X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16562
Przesłano:

Sprawozdanie z przebiegu stażu na nauczyciela dyplomowanego

KOWALOWA, 15 CZERWCA 2012r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 2009 – 2012

Od 18 lat pracuję w Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowej, najpierw jako wychowawca w świetlicy szkolnej a następnie po ukończeniu studiów podyplomowych „Przyroda z elementami ekologii” w 2004 r. uczę także przedmiotu przyroda i jestem wychowawcą w kl. IV – VI.
W 2009r. postanowiłam rozpocząć staż na nauczyciela dyplomowanego.
Okres stażu to 1 września 2009r. – 31 maja 2012r.

Realizacja wymagań:
1.Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§8 ust 2 pkt. 1)
• Uzupełnianie wiedzy związanej z procedurami awansu zawodowego, doskonalenie.
Szkolenie – DODN „Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego” – seminarium październik 2009 r.

Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej – grudzień 2009 r.

Szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych „ Skuteczna walka z wykluczeniem Społecznym” we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mieroszowie – 19 – 21 luty 2010 r.

Szkolenie DODN „Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego” – seminarium, repetytorium grudzień 2010 r.

Warsztaty DODN „Zabawy integracyjne” – grudzień 2010 r.

Kurs „ aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności z zakresu BHP – maj 2011 r.

Szkolenie na temat prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauczyciela oraz ochrony danych osobowych wrzesień 2012 r.

Warsztaty w ramach projektu „Akademia Rozwoju Aktywności Edukacyjnej w Gminie Mieroszów” styczeń – marzec 2012 r.

• Tworzenie i aktualizacja dokumentów szkolnych

Opracowałam Planu Działań Wychowawczych w kl. IV , V i VI na rok szkolny 2009/ 2010 , 2010/20011 i 2011/2012;

Znowelizowałam Program Profilaktyczny Szkoły, oraz współtworzyłam Program Wychowawczy Szkoły 2010/11;


Przygotowałam plan godzin wychowawczych w kl. IV – VI na lata 2009- 2012;

Wspóltworzyłam program obchodów Dnia Dziecka 2012r.

Przygotowałam Plan Pracy Dydaktyczno – Wychowawczej Swietlicy szkolnej na lata 2009 – 2012 oraz Regulamin Świetlicy;

Przygotowałam program zajęć sportowych dla dzieci 2010 – 2012

Dokonałam analizy wyników zewnętrznych testów WSiP z przyrody w kl. V 2010/1011;

Przygotowałam przedmiotowy system oceniania z przyrody;

• Poszerzanie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i metodyki przedmiotu, wzbogacanie warsztatu pracy i poszukiwanie nowych rozwiązań.

Gromadzenie interesujących materiałów z zakresu literatury psychologicznej i pedagogicznej w tym również udostępnione w Internecie.

• Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wychowawcy świetlicy.

Opracowanie Rocznych Planów Pracy Świetlicy Szkolnej 2009/2010, 2010/11, 2011/2012, Tygodniowych Rozkładów Zajęć Świetlicy, Regulaminu świetlicy- wrzesień 2009.

• Organizowanie uroczystości i imprez

Dzień Dziecka 2010 - 2012
Przygotowanie uroczystego apelu z okazji Święta edukacji Narodowej-24.09.09
Andrzejki –listopad 2010, 2011,2012 zabawa noworoczna – 21.01.10- 2012, współorganizacja środowiskowego apelu na pożegnanie klasy VI - 2011
uroczysty apel środowiskowy z okazji 11 listopada2011, uroczystości pożegnalne związane z ukończeniem klasy VI – uroczysty apel,bal pozegnalny.
Współorganizacja uroczystości związanych z przyjęciem gości ze Szwecji – 2012

• Przeprowadzanie konkursów świetlicowych
Konkurs na projekt logo przyjaciela przyrody
Turnieje gry w warcaby
Zagadki matematyczne – konkurs
Zagadki „ Smoka-Obiboka”
Turnieje sportowe – wyścigi na torze przeszkód, skoki przez skakanki, kręcenie hula- hop;
Konkursy plastyczne pt: „Najciekawszy, najpiękniejszy ptak”, „Mój św. Mikołaj”, najpiękniejsze kartki świąteczne;
Konkurs taneczny;
Konkurs wiedzy o moim mieście i inne.

• Kształtowanie sprawności fizycznej
Organizacja zajęć sportowych na szkolnym boisku oraz w sali gimnastycznej

• Profilaktyka w szkole
Ukończenie kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej -04.12.09 – zdobycie wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Nowelizacja Szkolnego Planu Profilaktyki w roku szkolnym 2010/2011
Udział w Projekcje „Bezpieczna Szkoła”

• Współpraca z rodzicami
Włączenie rodziców do organizacji i opieki podczas imprez klasowych, pedagogizacja rodziców w ramach zebrań, systematyczne informowanie rodziców o sposobach profilaktyki dotyczących bezpieczeństwa dzieci, zapobieganiu grypie A/H1N1 i innym chorobom zakaźnym.

• Współpraca z innymi szkołami

Udział w VIII Sejmiku Ekologicznym Szkół w Gminie Mieroszów pod hasłem „Energia zawsze i na zawsze” ogród botaniczny we Wrocławiu, sadzonki kwiatów i krzewów 2009 r.

IX Sejmik ekologiczny „ Ptaki mojej małej i dużej ojczyzny” – wyjazd do Dziewina na Łęgi odrzańskie:, wystawa, antyramy 2010r.

X Jubileuszowy Sejmik Ekologiczny- prezentacja dotychczasowych osiągnięć i dokonań szkoły na polu przyrodniczo – ekologicznym 2011r

• Praca z „uczniem słabym”

Codzienna pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych w ramach zajęć świetlicowych, oraz dodatkowej godziny z Karty Nauczyciela.
Systematyczny kontakt z rodzicami.


2.Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§8 ust. 2 pkt. 2)

• Korzystanie z techniki komputerowej w pracy wychowawczej świetlicy szkolnej

Przygotowanie wszystkich dokumentów, planów pracy, sprawozdań za pomocą techniki komputerowej.

• Prezentacje przyrodnicze w czasie lekcji przyrody

Wykorzystanie filmów przyrodniczych
Prezentacje tematów lekcji przez nauczyciela a także przez uczniów
Korzystanie z pomocy multimedialnych do podręczników przyrodniczych oraz gotowych narzędzi do sprawdzania stopnia opanowania wiedzy i umiejętności ucznia.

• Wykorzystanie zasobów internetowych

Korzystanie ze stron internetowych dla nauczycieli, wykorzystanie gotowych programów wydawnictw m. in. WSiP, WIKING, NOWA ERA przy opracowywaniu testów, sprawdzianów i konspektów lekcji.

• Publikacje na portalach internetowych WWW.profesor.pl oraz WWW.edux.pl


3.Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (§8 ust. 2.pkt.3)

• Aktywny udział w Radach Pedagogicznych
Systematycznie i aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

• Organizacja zajęć otwartych.

Przeprowadziłam zajęcia otwarte dla praktykantów i stażystki.


4.Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§ 8 ust. 2 pkt. 4a)

Program Pracy Świetlicy Szkolnej przy PSP w Kowalowej.

Opracowanie Planu Pracy Świetlicy oraz Tygodniowego rozkładu zajęć na rok szkolny 2009/2010 , 2010/ 11 oraz 2011/12
Opracowanie programu zajęć sportowych dla dzieci w różnym wieku 2010/11 i 2011/2012.


5. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt. 4c)

• Prowadzenie finansów Samorządu Uczniowskiego
Jedno z moich zadań to prowadzenie szczegółowej księgowości finansów SU.
• Organizowanie wycieczek

Wyjazdy z uczniami kl. IV - VI na lodowisko w Świdnicy,
Wyjazdy na basen do Świdnicy kl.V
Wycieczka do Panoramy Racławickiej we Wrocławiu oraz Aquaparku (10.10)
Wycieczka do Dziewina( 06.11),
Wspólorganizowałam 3-dniową wycieczkę Kraków- Zakopane (06.11)
Zorganizowałam wyjazd uczniów klas IV-VI na pokaz astronomiczny do kina Apollo i spotkanie z astronomem.


6.Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§8 ust. 2 pkt. 4e)

• Współpraca z Komisariatem Policji w Mieroszowie,
Odbyły się trzy spotkania indywidualne pracownika komisariatu z uczniami sprawiającymi trudności w obecności wychowawcy i dyrektora szkoły, a także spotkania grupowe mające na celu pouczenie uczniów jak należy unikać sytuacji niebezpiecznych, jak należy się zachowywać i co grozi za niewłaściwe niezgodne z prawem zachowanie ucznia.
• Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mieroszowie.

Rozmowy i stały kontakt z zastępcą kierownika OPS w sprawie pomocy finansowej udzielanej rodzinom ubogim a także fundowania obiadów w szkolnej stołówce.

• Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Wałbrzychu

Przedłożenie w PPP wniosków, opinii 6 uczniów celem przebadania ich ze względu narożne trudności w nauce.

• Współpraca z PKO
Prowadzenie Szkolnej Kasy Oszczędzania w szkole,
PKO przekazało naszej szkole podarunki w postaci kalendarzy, zeszytów, zakładek, kalkulatorów, długopisów, breloczków, etui na komórki i innych.
Ogłoszenie szkolnego całorocznego konkursu na systematyczne oszczędzanie.
Udział w ogólnopolskim konkursie PKO dla szkół podstawowych – wyróżnienie – nagroda w wysokości 1000 zł.

• Współpraca z Parafią p.w. Św. Michała Archanioła w Mieroszowie
Udział wraz z uczniami w uroczystościach kościelnych – rekolekcje, Misje Święte, 25- lecie kapłaństwa proboszcza, pożegnanie kleryków i wikarych.
Przewodniczenie komitetowi organizacyjnemu Komunii Św. w latach 2009- 10.
Współorganizacja przyjęcia biskupa Ignacego Deca oraz Adama Bałabucha w szkole.
Współorganizacja z parafią przyjęcia gości ze Szwecji m.in. pastorów i sióstr zakonnych.
Zapraszanie księdza proboszcza na uroczystości w szkole – m.in. Jasełka, zakończenie roku szkolnego, uroczystości patriotyczne.

• Odznaczenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 1.06.11

7.Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (& 8 ust.2 pkt.5)

• Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Dokonałam analizy dwóch przypadków uczniów z trudnościami w nauce wynikającymi z niskich zdolności intelektualnych oraz problemów zdrowotnych.


Agata Gierczak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.