X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16474
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko: mgr MONIKA WOŹNIAK

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Jolanta Bodo
Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr. 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie
Stanowisko: wychowawca świetlicy, nauczyciel przedszkolny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (od 09.09.2011 r. do 16.11.2011 r.), nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (od 17.11.2011 r.)
Czas trwania stażu: od 9 września 2011 r. do 31 maja 2012 r.

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 9 września 2011 roku w Szkole Podstawowej nr. 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie, na stanowisku nauczyciela świetlicy w wymiarze 11/26 etatu, nauczyciela rytmiki w oddziale zerowym w wymiarze 6/22 etatu, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w wymiarze 5/18 etatu. Od dnia 17.11.2011 r. rozpoczęłam pracę jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w pełnym wymiarze godzin. W chwili rozpoczynania stażu posiadałam wykształcenie wyższe – magisterskie z przygotowaniem do nauczania początkowego i psychopedagogiki specjalnej z logopedią.
W trakcie trwania stażu starałam się systematycznie i konsekwentnie realizować zaplanowane działania. Sprzyjało to doskonaleniu mojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych oraz podniesieniu efektywności mojej pracy, a przez to również jakości pracy szkoły. Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań.

I. ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ *(§6 UST.2 PKT 1)

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu w szczególności z treścią:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
( Dz. U. Z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004r );
Przeanalizowałam ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a w szczególności rozdział 3a dotyczący „ Awansu Zawodowego Nauczyciela” ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami ).
2. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Plan Rozwoju Zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN i S z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Następnie przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
3. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu.
Celem lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu panią Jolantą Bodo. Dzięki czemu: – Zebrałam właściwe materiały, które były mi pomocne w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego. – Określiłyśmy cele i zadania do realizacji.
– Uzgodniłyśmy zasady i normy współpracy.
– Umówiłam się z opiekunem na obserwację zajęć.
– Uzgodniłam z opiekunem daty przeprowadzenia przeze mnie zajęć w jego obecności oraz zasady przygotowania scenariuszy i omawiania lekcji.
4. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.
Rozpoczynając staż jako nauczyciel zapoznałam się z obowiązującą mnie dokumentacją oraz z zakresem czynności nauczyciela. Wiedza ta pozwoliła mi na prowadzenie zgodnie z przepisami prawa oświatowego dziennika zajęć oraz dziennika zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.
5. Zapoznanie z podstawowymi aktami regulującymi pracę szkoły.
Zapoznałam się z podstawowymi dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów, jak:
– Ustawa z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty ( Dz. U. 1991, Nr 95, poz. 425 );
– Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz1112 z późniejszymi zmianami );
– Statut Szkoły Podstawowej nr. 4 w Lublinie;
– Program Wychowawczy Szkoły;
– Program Profilaktyki;
-- Rządowy program – „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
– Wewnątrzszkolny System Oceniania i Klasyfikowania;
– Regulamin Szkoły.
Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje obowiązki i prawa.
6. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć w szkole, planem dyżurów, zeszytem zastępstw oraz z zasadami współpracy Dyrektora z pracownikami i na podstawie tego organizowałam własną pracę. Brałam udział w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz w spotkaniach z innymi nauczycielami.
7. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole, przepisami przeciwpożarowymi oraz regulaminami pracowni. Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole, przepisami przeciwpożarowymi, regulaminami pracowni oraz regulaminem boiska szkolnego. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Zasady BHP stosowałam podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych.
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Systematycznie gromadziłam dokumentację z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego, tj. scenariusze lekcji obserwowanych i prowadzonych, zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach, potwierdzenia uczestnictwa w konkursach, programy nauczania, plany zajęć z rytmiki, świetlicy itp.
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.
Przygotowałam sprawozdanie opisujące przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju.
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.
Jestem w trakcie sporządzania wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.

II. UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY. *( §6 UST.2 PKT 2 )

Na początku września 2011r. dokonałam wstępnej oceny własnej wiedzy i
umiejętności zawodowych. Doszłam do wniosku, że moje teoretyczne przygotowanie jest dobre, ale muszę dołożyć wielu starań, aby zdobyć większe doświadczenie zawodowe.
Nabywanie umiejętności prawidłowego prowadzenia zajęć rozpoczęłam od dokonania analizy:
– Podstawy programowej;
– Szkolnego Programu Wychowawczego;
– Szkolnego Programu Profilaktycznego.
Co w efekcie pozwoliło mi na sporządzenie własnych rozkładów i planów zajęć tj. Plan pracy świetlicy szkolnej, Plan zajęć rytmicznych.
1. Obserwacja zajęć przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela. W ciągu tych kilku miesięcy (2 razy w miesiącu) regularnie obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiuekuna stażu lub innych nauczycieli. Przebieg, wnioski i przydatne informacje dotyczące prowadzenia zajęć zostały zawarte w arkuszach obserwacji. Po każdym spotkaniu odbywała się krótka konsultacja dotycząca wybranych obszarów z zajęć – przebiegu lub tematyki.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, innego nauczyciela lub dyrektora szkoły. Samodzielnie prowadzone zajęcia (1 raz w miesiącu) w obecności opiekuna stażu, innych nauczycieli lub dyrektora szkoły pozwoliły mi na analizę mocnych i słabych stron własnej działalności, dotyczące dyscyplinowania uczniów, wykorzystania czasu i pomocy dydaktycznych oraz stosowania różnych form nagradzania i karania. Ocena własnych umiejętności została zawarta w autorefleksji.
3. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu.
Poprzez uczestnictwo w różnorodnych działaniach wzbogaciłam swoją wiedzę i nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych. Poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi, metody i techniki wspomagające rozwój dziecka.
Od początku pracy w szkole podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w różnego typu szkoleniach i kursach, m.in.: – „Praca z dzieckiem uzdolnionym”prowadzone przez Barbarę Winkler w dniu 23.11.2011 r.;
– „RYTMIKA – warsztaty dla nauczycieli”, prowadzone przez Centrum Rozwoju i Edukacji CHAMPION w Lublinie, które ukończyłam 14.01.2012 r.; – „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole” – 23.01.2012 r.; – „Holistyczny rozwój dziecka na zajęciach wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej” organizowane przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli dnia 27.03.2012 r.;

Wymienione wyżej formy doskonalenia zawodowego pozwoliły mi poszerzyć wiedzę i sprawiły, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie. Moje doświadczenia wzbogacili również inni nauczyciele, z którymi wymieniałam swoje spostrzeżenia oraz dzieliłam się wątpliwościami. Aby udoskonalić i pogłębić swoją wiedzę oraz warsztat pracy niejednokrotnie korzystałam z czasopism adresowanych do nauczycieli i rodziców, m.in.:
– „Kwartalnik pedagogiczny”,
– „Nowa szkoła”,
– „Edukacja i dialog”
Korzystałam również z publikacji na stronach internetowych nauczycieli, psychologów, pedagogów z całej Polski, m.in.:
– www.literka.pl
– www.scholaris.pl
– www.edux.pl
Pogłębiałam swoją wiedzę studiując literaturę fachową, wykorzystując materiały z zakresu literatury zawodu m.in.:
– „ABC wychowania” Mieczysława Łobockiego; – „Wychowanie bez porażek w szkole” Thomasa Gordona; – „Dziecko i jąkanie” Wandy Kosteckiej; – „Altruizm a wychowanie” Mieczysława Łobockiego;
Nawiązałam współpracę z biblioteką szkolną, zapoznałam się z jej zasobami oraz regulaminem korzystania.
4. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci.
W czasie trwania stażu zgłaszałam dzieci do różnych konkursów organizowanych zarówno w naszej placówce jak i poza nią:
• Międzyszkolny konkurs plastyczny „JAN PAWEŁ II – PRZYJACIEL DZIECI”;
• Międzyszkolny konkurs plastyczny i literacki „ACH, LUBELSKIE JAKIE CUDNE”;
• „MIĘDZYSZKOLNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK” organizowany pod patronatem Biskupa pomocniczego Archidjecezji Lubelskiej;
• Wewnątrzszkolny konkurs plastyczny „OWOCE W SZKOLE”;
• Międzyszkolny konkurs plastyczny „PLASTYCZNA INTERPRETACJA UTWORÓW ADAMA MICKIEWICZA”;
• Międzyszkolny konkurs plastyczny „BUKIET WIOSENNYCH KWIATÓW”;
• Ogólnopolski konkurs plastyczny „WSPÓLNIE RYSUJEMY PRZYSZŁOŚĆ” –
• Wewnątrzszkolny konkurs czytania ze zrozumieniem w klasach I „ROZUMIEM CO CZYTAM”;

5. Wzbogacanie bazy pomocy dydaktycznych. Samodzielnie wykonywałam i wykorzystywałam pomoce dydaktyczne: scenariusze, karty pracy, obrazy, zaproszenia na uroczystości klasowe. Wykonywałam dekoracje i gazetki klasowe.
6. Organizacja i współorganizacja imprez i uroczystości okolicznościowych. Wykonywanie dodatkowych prac w szkole. Przygotowywałam i brałam udział w organizacji i przeprowadzaniu imprez, akademii i innych wydarzeń związanych z życiem szkoły, m.in.:
– Organizacja Dnia Edukacji Narodowej;
– Byłam opiekunem dzieci na wycieczce do podziemi Lublina w dniu 14.11.2011 r.; – Zorganizowałam w klasie I a „Andrzejki”, „Mikołajki” i spotkanie opłatkowe z rodzicami w dniu 22.12.2011 r.;
– Zorganizowałam wycieczkę dzieci z klasy I a i I c do piekarni GRELA w dniu 24.01.2012 r.; –Zorganizowałam uroczystość z okazji „ Dnia Babci i Dnia Dziadka”w dniu 26.01.2012 r.; – Byłam opiekunem dzieci z klasy I A w „Zabawie Karnawałowej”; – Zorganizowałam wyjście uczniów klasy I A na warsztaty z historii piśmiennictwa i powstania książki w dniu 27.04.2012 r.
– Byłam opiekunem dzieci z klasy I A na wyjeździe do Motycza Leśnego na warsztaty przyrodnicze w dniu 16.05.2012 r.;
– Wzięłam udział w akcji „GÓRA GROSZA”, „ZBIERANIE NAKRĘTEK”, zbieranie pieniążków na hospicjum;
– Wzięłam udział z klasą I A w zbiórce „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”; Realizując postawione zadania wynikające z Planu Rozwojowego, Planu Pracy Szkoły, Kalendarza Imprez Szkolnych podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy w szkolnictwie. Dzięki temu mogłam zapewnić dzieciom dodatkową opiekę oraz uświadomić korzyści płynących z bezinteresownej pomocy innym, jak również istnienie wielu form pracy szkolnej, które wpływają korzystnie na ich rozwój.
7. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, jak dużą rolę w obecnej dobie w społeczeństwie odgrywa technologia informacyjna. Zachęcam uczniów do korzystania z takich źródeł jak Internet i programy edukacyjne. Raz w tygodniu prowadziłam zajęcia z dziećmi w szkolnej pracowni komputerowej. Sama czerpię z niego ogrom informacji i biorę aktywny udział w „życiu” portali edukacyjnych. Komputer służy mi do pisania: scenariuszy; przygotowywania pomocy dydaktycznych; przygotowywania zaproszeń na uroczystości; przygotowywania informacji dla rodziców; opracowywania dokumentacji szkolnej; W mojej pracy szeroko wykorzystuję Internet. Dzięki niemu mam dostęp do najnowszych informacji dotyczących samego szkolnictwa i oświaty, np. poprzez strony MEN, czy też informacji dotyczących i wykorzystywanych w procesie nauczania i wychowania, które znajduję na stronach:
www.profesor.pl
www.edux.pl
www.literka.pl
Przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej ( płyta CD ), zamieściłam na niej: karty pracy; druki wykonanych zaproszeń; scenariusze zajęć prowadzonych i obserwowanych przez opiekuna stażu, dyrektora szkoły i innych nauczycieli; dokumentację stażu,
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie mojego planu rozwoju zawodowego (strona internetowa: www.edux.pl ) oraz niniejszego sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego (strona internetowa: www.literka.pl ).

III. ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW *( §6 UST.2 PKT 3 )

1. Zapoznanie z sytuacją rodzinną wychowanków i współpraca z rodzicami. Przeprowadzona diagnoza wstępna pozwoliła mi na opracowanie priorytetów, na bazie których pracowaliśmy cały rok starając się wyrównać niedociągnięcia, przełamać obawy dzieci i ukierunkować je w swoim rozwoju. W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Niejednokrotnie podczas rozmów i zabaw pomagałam dzieciom w pokonywaniu pewnych trudności jak : ( nieufność, nieśmiałość, lęk)
Sytuację rodzinną dzieci poznawałam na bieżąco poprzez rozmowy z nimi, rozmowy z rodzicami oraz baczną obserwację.
Pozytywnie układała mi się współpraca z rodzicami moich wychowanków, którzy uczestniczyli we współorganizowaniu uroczystości klasowych i szkolnych ( stroje, upominki dla dzieci, ciasta, dodatkowa opieka). Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieliłam się z rodzicami podczas spotkań ogólnych i konsultacji indywidualnych.
W roku szkolnym 2011/2012 przeprowadziłam cztery spotkania ogólne z rodzicami, na których m.in. informowałam ich o śródrocznych i rocznych ocenach przekazując ustną i pisemną informację o osiągnięciach ich dzieci, zapoznałam z najważniejszymi dokumentami szkoły,przypominałam o zasadach bezpieczeństwa w szkole i poza nią, omawiałam organizację różnych imprez klasowych i wycieczek,
Swoją postawą zawsze starałam się zachęcać rodziców do współpracy, prowadziłam z nimi rozmowy indywidualne, składałam podziękowania za wniesioną pomoc do klasy oraz dostarczałam jak najwięcej informacji.
2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych. W celu lepszego pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych na bieżąco korzystałam z literatury pedagogicznej i psychologicznej, tj.:
– „ABC wychowania” Mieczysława Łobockiego; – „Wychowanie bez porażek w szkole” Thomasa Gordona; – „Dziecko i jąkanie” Wandy Kosteckiej; – „Altruizm a wychowanie” Mieczysława łobockiego; Krótki opis wybranych pozycji znajduje się w dokumentacji.
3. Współpraca z instytucjami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych.
W trakcie realizacji stażu przeprowadzałam rozmowy z pedagogiem szkolnym dotyczące wybranych uczniów, jak i z ich wychowawcami. Dzieliłam się z nimi swoją wiedzą i spostrzeżeniami. Sporządziłam listę osób z klasy I a , które w następnym roku szkolnym powinny być objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną tzw. KARTY INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA. Ponadto sporządziłam spis telefonów do instytucji wspomagających proces dydaktyczno-wychowawczy. ( spis instytucji znajduje się w dokumentacji).
4. Pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce.
Konsultowałam się z rodzicami uczniów mających problemy w nauce i zachowaniu.
Raz w tygodniu prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla dzieci mających trudności w nauce.

IV. UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ.
*( §6 UST.2 PTK 4)

1.Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Wspólnie z opiekunem stażu uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, tematów na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych, który miał doprowadzić do realizacji postawionych zadań.

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.
Jako obserwator uczestniczyłam w osiemnastu lekcjach prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Po każdych zajęciach omawiałam je z prowadzącym oraz sporządzałam arkusz obserwacji zawierający najistotniejsze wnioski dotyczące lekcji. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na zajęciach, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami . Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli: – 15.09.2011 – zajęcia świetlicowe u pani Sylwii Wiktorowicz pt. „Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią”; – 20.09.2011 – zajęcia świetlicowe u pani Sylwii Wiktorowicz pt. „Elementarne zasady savoir vivre”; – 04.10.2011 – zajęcia świetlicowe u pani Sylwii Wiktorowicz pt. „Ćwierćland – kraina bez agresji”
– 06.10.2011 – zajęcia świetlicowe u opiekuna stażu- pani Jolanty Bodo pt. „Magiczne słowo – przepraszam”. – 13.10.2011 – zajęcia świetlicowe u pani Jolanty Bodo pt. „Kolory i barwy jesieni”. – 08.11.2011 – zajęcia świetlicowe u pani Sylwii Wiktorowicz pt. „Słucham i rozumiem innych- przyjacielska dłoń”.
– 01.12.2011 – zajęcia świetlicowe u pani Sylwii Wiktorowicz - „ Święty Mikołaj”; – 14.12.2011 – zajęcia świetlicowe u pani jolanty Bodo- „Ozdoby Bożonarodzeniowe”; – 12.01.2012 – zajęcia świetlicowe u pani Jolanty Bodo- „ Bezpieczne zabawy zimowe”; – 18.01.2012 – zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej u pani Małgorzaty Janik - „Moja babcia wróżka”; – 14.02.2012 – zajęcia świetlicowe u pani Sylwii Wiktorowicz - „Uczymy się żyć w przyjaźni ”; – 14.02.2012 – zajęcia z edukacji przedszkolnej u pani Joanny Gleń - „Jak namalować muzykę”; – 14.03.2012 - zajęcia z edukacji przedszkolnej u pani Joanny Gleń – W marcu jak w garncu”; – 26.03.2012 – zajęcia z edukacji przedszkolnej u pani Urszuli Zaremby - „Wiosenne kwiaty”; – 17.04.2012 – zajęcia świetlicowe u pani Sylwii Wiktorowicz - „Eliminowanie zachowań agresywnych w grupie”; – 25.04.2012 – zajęcia świetlicowe u pani Elżbiety Dietrych – Konstytucja 3 maja” – 07.05.2012 – zajęcia z edukacji przedszkolnej u pani Urszuli Zaremby - „Wybieramy zdrowie”; – 17.05.2012 – zajęcia świetlicowe u pani Jolanty Bodo - „W dniu mamy” Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli były ważnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy. Dzięki nim poznałam ciekawe metody oraz formy prowadzenia zajęć z dzieckiem, które mogłam wykorzystać w mojej pracy nauczyciela.

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, innych nauczycieli.
Moje zajęcia były na bieżąco obserwowane przez opiekuna stażu, innych nauczycieli i wice dyrektora szkoły:
– 16.09.2011 – zajęcia z edukacji regionalnej pt. „ Moja rodzina i ja” obserwowane przez panią Małgorzatę Janik; – 20.10.2011- zajęcia świetlicowe pt. „Moje zainteresowania”obserwowane przez panią Jolantę Bodo; – 25.11. 2011 – zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej pt. „Światło i teatr” obserwowane przez panią Anetę Sito; – 08.12.2011 – zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej pt. „ Ja i moja rodzina” obserwowane przez opiekuna stażu- panią Jolantę Bodo; – 04.01.2012 – zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej pt. „Miesiące pełne radości” obserwowane przez V – ce dyrektora szkoły – panią Alinę Świtałę-Kijek; – 15.02.2012 – zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej pt. „Nasze kolekcje” obserwowane przez opiekuna stażu - panią Jolantę Bodo; – 16.03.2012 – zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej pt.”Marcowa pogoda” obserwowane przez panią Anetę Sito;
– 23.04.2012 – zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej pt. „Jaskinie i ich mieszkańcy” obserwowane przez panią Urszulę Zarembę; – 17.05.2012 – zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej pt. „W ogrodzie zoologicznym” obserwowane przez panią Anetę Sito;
Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza. Po każdym działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania przeze mnie wiedzy i umiejętności do pracy w szkole.
Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć

4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres dziewięciu miesięcy mojej pracy pedagogicznej. W sprawozdaniu zostały przedstawione działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe. Praca nad realizacją Planu Rozwoju Zawodowego miała duży wpływ na mój rozwój zawodowy i osobisty, przyniosła dużo doświadczeń, satysfakcji, a przede wszystkim dała wiele cennych wskazówek, biorąc pod uwagę fakt, iż jestem nauczycielem z krótkim stażem pracy. W czasie stażu starałam się zgromadzić jak najwięcej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy młodego wychowawcy. Starałam się, aby wszystkie działania, jakie podjęłam, przyczyniły się do rozwoju dzieci i zadowolenia ich rodziców, a także sprostały wymaganiom i potrzebom szkoły. Cieszy mnie fakt, iż udało mi się nawiązać dobry kontakt z moimi wychowankami, zrozumieć ich, wywołać uśmiech na ich twarzach. Myślę, że podejmowane przeze mnie działania pozwoliły mi uzyskać pozytywne opinie rodziców i akceptację mojej osoby przez dzieci. Pozwoliło to uwierzyć mi, że podejmowane działania są słuszne, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Praktycznie wszystkie zaplanowane przeze mnie zadania zostały zrealizowane. Wiele zadań, które wykonywałam w okresie stażu, to działania o charakterze ciągłym, które chciałabym kontynuować.
Po zakończeniu stażu w dalszym ciągu chcę doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje.
Dziewięciomiesięczny staż oraz zdobyte doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. Moją słabą stroną, nad którą będę starała się pracować i poprawić w jej zakresie swoje działania była umiejętność angażowania całej grupy dzieci do skupienia uwagi podczas organizowanych zajęć. Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w pracę zawodową, a także konsekwencja w działaniu. Zauważyłam, że najlepsze efekty wychowawcze daje konsekwentne i stanowcze przestrzeganie istniejących reguł i zasad, przy utrzymaniu dyscypliny i porządku. Do każdego wychowanka należy podejść w indywidualny sposób. Starałam się poznać każdego z moich wychowanków, a także zrozumieć ich zachowania i reakcje, a także wpływać na ich postawy, niwelować niestosowne zachowania i przejawy agresji. Przebieg stażu utrwalił we mnie potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. W czasie trwania mojego stażu spotkałam się z życzliwością wielu osób w środowisku szkolnym. Jestem im bardzo wdzięczna. Uważam, że ogromną rolę odgrywa współpraca z innymi osobami, gdyż tylko wspólne działania i wysiłki mogą przynieść oczekiwane efekty.
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Zakończenie okresu stażu skłoniło mnie do wyciągnięcia wniosków do dalszej pracy zawodowej. Zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy poprzez podnoszenie swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych, oraz poprzez własne poszukiwania w książkach i czasopismach. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne.


........................................
Podpis nauczyciela stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.