X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16559
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko: Aldona Chudak
Imię i nazwisko opiekuna stażu: p. Beata Kabała, od 01.03.2012r p. Ewa Bujak
Nauczany przedmiot: religia
Czas trwania stażu: od 1 września 2011r do 31 maja 2012r.

Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej gmina Strawczyn


Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.

Studia magisterskie na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ukończyłam w 2009 roku. Pracę w Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej, rozpoczęłam 1 września 2011 roku, tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski.

Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły. Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły. W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego.


Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie omówionym kontrakcie. Wspólnie z opiekunem stażu, panią mgr Beatą Kabałą uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, zasady oraz normy współpracy. Umówiłam się z opiekunką stażu na obserwację zajęć, daty przeprowadzenia przeze mnie lekcji w jej obecności oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji. Od marca 2012 roku moim opiekunem została pani mgr Ewa Bujak ze względu na roczny urlop zdrowotny pani mgr Beaty Kabały.

Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu, oraz dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły oraz złożyłam wniosek o zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.

Zadanie poznania organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły rozpoczęłam od zapoznania się i analizy następującej dokumentacji szkolnej:
- Statut Szkoły
- Program Wychowawczy
- Programu Profilaktycznego
- Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Klasyfikacji.

Analiza Programu Wychowawczego i Profilaktycznego uświadomiła mi cel główny i cele szczegółowe dążeń edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych naszej szkoły.

Zapoznałam się również z innymi regulaminami funkcjonującymi w naszej placówce, między innymi: Regulamin Szkoły, Regulamin Rady Rodziców, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Wycieczek.
Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, dziennik pozalekcyjny, oraz dziennik zajęć indywidualnych. Bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie struktury dziennika. Przeanalizowałam tygodniowy rozkład zajęć, dyżurów oraz zasady współpracy Dyrektora z pracownikami i na podstawie tego organizowałam własną pracę. Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w szkole i poza nią. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

W ramach tego zadania zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania: przeanalizowałam podstawę programową Jezus działa i zbawia (opracowaną przez Komisję ds. Wychowania Katolickiego przy Konferencji Episkopatu Polski). Na bieżąco przygotowywałam pomoce dydaktyczne. Tworzyłam własny warsztat pracy: teczki z pracami młodzieży z poszczególnych klas oraz tworzyłam gazetki tematyczne.

Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zespołach nauczycielskich poszczególnych klas. Ponadto uczestniczyłam w kilku szkoleniach dla nauczycieli zarówno w szkole jak i poza jej murami. Brałam również udział w diecezjalnych i regionalnej konferencjach szkoleniowych.

Formy doskonalenia:
Doskonalenie wewnątrzszkolne:
- Ewaluacja w szkole podstawowej

Doskonalenie dla nauczycieli katechetów:
Warszataty:
- 19.11.2011r. – warsztaty diecezjalne w Kielcach: „Problemy wychowawcze i edukacyjne na lekcjach religii”
- 26.04.2012r. – warsztaty regionalne w Rykoszynie (gm. Piekoszów):
Katecheza sakramentalna w parafii i szkole
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach ogólnodostępnych – programy wsparcia
Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii Rzymsko-Katolickiej w szkołach.

Diecezjalne konferencje szkoleniowe:
- 03-05.11.2011r. – rekolekcje: „Panie pomnóż nam wiarę i naucz nas modlić się”.

Uważam zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w tych szkoleniach był dla mnie bardzo owocny. Nabyte wiadomości pozwoliły mi na ciekawsze przekazywanie treści katechezy, co pozwoliło uczniom łatwiej przyswoić te treści i łatwiej je zapamiętać. Poznane metody pracy pozwoliły mi uatrakcyjnić pracę z uczniem, przez co treści przekazywane stały się łatwiejsze do zrozumienia i zapamiętania.

Chcąc właściwie przygotować się do zaplanowania swojego rozwoju zawodowego już we wrześniu 2010r. ukończyłam szkolenie „Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela religii” zorganizowane przez ŚCDN w Kielcach.

W ramach samodoskonalenia w zakresie multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl) mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania, jak również przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej (płyta). Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
•www.publikacje.edux.pl
•www.awans.net
•www.natan.pl
•www.opoka.org.pl
•www.katolik.pl
•www.mateusz.pl
•www.wiara.pl
•www.katecheza.kielce.opoka.org.pl

Przygotowując lekcje korzystałam też z programów multimedialnych. Wykorzystywałam komputer do przygotowywania konspektów, dokumentacji, sprawdzianów i pomocy na lekcje.

W czasie zajęć pozalekcyjnych przygotowywałam także uczniów do konkursów:
- Konkurs kolęd i pastorałek w Chełmcach
- Konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową
- Konkurs powołaniowy „Powołanie darem i tajemnicą”
Zorganizowałam gminny konkurs religijny, który odbył się w dniu 7 maja 2012 roku w Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej.

Współorganizowałam spotkania poza lekcyjne w szkole i w parafii w celu przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania i pierwszej Komunii świętej. Pomagałam w przygotowaniu uroczystości imprez szkolnych i parafialnych:

- Jasełka
- VII rocznica śmierci Jana Pawła II
- Rekolekcje szkolne
- Spotkanie z ks. Biskupem Kazimierzem Gurdą w szkole.

Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia Dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z młodzieżą.

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny młodzieży, ich potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. W tym celu na początku roku szkolnego odbyłam rozmowę z pedagogiem na temat dojrzałości młodzieży, którą miałam uczyć. Zapoznałam się także z publikacjami z dziedziny psychologii, pedagogiki i teologii:
- Nadolna B., O wychowaniu przedszkolaka, wyd.Święty Wojciech, Poznań 2009
- Białecka B., O problemach nastolatków, wyd. Święty Wojciech, Poznań 2009
- Mielicka H., Socjologia wychowania, wyd. Stachurski, Kielce 2000
- Śledzianowski J. ks., Ku małżeństwu w Chrystusowym Kościele, wyd. Rubikon, Kielce 1994
- Wysocki J. ks., Rytuał rodzinny, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1981
- Pomykało W., Encyklopedia Pedagogiczna, wyd. Fundacja „Innowacja”, Warszawa 1993
- Evangelium vitae – encyklika Jana Pawła II.

Analizując tą literaturę poszukiwałam nowych rozwiązań, które mogłabym wykorzystać w pracy katechetycznej i wychowawczej oraz rozwiązywać sytuacje problemowe, z którymi spotykałam się na zajęciach.

Poprzez kontakt z rodzicami, rozmowy z nimi, poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku uczniów i wychowanków, nawiązałam dobre kontakty z uczniami oraz współpracę z rodzicami. Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących młodzieży (np. udzielanie porad na bazie posiadanej wiedzy oraz udostępnianie materiałów odnośnie różnych problemów). Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka, prowadząc z nimi rozmowy indywidualne, składając podziękowania za wniesioną pomoc do grupy oraz dostarczając jak największej ilości informacji. W celu podejmowania właściwych działań, sięgałam do literatury tematu, zachęcałam rodziców do konsultacji z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Korzystałam również z doświadczeń opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w szkole.

Zadania współpracy z parafią Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sprawczynie realizowałam przygotowując:
- raz w miesiącu Mszę Świętą
- nabożeństwo październikowe
- Pierwszą Komunię Świętą
- Sakrament Bierzmowania
- Mszę prymicyjną ks. Marcina.

Spotkania i rozmowy z katechetami oraz duchownymi pracującymi w parafii pozwoliły mi poznać i realizować zadania duszpasterskie parafii. Spotkania poza szkołą z dziećmi pozwoliły mi lepiej je poznać oraz ich rodziców. Dzięki rozmowom dziećmi młodzieżą i dziećmi uświadomiłam sobie, w jakim środowisku pracuję.

Przez okres stażu współpracowałam z Uczniowskim Samorządem Szkolnym. Opiekun samorządu pomógł mi zorganizować konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową dla społeczności szkolnej.

Od początku pracy katechetycznej rozpoczęłam tworzenie własnego warsztatu pracy przez dobór ćwiczeń, czasopism i literatury. Gromadziłam scenariusze zajęć, programy uroczystości, prezentacje multimedialne. Do zbierania i segregowania materiałów przydatnych na katechezie wykorzystałam w dużej mierze komputer, dzięki czemu mój warsztat pracy był uporządkowany.

Dwa razy w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Raz w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu. Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami uczestniczyłam w rozmowach przedhospitacyjnych i pohospitacyjnych, co pozwoliło mi poznać swoje mocne i słabe strony oraz wzbogacić warsztat pracy. Po każdym działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy. Na katechezie stosowałam wiele metod aktywizujących np.: śnieżna kula, piramida priorytetów, metaplan, pajęczynka, rybi szkielet, burza mózgów, okienko informacyjne, schemat, drama.

Od początku roku szkolnego prowadziłam zajęcia z grupą przedszkolną. Wiedzą o specyfice pracy z małymi dziećmi przekazała mi pani mgr Danuta Kowalczyk. Praca w przedszkolu różni się od pracy w szkole. Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzują się konktetno-obrazowym sposobem myślenia więc musiałam wykorzystywać na zajęciach ilustracje, obrazki, karty, karty pracy, przedmioty ułatwiające wyjaśnienie treści katechetycznych. Zabawa, opowiadania, piosenki uatrakcyjniały zajęcia, przez co dzieci chętnie uczestniczyły w katechezie.

W czerwcu 2011 roku ukończyłam kurs „Kierownik wycieczek szkolnych i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych”.
W okresie stażu brałam udział jako opiekun w następujących wycieczkach szkolnych:
- wyjazd na basen w Strawczynku
- wycieczka klas I – III do Kielc do Publicznej Biblioteki Wojewódzkiej oraz Doliny Gadów
- pielgrzymka klasy II do Częstochowy.

Brałam również udział jako opiekun w imprezach szkolnych:
- zabawa choinkowa
- Dzień Kobiet
- festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka

Wspólne wyjazdy i zabawy z dziećmi pozwoliły mi zaobserwować ich kreatywność i zachowanie w czasie wolnym, a także ich wzajemne relacje. Obserwacje te pozwoliły mi lepiej wykorzystać zdolności i możliwości uczniów podczas zajęć.

Dodatkowym zadaniem w czasie stażu była praca z dziećmi w ramach koła religijnego. W pierwszym semestrze na zajęcia uczęszczali uczniowie z klasy V. Głównym celem było poznanie tych uczniów oraz poszerzenie ich wiedzy religijnej, a także wspólne rozmowy, dyskusje, przygotowywanie dekoracji, prace plastyczne.

W drugim semestrze klasa II brała udział w zajęciach koła religijnego. Wspólnie przygotowywaliśmy się do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej a w szczególności do sakramentu Pokuty i Pojednania.

Podczas zajęć w ramach koła religijnego a także w czasie mojej pracy na lekcjach religii starałam się o poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów, co dało efekt w postaci wysokich miejsc zdobytych przez nich w następujących konkursach religijnych:
- pierwsze miejsce uczennicy M. Sperek w konkursie zorganizowanym przez Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach Pt. „Pójdź za mną. Powołanie darem i tajemnicą”
- drugie miejsce uczennicy D. Piotrkowskiej w konkursie gminnym kolęd i pastorałek w Chełmcach
- drugie miejsce uczniów J. Szymoniak i J. Kowalczyk w gminnym konkursie religijnym „Św. Faustyna darem Boga dla naszych czasów.

W trosce o właściwy rozwój religijny najmłodszych uczniów naszej szkoły prowadziłam nieodpłatnie zajęcia z kl. „0” w wymiarze dwa razy po 0,5 godz. Na zajęciach tych dzieci poznawały proste modlitwy, piosenki religijne, podstawowe prawdy wiary. Poprzez atmosferę radosnej zabawy zgłębiały swoją wiarę i wiedzę religijną. Zajęcia te uczyły je właściwego zachowania wobec rodziców i wychowawców, a także wobec siebie nawzajem.


PODSUMOWANIE

Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich uczniów, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty. Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w szkołę, nauczanie i wychowywanie dzieci, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy. Obecnie, w celu podniesienia kwalifikacji uczęszczam na studia podyplomowe na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na wydziale filozofii o kierunku filozofia i etyka. Podczas stażu starałam się aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły: byłam opiekunem młodzieży podczas organizowanych przez szkołę dyskotek, jak również podczas wyjazdu do Doliny Gadów w Kielcach oraz pielgrzymki klasy drugiej do Częstochowy
Będę się starała pracować i poprawić swoje działania na rzecz wdrażania młodzieży do przestrzegania ustalonych zasad, co niekiedy stanowiło problem. Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne. Świat techniki rozwija się z zawrotną szybkością. Nauczyciel nie może sobie pozwolić na to, aby „być w tyle”. Dlatego będę starała się, w miarę możliwości, wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informacyjną.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.