X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16458
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.

Od 1.09 2011 r. do 31.05 2012r. odbywałam staż w ..... Równocześnie rozpoczęłam w tej szkole pracę jako nauczyciel matematyki.
Na początku stażu zgodnie z planem rozwoju szkoły opracowałam plan rozwoju zawodowego, który powstał na podstawie rozporządzenia MEN z 01.12.2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825).
Moim opiekunem była pani ......, z którą opracowałyśmy kontrakt jasno określający zasady współpracy obowiązujące przez dziewięć miesięcy trwania stażu. Wspólnie zaplanowałyśmy również harmonogram godzin lekcyjnych obejmujących prowadzone przeze mnie zajęcia, na których obecna była moja opiekun, jak również daty prowadzenia zajęć przez panią ........., które ja obserwowałam. Omówiłyśmy też zasady według, których miałam się kierować podczas przygotowywania scenariuszy lekcji.
Podczas stażu poszerzałam swoją wiedzę pedagogiczną oraz doskonaliłam umiejętności, które będą mi pomocne w działaniach edukacyjnych, wierząc, że starania te poprawią jakość mojej pracy, a także wpłyną na lepsze funkcjonowanie szkoły. Realizowałam cele założone w planie rozwoju zawodowego, które umożliwią mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Cele te przedstawiają się następująco:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
W ramach przybliżenia założeń organizacji, zadań i zasad szkoły zapoznałam się ze Statutem Szkoły, regulaminem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Wewnątrzszkolnym Programem Wychowawczym, Planem Pracy Szkoły. Dzięki tym dokumentom zrozumiałam jakimi zasadami kieruje się szkoła oraz jaki jest zakres moich praw i obowiązków.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
Zapoznałam się ze sposobami właściwego prowadzenia dokumentacji szkolnej- dzienników lekcyjnych, księgi protokołów, arkuszy ocen. Przeanalizowałam plan zajęć oraz dyżurów. W czasie zimowych ferii pełniłam w szkole dyżur : „Turniej piłkarzyków”. Opracowywałam również dokumenty potrzebne do zorganizowania wycieczki szkolnej- kartę wycieczki, harmonogram i listę uczniów.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć.
Przeanalizowałam przepisy bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć w szkole. Zostałam przeszkolona z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas szkolenia BHP dowiedziałam się o zagrożeniach występujących w szkole oraz zostałam poinformowana jak zachowywać się w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Uświadomiłam sobie również, że jestem w pełni odpowiedzialna za uczniów podczas prowadzonych przeze mnie zajęć, a także wycieczek i pełnionych dyżurów.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
W związku z realizowaniem tego zadania obserwowałam po dwa razy w semestrze zajęcia prowadzone przez panią ..............- mojego opiekuna stażu. Sporządzałam notatki, zapisywałam wnioski oraz uwagi, które były na bieżąco omawiane i analizowane. W tym zakresie otrzymałam ogromną pomoc od opiekuna stażu. Pani ......... była dla mnie wzorem, a także wsparciem, które bardzo pomogło mi w zdobywaniu nowych doświadczeń zawodowych.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora i omawianie ich.
W ramach tego zadania prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu- raz na miesiąc oraz dwie godziny w ciągu roku w obecności pani Dyrektor. W związku z tym przeanalizowałam podstawę programową, przygotowałam scenariusze lekcji, a także przygotowywałam pomoce dydaktyczne. Współpracowałam też z wydawnictwem GWO, dzięki czemu otrzymałam wiele ciekawych pomocy do prowadzenia zajęć ( w nich również także „zachętki i motywce”- kolorowe naklejki, które uatrakcyjniały i nagradzały pracę dzieciom). Otrzymałam również dostęp dla uczniów do matematycznego portalu internetowego, gdzie mogli uczyć się bawiąc się i grając w matematyczne gry. Po każdych przeprowadzonych zajęciach omawiałam i analizowałam moje działania z opiekunem stażu. Notowałam wnioski i uwagi opiekuna, które utwierdzały mnie w dobrych rozwiązaniach ale też pomogły mi krytycznie popatrzeć na analizę własnych działań. Tu również mogłam liczyć na ogromną życzliwość, wskazówki i rady w każdej sytuacji mojej opiekun stażu. Pani .......... dzieliła się ze mną swoimi doświadczeniami, umiejętnościami oraz wiedzą zdobytą podczas wieloletniej pracy nauczyciela.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnych i samokształcenia
W ramach doskonalenia wewnątrzszkolnego uczestniczyłam we wszystkich spotkaniach Rady Pedagogicznej. Protokołowałam samodzielnie jedno ze spotkań. Brałam także udział w ewaluacji sprawdzianu szóstoklasisty. Analizowałam wyniki przeprowadzanych w ciągu roku szkolnego próbnych testów, przedstawiając je za pomocą wykresów i diagramów wykonanych w programie Excel pakietu MS Office.
Zewnętrzne formy doskonalenia zawodowego:
• Kurs kierowników wycieczek szkolnych
• Terapia dzieci z trudnościami w nauce i zaburzonym zachowaniem. Metody Dennisona.
• Procedura „Niebieskiej Karty”- spotkanie z zespołem interdyscyplinarnym.
• Nauczycielska diagnoza uczniów z trudnościami w uczeniu się zadaniem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej o pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
• Rozpoznanie, pomoc i ocena skuteczności, czyli 3 kroki do uzyskania kompetencji w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
7. Współpraca z rodzicami i wychowawcami klas.
Podczas stażu byłam wychowawcą klasy IV, co dawało mi większe możliwości kontaktów z rodzicami. Poprzez indywidualne spotkania i rozmowy z rodzicami poznałam środowiska rodzinne moich wychowanków, co dawało mi możliwość lepszego kontaktu z dziećmi, a także indywidualnego podejścia do każdego z nich. Przeprowadzałam zebrania z rodzicami, na których wygłosiłam pedagogizacje na temat: „ Chwalić – ale jak?” oraz „Jak pomóc naszym dzieciom w rozsądnym korzystaniu z komputera”.
Zawsze służyłam pomocą rodzicom oraz starałam się zachęcać ich do współpracy ze mną i innymi pracownikami szkoły. Jeżeli zachodziła taka potrzeba zachęcałam rodziców do konsultacji dzieci w Przychodni Psychologiczno- Pedagogicznej. Wspólnie z rodzicami zorganizowaliśmy klasową wigilię.
W ramach współpracy z wychowawcami klas organizowaliśmy imprezy oraz uroczystości szkolne. Przygotowywałam uczniów do występu na „Dzień seniora”, opracowywałam scenariusz i przygotowywałam dekorację do przedstawienia „Kopciuszek”- przygotowanego z okazji „Dnia Matki”, a także współpracowałam z opiekunem stażu podczas przygotowania akademii z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”. Przygotowaliśmy również zabawę walentynkową oraz karnawałową, na których byłam opiekunem.
Wspólnie z wychowawcami organizowaliśmy również wycieczki szkolne.
Byłam opiekunem podczas wycieczki szkolnej do kina do Nysy oraz do Parku Krajobrazowego w Górach Opawskich, a także kierownikiem wycieczki podczas kolejnego wyjazdu do kina.
8. Poszerzanie wiedzy, zdobycie nowych umiejętności.
W czasie trwania stażu miałam wiele możliwości poszerzania własnej wiedzy oraz zdobywania nowych umiejętności potrzebnych w pracy nauczyciela. Podczas rozpoczęcia stażu dowiedziałam się jak funkcjonuje szkoła analizując potrzebne dokumenty. Jako członek zespołu ewaluacyjnego ds. sprawdzianu szóstoklasisty zapoznałam się z procedurami egzaminu końcowego w szkole podstawowej. Byłam również członkiem komisji egzaminacyjnej. Przeprowadzałam wraz z panią .......próbne testy szóstoklasisty, które oceniałam, analizowałam a tym samym zapoznałam się ze standardami egzaminacyjnymi. Systematycznie prowadziłam koło matematyczne, a także przygotowywałam jedną z uczennic do Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, na którym zdobyła III miejsce na szczeblu gminnym. Na tym konkursie byłam również członkiem komisji egzaminacyjnej. W ramach nauczania matematyki współpracowałam z wydawnictwem GWO i trzy razy w roku przeprowadziłam kontrolne testy diagnozujące uczniów wszystkich prowadzonych przeze mnie klas („Sesje z plusem”). Dzięki którym mogłam porównać wyniki klas na tle gminy, województwa i całego kraju. Korzystałam również z fachowej literatury dotyczącej nauczanego przedmiotu, jak również w razie potrzeby z literatury o tematyce psychologiczno – pedagogicznej. Śledziłam także strony internetowe oraz wiele publikacji dotyczących wspomnianych tematów. Umieszczałam w Interecie również własne publikacje, które mogły służyć innym nauczycielom. Podczas stażu poszerzyłam swoje umiejętności w zakresie metodyki pracy. Własny warsztat udało mi się wzbogacić o nowe doświadczenia. Będąc wychowawcą i realizowanie planu wychowawcy klasowego zdobyłam doświadczenia w zakresie wychowawczo- opiekuńczych dziecka.

Podsumowanie
Okres stażu to dziewięć miesięcy wytężonej pracy, które pozwoliły mi na analizę własnej działalności zawodowej. Zrozumiałam, że w pracy nauczyciela nie tylko ważna jest metodyka czy duża wiedza z zakresu prowadzonego przedmiotu, ale niezbędne są indywidualne cechy osobowe jak również osobiste kompetencje. Swoją osobą należy dawać przykład powierzonym podopiecznym.
Podczas pracy ukazały się jej mocne ale też słabe strony. Choć przez cały ten okres starałam się sprostać wymaganiom placówki, zdarzały się momenty słabsze, które mobilizują mnie do dalszej pracy nad sobą i swoimi metodami pracy. Na pewno słabszą stroną okazała się praca nad dokumentacją szkolną ale też zapanowanie nad dyscypliną uczniów w klasie. Będę się starała aby każdy następny rok pracy przynosił lepsze efekty, a co za tym idzie satysfakcję z wykonywanych zadań. Za swoją mocną stronę uważam współpracę z uczniami jako wychowawcy, nauczanie jak również współpracę z wychowawcami i rodzicami, a także wzbogacanie własnego warsztatu pracy. Sądzę, że wszelkie działania podjęte w ciągu tych dziewięciu miesięcy pozwoliły na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców na temat mojej pracy, a także ufności i uśmiechu moich wychowanków, co sprawia, że moje starania są potrzebne i przynoszą oczekiwane efekty. Moim celem jest nadal dokształcanie się, podnoszenie kwalifikacji oraz ciągłe doskonalenie własnego warsztatu pracy.


...... 5.06.2012 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.