X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16451
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

1. Miejsce stażu:
2. Nauczyciel wychowania fizycznego: Weronika
3. Okres stażu: 01.09.2011 – 31.05.2012
4. Opiekun stażu:

Pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, rozpoczęłam pierwszego września 2011 roku, tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski – pierwszy rok pracy w zawodzie nauczyciela.
Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie i udokumentowanie przebiegu planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. W chwili rozpoczynania stażu posiadałam wykształcenie wyższe – magister wychowania fizycznego specjalizacja trenersko – instruktorska.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MENiS z dnia 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Nr. 260, poz. 2593) z późniejszymi zmianami oraz zgodne z planem rozwoju szkoły.
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły.
W okresie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. W szczególności są to:

1. Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż ( 6 ust. 2 pkt. 1 )

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywania stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do zrealizowania zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie opracowanym planie stażu. Wspólnie z opiekunem stażu Panem mgr. ... uzgodniliśmy harmonogram spotkań, zasady i normy współpracy. Umówiłam się z opiekunem stażu na obserwację zajęć, daty przeprowadzenia przeze mnie lekcji w jego obecności oraz zasady przygotowania obserwacji i omawiania lekcji.
Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu, oraz dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych MEN. Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego ( załącznik), który został zatwierdzony przez Panią Dyrektor mgr......
Na początku stażu zapoznałam się ze Statutem Szkoły, programem wychowawczym szkoły, programem profilaktycznym, a także ze sposobem funkcjonowania szkoły. Dokładnie przeanalizowałam wewnątrzszkolny system oceniania oraz podstawę programową z wychowania fizycznego. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa.
Zapoznałam się również ze sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik elektroniczny, dziennik zastępstw, dziennik zajęć pozalekcyjnych, protokoły rady pedagogicznej, kartę wycieczki, rozliczanie godzin ponadwymiarowych. Przeanalizowałam tygodniowy rozkład zajęć i dyżurów. Poznałam warunki lokalowe szkoły, jej tradycję, zasady pracy Rady Pedagogicznej oraz innych organów działających w szkole ( Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, Klubu Sportowego „Marynka”). W okresie całego stażu aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, a także w posiedzeniach zespołu nauczycieli wychowania fizycznego.
Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w szkole i poza nią, oraz uczestniczyłam w szkoleniu BHP. Moimi dodatkowymi kwalifikacjami jest ukończenie studiów podyplomowych z Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – inspektor bhp co pozwala mi na dokładniejsze wykrywanie potencjalnego źródła zagrożenia oraz sposobie postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający realizację statutowych zadań Szkoły, w której nauczyciel odbywa staż ( 6 ust. 2 pkt. 2 )

W ramach tego zadania ponownie zapoznałam się z podstawa programową oraz programem nauczania jaki został przyjęty i jest praktykowany w szkole przez nauczycieli wychowania fizycznego. Jest to program Piotra Wróblewskiego DKOS-4015-87/02 i na jego podstawie ułożyłam roczny plan pracy z uczniami w klasie I – III. Zapoznałam się z Kryteriami Oceniania z wychowania fizycznego jakie obowiązują w Liceum św. Marii Magdaleny. Utworzyłam własny warsztat pracy: sprawdziany, kryteria ocen cząstkowych, wytyczne dla uczniów odnośnie uzyskiwania i poprawy ocen cząstkowych.
Zanim jednak utworzyłam swój warsztat pracy pierwszym krokiem, było przeprowadzenie przeze mnie wstępnej oceny umiejętności uczniów oraz ustalenie celów działań własnych w czasie stażu. Wstępną analizę przeprowadziłam we wrześniu 2011 roku. Obejmowała ona swoim zakresem zdolności koordynacyjno – kondycyjne i umiejętności uczniów. Umożliwiło mi to stworzenie właściwych planów pracy dla każdej klasy z uwzględnieniem możliwości ucznia oraz zadań szkoły. Przeprowadziłam również ankietę tak jak i pozostali nauczyciele wychowania fizycznego. Ankieta miała na celu abyśmy mogli się dowiedzieć jakie są zainteresowania sportowo-rekreacyjne uczniów oraz jakie maja oczekiwania związane z zajęciami wychowania fizycznego jak również wyłonić osoby zainteresowane reprezentowaniem szkoły w zawodach sportowych. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział we wszystkich szkoleniach Rady Pedagogicznej. Ponad to uczestniczyłam w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego w ramach Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli były to:
- Szkolenie z edukacji zdrowotnej w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- Podsumowanie stażu w procedurze awansu zawodowego
- Speed badminton – nowe oblicze sportów rakietowych
Uważam zarówno wewnątrzszkolne jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Strefa osobista rozwoju zawodowego obejmowała także doskonalenie własnych umiejętności i sprawności fizycznej oraz wiedzy. Miało to odbicie w samodzielnym studiowaniu fachowej literatury pedagogicznej i metodycznej:
- „Metodyka nauczania ćwiczeń lekkoatletycznych”
- „Gimnastyka skrypt dla studentów AWF”
- „Koszykówka metodyka nauczania i doskonalenia podstaw”
- „Piłka ręczna poradnik metodyczny”
- „Dziennik trenera i instruktora gier zespołowych”
- „Piłka siatkowa w szkole”
- Czasopisma „Lider”
- „Komunikacja werbalna dla nauczycieli i uczniów na lekcji”
- „Biologiczne i pedagogiczne podstawy systemu szkolenia sportowego”
- „Psychologia sportu”
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w internecie ( strona internetowa: publikacje.edux.pl, wychowaniefizyczne.pl) mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania, jak również przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej. Na bieżąco śledziłam propozycję zadań i scenariusze lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych: wychowaniefizyczne.pl, pwn.com.pl.
W czasie roku szkolnego prowadziłam 3 razy w tygodniu zajęcia SKS. W poniedziałki od 15.30-17.00 – piłka ręczna dziewcząt, środa 15.30-17.00 – piłka ręczna chłopców oraz w czwartki 14.30-16.00 – piłka koszykowa dziewcząt i chłopców. Na każdych zajęciach systematycznie uczestniczyło minimum 10 osób. W pierwszym semestrze zajęcia były poświęcone na przygotowanie szkolnej drużyny do uczestnictwa w różnych zawodach sportowych na terenie miasta Poznania. W ramach tego przygotowania miedzy innymi organizowałam sparingi w piłkę ręczną z innymi szkołami. Naszymi gośćmi byli Zespół Szkół z oddziałami Sportowymi nr. 5 oraz LO III a także przed udziałem w Memoriale zaprosiłam absolwentów naszej szkoły którzy trenowali piłkę ręczną na sparing z naszą drużyną chłopaków w celu lepszego przygotowania ich do turnieju. Przed zakończeniem roku klas 3 zorganizowałam pożegnanie dla tegorocznych absolwentów którzy, odchodzą z naszej drużyny. Kapitan zespołu zasłużony zawodnik otrzymał statuetkę z podziękowaniem od zespołu. Od połowy maja treningi będą poświęcone na przygotowanie się do Młodzieżowych Mistrzostw Polski w piłce ręcznej plażowej.
Występy i osiągnięcia:
-16.09.2011r. Turniej koszykówki ulicznej o puchar Dyrektora POSiR
Chłopcy zajęli 3 miejsce, dziewczyny 4 miejsce.
- 23.09.2011r. Drużynowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Pływaniu.
W sztafecie nasza drużyna zajęła 7 miejsce na 17 zespołów, w indywidualnych startach.
chłopców 17 miejsce na 29 a dziewczyny 5 miejsce na 17.
- 10.10.2011 – 20.01.2011 w tym czasie rozgrywany był I termin ligi szkół ponadgimnazjalnych w piłkę koszykową chłopców i dziewcząt. Drużyna dziewcząt rozegrała 10 spotkań w I terminie, a następnie 3 mecze barażowe z LO VI i po zaciętym boju odpadły z dalszych rozgrywek. Chłopcy natomiast rozegrali 12 spotkań. Niestety nie udało się nam dojść do finału. W lidze szkolnej w piłkę koszykową chłopców i dziewcząt łącznie rozegraliśmy 23 spotkania. Ze względu na warunki jakie mamy w szkole – hala sportowa i moje zaangażowanie byłam organizatorem ponad połowy spotkań.
- 20.10.2011r. Mistrzostwa Miasta Poznania w piłkę ręczną dziewcząt zajęłyśmy 1 miejsce w grupie co dało nam awans do finałów.
- 21.11.2011 Finał Mistrzostw Miasta Poznania w piłkę ręczną dziewcząt zajęłyśmy 4 miejsce aczkolwiek od zdobycia medalu dzieliły nas tylko 2 bramki. Jestem bardzo dumna z dziewczyn które grały w reprezentacji ponieważ zrobiły ogromne postępy. Od początku roku miałyśmy tylko półtora miesiąca na to aby się przygotować do występu. W tym miejscu chciałabym pochwalić się swoim sukcesem ponieważ wydaje mi się, że jako nowy nauczyciel nie znający jeszcze środowiska naszych uczniów udało mi się w tak krótkim czasie zebrać i wytrenować dziewczyny które wcześniej nigdy nie trenowały a mało tego nie grały w piłkę ręczną. Na 12 zawodniczek w naszym zespole jedna jest tylko osoba trenującą piłkę ręczną, a w finałach MMP pierwsze miejsce zajęła drużyna z LO V gdzie w reprezentacji ponad połowa zawodniczek jest czynnie trenujących.
- 19.10.2011r. Mistrzostwa Miasta Poznania w piłce koszykowej dziewcząt. W pierwszym etapie dziewczyny grały 1 mecz o wyjście z grupy i niestety odpadły.
02.11.2011r. Mistrzostwa Miasta Poznania w piłce koszykowej chłopców. W pierwszym etapie były 3 zespoły. Nie wyszliśmy z grupy. Zarówno mistrzostwa chłopców jak i dziewcząt odbywały się u nas na hali gdzie podjęłam się ich organizacji.
- 25.01.2012r. I Memoriał im. Marka Lańskiego – piłka ręczna chłopców zajęliśmy 2 miejsce.
Turniej ten ze względów osobistych był dla mnie bardzo ważny dlatego chciałam aby wyszedł jak najlepiej i od początku do końca sama zajęłam się jego organizacją, aczkolwiek aby moi zawodnicy także mieli wkład w organizację turnieju zaangażowałam ich w jego nagłośnienie w szkole m.in. zrobienie plakatów. Moim zadaniem było zaproszenie zespołów, przygotowanie regulaminu zawodów, planu minutowego, pozyskanie pieniędzy i zakupienie medali, pucharów, dyplomów, nagród oraz czuwanie nad całą otoczką turnieju. Wydaje mi się, iż udało mi się sprostać temu zadaniu i cały memoriał przebiegał ściśle według harmonogramu w miłej i przyjaznej atmosferze. Mam nadzieje, iż będę mogła co roku organizować ten memoriał ku czci naszego kolegi...
Ostatnim występem w tym roku będzie uczestnictwo w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w piłce ręcznej plażowej w Szczecinie które odbędą się 15-17.06.2012r.. Będziemy reprezentować nasza szkołę w kategorii chłopców i dziewcząt.
Poza występami w zawodach pod koniec listopada wyszłam z klasą 2E na łyżwy w celu propagowania łyżwiarstwa wśród młodzieży oraz podczas ferii zimowych uczestniczyłam w Akcji Zima w naszej szkole.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (6 ust.2 pkt.3)

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględnić rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. W tym celu na początku roku szkolnego odbyłam rozmowę z każda klasą na temat ich zainteresowań różnymi formami aktywności fizycznej, a także przeprowadziłam ankietę o której już pisałam wcześniej. Ankieta pytała o zainteresowania uczniów, oczekiwania związane z zajęciami wychowania fizycznego oraz miała na celu wyłonienie osób zainteresowanych reprezentowaniem szkoły w zawodach. W celu lepszego kontaktu z uczniami i poznania ich środowiska uczestniczyłam w studniówce, balu maturalnym i w marianach.
Poprzez częsty kontakt z gronem pedagogicznym, rozmowy z nauczycielami i gromadzeniem informacji o środowisku uczniów, nawiązałam dobre kontakty z uczniami oraz współpracowałam z wychowawcami i rodzicami.
Współpracowałam również z pedagogiem szkolnym, z którym przeprowadziłam wywiad na temat tego na co nauczyciel wychowania fizycznego powinien zwracać uwagę podczas z zajęć z wychowania fizycznego względem uczniów. Pedagog szkolny podpowiedział mi, że to właśnie my nauczyciele wychowania fizycznego na naszych lekcjach jesteśmy w stanie zauważyć najwięcej niepokojących oznak wśród uczniów, że cos się dzieje z nimi niedobrego obserwując uch wagę, przerost mięśni, sposób poruszania się, nastrój i wiele innych rzeczy. Dowiedziałam się także kiedy zwrócić się i z jakimi problemami do pedagoga, a kiedy do wychowawcy klasy. Rozmawiałyśmy również o profilaktyce uzależnień poprzez sport.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (6 ust. 2 pkt. 4)

Raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu, a także innych nauczycieli wychowania fizycznego. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaju stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Raz w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu. Jedną lekcję prowadziłam w obecności Pani Dyrektor szkoły.
Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami analizowaliśmy i omawialiśmy scenariusze lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.
Na bieżąco wymieniałam się doświadczeniami z opiekunem stażu oraz innymi nauczycielami, co umożliwiło mi poszerzenie swoich umiejętności metodycznych, merytorycznych i organizacyjnych niezbędnych w pracy nauczyciela wychowania fizycznego.


PODSUMOWANIE

Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej.
W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebą placówki.
W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii grona nauczycieli, ufności i uśmiechów moich wychowanków.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w pracę szkoły, nauczanie i wychowywanie młodzieży, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy.
W przyszłości chciałabym nadal się dokształca i ukończyć kolejne kursy i szkolenia, które pozwolą mi jeszcze lepiej wywiązywać się z powierzonych mi zadań. W przyszłości będę się starała pracować i poprawić swoje działania na rzecz wdrażania młodzieży do przestrzegania ustalonych zasad, i motywacji do częstszej aktywności fizycznej co niekiedy stanowiło problem.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu. Świat techniki rozwija się z zawrotną szybkością. Nauczyciel nie może sobie pozwolić na to, aby
„ być w tyle”. Dlatego będę starała się , w miarę możliwości, wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informacyjną.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.