X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16499
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Marta Malarz

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Grażyna Walocha

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Czas trwania stażu: od 1 września 2011 r. do 31 maja 2012 r.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.

Pracę w Szkole Podstawowej nr 95 w Krakowie rozpoczęłam 1 września 2011 roku, tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski. Zgodnie z procedurą awansu, przy pomocy opiekuna stażu , w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z Kartą Nauczyciela ( Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ) opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Panią Dyrektor.
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, ze wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych ,
a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły.
W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań.

I. Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż ( § 6 ust. 2 pkt 1 )

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie omówionym kontrakcie .
Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. Szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu, oraz dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych MENiS. Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego .

a) Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły

Zapoznałam się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi pracy placówki oświatowej:
- Karta Nauczyciela ( Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. )
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
- Podstawa Programowa nauczania zintegrowanego ( I etap edukacyjny, klasy I-III )
- Podstawa Programowa ( II etap edukacyjny, klasy IV-VI )

W celu dostosowania swoich działań do potrzeb Szkoły Podstawowej nr 95
we wrześniu 2011 r. przeanalizowałam:
- Statut Szkoły
- Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyczny Szkoły
- Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2011/2012
- Plan Pracy Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej w roku 2011/2012
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Regulamin korzystania z Sali gimnastycznej
- Regulamin Świetlicy Szkolnej
- Przepisy BHP (obowiązujące na przerwach, zajęciach i podczas wycieczki )
- Procedura Niebieska Karta

Znam podstawy funkcjonowania i zakres kompetencji takich organów szkoły jak:
Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców

Rozpoczynając staż jako nauczyciel, wychowawca klasy III zapoznałam się z obowiązującą mnie dokumentacją oraz z zakresem czynności nauczyciela. Brałam udział w pracach Zespołu Kształcenia Zintegrowanego. W trakcie posiedzeń opracowano:

- Plan pracy Zespołu Kształcenia Zintegrowanego w roku szkolnym 2011/2012
- Plan pracy Zespołu Nauczycieli klas trzecich w roku szkolnym 2011/ 2012
- Plan pracy wychowawczej dla klasy I-III

b) Poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego prowadziłam dokumentację pracy edukacyjnej:

- dziennik zajęć zintegrowanych,
- dziennik zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,
- dziennik zajęć pozalekcyjnych,
- arkusze ocen

c) Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki

Uczestniczyłam w szkoleniu, na którym zapoznałam się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole i poza nią. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

d) aktywne uczestnictwo w życiu szkoły

W trakcie stażu aktywnie uczestniczyłam w organizowaniu imprez szkolnych w tym:
Wspólnie z koleżankami z Zespołu Nauczycieli klas I –III przygotowałam:
Obchody z okazji Święta Szkoły
Dni Europejskie
Dzień Rodziny – ,, Mamo ! Tato ! Na mnie spójrz ! ‘’ – program artystyczny
Program artystyczny na zakończenie roku szkolnego klas 0- 3

Podczas stażu miałam okazję współorganizować Dni Otwarte dla przedszkoli, przygotowałam warsztaty ,, Dary jesieni ‘’, oraz zajęcia ruchowe dla dzieci. Była to doskonała okazja do przedstawienia szkoły, jako miejsca atrakcyjnego dla nowych uczniów. Uczestniczyłam również w prezentacji naszej szkoły zorganizowanej w przedszkolu nr 123. Przygotowałam wspólnie z koleżankami zebranie dla rodziców przyszłorocznych klas zerowych i klas pierwszych.


II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż ( § 6 ust. 2 pkt 2 )

a) Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych oraz zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli

W roku szkolnym 2011/2012 brałam udział w następujących szkoleniach i kursach:

Twórcze zabawy z Krakowem w tle
Jesień w plastyce – znane i nieznane techniki plastyczne
Formy użytkowe w klasach I-III
Rola multimediów w edukacji
Praca z uczniem zdolnym
Gry i zabawy dydaktyczne w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
Cykl szkoleń ,, 6- latku nie trać roku ‘’
Wdrażanie podstawy programowej
Zajęcia komputerowe w klasie 1
Współpraca z rodzicami
Metody i formy pracy z uczniem sześcioletnim
Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej
Uczęszczam również na studia podyplomowe, kierunek Logopedia

W ciągu roku szkolnego miałam możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej o charakterze zebrań szkoleniowych odnoszących się do następujących tematów:

Wykorzystanie tablicy multimedialnej w pracy dydaktycznej
Rola i zadania zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem ze SPE w świetle nowych przepisów
Szkolna (de)presja – jak uczyć dzieci i młodzież przeciwstawiania się presji rówieśników
Przed sprawdzianem – szkolenie Zespołów Nadzorujących przebieg sprawdzianu. Sprawdzenie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia.
Uważam zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozostałe formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, była to dla mnie okazja wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
Dzięki szkoleniom w których brałam udział poszerzyłam swoją wiedzę, a moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie.

b) przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych

Znając predyspozycje, możliwości i zainteresowania uczniów przygotowałam ich do udziału w wielu konkursach. Moi uczniowie odnieśli sukcesy:

Kacper Słoniec zdobył wyróżnienie w konkursie plastycznym ,, W świecie baśni ‘’
Joanna Schabowska – Kitlińska I miejsce za udział w konkursie
,, Wakacyjny deszczowy dzień ‘’
Krzysztof Mach, Gabrysia Mikuli, Oliwia Lipiarz zdobyli wyróżnienie w konkursie ,, Wakacyjny deszczowy dzień ‘’
Oliwia Lipiarz I miejsce w konkursie plastycznym ,, Moja ulubiona książka’’
Jakub Barczuk, Marcin Frąś II miejsce w konkursie plastycznym ,, Moja ulubiona książka’’
Dawid Widur, Krzysztof Mach III miejsce w konkursie plastycznym ,,Moja ulubiona książka’
Joanna Schabowska – Kitlińska II miejsce w konkursie pięknego czytania
Gabrysia Mikuli III miejsce w konkursie pięknego czytania
Oliwia Lipiarz wyróżnienie w konkursie pięknego czytania
Kacper Słoniec uzyskał wynik bardzo dobry w konkursie matematycznym ,, Kangur ‘’
Natalia Winiarska uzyskała wyróżnienie w konkursie matematycznym ,, Kangur ‘’
Krzysztof Mach zdobył III miejsce w konkursie wiedzy o ochronie przeciwpożarowej
Joanna Schabowska – Kitlińska I miejsce w konkursie literackim ,, Wiersz dla mamy’’
Kacper Słoniec, Franciszek Fiema, Krzysztof Mach otrzymali wyróżnienia w konkursie literackim ,, Wiersz dla mamy’’
Dawid Widur otrzymał wyróżnienie w konkursie plastycznym ,, Laurka dla mamy’’
Jakub Barczuk otrzymał wyróżnienie w konkursie przyrodniczym ,, Świetlik ‘’

c) Formy, metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w pracy z dziećmi

Przygotowując lekcje starałam się, aby zajęcia były dla uczniów interesujące. Przygotowywałam różnorodne pomoce dydaktyczne . Utworzyłam własny warsztat pracy: teczki z pracami dzieci dla rodziców, tablice na których dzieci prezentują swoje prace, tworzyłam gazetki tematyczne, dekorowałam salę zajęć oraz dokonywałam wpisów do Kroniki Klasowej. Zgodnie z ,, Piramidą przyswajania wiedzy ‘’ zauważyłam, że większe efekty w pracy z dziećmi uzyskam dzięki uczeniu przez działanie, dlatego też często stosowałam na lekcjach metody aktywizujące. Pozwalają one na zaangażowanie się wszystkich uczniów w proces uczenia się, a poza tym uczniowie znacznie szybciej przyswajają materiał. Wykorzystując w pracy z dziećmi różne metody miałam na uwadze doskonalenie umiejętności przydatnych nie tylko podczas lekcji, ale również w codziennym życiu, np. umiejętności wyciągania wniosków, myślenia analitycznego i krytycznego, łączenia zdarzeń i faktów w związki przyczynowo-skutkowe, umiejętności właściwego zachowania się w nowej sytuacji, komunikatywności, dyskutowania, kreatywności.

Chcąc zmotywować uczniów do nauki zorganizowałam klasowe konkursy:

- Mistrz aktywności
- Konkurs czytelniczy we współpracy z biblioteką szkolną
- Mistrz ortografii – konkurs ortograficzny
- Wiersze, które najbardziej lubimy – konkurs recytatorski

Wraz z uczniami brałam udział w akcjach ,, Gwiazdka dla zwierząt ‘’ i ,, Zbiórka makulatury’’.

Prowadziłam lekcje w ramach programu ,, 5 porcji warzyw, owoców lub soku’’, promując zdrowy tryb odżywiania. Uczniowie podczas zajęć mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu.
Drugi program, w którym uczestniczyli to: ,, Moje miasto bez elektrośmieci’’ Przeprowadzając lekcje zwracałam uwagę na sposób postępowania z tymi odpadami i istnienie problemu zanieczyszczenia środowiska.

Współpracowałam z biblioteką szkolną, w której uczniowie mieli zorganizowane lekcje multimedialne: ,, Grenlandia’’, ,, Zwyczaje wielkanocne ‘’, ,, Konstytucja 3 Maja ‘’


Realizując Plan Pracy Wychowawczej w roku szkolnym 2011/2012 zorganizowałam:

Dzień Chłopaka
Spotkanie ze Świętym Mikołajem
Wigilia Klasowa
Dzień Babci i Dziadka
Poczęstunek dla dzieci podczas zabawy karnawałowej
Dzień Kobiet
Śniadanie Wielkanocne
Wycieczki, wyjścia do kina w których uczestniczyli uczniowie:
Obserwatorium i zamek w Niepołomicach
Lekcja muzealna i wycieczka po Krakowie w ramach konkursu ,,Krakusek‘’
Kopalnia srebra w Tarnowskich Górach i ,, Muzeum Chleba ‘’ w Radzionkowie
Kino Ciemna City, ,, W królestwie zwierząt ‘’
Kino Paradox ,, Jak wytresować smoka’’, ,, Żółwik Sammy ‘’w ramach konkursu plastycznego ,, W świecie Baśni ‘’
Zaplanowane w czerwcu wyjście do Parku Doświadczeń, w tym lekcja z mapą i kompasem

Uczniowie mieli również okazję uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w ramach programu edukacyjnego i profilaktyczno - wychowawczego ,, Podaruj chwilę ‘’. Dzięki tym spotkaniom przybliżony został dzieciom temat niepełnosprawności. Dzieci miały możliwość doświadczać trudności wynikających z dysfunkcji sensorycznej i motorycznej.

,, Blisko coraz bliżej ‘’
,, Prosto i pochyło ‘’
,, Radość z ruchu ‘’

Prowadziłam raz w tygodniu koło ,, Gry i zabawy edukacyjne’’. Podczas tych zajęć dzieci miały okazję rozwijać swoje zainteresowania. Materiał był zróżnicowany i dostosowany do indywidualnych możliwości uczniów. Głównym celem zajęć było wdrażanie do logicznego myślenia, samodzielności i samokontroli. Lekcje miały na celu zachęcenie do wykazywania inicjatywy, nabywania umiejętności honorowego przegrywania i kulturalnego wygrywania.

Klasa brała udział w zorganizowanym w szkole cyklu koncertów edukacyjnych, który przybliżył dzieciom muzykę oraz historię instrumentów muzycznych.

Podczas roku szkolnego miałam okazję dwa razy w miesiącu uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana. Zajęcia ,, W grodzie króla Kraka’’ przybliżyły dzieciom zabytki Krakowa, miejscowe tradycje, kulturę Krakowiaków.
Spotkania prowadzone były w formie gier, zabaw i zadań w terenie.

Poprzez uczestnictwo w różnorodnych działaniach wzbogaciłam swoją wiedzę i nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych. Poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi, metody i techniki wspomagające rozwój dziecka: pedagogika zabawy, zabawy integracyjne, bajki relaksacyjne oraz różnorodne techniki plastyczne.

Na bieżąco korzystałam z książek o tematyce psychologiczno- pedagogicznej:

Elżbieta Chmielewska ,, Zabawy logopedyczne i nie tylko ‘’
Jadwiga Stasica ,, 160 pomysłów na zajęcia zintegrowane z języka polskiego w klasach I-III’’
Jadwiga Stasica ,, 160 pomysłów na zajęcia zintegrowane z matematyki w klasach I-III ‘’
Flora Watt ,, Pomysłowe prace plastyczne ‘’
Wydawnictwo REA ,, 365 eksperymentów na każdy dzień roku ‘’
Roger Rougier ,, Szkoła logicznego myślenia ‘’
Christian Redoute ,, Bzik matematyczny ‘’

Przygotowując lekcje korzystałam z programów multimedialnych, wykorzystywałam komputer do przygotowania scenariuszy zajęć, dokumentacji, sprawdzianów oraz prezentacji.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie
( strona internetowa: www.publikacje.edux.pl ) mojego: Planu Rozwoju Zawodowego oraz niniejszego Sprawozdania. Przygotowałam także pełną dokumentację stażu w formie elektronicznej ( płyta ).
Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawnicze na edukacyjnych stronach internetowych:
- www. awans.net
- www. scholaris.pl
- www.publikacje.edu.pl
- www.szkolnictwo.pl
- www.nauczaniezintegrowane.pl
- www.literka.pl
- www.men.waw.pl


III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów ( § 6 ust.2 pkt 3 )

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. W tym celu na początku roku szkolnego odbyłam rozmowę z nauczycielką uczącą wcześniej w klasie I i II. Zasięgnęłam również wiadomości od opiekuna stażu i dyrekcji. Często rozmawiałam z panią pedagog i panią psycholog, uzyskując wsparcie i cenne wskazówki.
Współpraca z nauczycielami, wzajemne informowanie o trudnościach i codzienne obcowanie, pozwoliło mi bliżej poznać moich uczniów. Dzięki temu miałam możliwość poznać ich problemy oraz sytuację rodzinną. Są to bardzo istotne informacje, ponieważ często wyjaśniają przyczyny negatywnego, jak i pozytywnego zachowania uczniów. Zdarzało się, że w swojej pracy spotykałam się z różnymi problemami, szczególnie związanymi z nieodpowiednim zachowaniem uczniów na lekcji, czy podczas przerw. Starałam się wówczas współpracować z nauczycielami w celu jak najlepszego rozwiązania tych trudnych sytuacji. Wspólnie z opiekunem stażu i panią wicedyrektor analizowałam nieodpowiednie zachowanie uczniów i sposoby reagowania na nie. Niejednokrotnie podczas zajęć poruszałam sprawy kultury osobistej i kultury języka. Prowadziłam zajęcia w ramach programu ,, ABC dobrego wychowania ‘’ wzmacniając prawidłowe wzorce zachowania
Chcąc jeszcze lepiej poznać środowisko uczniów, nawiązałam dobry kontakt z ich rodzicami. Byłam do ich dyspozycji nie tylko podczas dyżuru, zebrań i Dni Otwartych Szkoły, ale również w każdej sytuacji, gdy potrzebowali mojego wsparcia. Współpraca z rodzicami układała się bardzo dobrze. Rodzice bardzo wsparli moje działania mające na celu poprawę zachowania uczniów. Wywiązywali się bardzo sumiennie z wszelkich naszych ustaleń, dlatego widoczny był efekt naszych działań. Rodzice aktywnie uczestniczyli w organizacji imprez klasowych ( ciasta, napoje, upominki dla dzieci ). Zapewniali wsparcie podczas wycieczek i zajęć na basenie. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka prowadząc z nimi rozmowy indywidualne. W celu podejmowania właściwych działań, sięgałam do literatury tematu, zachęcałam rodziców do konsultacji z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Korzystałam również z doświadczeń opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w szkole.


IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć ( § 6 ust. 2 pkt 4 )

a) uczestnictwo jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omówienie z prowadzącym obserwowanych zajęć.

Podczas pracy uczestniczyłam w lekcjach otwartych prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Szczególną uwagę zwracałam na indywidualizację procesu kształcenia, formy pracy z dziećmi, sposób prowadzenia zajęć, język oraz komunikację z dziećmi. Analizowałam sposób wykorzystania czasu zajęć, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych.

Obserwowałam następujące zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu:

Ogrody warzywne 26.09.2011
Barwy natury 06.10.2011
Różne budowle 23.11.2011
Nasze spotkanie z komputerem 14.12.2011
Królowa Śniegu 14.01.2012
Obserwujemy zimowy las 01.02.2012
Witamy wiosnę 28.03.2012
Poznajemy różne domy i ich mieszkańców 25.04.2012
Wiosenny koncert w naszej klasie 09.05.2012

Podczas stażu miałam okazję obserwować innych nauczycieli, dzięki temu nauczyłam się wielu interesujących sposobów prowadzenia zajęć, wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe pomysły i ciekawe sposoby realizacji różnych zagadnień.

Zwierzęta żyjące w wodzie - klasa I c
Nie nudzimy się z rodzeństwem – klasa II c
Tańce układ Smurfy - klasa IV c
Warsztaty z Robotyki - klasa I a

Obserwowałam przedstawienia zorganizowane przez inne klasy, dzięki temu nauczyłam się wielu praktycznych działań od koleżanek.

Ślubowanie klas pierwszych – I a, I b i I c
Jasełka - występ klasy II c i III b
Dzień Babci i Dziadka zorganizowany przez klasę II a
,, Alicja w ekologicznym zakątku ‘’ - przedstawienie z okazji Dnia Ziemi

b) Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora Szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omówienie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.

Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i Dyrektora Szkoły. Po zajęciach rozmawiałam z opiekunem stażu i dokonywałam analizy przeprowadzonych zajęć. Omówienie moich lekcji z opiekunem i panią Dyrektor przyczyniło się do wprowadzenia pewnych modyfikacji w sposobie prowadzenia lekcji. Zdobyłam cenne doświadczenia i wzbogaciłam swój warsztat pracy zawodowej. Podczas hospitowanych lekcji miałam okazję zaprezentować własne umiejętności. Zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Dzięki tej formie współpracy odniosłam wiele korzyści. Udzielone rady pozostaną wskazówką do dalszej pracy.

Prowadziłam następujące lekcje w obecności pani dyrektor i opiekuna stażu:

Farfurka Królowej Bony 23.09.2011
Razem łatwiej 20.10.2011
Dzieje rodziny 04.11. 2011
Krewni bliżsi i dalsi 03.11.2011
Jesienią zdrowo i kolorowo 01.12.2011
Kuba sam w domu 27.01.2012
Tak sądzę, myślę i czuję 03.02.2012
Fortepian, niezwykły instrument 09.03.2012
W morskiej toni 13.04.2012
Zaczarowana lekcja w Europie 11.05.2012
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o częściach mowy 21.05.2012


PODSUMOWANIE

W czasie pierwszego roku pracy w szkole miałam możliwość praktycznego poznania i sprawdzenia się w zawodzie nauczyciela. Dokonałam analizy, określiłam mocne i słabe strony własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
Dobrze poznałam sposób funkcjonowania i podstawowe dokumenty szkoły. W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia, pogłębiłam umiejętność prowadzenia zajęć. Teraz znacznie swobodniej planuję rozkład materiałów, ustalam cele zajęć, dobieram metody i przygotowuję materiały. Mam dobry kontakt z uczniami, poznałam ich zainteresowania i zdolności, wiem jak indywidualizować zadania oraz wymagania stawiane dzieciom. Staram się umiejętnie pracować z uczniem słabym, jak i z uczniem szczególnie zdolnym. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Niejednokrotnie brałam udział w różnych wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia nauczycieli. Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem.
W kolejnych latach działalności dydaktyczno – wychowawczej pragnę nadal doskonalić warsztat własnej pracy podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. W dalszym ciągu zamierzam gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne.
Zamierzam ukończyć rozpoczęte studia podyplomowe, a wiedzę którą posiadam wykorzystam w pracy z dziećmi.


........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.