b
Opracowanie co najmniej dwóch publikacji lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą.

ZADANIE DO REALIZACJI
1. Opublikowanie w portalu internetowym„planu rozwoju zawodowego”.
2. Stworzenie i na bieżąco aktualizowanie strony internetowej szkoły.

SPOSOBY OSIĄGNIĘCIA CELU
• Określenie celów programu i ich realizacja.
• Przygotowanie planu i przesłanie na strony internetowe.
• Przygotowanie strony internetowej szkoły..

TERMIN
Okres stażu

DOWODY REALIZACJI I UWAGI
Program, scenariusze zajęć, plakaty,
Publikacja w internecie. Dowody publikacji.


WYMAGANIE:
§ 8 ust 2 pkt. 4 c
Prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem nauczycieli.

ZADANIE DO REALIZACJI
1. Przygotowanie zajęć otwartych dla zespołów samokształceniowych i zainteresowanych nauczycieli kontraktowych i stażystów.
2. Zorganizowanie rad szkoleniowych „Dziecko z cukrzycą w szkole” oraz „Edukacyjna wartość dodana”.
3. Organizowanie spotkań dla nauczycieli nauczania początkowego początkowego pomoc w nauczaniu podstaw informatyki.

SPOSOBY OSIĄGNIĘCIA CELU
• Ankietowanie potrzeb nauczycieli, przygotowanie tematyki zajęć, scenariuszy, konspektów, przygotowanie materiałów szkoleniowych.
• Opracowanie scenariusza i materiałów szkoleniowych.
• Dyskusje, wymiana doświadczeń, materiałów metodycznych.

TERMIN
Według potrzeb
Raz w każdym roku stażu

DOWODY REALIZACJI I UWAGI
Scenariusz lub konspekt zajęć, materiały szkoleniowe, arkusze obserwacji zajęć.
Zaświadczenie dyrektora, lista obecności.


WYMAGANIE:
§ 8 ust 2 pkt. 4 e
Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej.

ZADANIE DO REALIZACJI
1.Organizacja szkolnego konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną „Znane i nieznane zakątki mojego otoczenia”.
2. Uczestnictwo uczniów w różnych konkursach na terenie szkoły i poza nią.
3. Przygotowanie i przeprowadzenie kiermaszy świątecznych
4.Współtworzenie imprez szkolnych

SPOSOBY OSIĄGNIĘCIA CELU
• Opracowanie regulaminu konkursu, przygotowanie scenariusza imprezy.
• Wybór z uczniami ciekawych miejsc, opracowanie projektu, wdrożenie do realizacji, ewaluacja
• Udział uczniów w konkursach matematyczno-przyrodniczych oraz „Kangur Matematyczny”.
• Zakup artykułów na kiermasz, zaangażowanie uczniów do pomocy, przeprowadzenie i podsumowanie wyników kiermaszu
• Przygotowywanie, bądź pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych związanych Mikołajkami, Walentynkami, Dniem Dziecka itp.

TERMIN
Cały okres stażu
Okres przedświąteczny
Według harmonogramu imprez szkolnych

DOWODY REALIZACJI I UWAGI
Regulamin, scenariusz, zdjęcia, opinie uczniów.
Projekt, zdjęcia, opinia dyrektora, przykładowe wytwory uczniów i opinie uczniów Dyplomy, potwierdzenia, podziękowania.
Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia, plakaty Zdjęcia, scenariusze
Grafik dyżurów,
Potwierdzenie dyrektora.


WYMAGANIE:
§ 8 ust 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIE DO REALIZACJI
1. Wstępna diagnoza, wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie nauczanego przedmiotu
2. Realizacja treści programu wychowawczego klasy w celu uniknięcia problemów oraz podejmowanie działań zmierzających do efektywnego ich rozwiązywania.
3. Zajęcia integracyjne mające na celu stworzenie zgranego zespołu klasowego.
4. Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu, narkotyków i tytoniu. 5. Wyszukiwanie na danym poziomie edukacyjnym uczniów z problemami w zakresie opanowania matematyki i stwarzanie im możliwości wyrównywania wiadomości na zespołach dydaktyczno — wyrównawczych

SPOSOBY OSIĄGNIĘCIA CELU
• Opracowanie narzędzi badawczych, badanie uczniów, analiza wyników, wnioski do dalszej pracy.
• Przeprowadzanie pogadanek, scenek i dram, współpraca z pedagogiem szkolnym oraz innymi fachowcami w danej dziedzinie
• Przeprowadzenie diagnozy środowiska klasowego pod kątem pozycji uczniów w grupie.
• Realizacja treści zawartych w tematyce godzin wychowawczych, wykorzystanie materiałów z odbytych szkoleń o uzależnieniach
• Spotkania indywidualne, zespoły dydaktyczno — wyrównawcze

TERMIN
Okres stażu
Według potrzeb

DOWODY REALIZACJI I UWAGI
Narzędzia badawcze, scenariusze zajęć, zdjęcia.
Tematy godzin wychowawczych, wykaz imprez klasowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.