X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16642
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr .........................
Zajmowane stanowisko: ...........................
Nazwa placówki: D W D
Adres: ....................................

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Plan rozwoju zawodowego został sporządzony w oparciu o przepisy:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.);
Ustawy - Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli).

Data rozpoczęcia stażu: 14 września 2009r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Planowany termin zakończenia stażu: 13 czerwca 2012r.
Opiekun stażu: mgr ..................................
Dyrektor Placówki: mgr inż. ........................................

Celem głównym planu rozwoju zawodowego jest doskonalenie warsztatu pracy oraz uzyskanie stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego
Cele szczegółowe:
1.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
3.Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty oraz postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły
- z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż.


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Współpraca z opiekunem stażu
Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
Wrzesień 2009
Kontrakt

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
Plan rozwoju zawodowego
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
Terminarz spotkań
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
W okresie trwania stażu
Scenariusze zajęć

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza
Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności Autorefleksja / notatka

Organizacja warsztatu pracy
Prowadzenie grupowych zajęć integracyjnych W okresie trwania stażu

Scenariusze zajęć

Prowadzenie działalności psychoedukacyjnej
Udzielanie indywidualnych porad wychowankom Adnotacja w dzienniku psychologa ze spotkań indywidualnych z wychowankami
Współpraca z gronem pedagogicznym i pielęgniarką, omawianie pojawiających się sytuacji problemowych, wymiana spostrzeżeń i uwag Bieżące rozwiązywanie trudności wychowawczych
Pełnienie społecznej funkcji koordynatora d/s bezpieczeństwa w placówce
Koordynowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa
Mała wypadkowość, zdyscyplinowanie wychowanków
Opieka nad Samorządem Wychowanków
Czuwanie nad wyborem i pracą samorządu, i poszczególnych sekcji: kronikarskiej, dekoracyjnej, czystości
Plan pracy samorządu;
Skład samorządu - informacja na tablicy w świetlicy na każdym turnusie;
Na bieżąco prowadzona kronika, gazetka turnusowa, konkurs czystości
Udział w pracach komisji inwentaryzacyjnej (wykonywanie zadań przewodniczącego komisji)
W okresie trwania stażu – do wygaśnięcia kadencji
Sprawozdania z pracy komisji, protokoły z przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych
Udział w pracach Rady Pedagogicznej
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej
Potwierdzenie obecności, protokoły z posiedzeń
Doskonalenie warsztatu i metod pracy psychologicznej i pedagogicznej:
Udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrz szkolnym doskonaleniu:
Uczestniczenie w radach szkoleniowych, WDN i innych.
Udział w różnych konferencjach, kursach, warsztatach szkoleniowych
itp.
Uczestnictwo m.in. w warsztatach: „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów”; „Rozwiązywanie konfliktów w szkole”, i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności do podnoszenia jakości pracy własnej i placówki W okresie trwania stażu
Potwierdzenia obecności, zaświadczenia potwierdzające udział
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej Bibliografia, notatki
Wymiana doświadczeń z opiekunem stażu i wychowawcami
Refleksje, notatki
Stosowanie w prowadzonych zajęciach metod aktywizujących
Scenariusze zajęć
Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i profilaktycznej psychologa
Opracowanie planu pracy psychologa
W okresie stażu – wrzesień, każdego roku szkolnego
Plan pracy – dziennik psychologa
Współudział w aktualizacji programu wychowawczego
I semestr roku szk.2009/2010
Program wychowawczy
Opracowanie aktualizacji programu profilaktycznego z elementami socjoterapii na kolonie letnie
Wg. potrzeb
Program profilaktyczny z elementami socjoterapii
Publikowanie własnych prac
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
W okresie trwania stażu
Publikacje
Publikacja wybranych scenariuszy zajęć.
Prowadzenie dokumentacji
Dziennik psychologa, dzienniki zajęć wychowawczych
W okresie trwania stażu – na bieżąco
Pisemna dokumentacja w dziennikach

Pisemna informacja n. t. zachowania i kondycji psychicznej wychowanków (bądź grup wychowanków) podczas pobytu w DWD
Kopie informacji

Harmonogramy i turnusowe plany pracy
- i ich realizacja Pisemna dokumentacja w teczkach turnusowych
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Założenie teczki awansu zawodowego -dokumentacja własna (zaświadczenia, potwierdzenia, scenariusze, notatki itp.)
Przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu
Po zakończeniu stażu
Sprawozdanie


§ 7 ust.2 pkt.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Poznawanie wychowanków, rozpoznawanie problemów, udzielanie pomocy i wsparcia
Rozmowy z przyjeżdżającymi wychowawcami, obserwacja wychowanków w kontaktach z rówieśnikami W okresie trwania stażu (podczas każdego turnusu)
Pisemne informacje n.t. zachowania i kondycji psychicznej
Pomoc wychowankom mającym trudności adaptacyjne, problemy emocjonalne, problemy w kontaktach z rówieśnikami i inne
Rozmowy indywidualne – adnotacja w dzienniku psychologa, organizacja wsparcia koleżeńskiego
Scenariusze zajęć
Dostosowanie trudności zajęć do wieku i możliwości wychowanków Uwzględnianie indywidualnych możliwości wychowanków w dozowaniu stopnia trudności zadań, gier, zabaw
Scenariusze zajęć
Upowszechnianie informacji na temat praw dziecka - rozmowy, dyskusje z wychowankami i wychowawcami Podejmowanie działań na co dzień, a w szczególności w przypadku łamania praw
Stymulowanie twórczego myślenia, poprzez zabawy i zadania twórcze i relaksacyjne Scenariusze zajęć
Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży
Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych (zagadnienia m.in.: zapobieganie agresji i przemocy, komunikowania się
w zespole, kontrola emocji)
W okresie trwania stażu
Scenariusze zajęć
Prowadzenie indywidualnych rozmów z wychowankami W okresie trwania stażu Rozmowy indywidualne – adnotacja w dzienniku psychologa;
Kształtowanie u wychowanków poczucia własnej
wartości,
(samopoznanie, autoprezentacja - praca w grupach, wsparcie indywidualne) Scenariusze zajęć, rozmowy z wychowankami
Uwrażliwienie Wychowanków na problemy społeczne i cywilizacyjne (poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, wartości w życiu człowieka)
Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień
Scenariusze zajęć
Współpraca z wychowawcami w podejmowaniu działań naprawczych i korygujących
Poprawa zachowań wychowanków
Współpraca z instytucjami wspierającymi proces wychowania (P.P.P., sądem, kuratorem ds. nieletnich, policją oraz innymi
wg. potrzeb)
Potwierdzenia współpracy
Współorganizowanie spotkań wychowanków z policjantem


§ 7 ust.2 pkt.3 Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Opracowanie przy użyciu technik komputerowych dokumentacji turnusowych
W okresie trwania stażu
Teczki turnusowe
Wykorzystanie technologii informatycznej do kontaktu z placówką przy pomocy poczty internetowej, przesyłanie prac i dokumentów tą drogą Poczta internetowa na portalu wp.
Udział w życiu portali edukacyjnych
Publikacje
Stosowanie technik komputerowych i wykorzystanie Internetu w przygotowaniu scenariuszy zajęć, materiałów i pomocy dydaktycznych Scenariusze, materiały dydaktyczne, pomoce
Przygotowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym
Dokumentacja
Tworzenie własnego warsztatu pracy na bazie łączy do stron www. z materiałami dydaktycznymi
Baza łączy – adresy stron
Poszerzanie własnych umiejętności informatycznych
poprzez udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera Potwierdzenia
Korzystanie na zajęciach ze sprzętu audio-video Kasety VHS, dyskietki, płyty z materiałami potrzebnymi do zajęć


§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Wdrażanie zdobytej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej do rozwiązywania problemów, konfliktów, przeciwdziałania agresji i przemocy
W okresie trwania stażu Rozmowy z wychowankami, zajęcia w grupach, scenariusze
Uwrażliwianie na krzywdę drugiego człowieka – „inny, nie znaczy gorszy”
Wykorzystanie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej w celu lepszej pomocy wychowankom w ich problemach. Znajomość aktualnego rozwoju wychowanków z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.-
prowadzenie indywidualnych rozmów z wychowankami
Wpajanie odpowiedzialności za pełnione życiowe role Poznawanie siebie z własnego doświadczenia i opinii innych (m.in. zajęcia warsztatowe:
„Jacy jesteśmy”)
Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
Korzystanie ze zbiorów biblioteki pedagogicznej i stron internetowych Bibliografia, notatki


§ 7 ust.2 pkt.5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. Analiza przepisów prawa oświatowego, śledzenie aktualizacji, zapoznanie z komentarzami.

Poznanie m.in. procedury awansu zawodowego-:
Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Karta Nauczyciela.
Ustawa o systemie oświaty.
Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej,
Korzystanie z publikacji na portalach internetowych przeznaczonych dla nauczycieli - poświęconych awansowi zawodowemu)
W okresie trwania stażu
Notatki

Zapoznanie z Ustawą (z dnia 26 października 1982r., z późn. zm.) o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz Ustawą (z dnia 26 października 1982r., z późn. zm.) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz śledzenie bieżących zmian
Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego- samodzielne śledzenie zmian oraz uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej poświęconych zapoznaniu nauczycieli
z nowymi uregulowaniami prawnymi Notatki, potwierdzenie obecności/uczestnictwa
Zapoznanie z komentarzami dotyczącymi powyższych Ustaw
Analiza przepisów prawa wewnątrzszkolnego, uczestnictwo w przygotowaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji
Notatki, dokumentacja
Zastosowanie przepisów prawa oświatowego w rozwiązywaniu pojawiających się na bieżąco problemów opiekuńczych, wychowawczych
i dydaktycznych oraz dokumentowania wykonywanych zadań
Prowadzenie dokumentacji psychologicznej
i pedagogicznej oraz dokumentacji turnusowej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.