X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16588
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Zagadnienia organizacyjne
-Poznanie procedur awansu zawodowego nauczycieli.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
-Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.Gromadzenie materiałów i dokumentów.
-Przygotowanie sprawozdania.Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na wskutek wdrożenia działań na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.Udział w pracach komisji szkolnych.
- Praca w komisjach nadzorujących przebieg sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
- Praca w Przedmiotowym Zespole Języków Obcych.
2.Poszerzanie wiedzy, dokształcanie, samodoskonalenie się.
- Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
- Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
- Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli; analiza nowości wydawniczych i wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy.
3. Współpraca z rodzicami w celu jednolitego oddziaływania na wychowanków.
- Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
- Włączanie rodziców do organizacji imprez klasowych i szkolnych.
- Pedagogizacja rodziców – referaty.
4. Uczestnictwo w konkursach pozaszkolnych.
- Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.
5. Integracja zespołu klasowego.
- Organizowanie wycieczek, wyjazdów do kina, teatru, muzeum.
- Przygotowanie uroczystości szkolnych i apeli.

§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy.
- Opracowanie dokumentów, testów i materiałów dydaktycznych techniką komputerową.
- Przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera.
- Ukończenie kursu komputerowego.
2. Korzystanie z zasobów Internetu, programów multimedialnych.
- Wyszukiwanie różnego typu informacji.
- Tworzenie materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą.
-3. Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego i innych materiałów dydaktycznych (scenariusz uroczystości)

§8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego.
- Doradztwo, pomoc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego, dokumentacji.
- Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
- Udostępnianie materiałów uzyskanych w czasie uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego.
- Współpraca z pedagogiem szkolnym.
- Wymiana doświadczeń w ramach zespołu języków obcych.

§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Opracowanie programu zajęć kółka języka rosyjskiego.
2. Opracowanie programu zajęć dla ucznia o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Podejmowanie działań na rzecz szkolnej tradycji i promocji szkoły w środowisku.
-Organizowanie uroczystości i prezentacja w środowisku lokalnym.
- Zorganizowanie szkolnego konkursu języka rosyjskiego dla uczniów klas 5 i 6 szkoły podstawowej.

§8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z pielęgniarką szkolną. Wykład o tematyce zdrowotnej.
- Pogadanka na temat higieny osobistej.
2. Współpraca z organizacjami charytatywnymi.
- Udział w tworzeniu i działalności szkolnego koła Caritas.
- Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz obrony praw dziecka (UNICEF).

§8 ust.2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych.

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
- Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Opis i analiza dwóch przypadków.
- Indywidualna praca z uczniem sprawiającym trudności.
- Sporządzenie planu pracy wychowawcy klasowego i jego ewaluacja.


Plan ma charakter otwarty i zakłada możliwość realizacji dodatkowych zadań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.