X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16623
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO: Elżbieta Sasnal- Studnicka
MIEJSCE PRACY: Przedszkole w Witoszowie Dolnym
Data rozpoczęcia stażu : 01. 09. 2011 r

Data zakończenia stażu : 31. 05. 2014 r

Jako nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, w okresie odbywania stażu:
- podejmę działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- będę pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy przedszkola, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Podstawy prawne:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.112, z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela – Dz.U. Nr 179, poz. 1845 z dn. 15.07.2004r.


WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej podniesienie jakości pracy szkoły.
( zgodnie z§ 8 ust.2 pkt 1 rozporządzenia MEN)

Planowane działania:
- Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli, analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego – wrzesień 2011 ( wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego)
- Zaznajamianie się ze zmianami w Karcie Nauczyciela, prawie oświatowym dotyczącym Karty Nauczyciela oraz zmianami Ustawy o Systemie Oświaty – okres stażu
- Włączenie się i realizacja programu „Czytające przedszkola” w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” – okres stażu ( sprawozdanie z realizacji, potwierdzenie dyrektora)
-Przeprowadzenie II Konkursu Przedszkolnego „Jesienny bukiet” – opracowanie regulaminu, wyłonienie zwycięzców, opracowanie i wydruk dyplomów – I semestr 2011/2012 ( sprawozdanie z realizacji, potwierdzenie dyrektora)
- Przeprowadzenie II Konkursu Przedszkolnego na „Ozdobę Wielkanocną” – opracowanie regulaminu, wyłonienie zwycięzców, opracowanie i wydruk dyplomów – II semestr 2011/2012 ( sprawozdanie z realizacji, opracowane materiały, potwierdzenie dyrektora)
- Redagowanie artykułów promujących przedszkole w prasie lokalnej – okres stażu ( potwierdzenie)
- Realizacja ogólnopolskiego programu ekologicznego „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – okres stażu (sprawozdanie z realizacji, potwierdzenie)
- Wykorzystywanie w pracy z wychowankami nowych rozwiązań merytorycznych i metodycznych na podstawie umiejętności zdobytych dzięki ukończeniu instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego – okres stażu ( zaświadczenia ukończonych form doskonalenia zawodowego, opis efektów wdrażanych rozwiązań)

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
( zgodnie z § 8 ust.2 pkt 2 rozporządzenia MEN)

Planowane działania:
- Systematyczna aktualizacja strony WWW przedszkola – informacje, wydarzenia, zamieszczanie w galerii zdjęć z wycieczek i uroczystości przedszkolnych – okres stażu ( opracowane materiały, potwierdzenie dyrektora, scenariusze, wydruki WWW)
- Przygotowywanie materiałów do zajęć za pomocą programów komputerowych: plany miesięczne, ankiety, sprawozdania, podziękowania, zaproszenia, pomoce dydaktyczne, informacje dla rodziców, materiały do rad szkoleniowych – okres stażu ( opracowane materiały, potwierdzenie dyrektora)
- Opracowanie komputerowej gazetki przedszkolnej – okres stażu ( potwierdzenie dyrektora, opracowana gazetka)
- Stworzenie prezentacji multimedialnej o Przedszkolu w Witoszowie Dolnym w celach promocyjnych – okres stażu ( potwierdzenie dyrektora, prezentacja multimedialna)

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
( zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MEN)

Planowane działania:
- Uczestnictwo oraz prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli – okres stażu ( sprawozdanie, potwierdzenie dyrektora)
- Przygotowywanie i prowadzenie rad szkoleniowych – okres stażu (sprawozdanie, potwierdzenie dyrektora)
- Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w przedszkolu materiałów edukacyjnych: scenariuszy zajęć, kart pracy, scenariuszy imprez i uroczystości przedszkolnych, referatów, itp. – okres stażu (scenariusze, potwierdzenie dyrektora)
- Zamieszczanie publikacji na stronach internetowych dla nauczycieli - okres stażu ( opracowane materiały)
- Korzystanie z zasobów stron internetowych dla nauczycieli – okres stażu ( potwierdzenie dyrektora)

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
(zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 4 a rozporządzenia MEN)

Planowane działania:
- Opracowanie i realizacja programu rozwijającego twórczą aktywność plastyczną „Jestem Małym Artystą” – okres stażu ( sprawozdanie z realizacji, potwierdzenie dyrektora)
- Redagowanie gazetki przedszkolnej: „Jesień”, „Zima”, „Wiosna”, „Lato” – okres stażu (potwierdzenie wykonania, zredagowana gazetka)

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
(zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 4 c rozporządzenia MEN)

Planowane działania:
- Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców – okres stażu (sprawozdanie z realizacji, potwierdzenie wykonania)
- Prowadzenie zajęć otwartych dla dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola – okres stażu (sprawozdanie z realizacji, potwierdzenie wykonania)
- Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi w ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom – okres stażu (sprawozdanie z realizacji, potwierdzenie wykonania)
- Udział w spektaklach i audycjach muzycznych na terenie przedszkola oraz w teatrze – okres stażu ( potwierdzenie wykonania)
- Prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców – okres stażu ( potwierdzenie wykonania)
- Włączenie rodziców do współpracy na rzecz grupy i przedszkola: głośne czytanie dzieciom, współorganizowanie uroczystości i imprez ( Mikołajki, zabawa karnawałowa, Dzień Babci i Dziadka, Kiermasz wielkanocny, Dzień Dziecka) – okres stażu ( potwierdzenie wykonania)

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
(zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 4 e rozporządzenia MEN)

Planowane działania:
- Podejmowanie działań rozbudzających zainteresowania czytelnicze wychowanków przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Świdnicy – okres stażu (sprawozdanie z realizacji, potwierdzenie dyrektora)
- Udział w zbiórce baterii używanych – okres stażu ( sprawozdanie z realizacji, potwierdzenie dyrektora)
- Spotkania z ludźmi różnych zawodów ( policjant, strażak, lekarz, pielęgniarka, stomatolog, bibliotekarz, leśnik, itp.) – okres stażu (sprawozdanie z realizacji, potwierdzenie dyrektora)
- Współpraca ze Szkołą Podstawową w Witoszowie Dolnym – udział w imprezach (przedstawienia, konkursy, itp.) – okres stażu (potwierdzenie dyrektora)
- Współpraca z Komendą Powiatową Policji oraz Strażą Pożarną w Świdnicy – okres stażu ( potwierdzenie dyrektora)

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
(zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 4 f rozporządzenia MEN)

Planowane działania:
- Sukcesy wychowanków w konkursach gminnych i powiatowych, np. Przegląd Zespołów Kolędniczych, konkursy plastyczne ”Barwy Niepodległości, „Kartka Świąteczna”, „Mój skrzydlaty sąsiad”, „Jan Paweł II” oraz konkursach ogólnopolskich – okres stażu ( potwierdzenie dyrektora)
- Publikowanie artykułów w czasopismach dla nauczycieli lub stronach internetowych – okres stażu ( potwierdzenie wykonania)

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
(zgodnie z § 8 ust. 5 rozporządzenia MEN)
Planowane działania:
- Praca z dzieckiem zdolnym – okres stażu ( opisy i analizy poszczególnych przypadków, potwierdzenie wykonania)
- Analiza przypadku dziecka mającego trudności w osiągnięciu dojrzałości szkolnej – okres stażu ( opisy i analizy poszczególnych przypadków, potwierdzenie wykonania)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.