X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16561
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

§ 7 ust. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. - Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
- Wniosek o rozpoczęcie stażu
- Plan rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- Zawarcie kontraktu określającego warunki współpracy.
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
3. Planowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej, profilaktycznej i dydaktycznej pedagoga szkolnego. Opracowanie Programu Profilaktycznego Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II.
- Opracowanie planu pracy pedagoga szkolnego i uaktualnianie dokumentacji szkolnej.
- Opracowanie harmonogramu współpracy z PPP nr 2, Strażą Miejską, Policją.
- Organizowanie pogadanek, spotkań indywidualnych, grupowych z uczniami, nauczycielami oraz rodzicami (na podstawie ankiet i zapotrzebowań zgłaszanych przez rodziców w poprzednim roku szkolnym)
4. Doskonalenie warsztatu pracy.
Samodzielne studiowanie literatury metodycznej i pedagogicznej w celu uzupełnienia swoich wiadomości.
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności.
Wzbogacenie form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody.
- Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy
i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
- Wymiana doświadczeń z opiekunem stażu i nauczycielami.
- Studiowanie literatury fachowej, wykorzystanie publikacji z Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dysfunkcyjnym rodzinom.
- Poszerzenie wiedzy z zakresu pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (szkolenia, kursy itp.).
- Prowadzenie zajęć z zakresu kształtowania umiejętności prospołecznych z wykorzystaniem socjoterapii, obserwacja zachowań społecznych uczniów.
- Udział w Programie Edukacyjno-Terapeutycznym Ortograffiti – Kompleksowym systemie pomocy uczniom z dysleksją.
- Akademia Bratka.
5.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Omówienie projektu sprawozdania z opiekunem stażu.

7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
6. Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
Nawiązanie współpracy z instytucjami mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa i dobro uczniów w szkole i poza nią.
Organizacja „Szkolnego Dnia bez Przemocy”.
- Prowadzenie warsztatów i zajęć profilaktycznych (uświadamianie uczniów o odpowiedzialności za niewłaściwe zachowania: przemoc, agresję).
- Udział w Policyjnym Studium Bezpieczeństwa.
- Prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami.
- Realizacja Programu „Szkoła bez przemocy”.
- Realizacja Programu „Bezpieczna szkoła”.
- Zaplanowanie i przeprowadzenie akcji „Bezpieczna przerwa”.
- Realizacja Projektu „Lekki plecak”.
- Realizacja Projektu „Tydzień żytniego chleba w szkole”.
- Współpraca z sądem i kuratorami ds. nieletnich oraz instytucjami wspierającymi proces wychowania.
- Zorganizowanie dla rodziców spotkań i konsultacji związanych z zagrożeniami dzieci we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki cyberprzemocy oraz dopalaczy.
- Wykonanie materiałów informacyjnych nt.: „Rozwój psychiczny dziecka od 10 do 13 lat”, „Stop dopalaczom”, „Dziecko w sieci”.
- Przygotowanie artykułów, materiałów dotyczących zasad wychowania, rozwoju psychicznego dzieci oraz zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych.
- Współpraca z władzami szkoły, Radą Rodziców, pielęgniarką szkolną, Samorządem szkolnym.
7. Pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej, otoczenie opieką uczniów potrzebujących pomocy.
- Współpraca z MOPR:
•Prowadzenie rozmów z nauczycielami i rodzicami uczniów.
•Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
•Dbanie o zapewnienie bezpłatnego dożywiania uczniom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
•Prowadzenie ewidencji uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy materialnej.
- Stypendia socjalne:
•Przeprowadzanie rozmów z nauczycielami i rodzicami uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
•Informowanie rodziców, wydawanie druków.
•Kompletowanie dokumentów o przyznanie stypendium szkolnego.
•Dostarczenie kompletnej dokumentacji do Wydziału Oświaty przy Urzędzie Miejskim w Szczecinie.
- Wyprawka szkolna:
•Przeprowadzanie rozmów z nauczycielami i wskazanie uczniów, którzy są w trudnej sytuacji materialnej.
•Przeprowadzanie rozmów z rodzicami uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
•Tworzenie listy uczniów ubiegających się o zwrot kosztów wyprawek szkolnych.
•Dostarczenie wstępnej listy do Wydziału Oświaty na następny rok szkolny.
•Rozmowy z rodzicami oraz kompletowanie dokumentów (faktury, podania, zaświadczenia o zarobkach).
•Tworzenie listy uczniów uprawnionych do zwrotu kosztów za wyprawki szkolne.
•Dostarczenie listy uczniów do Wydziału Oświaty przy Urzędzie Miejskim w Szczecinie.
•Odebranie oraz wypłata środków pieniężnych dla rodziców uczniów w trudnej sytuacji materialnej.
- Paczki mikołajkowe:
•Przeprowadzenie rozmów z nauczycielami i wskazanie uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.
•Wykonanie oraz przekazanie paczek mikołajkowych.
- Akcje szkolnego koła Caritas.
Sprzedaż kanapek „Pożegnanie lata” przeznaczanie zebranych funduszy na:
•Dofinansowanie do wycieczek.
•Dofinansowanie do Rekolekcji.
•Pozyskiwanie podręczników.
•Organizowanie pomocy rzeczowych.
•Dofinansowanie do zakupu pomocy dydaktycznych.
8. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci, niwelowanie zachowań agresywnych.
- Opracowanie harmonogramu współpracy z PPP nr 2, Strażą Miejską, Policją.
Organizowanie pogadanek, spotkań indywidualnych, grupowych z uczniami, nauczycielami oraz rodzicami uwzględniającymi treści wychowawcze (na podstawie ankiet i zapotrzebowań określanych przez rodziców w poprzednim roku szkolnym).
- Organizowanie spotkań i prelekcji z Policją, Strażą Miejską, Dziecięcym Hospicjum Domowym, Lasami Państwowymi, Jednostką Wojskową, Strażą Graniczną, Biblioteką Publiczną.
- Przygotowanie i poinformowanie społeczność szkolną o funkcjonowaniu „Kuli trudnych pytań”.
- Wpis do dziennika pedagoga
- Informacja na tablicy ogłoszeń pedagoga
9.Pomoc uczniom mającym trudności w nauce, w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem.
- Współpraca z PPP nr 2 – kierowanie uczniów na badania.
- Zorganizowanie oraz udział w badaniach przesiewowych.
- Kontrolowanie uczniów drugorocznych.
- Organizowanie i prowadzenie zajęć:
•Dydaktyczno – wyrównawczych.
•Korekcyjno – kompensacyjnych.
•Socjoterapeutycznych.
•Warsztatów.
•Godzin wychowawczych.
•Technik uczenia się.
10. Pomoc rodzicom w pokonywaniu trudności wychowawczych.
- Organizowanie spotkań z psychologiem po zebraniach z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
- Udostępnianie rodzicom informacji o instytucjach współpracujących z rodziną.
- Udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom i ich rodzinom.
- Organizowanie oraz udział w prelekcjach dla rodziców.
- Organizowanie ochrony sfery emocjonalnej dziecka poprzez poszukiwanie dla dziecka osób bliskich, które mogą być gwarantem oparcia i ochrony.

§ 7 ust. 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
11.Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.
- Opracowanie dokumentów (notatek służbowych, ankiet, testów, scenariuszy, sprawozdań, podziękowań, dyplomów itp.).
- Redagowanie pism i opinii do instytucji współpracujących ze szkołą.
12. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.
- Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy Internetu.
13. Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego.
- Opracowanie oraz zamieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego 2010/2011
- Publikacja w Internecie
14. Wzbogacenie strony internetowej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w materiały i poradnictwo pedagoga szkolnego.
- Przekazywanie na stronę internetową szkoły informacji, zdjęć z dziedziny wychowania, profilaktyki, psychologii oraz zadań i obowiązków pedagoga szkolnego.
- Strona internetowa szkoły

§ 7 ust. 2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
15. Analizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
- Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe i czasopisma).
- Aktywna praca nad samokształceniem (udział w szkoleniach, kursach, Policyjnym Studium Bezpieczeństwa).
- Konsultacje ze specjalistami w dziedzinie psychologii, pedagogiki oraz terapii.
- Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydawanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
- Opracowanie wskazań do pracy z uczniami o specyficznych problemach edukacyjnych dla nauczycieli.
- Czuwanie nad realizacją zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
- Obserwacja zachowań uczniów w celu zapobiegania agresji i przemocy.
- Rozwiązywanie problemów oraz rozmowy z rodzicami i uczniami.
- Opracowanie ankiet oraz interpretacji wyników przeprowadzanych ankiet.
- Opracowanie materiałów i scenariuszy lekcji wychowawczych.
16.Udział w warsztatach, wykładach, kursach i innych formach doskonalenia zawodowego.
- Wymiana spostrzeżeń, uwag i opinii z opiekunem stażu oraz podczas Rad Pedagogicznych.
- Udział w spotkaniach pedagogów szkół katolickich.
- Udział w spotkaniach pedagogów w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szczecinie.
- Udział w spotkaniach pedagogów z MOPS.
- Udział w Policyjnym Studium Bezpieczeństwa.
- Udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach, wykładach.
17.Pedagogizacja rodziców.
- Organizowanie spotkań dla rodziców uczniów z przedstawicielami instytucji wspierających proces wychowania dziecka.
18.Uwrażliwienie społeczności szkolnej na krzywdę drugiego człowieka.
- Zbiórka nakrętek plastikowych na rehabilitację Kacpra.
- Zbiórka zabawek, książek dla „Domowego Hospicjum Dziecięcego”.
- Zbiórka pomocy rzeczowych dla uczniów potrzebujących z KSP.
- Zbiórka podręczników szkolnych.
- Zbiórka odzieży i artykułów sanitarnych.
19.Uświadamianie uczniów o odpowiedzialności za nieodpowiednie i niezgodne z prawami człowieka zachowaniem.
- Zapoznanie uczniów na godzinach wychowawczych z procedurami dotyczącymi odpowiedzialności nieletnich.
- Organizowanie pogadanek z Policją nt.: „Odpowiedzialność karna nieletnich”.
- Organizowanie prelekcji i pogadanek Straży Miejskiej nt.: „Bezpieczna droga do szkoły”, „Agresja i przemoc”, „Pirotechnika”, „Obcy”, „Reks”.

§ 7 ust. 2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły
20. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.
- Praca w zespołach zajmujących się przygotowaniem nowych rozwiązań bądź modyfikacji:
• Program Profilaktyczny.
• Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania.
- Analiza dokumentacji:
• Statut KSP.
• Program wychowawczy.
• Program Profilaktyczny.
• Roczny Plan Pracy Szkoły.
21.Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich.
- Gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów w formie pisemnej.
- Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu.
- Wniosek o rozpoczęcie stażu
- Plan Rozwoju Zawodowego
22.Wdrażanie procedur postępowania nauczycieli i metod współpracy szkoły z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci przestępczością i demoralizacją.
- Uaktualnienie procedur szkolnych.
- Stałe przestrzeganie procedur postępowania wobec nieletnich uczniów w szkole.
- Analizowanie zmian w przepisach prawnych w sprawach nieletnich zagrożonych demoralizacją i przestępczością.
- Konsultacje i spotkania z kuratorem sądowym i kuratorami społecznymi. Cały okres stażu - Procedury szkolne
23. Zastosowanie przepisów prawa oświatowego w rozwiązywaniu bieżących problemów oceniania i dokumentowania zadań nauczyciela.
- Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagoga szkolnego.
24. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
- Udział w radach pedagogicznych i zespołach Samokształceniowych.
- Pełnienie funkcji Koordynatora do spraw bezpieczeństwa.


Opracowała: mgr Anna Borowiec
Wersja tabelaryczna przedstawiona dyrektorowi szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.