X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16523
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY


I. Dane osobowe:
1. Imię i nazwisko: mgr Zuzanna Kawulok
2. Nazwa placówki: SP nr 1 w Istebnej
3. Stanowisko: pedagog specjalny- oligofrenopedagog
4. Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Studia:-5–letnie magisterskie kierunek: Pedagogika PSiOW
- kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogika

Cel główny stażu:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe stażu:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego oraz samokształcenie.

Plan rozwoju zawodowego


§ 6 ust.2 pkt.1.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

ZADANIA
Poznawanie procedury awansu zawodowego.
Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu.
Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi.
Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Udział w pracach Rady Pedagogicznej.

Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu
Współpraca w organizowaniu imprez szkolnych

DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ
Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia.

Opracowanie zasad współpracy.
Zawarcie kontraktu
Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu
Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.

Gromadzenie dokumentacji,
zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć.
Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.

Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania.

Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik.
Udział w szkoleniu, lektura obowiązkowych przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych.

Analiza dokumentacji
Obserwacja
Systematyczny udział w konferencjach Rady Pedagogicznej
Przygotowanie dokumentacji nauczyciela do obrad
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych oraz różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (warsztaty, kursy doskonalące). Korzystanie z zasobów biblioteki pedagogicznej, przeglądanie portali edukacyjnych w Internecie
Pomoc w przygotowaniu imprez szkolnych ( uroczystości, święta itp.)

DOWODY REALIZACJI
Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia awansu zawodowego.
Omówienie zasad współpracy.
Plan Rozwoju Zawodowego.
Teczka stażysty.
Sprawozdanie z realizacji stażu.
Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.
Notatki własne.
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Organizacja zajęć własnych.
Protokół
Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu. Lista przeczytanych pozycji oraz odwiedzanych portali Internetowych
Potwierdzenie opiekuna stażu


§6 ust2. pkt.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwa realizację statutowych zadań szkoły

ZADANIA
Opracowanie i wdrożenie własnego programu do indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Doskonalenie
warsztatu i metod pracy
Doskonalenie multimedialnych technik pracy.

DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ
Opracowanie planu pracy w oparciu o zalecenia Poradni PP oraz na podstawie diagnozy ucznia
Opracowanie terminów z opiekunem stażu.
Hospitacja według wcześniej określonych zasad.
Omawianie obserwowanych zajęć.
Opracowanie konspektów zajęć.
Omawianie przeprowadzonych zajęć.
Ewaluacja – wnioski do dalszej pracy

Wzbogacenie warsztatu pracy w pomoce dydaktyczne potrzebne do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
Publikacja w Internecie Planu Rozwoju. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wykorzystanie technologii komputerowej do prowadzenia zajęć.
DOWODY REALIZACJI
Program
Potwierdzenie opiekuna stażu.
Notatki pohospitacyjne
Scenariusze zajęć
Notatki

Teczka stażysty, dyskietka z zapisem elektronicznym.


§6 ust. 2. pkt.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

ZADANIA
Opracowanie i wdrożenie własnego programu do indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Doskonalenie
warsztatu i metod pracy
Doskonalenie multimedialnych technik pracy.

DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ
Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, opiekunem stażu, wychowawcami klas.

Sporządzenie arkusza obserwacji
Rozmowa indywidualna z rodzicami. Przeprowadzenie diagnozy umiejętności funkcjonalnych dziecka.
Przedstawienie rodzicom planu pracy z dzieckiem. Analiza artykułów pedagogicznych i udostępnienie ich rodzicom
Indywidualne rozmowy
Udział w szkoleniach, lektura pedagogiczna i psychologiczna, rozmowa w zespole wychowawczym.

DOWODY REALIZACJI
Potwierdzenie pedagoga, wychowawcy.
Arkusze obserwacji
Ujęcie celów programu wychowawczego w projekcie planu pracy

Zaświadczenia.


§6 ust.2. pkt.4.
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

ZADANIA
Analiza prowadzonych i obserwowanych zajęć,

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.

DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ
Formułowanie wniosków, wskazówek do dalszej pracy

Działanie autorefleksyjne. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.

Samoocena.

DOWODY REALIZACJI

Autorefleksja. Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
Teczka stażysty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.