X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16580
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

mgr Agnieszka Wojtasik-Bojarska

nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 57 im. Krasnala Hałabały
ul. Piastów 13 w Katowicach

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009

Czas trwania stażu: 01.09.2009 – 31. 05. 2012 ( 2 lata i 9 miesięcy )

Opiekun stażu: mgr AK

Posiadane wykształcenie: wyższe pedagogiczne ze specjalizacją – zintegrowane nauczanie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym
A. Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
B. Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy i nauki.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówce.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
7. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
1. wewnątrzprzedszkolnych
2.Samokształcenia
C. Ponadto planuję zrealizować następujące cele:
¨ Poznanie ścieżki i procedur awansu zawodowego – poprzez analizę przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego
¨ Nawiązanie kontaktu z opiekunem poprzez bezpośrednią rozmowę i zawarcie z nim pisemnego kontraktu
¨ Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, konspektów zajęć – dokumentacja potwierdzająca realizację planu rozwoju zawodowego
¨ Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
¨ Przygotowywanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r.

§ 7. ust 2. pkt 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

Kierunki rozwoju
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły. (§ 7. ust1. pkt1.)
Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych:a) „Święto pieczonego ziemniaka” – PIKNIK RODZINNY;b) Biesiada Andrzejkowa;c) Jasełka;d)Wigilia dla dzieci i personelu) Dzień Babci i Dziadka;f) Dzień Matki;g) Dzień Dziecka.
3. Współpraca podczas organizacji Pikniku Rodzinnego -„Święto pieczonego ziemniaka”
4. Współorganizacja Regionalnej Olimpiady- Ekolandia.
6. Zbiórka dla PCK+ wykonanie kartek świątecznych6. Współpraca z rodzicami.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia ustawicznego (§ 7. ust 1.pkt 2.)
Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego

1. Ukończenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli pracujących w przedszkolach.
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu.
- Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
3. Udział w zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli:
· Warsztaty metodyczne
· Kursy, szkolenia
· Konferencje
· Zajęcia otwarte
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracja sali itp.
6. Podnoszenie kwalifikacji poprzez ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą
7. Zbieranie informacji o własnych osiągnięciach od dyrektora, opiekuna stażu, rady rodziców;

Wzbogacenie warsztatu pracy w zakresie prowadzenia zajęć Umiejętne prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola(§ 7. ust 2. pkt 1. )

1. Współpraca z opiekunem stażu.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć lub uroczystości w obecności opiekuna stażu - konsultacja , opracowanie konspektów, ich analiza.
- Prowadzenie zajęć i uroczystości w obecności dyrektora - konsultacja , opracowanie konspektów, ich analiza.
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
3. Zajęcia otwarte dla rodziców.
- Opracowanie pomocy dydaktycznych .
4. Publikowanie własnych prac.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW;
- Publikacja scenariuszy zajęć.
5. Zorganizowanie regionalnego konkursu o zdrowiu –Spartakiada Zdrowia - opracowanie regulaminu
5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, dzienniki zajęć.

§ 7. ust 2. pkt 2.
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Poznanie środowiska podopiecznych, ich problemów, a także umiejętna współpraca z owym środowiskiem
1. Współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: wyjścia do parku, do kina, do Straży Pożarnej, Apteki, Muzeum, 2.Współorganizacja uroczystości okolicznościowych, pikników. oraz imprez sportowych.- Promowanie osiągnięć dzieci poza przedszkolem- nawiązywanie współpracy z Ośrodkami Kultury- przygotowywanie dzieci do uroczystości lokalnych np. przeglądu przedstawień, konkursów, festynów, olimpiad itp.
3. Koordynator spotkań z metodykiem
4. Zdobywanie wiedzy o rozwoju wychowanków, współpraca z ich rodzicami (gromadzenie dokumentacji świadczącej o rozwoju dziecka, ewentualnych problemach środowiska w jakim dziecko przebywa)
5.Troska o dobry kontakt z wychowankami i rodzicami
6. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – pedagogiczną, oraz innymi instytucjami i osobami wspomagającymi pracę przedszkola – rozwiązywanie problemów wychowanków
7. Eksponowanie wystaw prac dziecięcych

§ 7. ust 2. pkt 3.
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii
komputerowej i informacyjnej.

Wykorzystanie w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
1. Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
2. Opracowanie dokumentów, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera.
3. Dbanie o estetyczny i atrakcyjny wygląd placówki poprzez tworzenie dekoracji związanych z porą roku, oraz gazetek tematycznych w sali zajęć· Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych dla dzieci· Komputerowe redagowanie gazetki przedszkolnej i umieszczanie jej na stronie internetowej przedszkola· Tworzenie i zastosowanie prezentacji multimedialnych (Power Point) podczas zajęć z dziećmi· Opracowywanie i drukowanie dyplomów, zaproszeń na różne przedszkolne uroczystości

§ 7. ust 2. pkt 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty
1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
2. Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.
3. Wykorzystanie własnej wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy codziennej oraz w nawiązywaniu współpracy ze specjalistami pracującymi w przedszkolu- pomoc dzieciom mającym trudności z opanowaniem materiału

§ 7. ust 2. pkt 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Poznanie przepisami dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1. Udział w konferencjach o systemie oświaty.
2. Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych, podejmujących w/w temat.
3. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.