X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16455
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
nauczyciela stażysty
ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
w roku szkolnym 2011/2012

Jolanta Świebodzka -
nauczyciel w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Szkoła Podstawowa w Rykoszynie

Data rozpoczęcia stażu; 1 września 2011 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2012 r.
1

Wstęp

Imię i nazwisko : Jolanta Świebodzka
Stanowisko pracy: nauczyciel przedszkola.
Placówka oświatowa: Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rykoszynie, Rykoszyn 124, 26-065 Piekoszów.
Czas trwania stażu: 01.09.2011r. - 31.05.2012r.
Opiekun stażu: ..............

Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań, określonych w planie rozwoju zawodowego, w związku z zakończeniem przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.

Staż rozpoczęłam w dniu 01.09.2011r. na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Rykoszynie. W trakcie jego trwania to jest od 01.09.2011r. do 31.05.2012r. realizowałam cele założone w moim planie rozwoju zawodowego.

Zgodnie z przyjętym planem udało mi się w tym czasie zrealizować następujące cele i założenia:

Znajomość organizacji zadań i funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
(§6 ust. 2 pkt 1)

Na samym początku pracy w szkole opracowałam plan rozwoju zawodowego oraz poznałam procedury osiągania awansu zawodowego, w szczególności na stopień nauczyciela kontraktowego. Plan został utworzony pod nadzorem opiekuna stażu pani .............. i zaakceptowany przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Rykoszynie panią ................... W trakcie rozmowy wstępnej z opiekunem zostały ustalone zasady dalszej współpracy, harmonogram konsultacji, obserwacji zajęć prowadzonych i obserwowanych oraz niedługo potem zawarty został kontrakt. Po każdych zajęciach przeprowadzona była ich analiza i ocena.
W tym czasie poznałam dokumentację obowiązującą w placówce, jaką jest Szkoła Podstawowa w Rykoszynie. Miałam możliwość zanalizowania i zrobienia własnych notatek, które pozwolą mi w przyszłości samodzielnie tworzyć i uzupełniać niezbędną dokumentację obowiązkową dla nauczyciela.
Do poznanych dokumentów można zaliczyć:
statut szkoły,
program pracy szkoły,
program wychowawczy,
szkolny program profilaktyczny,
wewnątrzszkolny system oceniania
podstawę programową.
Zapoznałam sie ze sposobem prowadzenia dzienników lekcyjnych, księgi protokołów Rady Pedagogicznej, dokumentacji dotyczącej wycieczek, itp..
W oparciu o te dokumenty mogłam dobrze zaplanować i w pełni realizować program nauczania zgodny z rozporządzeniami, przepisami prawnymi i ustawami obowiązującymi w polskim szkolnictwie. Gromadziłam wszelkiego rodzaju notatki z wybranych dokumentów.
Ważnym elementem, w planie mojego rozwoju zawodowego jako nauczyciela rozpoczynającego pracę w szkole, był udział w szkoleniu BHP oraz lektura obowiązujących aktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa. Zapoznałam się też z planem ewakuacyjnym, procedurą ewakuacji z budynku uczniów i pracowników na wypadek pożaru lub innego zagrożenia oraz z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Poznane zasady stosuję w pracy w szkole oraz poza nią w codziennej praktyce.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
(§6 ust. 2 pkt 2)

Systematycznie opracowywałam tygodniowe plany wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne z uwzględnieniem treści zawartych w wybranym programie nauczania i planie rocznym.
Do zdobywania i poszerzania wiedzy pomocne okazały się wszelkiego rodzaju formy doskonalenia nauczycieli wewnątrzszkolne jak i pozaszkolne takie jak: kursy, warsztaty i szkolenia które odbyłam. Wymienić tu mogę:
Warsztaty ,,ABC komputera” w wymiarze 10 godzin, zorganizowane przez ŚCDN w Kielcach (25.10.2011r).
Konferencja i warsztaty ,,Wychowanie fizyczne w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej” w wymiarze 5 godzin, zorganizowane przez ŚCDN w Kielcach (08.11.2011r.).
Kurs doskonalący ,,Tańce w kręgu ciekawą i atrakcyjną formą ruchu” w wymiarze 15 godzin, zorganizowany przez ŚCDN w Kielcach (20.11.2011r.).
Kurs doskonalący ,,Pedagogika zabawy – nauką, zabawą, terapią”w wymiarze 15 godzin, zorganizowany przez ŚCDN w Kielcach (28.01.2012r.).
Projekt ,,Wychowanie przez sztukę” w wymiarze 20 godzin, zorganizowany przez ŚCDN (08.10.2011 – 11.02.2012r.).
Kurs doskonalący „Rozwój i awans zawodowy nauczycieli stażystów” w wymiarze 8 godzin, zorganizowany przez ŚCDN w Kielcach (03.03.2012r.).
Warsztaty metodyczne”Wychowanie fizyczne najmłodszych – Gry i zabawy z piłkami”w wymiarze 4 godzin, zorganizowane przez ŚCDN w Kielcach (17.03.2012r.).
II Forum Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. „Uczenie się przez doświadczenie – obserwacje, badania, eksperymenty” zorganizowane przez ŚCDN we współpracy z Targi Kielce (29.03.2012r.)
Szkolenie „Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej” w wymiarze 2,5 godzin zorganizowane przez wydawcę podręczników MAC Edukacja (02.04.2012r.).
Kurs doskonalący „Twórczy nauczyciel - twórcze dziecko” w wymiarze 40 godzin, zorganizowanych przez ZDZ i CDN w Kielcach (14-29.04.2012r.).
Seminarium „Kreatywność – techniki twórczego myślenia” w wymiarze 8 godzin, zorganizowanych przez ZDZ i CDN w Kielcach (12.05.2012r.).
Seminarium „Wykorzystanie tablicy interaktywnej w dydaktyce” w wymiarze 8 godzin, zorganizowanych przez ZDZ i CDN w Kielcach (13.05.2012r.).
Projekt edukacyjny „ABC Rozwoju psychicznego dziecka” - rozpoczęty, zorganizowany prze ŚCDN w Kielcach.(10- 31.05.2012r.)

Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie. Bezcenna okazała sie także wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
Jednocześnie na bieżąco staram się śledzić różne nowości dotyczące polskiego systemu oświaty oraz szukać na stronach internetowych, w czasopismach, książkach i innych publikacjach z zakresu pedagogiki interesujących pomysłów do prowadzenia zajęć. Wszelkiego rodzaju zaświadczenia, certyfikaty, podziękowania i dyplomy za udziału w kursach oraz konspekty z zajęć obserwowanych i prowadzonych w obecności opiekuna stażu znajdują się w teczce stażysty.

Wychowankowie grupy I przygotowani byli do udział w uroczystościach w przedszkolu i szkole wynikających z kalendarza uroczystości szkolnych. Do takich można zaliczyć:
Dzień Chłopaka – zabawy i konkursy w przedszkolu (wrzesień)
Spotkanie z funkcjonariuszem policji, udział w ogólnopolskiej akcji ,,Bezpieczna droga z radami SpongeBoba” (październik)
Wycieczka do Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”
Światowy Dzień Pluszowego Misia - zabawy i konkursy w przedszkolu (listopad)
Mikołaj w przedszkolu (grudzień)
Spotkanie opłatkowe z udziałem bliskich, wykonanie przez dzieci pastorałki
,,Weseli anieli” dla zgromadzonych gości (grudzień)
Dzień Babci i Dzień Dziadka – program artystyczny i upominki (styczeń).
Walentynki w przedszkolu „Dzień przyjaźni”- gry i zabawy muzyczne oraz
słodkie upominki (luty)
Wycieczka do sklepu i na pocztę (marzec).
Dzień Kobiet krótki program artystyczny i upominki dla mam (marzec).
Wycieczka do hali Targi Kielce - Udział w warsztatach paleontologicznych i zabawach matematycznych zorganizowanych przez Barbarę Grzegorczyk -ŚCDN Kielce (marzec)
Pierwszy dzień wiosny symboliczne pożegnanie z Marzanna zimową panną, zabawy i konkursy .
Udział w szkolnym projekcie ekologicznym, w ramach którego przedszkolaki zaprezentowały inscenizację pt. „Mieszkańcy łąki”.
Dzień Mamy program artystyczny, zabawa z mamą obdarowanie upominkami.
Dzień Dziecka – organizacja wycieczki na bajkę muzyczna do WDK -u i Doliny Gadów.

Wspierałam rozwój aktywności twórczej angażując dzieci do udziału w różnych konkursach i projektach takich jak:
Konkurs plastyczny pod hasłem,,Wielki konkurs ekologiczny” organizowanym przez portal dla dzieci buliba.pl.

Konkurs plastyczny pod hasłem ,,Bezpieczny przedszkolak”
Konkurs plastyczny pod hasłem ,,Jesienne drzewo”
Konkurs plastyczny pod hasłem ,,Basiowy Bal Pasiastych”
Konkurs plastyczny pod hasłem ,,Las zimą”
IV Gminny konkurs piosenki dla przedszkolaka pod hasłem „Podróże małe i duże – świętokrzyskie cudne jest” (dwa etapy).
Konkurs plastyczny pod hasłem” Uczymy sie z Eko-ludkiem wtórnego wykorzystania odpadów”
Konkurs plastyczny pod hasłem 'Poznajemy przyrodę naszych parków krajobrazowych”
Konkurs plastyczny pod hasłem „Ziemia - nasz dom”
Konkurs plastyczny organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczna w Rykoszynie - „Laurka dla mojej Mamy”
Konkurs recytatorski dla przedszkolaka pod hasłem „Dobre wychowanie w wierszu”

Uczestnictwo w nich sprawiło przedszkolakom dużą przyjemność. Muszę się także pochwalić, że odnotowałam tu razem z moimi wychowankami drobne sukcesy. I tak w ramach IV Gminnego konkurs piosenki dla przedszkolaka pod hasłem „Podróże małe i duże – świętokrzyskie cudne jest” dzieci pod moim kierunkiem wykonały plakat o naszym regionie, natomiast w etapie drugim- Natalia...... i Zuzanna ..... zaśpiewały piosenkę pod tytułem ,,Nasz dom”. Występ wokalny i plakat zostały nagrodzone. Dziewczynki otrzymały nagrody indywidualne, a do przedszkola trafiły puzzle, guma do skakania oraz klocki- samochód. Nie był to jedyny nasz sukces.
Z przyjemnością musze także wspomnieć o nagrodzie w Gminnym konkursie plastycznym: Ziemia – mój dom, Antka ...... - III miejsce oraz wyróżnionej pracy Natalii, a także nagrodzie dla Mateusza za przepiękną recytację wiersza E. Skarżyńskiej ,,Wszyscy mnie lubią”. Laurki dla mamy także zyskały duże uznanie w oczach jury i zostały nagrodzone.

W czasie mojego stażu dbałam o estetyczny, ciekawy i barwny wystrój sali i holu punktu przedszkolnego (galeria prac dzieci, gazetki tematyczne). Pomogłam również przygotować dekorację na uroczystości szkolne i przedszkolne : Zima z Mikołajem (hol szkolny), Dzień Babci i Dzień Dziadka, Zabawa Choinkowa, Dzień Mamy.
W czasie stażu miałam możliwość wykorzystania elementów multimedialnych w pracy z dziećmi (Internet i komputer, rzutnik – wyświetlanie filmu w ramach zajęć o tolerancji ,,Basiowy Bal Pasiastych”, magnetofon – słuchanie wybranych piosenek, odgłosów przyrody, wierszy oraz nagranych bajek dla urozmaicenia zajęć oraz sprzęt video – oglądanie filmu dotyczącego bezpieczeństwa dzieci w różnych niebezpiecznych sytuacjach, bajek związanych z tematyką zajęć), pisanie scenariuszy, prowadzenie dokumentacji (lista dzieci, identyfikatory na wyjazd, podpisy pod zdjęcia, zaproszenia, życzenia, znaczki – nagrody dla dzieci itp.) , przygotowanie ankiety w związku z profilaktyką logopedyczną, przygotowywanie pomocy na zajęcia. W tym czasie opublikowałam również scenariusze, plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, oraz niniejsze sprawozdanie na stronie internetowej www.edux.pl, jak również przygotowałam w formie elektronicznej dokumentację ze stażu (płyta).
Również inne różne strony internetowe o tematyce edukacyjnej pomogły mi przygotować materiały na zajęcia. Przydatne portale internetowe (jak i uzupełniana na bieżąco lista czasopism oraz książek) stanowią bibliografię, którą wykorzystuję jako cenne źródło wiedzy.
W ramach mierzenia jakości pracy szkoły opracowałam ankietę współpracy rodziców ze szkołą wraz z panią Małgorzatą ...., Bożeną ...... oraz Anną .......
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
(§6 ust. 2 pkt 3)


Od początku września miałam możliwość nie tylko zapoznania się z programem wychowawczym szkoły, ale przede wszystkim obserwacji i poznania grupy przedszkolnej podczas wspólnej pracy i zabawy z dziećmi.
Dużą rolę odegrały kontakty z rodzicami – indywidualne konsultacje. Poprzez bezpośrednie i pośrednie kontakty z opiekunami mogłam lepiej poznać dzieci i ich sytuację rodzinną.
Nawiązałam dobre kontakty z rodzicami i wychowankami. Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Swoją postawą zawsze starałam sie zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka prowadząc z nimi rozmowy.
Prowadziłam stałą obserwację postępów dzieci. Wyniki moich spostrzeżeń odnotowane zostały w arkuszach obserwacji dziecka 3-4 letniego.
Korzystałam z pomocy pedagoga szkolnego w rozwiązaniu niektórych problemów wychowawczych.
Nawiązałam także współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Piekoszowie. Z panią logopedą ustaliłam termin spotkania z przedszkolakami w celu przeprowadzenia badania przesiewowego wymowy dzieci.
Rodzice chętnie pomagali i angażowali się w życie przedszkolne. Przygotowywanie uroczystości przedszkolnych takich jak: ,,Dzień Chłopaka”, ,,Dzień Pluszowego Misia”, ,,Spotkanie Opłatkowe”, ,,Zabawa Choinkowa”, ,,Pierwszy dzień wiosny” bez ich pomocy byłoby trudne. Podczas wybranych uroczystości gościliśmy ich w przedszkolu:
Mikołaj,
Spotkanie Opłatkowe,
Dzień Babci i Dzień Dziadka.
Dzień Matki
Nie sposób nie wspomnieć w tym momencie o ich zaangażowaniu w czasie przygotowania naszych wycieczek :zakup identyfikatorów, wykonanie apaszek dla dzieci (jednakowe dla całej grupy).


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
(§6 ust. 2 pkt 4)

W ciągu tych kilku miesięcy regularnie obserwowałam zajęcia prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły. Przebieg, wnioski i przydatne informacje dotyczące prowadzenia zajęć zostały zawarte w arkuszu obserwacji. Po każdym spotkaniu odbywało się omówienie wybranych obszarów z lekcji – przebiegu lub tematyki.
Uczestniczyłam w następujących zajęciach:........
Także samodzielne prowadzenie zajęć w obecności opiekuna (1 raz w miesiącu) pozwoliły mi na ocenę własnych umiejętności oraz analizę mocnych i słabych stron własnej działalności, dotyczącej dyscyplinowania uczniów, wykorzystania czasu i pomocy dydaktycznych oraz stosowania różnych form nagradzania i karania..........
Zajęcia, które obserwowałam oraz te, które samodzielnie prowadziłam, pozwoliły mi lepiej poznać swoje możliwości jako nauczyciela. Mogłam coraz lepiej organizować czas przebiegu wykonywanych przez dzieci zadań w ramach zajęć oraz poprawnie sporządzać dokumentację (scenariusze, uzupełnianie dziennika) pod okiem opiekuna. Konsultowałam się z opiekunem, jak i z innymi nauczycielami w szkole w sprawach bieżących oraz chętnie korzystałam z cennych rad i pomysłów bardziej doświadczonych nauczycieli.
Jednocześnie starałam się urozmaicać dzieciom zadania do wykonania oraz zmieniać te, które były mało zrozumiałe lub zbyt łatwe dla przedszkolaków. Brałam pod uwagę sugestie innych nauczycieli i wprowadzałam własne pomysły (m.in. rywalizacja drużyn, system oceniania zachowania oraz nagradzania za odpowiednią postawę –
pieczątki i naklejki, medale). Wyciągałam również wnioski ze skuteczności stosowanych praktyk w formie własnych notatek z obserwacji oraz modyfikowałam
poszczególne działania, jeśli nie spełniały założonych celów do zrealizowania.

Wnioski

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres dziewięciu miesięcy mojej pracy pedagogicznej. W sprawozdaniu starałam sie przedstawić działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe. Praca nad realizacją Planu Rozwoju Zawodowego miała duży wpływ na mój rozwój zawodowy i osobisty, przyniosła dużo doświadczeń, satysfakcji, a przede wszystkim dała wiele cennych wskazówek, biorąc pod uwagę fakt, iż jestem nauczycielem z krótkim stażem pracy.
Jestem bardzo zadowolona, że udało mi się nawiązać pozytywne relacje z dziećmi, zrozumieć ich świat. Myślę też, że podejmowane przeze mnie działania i zaangażowanie pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii u rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków i wzmocnieniu wiary we własne możliwości oraz w to, że moja praca jest akceptowana, potrzebna i przynosi pozytywne efekty.
Ten dziewięciomiesięczny staż pozwolił mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. Moją słabą stroną, nad którą będę starała się pracować i poprawić w jej zakresie swoje działania była umiejętność angażowania całej grupy dzieci do skupienia uwagi podczas organizowanych zajęć . Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w pracę zawodową, a także konsekwencja w działaniu. Zauważyłam, że najlepsze efekty wychowawcze daje konsekwentne i stanowcze przestrzeganie istniejących reguł i zasad, przy utrzymaniu dyscypliny i porządku. Do każdego wychowanka należy podejść w indywidualny sposób. Starałam się poznać każdego z moich wychowanków, a także zrozumieć ich zachowania i reakcje, a także wpływać na ich postawy, niwelować niestosowne zachowania i przejawy agresji. Przebieg stażu utrwalił we mnie potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą i ciągłej refleksji pedagogicznej, aby być dobrym nauczycielem i wychowawcą. Mam poczucie, że okres stażu wzbogacił mnie o nowe cenne doświadczenia, poszerzył moją wiedzę psychologiczną, pedagogiczną, socjologiczną i metodyczną. Wiele zadań, które wykonywałam w okresie stażu, to działania o charakterze ciągłym, które chciałabym kontynuować. Po zakończeniu stażu w dalszym ciągu chcę doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Planuję rozpocząć studia podyplomowe Logopedia, co jest zgodne z potrzebami szkoły.
Dzięki pomocy opiekuna stażu pani ........, Pani Dyrektor ............. i grona pedagogicznego udało mi się zrealizować założenia planu rozwoju zawodowego. Spotykałam się z życzliwością i gotowością do współpracy, co pozwoliło na sprawny i efektywny przebieg stażu.
Za pomoc w realizacji zadań planu rozwoju zawodowego pragnę szczególnie podziękować mojemu opiekunowi stażu – ............, która zawsze służyła mi pomocą i radą, weryfikowała moje działania i czuwała nad prawidłowym przebiegiem mojego stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.