X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16409
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajacego się o stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU
ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Agnieszka Ponieważ
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Bożena Igras
Imię i nazwisko dyrektora szkoły: mgr inż. Małgorzata Frejowska
Miejsce pracy: ZSO NR 5 ul. Rzeckiego 10, 20-637 Lublin
Nauczany przedmiot: nauczyciel – wychowawca świetlicy szkolnej
Czas trwania stażu: 01.09.2008 – 31.03.2012
Sprawozdanie z okresu: 01.09.2008r – 31.03.2012r.
Przerwa w realizacji stażu: 02.09.2009r. - 02.07.2010r.

WSTĘP
Szkoła jest razem z rodziną instytucją kształtującą osobowość człowieka. Szkoła w głównej mierze wyposaża w wiedzę, rozwija zainteresowania, przygotowuje do kolejnego etapu kształcenia. Pełni rolę opiekuńczą, ale również kształcącą w zakresie zdobywania nowych umiejętności społecznych i przygotowuje do bycia samodzielnym dorosłym człowiekiem. Jest to druga społeczność, z którą styka się dziecko. Stanowi miejsce, w którym ma się ono przede wszystkim czuć bezpiecznie, co pozwoli mu w pełni uczestniczyć w procesie dydaktycznym.
Osobą odpowiedzialną za powodzenie tej misji jest nauczyciel. Odbycie stażu na stopień nauczyciela mianowanego pozwoliło mi przede wszystkim na doskonaleniu własnego warsztatu pracy, a współpraca z Dyrekcją, opiekunem stażu i innymi nauczycielami, wyznaczała mi dalszą drogę pracy dydaktyczno-opiekuńczej.
Jako nauczyciel-wychowawca staram się być dobrym opiekunem dla uczniów. Możliwość pracy z dziećmi, sprawia, że wykonywany przeze mnie zawód daje mi wiele satysfakcji i zadowolenia. Swoim wychowankom staram się wpajać takie cechy jak: uczciwość, prawdomówność, życzliwość, szacunek, wiarę w siebie w ludzi, w swoje marzenia, chęć niesienia pomocy potrzebującym, tolerancję i empatię.
W swojej pracy staram się doskonalić i poszerzać zakres doświadczeń i specjalizacji związanych z wykonywanym zawodem. Poprzez sumienną pracę chciałabym wykształcić w uczniach hierarchię wartości, wdrożyć ich w umiejętność właściwego zagospodarowania czasu wolnego, pomóc rozwijać ich zainteresowania i talenty oraz kompensować i wyrównywać braki edukacyjne.
Od września 2008 roku rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego. Przez 2 lata i 9 miesięcy starałam się sprostać wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 roku dotyczącym nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. Doświadczenie nauczyło mnie, że systematyczna praca w przypadku gromadzenia dokumentacji, jest fundamentem sprawozdania za okres stażu. Zatem po złożeniu wniosku o rozpoczęcie stażu, wspólnie z opiekunem stażu – panią mgr Bożeną Igras przystąpiłam do pracy nad planem rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260 poz. 2593), ) oraz w oparciu o ostatnie zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580).

§ 7 UST. 2 PKT 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Na początku roku szkolnego 2008/2009 sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu z dniem 01.09.2008r oraz napisałam plan rozwoju zawodowego. Decyzją Pani Dyrektor rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego. Po wyznaczeniu przez Panią Dyrektor opiekuna nawiązałam współpracę z Panią mgr Bożeną Igras, która udzieliła mi wskazówek dotyczących przebiegu stażu oraz zasad sporządzania planu rozwoju zawodowego. Wspólnie zawarłyśmy i sporządziłyśmy kontrakt, który określał zasady współpracy. Dotyczyły one przestrzegania we wzajemnych kontaktach ustalonych zasad komunikowania się, odbywania spotkań informacyjnych lub konsultacyjnych, omawiania hospitowanych i prowadzonych zajęć.
Opiekun stażu zawsze służył mi cennymi wskazówkami i radami, a ja uwzględniałam je w praktyce. Wsparcie opiekuna podczas stażu dało mi poczucie większego komfortu podczas pracy opiekuńczo-dydaktycznej. Ponadto miałam świadomość, że pojawiające się trudności zostaną wspólnie rozwiązane. Taka sytuacja dała mi możliwość systematycznego pogłębiania wiedzy oraz wzbogaciła mnie w nowe informacje i wskazówki, które wpływały znacząco na jakość mojej pracy, co było też odczuwalna ze strony uczniów.
Aby umiejętnie organizować i doskonalić warsztat pracy oraz dokonywać ewaluacji własnych działań za niezbędne uznałam pogłębianie znajomości przepisów prawa oświatowego, a także przeanalizowanie dokumentacji regulującą pracę szkoły.
Dokładnie przeanalizowałam prawo oświatowe dotyczące awansu zawodowego: Ustawę o systemie oświaty, Kartę Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela ułatwiła mi wyznaczenie celów operacyjnych oraz prawidłowe opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji ścieżki kariery zawodowej: wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły oraz projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Analiza dokumentów szkoły pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań placówki. Wszelkie moje działania realizowałam w oparciu o zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
Diagnoza własnych kompetencji na początku stażu, umożliwiła mi ustalenie, na jakim etapie rozwoju znajduje się. Uświadomiłam sobie swoje mocne i słabe strony, jasno określiłam posiadane zasoby, jak również co powinnam uzupełnić. Pogłębianie przepisów prawa oświatowego, poznawanie nowoczesnych metod nauczania oraz wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami realizowałam przez cały okres stażu.
Podczas trwania stażu wielokrotnie dokonywałam ewaluacji własnych działań i samooceny efektywności dotychczasowej pracy z dziećmi.
Celem wszystkich moich działań w pracy dydaktyczno –wychowawczej był wszechstronny rozwój ucznia oraz pomoc dzieciom ze specyficznymi potrzebami edukacyjno-wychowawczymi. Dostosowałam metody nauczania do możliwości psychofizycznych wszystkich uczniów w tym potrzeb rozwojowych dzieci sześcioletnich oraz dzieci słabszych i szczególnie uzdolnionych.
Przygotowywałam miesięczne plany pracy uwzględniające potrzeby oraz możliwości psychofizyczne, a także zainteresowania uczniów, które stanowiły podstawę prawidłowego przygotowania i przeprowadzania zajęć. Szczególną uwagę zwracałam na to, by prowadzić zajęcia metodami aktywizującymi.
Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, pełniłam funkcję protokolanta.
W czasie trwania stażu byłam członkiem komisji ds. promocji szkoły. Wraz z innymi nauczycielami świetlicy promowałam szkołę, poprzez organizację i udział w Dniach Otwartych Szkoły, w ramach których przeprowadziłam zajęcia muzyczno-rytmiczne oraz plastyczne dla dzieci. Zorganizowałam przedstawienie dla przedszkolaków z grup zerowych pt. „Na straganie”, „Wiosenny koncert na ludową nutę” oraz współpracowałam z nauczycielami Przedszkola nr 57 w Lublinie.
Zmieniająca się rzeczywistość wymagała ode mnie ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, w sferze dydaktycznej i wychowawczej. Dlatego uczestniczyłam w kursach i szkoleniach. W okresie stażu latach 2008 – 2012 brałam czynny udział w następujących formach doskonalenia:
• Udział w szkoleniach i spotkaniach z doradcą metodycznym Panią Jolantą Bodo organizowanych dla nauczycieli świetlic szkolnych:
1. „ Jak przygotować się do zajęć? – dokumentacja nauczyciela świetlicy szkolnej.”
Termin: 21.X.2008r.
2. „ Technika decoupage – warsztaty plastyczne.”
Termin: 28.X.2008r.
3. „Jesienne kwiaty” – warsztaty plastyczne.
Termin: 24.11.2011r .
• Ukończenie kursu informatycznego: „Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w nadzorze pedagogicznym do dokonywania analiz i sprawozdawczości”.
Organizator szkolenia: ODN „EDUCOM” w Lublinie.
Termin szkolenia: 24.XI.08r. – 28.XI.08r.
Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności do stworzenia list obecności wychowanków.
• Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej.
• Udział w szkoleniu „Reforma Programowa Kształcenia Ogólnego”
Termin: 02.06.09r.
• Udział w konferencji „Inteligencja wieloraka w cyklu <<Ja i moja szkoła>>” Organizator: MAC Edukacja.
Termin: 27.02.09r.
• Udział w szkoleniu: „Zajęcia komputerowe w nauczaniu zintegrowanym” organizowanym przez ODN „EDUCOM” w Lublinie.
Termin: 23.X. 2010r. – 07. XI. 2010r. oraz 16.09.2011r – 25.09.2011r.
• Uczestnictwo w warsztatach w ramach projektu „Woda, powietrze, ziemia i ogień” zorganizowanych przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.
Termin: 13.X.2010r.
• Uczestnictwo w konferencji pt. „Innowacje w edukacji środkiem do wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży” zorganizowanej przez LSCDN.
Termin 18.X.2010r.
• Uczestnictwo w warsztatach „Ptaki drapieżne” realizowanych w ramach projektu „Prowadzenie działalności szkoleniowej z zakresu edukacji ekologicznej w formie zajęć pozalekcyjnych w szkołach podlegających Gminie Lublin.
Termin: 27.X.2010r.
• Udział w szkoleniu: „Nowe prawa i obowiązki nauczycieli w świetle wymagań prawa oświatowego - Jak odróżnić fakty od mitów” zorganizowanym przez Wydawnictwo MAC Edukacja.
Termin: 17.II.2011r.
• Udział w szkoleniu: ,,Doświadczenia, eksperymenty i obserwacje. Rozbudzanie twórczych postaw dziecka i nauka poprzez zabawę” zorganizowanym przez Wydawnictwo JUKA.
Termin: 23.II.2011r.
• Udział w szkoleniu dla nauczycieli w ramach projektu ,,Nie znikaj” (dotycz, bioróżnorodności) zorganizowanym przez Ośrodek Działań Ekologicznych ,,Źródła”.
Termin 20.IV.2011r.
• Uczestnictwo w warsztatach e-Twining.
Termin: 31.V.2011r.
• Udział w konferencji „Jak chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami?” zorganizowanej przez fundację na rzecz rodziny „Nasza Tradycja”.
• Uczestnictwo w Szkoleniowej Radzie Pedagogicznej dotyczącej Platformy Edukacyjnej.
• Udział w szkoleniu: „Awans zawodowy nauczyciela stażysty i kontraktowego, jak go zaplanować, zrealizować, podsumować i zaprezentować przed komisją egzaminacyjną” zorganizowanym przez Centrum Rozwoju i Edukacji.
Termin: 24.IX.2011 r.
• Ukończenie kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Termin: 14.XI.2011r.
• Ukończenie kursu z zakresu BHP.
Termin: 17.XI.2011r.
• Ukończenie kursu „Wykorzystanie szkolnej pracowni komputerowej w nauczaniu przedmiotów: technika, zajęcia techniczne”
Organizator szkolenia: ODN „EDUCOM” w Lublinie.
Termin szkolenia: 18.XI.2011r. – 27.XI.2011r.
• Udział w szkoleniu: „Ekologiczne prace plastyczne – wykorzystanie surowców wtórnych” zorganizowanym przez Centrum Rozwoju i Edukacji.
Termin: 18.II.2012 r.
• Udział w szkoleniu: „Wiedza prawna nauczyciela w zakresie prawa rodzinnego, praw dziecka, postępowania w sprawach nieletnich”, zorganizowanym przez Centrum Rozwoju i Edukacji.
Termin: 25.II.2012 r.
• Udział w szkoleniu: „Wiosna i święta na zajęciach plastycznych w przedszkolu i szkole”, zorganizowanym przez Centrum Rozwoju i Edukacji.
Termin: 03.III.2012r.
• Uczestnictwo w konferencji przedmiotowo-metodycznej z zakresu ochrony zagrożonych gatunków zwierząt, organizowanej w ramach projektu pt. „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły. Ogólnopolski projekt edukacyjny dla szkół podstawowych”. Organizator: WWF Polska we współpracy z LSCDN.
Termin: 08.III.2012r.
• Udział w szkoleniu: „zrób to sam – upominki dla mamy i taty (technika decoupage i papierowa wiklina)”, zorganizowanym przez Centrum Rozwoju i Edukacji.
Termin: 17.III.2012r.

Wszelkie umiejętności i wiedza zdobyta podczas szkoleń oprócz solidnej podbudowy teoretycznej, pomagały mi w codziennej pracy. Uczestnictwo we wszelkiego rodzaju formach doskonalenia zawodowego organizowanych na terenie szkoły i poza nią pozwoliło mi na zdobycie nowych wiadomości, podniesienie umiejętności oraz umożliwiło mi pozyskać bezcenne informacje i wskazówki. Dzięki zdobytym wiadomościom i umiejętnościom, jakie nabyłam podczas szkoleń mogłam pracować z moimi wychowankami nowymi metodami, wykorzystywać różne techniki.
Na bieżąco pracowałam w zespole samokształceniowym nauczycieli-wychowawców świetlicy. Zadania jakie wykonałam przy współpracy z koleżankami w ramach pracy zespołu to:
• Opracowanie rocznego planu pracy w świetlicy: 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012;
• Opracowanie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w roku 2008/2009; 2010/2011, 2011/2012;
• Systematyczna zmiana dekoracji w świetlicy szkolnej;
• Systematyczna współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym oraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
• Organizowanie konkursów przeznaczonych dla wychowanków świetlicy szkolnej;
• Organizowanie uroczystości okolicznościowych;
• Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły i poza nią;
• Wprowadzenie poprawek do Statutu ZSO nr 5 w Lublinie w paragrafie dotyczącym świetlicy szkolnej i zgłoszenie ich do Komisji Statutowej
• Promowanie szkoły na terenie miasta Lublin;
• Modyfikacja programu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły;
• Ewaluacja pracy świetlicy;
• Udział w akcjach: „Dbam o czyste środowisko”;
• Opracowanie godzinowego planu pracy nauczycieli-wychowawców świetlicy oraz podział klas na poszczególne świetlice.
Spotkania zespołu samokształceniowego nauczycieli – wychowawców świetlicy były też znakomitą okazją do dyskusji, konsultacji i dzielenia się swoimi obserwacjami, co prowadziło do autorefleksji i podwyższenia jakości prowadzonych przeze mnie zajęć.
Swoją pracę staram się opierać na szeroko rozumianej współpracy z innymi nauczycielami opartej m.in. na wymianie informacji z wychowawcami klas dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej oraz z nauczycielami-wychowawcami świetlicy, pedagogiem oraz logopedą szkolnym.
Wspólnie z nauczycielkami-wychowawcami świetlicy i nauczania zintegrowanego oraz Panią katechetką współorganizowałam:
- konkurs plastyczny „Jesienne mandale”,
- konkurs plastyczny „Dary jesieni”
- literacko-plastyczny konkurs walentynkowy dla dzieci ze świetlicy,
- konkurs plastyczny na najładniejszego kota,
- konkurs plastyczno- literackim ,,Jak Karolek został papieżem”,
- kiermasz ciast w ramach Światowego Dnia Walki z Trądem,
- diecezjalny konkurs misyjny „Wielkanocna kartka”,
- konkurs plastyczny „Afryka w moich oczach – w oczach dziecka”
- kiermasz kartek, stroików i ozdób wielkanocnych,
- kiermasz kartek, stroików i ozdób bożonarodzeniowych,
W czasie trwania stażu uczestniczyłam w:
- zbieraniu darów w ramach ogólnopolskiej akcji „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ” w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 22 w Lublinie, wolontariusz akcji (zbiórka odzieży, żywności, pomocy szkolnych, zabawek).
- zbiórce darów „Pomocna dłoń” dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy.
- ogólnopolskiej akcji - programie odzysku aluminiowych puszek w ramach współpracy z Fundacją na rzecz odzysku aluminiowych puszek po napojach „RECAL”.
- akcji zbierania plastikowych zakrętek, w ramach pomocy dla Hospicjum Małego Księcia w Lublinie.
- akcji pisania listów i wysyłania kartek do zaprzyjaźnionych chorych dzieci. Akcja ogólnopolska ,,Marzycielska Poczta” http:// marzycielska poczta.pl /. Uczniowie wykonali kartki, napisali listy do rodzeństwa Zuzi i Michałka Tomczak, chorych na mukowiscydozę.
- akcji Pomocy Rodakom na Wschodzie (zbieranie darów). XII. 2011 r.
- w działaniach mających na celu przybliżenie dzieciom tematyki misyjnej oraz działaniach mających na celu wspieranie dzieła misyjnego.
- akcji „Iskierka miłości” – dzieciom z Domu pokoju w Jerozolimie, polegającej na pozyskiwaniu środków higienicznych dla osieroconych dzieci.
- organizowaniu w świetlicy szkolnej uroczystości okolicznościowych takich jak: dzień Świetliczaka, dzień chłopaka, andrzejki, wigilia, bal karnawałowy, pierwszy dzień wiosny.

Byłam również organizatorem takich uroczystości i wyjść jak:
- wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie Filia nr 28, V.2011r.
- spotkania z policjantem i psychologiem policyjnym na temat zagrożeń oraz bezpieczeństwa w czasie pobytu dzieci w domu i w drodze do szkoły. 15.IX.2011r.
- wyjście na warsztaty na KUL, UMCS i PL w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki:
-„Mieszkamy wśród roślin egzotycznych”;
-„Przyjazny i bezpieczny plac zabaw dla dzieci”;
-„Nie zaśmiecam Ziemi- nieznane fakty z życia odpadów”;
19.IX.-22.IX.2011 r.
Możliwość współpracy z nauczycielami-wychowawcami świetlicy oraz z nauczycielami nauczania zintegrowanego pozwoliła mi na urozmaicenie warsztatu pracy, integrację dzieci, wprowadzenie elementów zdrowej rywalizacji oraz umiejętności oceny i analizy własnej pracy.

Zorganizowałam z dziećmi:
• Inscenizację z okazji Dnia Matki
* 26.V.09r. dla rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy,
* 28.V.09r. dla dzieci uczęszczających do świetlicy.
• Urodziny Kubusia Puchatka. Przygotowanie z tej okazji wraz z uczniami wystawki czasopism i pluszowych misi w świetlicy. Układanie puzzli z Kubusiem Puchatkiem, czytanie przygód Kubusia Puchatka, nauka kubusiowych piosenek, konkurs dotyczący znajomości kubusiowych powiedzonek, układanie wierszy dotyczących Kubusia i jego przyjaciół. Oglądanie filmu i prezentacji multimedialnej.
17.XII.2010r
• Uroczystość wręczenia nagród laureatom Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego ,,Dary jesieni”.
16.XI.2011 r.
• Inscenizację dla przedszkolaków „Na straganie”
• 16.XI.2011 r.
• Koncert dla przedszkolaków i klas nauczania zintegrowanego „Wiosenny koncert na ludową nutę”

Podejmowane przeze mnie działania oraz organizacja uroczystości były niezmiernie ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy pedagogicznej, podejmowanym w ramach dodatkowych działań wewnątrzszkolnych.

W swojej pracy podejmowałam wiele działań i akcji mających na celu przeciwdziałanie przejawom agresji, w ramach tego prowadziłam pogadanki, zajęcia z wykorzystaniem elementów programu profilaktycznego ,, Spójrz inaczej’.
W ramach akcji ,,Sprzątania świata” pod hasłem ,,Lasy to życie-chrońmy je”, przeprowadziłam z dziećmi pogadankę na temat roli lasów w ekosystemie, obejrzeliśmy film pt. „Lasy to życie-chrońmy je” oraz posprzątaliśmy w świetlicy oraz w otoczeniu szkoły.
W akcji „Europejski Dzień bez Samochodu m.in. pod hasłem kampanii: „Popraw klimat swojego miasta” - uczniowie pod moim kierunkiem mieli za zadanie przekonać swoich rodziców by tego dnia pozostawili swoje auta na parkingach i postarali się skorzystać ze środków komunikacji miejskiej, przeprowadziliśmy w tym celu mini happening, przygotowaliśmy plakaty promujące korzystanie ze środków komunikacji publicznej, poruszanie się na rowerach oraz spacery, napisaliśmy apel do dorosłych.
Prowadziłam edukację czytelniczą w ramach dodatkowych godzin, do programu
„W krainie baśni i bajek”.
Przeprowadziłam również pogadanki i warsztaty dotyczące zdrowego stylu życia. Zaprosiłam pielęgniarkę szkolną na zajęcia m.in. dotyczące higieny jamy ustnej.
Podjęłam współpraca z Fundacją Dzieci Niczyje w ramach programu Komisji Europejskiej ,,Safer Internet” . to jest tak naprawdę do problemów cywilizacyjnych

W prowadzone przeze mnie działania zawsze angażowani byli uczniowie. Motywowałam ich do czynnego udziału w następujących konkursach gdzie zdobywali nagrody i wyróżnienia:
1. Konkurs plastyczny dla świetlic miasta Lublin „Ruch to zdrowie”
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 27 w Lublinie
Termin: 20.03.09r.
2. Konkurs palm i pisanek wielkanocnych połączony z kiermaszem dla świetlic miasta Lublin i dla gminy Garbów 2008/2009r.
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lublinie
Termin: 30.03.09r.
3. Konkurs plastyczny „Aby zdrowym być – warto mleko pić”
Organizator: Agencja Rynku Rolnego w Lublinie
Termin: 31.03.09r.
4. Konkurs plastyczny „Na spacer z wiosną”
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie
Termin: 29.05.09r.
5. II Międzyszkolny Turniej Warcabowy
6. Konkurs plastyczny „Jesienne mandale”
Organizator: świetlica szkolna przy SP NR 22 w Lublinie.
7. Konkurs plastyczny „Lublin jesienią”
Organizator: świetlica szkolna przy SP NR 25 w Lublinie.
8. II Konkurs literacko – plastyczny „ Ach lubelskie jakie cudne!”
Termin: 26.XI.2010r.
9. „IV Konkurs kartek, stroików i ozdób bożonarodzeniowych”
Organizator: świetlica szkolna przy SP NR 7 w Lublinie;
10. Konkurs plastyczny „Bezpieczne ferie”
Organizator: świetlica szkolna przy SP NR 38 w Lublinie;
11. Ogólnopolski konkurs ,,Dzieci listy piszą”
Organizator: Tygodnik ,,Niedziela” i Fundacja Polska Raoula Follereau
Termin: 11.02.2011r.
12. Literacko-plastyczny konkursu Walentynowy
Organizator: świetlica szkolna przy SP NR 22 w Lublinie
Termin: 07.02.2011r.
13. Konkurs plastyczny na najładniejszego kota
Organizator: świetlica szkolna przy SP NR 22 w Lublinie
14. I edycja Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego: ,,Legendarne dzieje polskich miast”
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 28 w Lublinie.
15. I Konkurs Plastyczny ,,Wielkanocna kartka” dla szkół i przedszkoli miasta Lublin Organizator: Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie.
Termin 19.04.2011r.
16. Konkurs Plastyczny ,,Barwy kosmosu”
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie
Termin: 04.2011r,
17. Konkurs Plastyczny ,,Wiosenne mandale”
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie,
Termin 04.2011r.
18. Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II-papież Polak”
Organizator: Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie. Termin: 04.2011r.
19. Szkolny Konkurs Plastyczno- Literacki ,,Jak Karolek został papieżem”
Termin 05.2011r.
20. Konkurs Plastyczny ,,Wiosna, Ach to ty”
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie Filia nr 2
Termin 15.05.2011r.
21. Konkurs Plastyczny dla świetlic miasta Lublina –V edycja ,,Kwiaty dla mojej Mamy”- kompozycje kwiatowe w ozdobnej ramce wykonane dowolna techniką z wykorzystaniem różnorodnych materiałów
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 51 w Lublinie
Termin 13.05.2011r.
22. Międzyszkolny Konkurs Plastyczny ,,Dla mojej mamy”
Organizator Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie.
Termin 03.06.2011r.
23. Międzyszkolny Konkurs Plastycznym ,,Bezpieczny odpoczynek nad wodą” Organizator: ZSO nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie.
Termin 17.05.2011r.
24. Międzyszkolny Konkurs Plastyczny ,,Na ratunek”
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 34 w Lublinie.
Termin 17.06.2011r.
25. Międzyszkolny Konkurs Literacki ,,Wiersz dla taty”
Organizator: ZSO nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie.
Termin 02.06.2011r.
26. Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Na ratunek”.
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 34 w Lublinie.
Termin 19.09.2011r.
27. Szkolny Konkurs Plastyczny „Ilustracja do wierszy J. Tuwima”.
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie
28. IV Edycja Konkursu „Jan Paweł II – przyjaciel dzieci”.
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 51 w Lublinie.
Termin: 20.10.2011r.
29. Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Ach lubelskie - jakie cudne”.
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 4 w Lublinie.
Termin: 28.10.2011r.
30. Konkurs Plastyczny dla Świetlic Miasta Lublin „Dary jesieni”.
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie.
Termin: 16.11.2011r.
31. II Edycja Konkursu Plastycznego dla Świetlic Miasta Lublin „Najpiękniejsza palma wielkanocna”.
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublinie.
Termin: 23.03.2012r.
32. Międzyszkolny Konkurs Plastyczny dla Świetlic Miasta Lublin „Portret rodziny”
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie.
Termin: 26.03.2012r.
33. Konkurs Plastyczny dla Świetlic Szkolnych „Wiosenna Łąka”.
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie.
Termin: 30.03.2012r.
34. Ogólnopolski Konkurs Misyjny „Mój szkolny kolega z Misji”.
Organizator: Papieskie Dzieła Misyjne.
Termin 31.03.2012r.
35. Diecezjalny Konkurs Misyjny „Afryka w moich oczach – w oczach dziecka”
Organizator: Parafia Św. Józefa i Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie.
Termin: 30.04.2012r.

Aby móc realizować swoje zamierzenia systematycznie dbałam o to, by dzieci miały potrzebne do pracy materiały, wzbogacałam świetlicę o książki i czasopisma, pozyskiwałam nowe pomoce dydaktyczne, gry, puzzle i zabawki edukacyjne.
Organizacja własnego warsztatu pracy to także dbałość o salę, jej estetyczny wygląd. Dlatego też starałam się na miarę moich możliwości, aby pomieszczenie to miało ładny i przyjazny wygląd, aby dzieci tam uczęszczające czuły się swobodnie. Duże wyzwanie stanowiła dekoracja świetlicy w okresach świątecznych, aktualizacja gazetek ściennych zgodnych z tematyką okolicznościową lub wynikająca z planu zajęć wychowawczo-dydaktycznych.
Samodzielnie studiowałam literaturę fachową, m. in. czasopisma dotyczące pracy świetlicy i szkoły: „Świetlica w szkole”, „Problemy opiekuńczo – wychowawcze”, „Życie szkoły”, „Kumpel” oraz książki z zakresu psychologii i pedagogiki: T. Gałczyńska „Ten piękny, tajemniczy świat - edukacja ekologiczna w przedszkolu”, K. Horney „Nasze wewnętrzne konflikty”, R. Portmann „Gry i zabawy przeciwko agresji”, D. Hodges „Gdy dzieci się nudzą – 500 zabaw dla dzieci w każdym wieku”, D. Clarke „Zachowania prospołeczne i antyspołeczne”, J. Lubowiecka „Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola”, T. Gordon „Wychowanie bez porażek”, J. Danilewska „Agresja u dzieci – szkoła porozumienia”, A. Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.”

§ 7 UST.2 PKT 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Podstawą efektywnej pracy z dzieckiem jest gruntowna znajomość potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów. W związku z czym wiele uwagi poświęcam poznawaniu dzieci. Na początku roku szkolnego staram się zdiagnozować (dla własnych potrzeb) każdego ucznia. Główną metodą poznawania jest obserwacja uczniów w czasie zajęć. Sposób wykonywania prac i zadań, aktywność lub bierność, sposoby nawiązywania kontaktów z kolegami, reagowanie na prośby i polecenia wychowawców, zachowanie wobec kolegów, przestrzeganie zasad gier, reagowanie na przegraną, stosunek do zabawek i sprzętu znajdującego się w świetlicy oraz utrzymywanie porządku. Ważną metodą poznawania dzieci są rozmowy z nimi. Staram się stwarzać jak najwięcej okazji do rozmów, np. rozpoczynając zajęcia w kręgu, prowadząc pogadanki, pomagając w odrabianiu prac domowych, organizując zajęcia w małych grupach czy też prowadząc indywidualne rozmowy z dziećmi.
W swojej pracy staram się przede wszystkim zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i opiekę. Ważne jest dla mnie stwarzanie wielu różnorodnych sytuacji poznawczych i wychowawczych, sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi.
W swojej pracy podejmowałam działania służące:
- pobudzaniu i rozwijaniu zainteresowań uwzględniając wiek i potrzeby rozwojowe moich wychowanków,
- rozwijaniu aktywności twórczej,
- poszerzaniu i utrwalaniu wiedzy o otaczającym świecie, pobudzając aktywność intelektualną,
- kształtowaniu moralnej postawy dzieci,
- upowszechnianiu i kształtowaniu zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości,
- przysposabianiu do umiejętności współżycia w zespole,
- pomocy dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości,
- organizowaniu zabaw ruchowych w świetlicy i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
- kształtowaniu nawyku racjonalnego sposobu spędzania wolnego czasu i kulturalnej rozrywki.

Uwzględniałam w pracy potrzeby rozwojowe uczniów, problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Zadanie te realizowałam między innymi poprzez przemyślane planowanie zajęć opiekuńczych, dydaktyczno-wychowawczych oraz profilaktycznych. Bardzo pomocne w poznawaniu dzieci są także rozmowy z rodzicami, które są okazją do wymiany informacji i spostrzeżeń na temat dzieci. Informowałam rodziców nie tylko o problemach, ale bardzo często chwaliłam dzieci, motywując je w ten sposób do dalszej pracy i podnosząc ich samoocenę. W miarę swoich kompetencji udzielałam wskazówek wychowawczych.
Byłam również w stałym kontakcie z nauczycielami uczącymi oraz z pedagogiem szkolnym. W pracy wychowawczej ważna jest bowiem współpraca całego zespołu nauczycielskiego oraz zbieżność oddziaływań wychowawczych.
W trakcie trwania stażu na bieżąco zaznajamiałam się z problemami środowiska uczniów. Analizowałam dokumenty dotyczące wychowanków świetlicy (opinie, orzeczenia z poradni). Zapoznałam się z warunkami socjalno-bytowymi uczniów oraz z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi. Pozwoliło mi to na wdrożenie do realizacji zapisów zawartych w tych dokumentach. Nawiązałam współpracę z pedagogiem szkolnym Panią W. Ciechocińską, w celu niwelowania zaburzeń w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku szkolnym. Współpracowałam z Psychologiczną Poradnią Rodzinną w ramach współprowadzonych dla rodzin Warsztatów dotyczących komunikacji interpersonalnej, asertywności, analizy sytuacji konfliktogennych, zasad konstruktywnej krytyki oraz rozpoznania trudności wychowawczych. Współpracowałam z logopedą szkolnym Panią D. Fornalską oraz ze Stowarzyszeniem „Słoneczko”. Otoczyłam opieką dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz uczniów sprawiających problemy wychowawcze. Na bieżąco interesowałam się sytuacją swoich uczniów.
Dziecko i jego wszechstronny rozwój jest dla mnie najważniejsze dlatego szczególną uwagę zwracałam i zwracam na dzieci, które posiadają braki w wiadomościach wynikające z deficytów rozwojowych, słabszych predyspozycji psychofizycznych i intelektualnych do nauki. Podczas pobytu dzieci w świetlicy pomagałam im w odrabianiu zadań domowych oraz pracowałam z nimi nad materiałem, z którym mają trudności.
Starałam się rozbudzać w uczniach potrzebę prowadzenia zdrowego stylu życia. Przez cały okres stażu uświadamiałam dzieciom korzyści płynące z wykorzystania czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu oraz prowadziłam indywidualne rozmowy o szkodliwym wpływie na ich organizm niektórych produktów spożywczych oraz używek. Tego typu zagadnienia na stałe zakorzeniłam w mojej tematyce zajęć.
Pracując w świetlicy na bieżąco współpracowałam z pielęgniarką - panią Haliną Ponieważ, która często była gościem w świetlicy, prowadziła rozmowy, pogadanki oraz warsztaty. W ramach organizowanych przeze mnie zajęć, pani pielęgniarka przeprowadziła pogadankę na temat higieny jamy ustnej i ciała, opowiadała o właściwym i racjonalnym odżywianiu się oraz demonstrowała właściwe zachowania w obliczu zagrożenia życia i zdrowia.
W okresie stażu współpracowałam również z Komendą Główną Policji z Wydziałem Prewencji. Brałam udział w II edycji programu „Klub Bezpiecznego Puchatka” organizowanego przez Komendę Główną Policji pod patronatem honorowym Kuratorium Oświaty, głównym celem programu było wdrożenie dzieci do właściwego zachowania na drodze.
Uczestniczyłam w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu pod hasłem przewodnim ,,Internet to więcej niż zabawa. To Twoje życie”, który obchodziliśmy w dniu (08.02.2011r.).
Przeciwdziałałam nałogom i uzależnieniom wśród wychowanków. Rozmawiałam z uczniami na temat środków uzależniających, w tym narkotyków, alkoholu i nikotyny, czyli środków niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka, przestrzegając jednocześnie przed ich negatywnym skutkiem. Zwracałam przy tym uwagę na przyczyny sięgania po używki i konieczność rozwijania postaw asertywnych. Prowadzone przeze mnie pogadanki i zajęcia w tym zakresie były dostosowane do wieku moich odbiorców Zapewniałem dzieciom podczas zajęć życzliwą atmosferę oraz możliwość ciekawego i pożytecznego spędzenia czasu. Ponadto wpajałam uczniom zasady dobrego wychowania, szacunku dla innych ludzi.
Przeciwdziałałam konfliktom w grupie poprzez realizowanie zajęć profilaktycznych dotyczących komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie ze stresem oraz zajęcia eliminujące zachowania agresywne. Prowadziłam oddziaływania wychowawcze skierowane do uczniów wykazujących brak wiary we własne możliwości oraz mających trudności z integracją w grupie.
Uwrażliwiałam dzieci na krzywdę innych ludzi i zwierząt. Wspierałam akcje charytatywne: zbiórka odzieży i produktów żywnościowych dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy, brałam czynny udział w akcjach „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” oraz „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Góra grosza”. Włączyłam się do akcji zbierania plastikowych zakrętek, w ramach pomocy dla lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia. Brałam z uczniami czynny udział w projekcie „Marzycielska Poczta” http://marzycielskapoczta.pl/ - to projekt, którego celem jest pisanie listów i kartek do chorych dzieci, by w ten sposób dodawać im otuchy i siły do walki z chorobą, adresy i profile chorych dzieci są zamieszczone na stronie marzycielskiej poczty. Dzieci z mojej świetlicy bardzo zaangażowały się w tą akcję, z ogromnym entuzjazmem słuchały i oglądały profile chorych dzieci oraz wybierały dzieci, do których wspólnie pisaliśmy robiliśmy mnóstwo pięknych kartek i obrazków. Od dwóch lat korespondujemy z rodzeństwem: Zuzanną i Michałkiem Tomczak chorującym na mukowiscydozę. Włączyłam się w zbiórkę i przekazanie zabawek „pluszaków” dla chorych dzieci przebywających w szpitalu. Współpracowałam z Parafią Niepokalanego Serca Maryi i Św. Franciszka z Asyżu w Lublinie w ramach akcji „Pomóż dzieciom na Białorusi”. Celem akcji było przygotowanie i przekazanie kartek bożonarodzeniowych na kiermasz, z którego dochód został przeznaczony na potrzeby edukacyjne dzieci z Białorusi. Zachęcałam uczniów do wspierania akcji: „Pomoc Rodakom na Wschodzie”, wspieraliśmy zbiórkę artykułów higienicznych dla dzieci z sierocińca w Jerozolimie.
W trakcie trwania stażu uczestniczyłam w akcjach mających na celu ochronę środowiska. Współpracuję z Fundacją GAP Polska oraz z Lubelską Fundacją Ochrony Środowiska Naturalnego. Prowadzę zajęcia o tematyce ekologicznej, przygotowuję proekologiczne plakaty i wystawki. Od kilku lat zachęcam uczniów do zbierania aluminiowych puszek.
Brałam udział w wielu akcjach promujących czyste środowisko, m.in.:
- „Sprzątanie świata” pod hasłem: „Chroń bioróżnorodność; segreguj śmieci”. Przeprowadziłam pogadankę z dziećmi dotyczącą hasła akcji, wraz z uczniami posprzątaliśmy w świetlicy oraz w otoczeniu szkoły.
Termin: 17-19.09.2010r.
- „Europejski dzień bez samochodu” oraz „Tydzień zrównoważonego transportu” Zorganizowany pod hasłem: „Mądry transport – lepsze życie”.
Termin: 16 – 22. IX. 2010r.
- Światowy Dzień Zwierząt. Przygotowałam plakaty i prace plastyczne, przeprowadziłam pogadanka z uczniami dotycząca troski o zwierzęta.
Termin: 04. X. 2010r.
- „Kasztanowce proszą o pomoc”. W ramach akcji przeprowadziłam pogadankę na temat: „Dlaczego ratujemy kasztanowce?” Przybliżyłam uczniom „sylwetkę” gąsienicy motyla Szrotówka Kasztanowcowiaczka. Zorganizowałam prace porządkowe (zbieranie liści) wokół drzew kasztanowca białego w pobliżu szkoły.
Termin: 05. X. 2010r.
Organizowałam oraz uczestniczyłam wraz z uczniami w konkursach o tematyce prozdrowotnej i ekologicznej. Uczniowie pod moim kierunkiem brali udział w:
- konkursie plastycznym dla świetlic miasta Lublin „Ruch to zdrowie”;
- konkursie plastycznym „Aby zdrowym być – warto mleko pić”;
- międzyszkolnym konkursie plastycznym ,,Bezpieczny odpoczynek nad wodą”
- międzyszkolnym konkursie plastycznym „Na ratunek”.
- konkursie „Poznaj polskie ptaki” zorganizowany przez Europejską Galerię Malarstwa Touchofart.eu oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Konkurs miał na celu zapoznanie dzieci z gatunkami ptaków, które występują w Polsce. Prace małych malarzy są przekazywane na cele charytatywne. Dorośli, kupując reprodukcję obrazka dziecka, przekazują cegiełkę o określonej wartości wybranej przez siebie organizacji pozarządowej. Wysłane przez nas prace można zostały zamieszczone na Internecie na stronie http://www.pl.touchofart.eu/kids/galeria/, nasze prace m.in.
(http://www.pl.touchofart.eu/kids/galeria/amar1-Bocian-i-zaby/), (http://www.pl.touchofart.eu/kids/galeria/wfra1-Zuraw-na-polowaniu/),
Podsumowując moją dotychczasową pracę wychowawczą mogę stwierdzić, że przepracowane do tej pory lata w szkole nauczyły mnie lepszej współpracy ze środowiskiem lokalnym, rozwiązywania trudnych problemów wychowawczych oraz trudnej roli mediatora i arbitra wśród uczniów. Efektem mojej pracy są bardzo dobre relacje: nauczyciel – uczeń, uczeń – uczeń i nauczyciel – rodzic, oraz dobra organizacja pracy dydaktyczno – wychowawczej.

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Technologia informacyjna od samego początku odgrywa w mojej pracy dużą rolę. Stosowałam ją zawsze zgodnie z moimi potrzebami. Komputer stał się nieodzownym narzędziem pozwalającym zwiększyć efektywność i skrócić czas wykonywania rutynowych czynności, przez co ułatwił moją pracę. W trakcie odbywania stażu doskonaliłam umiejętności wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej, tworzyłam swój warsztat pracy z wykorzystaniem aktualnie dostępnego oprogramowania komputerowego. Korzystałam z Internetu w celu zbierania i aktualizowania przepisów, ustaw dotyczących prawa oświatowego, aktualnych procedur i przepisów obowiązujących w placówkach oświatowych. W okresie stażu, jak i wcześniej starałam się maksymalnie wykorzystywać i doskonalić umiejętność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, która pomagała mi w podniesieniu poziomu mojej pracy. Samodzielnie tworzyłam dyplomy, podziękowania, sprawozdania, podania, wnioski, karty pracy dla dzieci, pomoce dydaktyczne do zajęć i zabaw z dziećmi, plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprez, prezentacje multimedialne.
Prowadziłam stronę internetową świetlicy. Często wykorzystywałam na swoich zajęciach konspekty i materiały dodatkowe dostępne na portalach internetowych takich jak np. www.literka.pl, www.profesor.pl, www.interklasa.pl. do zajęć z dziećmi. W realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego wykorzystywałam na zajęciach programy multimedialne oraz kasety video i płyty CD DVD. W mojej pracy korzystam z urządzeń multimedialnych tj. skaner, drukarka, aparat cyfrowy, dvd, sprzęt audio. Posługiwałam się edytorem tekstu Microsoft Word, programem Microsoft Picture Manager do obróbki zdjęć, programem PowerPoint do tworzenia prezentacji.
Korzystałam ze stron www.menis.pl, www.kuratorium.kat.pl, www.1iterka.pl, www.interklasa.pl, www.eduforum.pl, www.kochamydzieci.pl, www.profesor.pl, itp. Prezentowałam własny dorobek zawodowy poprzez udostępnienie materiałów na stronie internetowej „Chomikuj.pl”, gdzie założyłam własne konto. Na www.literka.pl opublikowałam swój plan rozwoju, sprawozdanie z przebiegu stażu.
Wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli uzyskiwałam korzystając z portali wymienionych powyżej lub serwisów poświęconych wyłącznie kwestiom związanym z awansem takich jak np. www.awans.net, www.oswiata.org.pl. Przepisy i akty prawa oświatowego, w tym regulujące system awansu, również aktualizowałam poprzez Internet.
Umiejętności i wiedzę z zakresu zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej uzyskałam podczas uczestnictwa w specjalistycznych kursach informatycznych oraz szkoleniach. W okresie stażu brałam udział w specjalistycznych kursach informatycznych oraz szkoleniach:
-„Zajęcia komputerowe w nauczaniu zintegrowanym” organizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „EDUCOM” w Lublinie. - szkolenie.
Termin: 23.X. 2010r. – 07. XI. 2010r. oraz 16.09.2011r – 25.09.2011r.
- „Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w nadzorze pedagogicznym do dokonywania analiz i sprawozdawczości”.
Organizator szkolenia: ODN „EDUCOM” w Lublinie - Kursu informatyczny:
Termin szkolenia: 24.XI.2008r. – 28.XI.2008r.
- eTwining. - warsztaty
Termin: 31.05 .2011r.
-„Wykorzystanie szkolnej pracowni komputerowej w nauczaniu przedmiotów: technika, zajęcia techniczne”
Organizator szkolenia: ODN „EDUCOM” w Lublinie - kurs informatyczny:
Termin szkolenia: 18.XI.2011r. – 27.XI.2011r.

Dzięki szkoleniom i warsztatom oraz dostępowi do technologii informacyjnej mogłam stale wzbogacać swój warsztat pracy, co doprowadziło do wzrostu poziomu moich działań, pozwoliło na wprowadzenie wielu ciekawych pomysłów, zaczerpniętych z internetowych stron dla nauczycieli. Reasumując stwierdzam, że komputer stał się dla mnie nieodzownym narzędziem pomocnym nie tylko w pracy, ale i w życiu. Dał mi możliwość wymiany doświadczeń z nauczycielami z całej Polski, wpłynął na wzbogacenie mojego warsztatu pracy oraz na poszerzenie wiedzy metodycznej i merytorycznej.

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Poprzez okres trwania stażu na bieżąco poszerzałam własne kwalifikacje pedagogiczne. Uczestniczyłam w kursach i szkoleniach z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz postępowania w sprawach nieletnich, m.in. w szkoleniu „Wiedza prawna nauczyciela w zakresie prawa rodzinnego, prawa dziecka, postępowania w sprawach nieletnich” (25.02.2012r.). Studiowałam literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz prawa.
W swojej pracy zachęcałam dzieci do odpowiedniego i społecznie akceptowanego zachowania wobec kolegów, rodziców, nauczycieli oraz osób starszych. Poprzez pogadanki na temat empatii, tolerancji i akceptacji rozwijam w wychowankach uczucia empatii i tolerancji w stosunku do kolegów i koleżanek. Aktywnie realizowałam zadania wychowawcze i opiekuńcze, współpracowałam z pedagogiem szkolnym. Reagowałam i wspierałam rodziców w trudnych sytuacjach, proponując wspólne szukanie rozwiązań. Podczas zajęć wprowadzałam elementy wychowawcze: budowanie zaufania w grupie, zasady współdziałania i wzajemnego poszanowania odmienności (w tym także niepełnosprawności) oraz integracji. Starałam się skutecznie eliminować zjawisko agresji, wpajać pozytywne wzorce zachowań, eliminować wulgaryzmy językowe, oraz stosować zasady kultury osobistej i pozytywne formy współżycia społecznego. Motywowałam uczniów szczególnie uzdolnionych do poszerzania umiejętności oraz brania udziału w różnego typu konkursach.
W okresie stażu studiowałam następujące pozycje z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki:
- „Nasze wewnętrzne konflikty. Konstruktywna teoria nerwic” Karen Horney;
- „Zachowania prospołeczne i antyspołeczne” David Clarke;
- „Agresja u dzieci” Joanna Danilewska;
Czasopisma:
- „Świetlica w szkole”;
- „Problemy opiekuńczo – wychowawcze”;
- „Życie szkoły”.
Wykorzystując wiedzę zawartą w przeczytanych przeze mnie pozycjach przeprowadzałam z uczniami zajęcia, które miały na celu przeciwdziałanie przemocy. Ćwiczyliśmy rozpoznawanie i nazywanie naszych emocji i nastrojów, pozytywnych i negatywnych uczuć, wyrażaliśmy je za pomocą ruchu i barwy. Ćwiczyliśmy sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Zapoznawałam dzieci z treścią bajek terapeutycznych.
Świetną okazją do wyrażenia uczuć szacunku i miłości do bliskich osób są święta rodzinne, takie jak: Dzień Babci, Dziadka, Mamy czy Taty. Są one okazją do zrobienia upominków, laurek lub innych niespodzianek dla najbliższych.
Pierwsze kroki w szkole to dla dziecka wielki stres i niepewność. Starałam się pomagać uczniom w pokonaniu różnych trudności i odpowiednio przygotowywać uczniów do nauki w szkole tak, aby sprawiała im ona radość i satysfakcję. Rozmawiam na bieżąco z rodzicami i dziećmi o zdrowym odżywianiu, zasadach higieny, bezpieczeństwie w domu i w szkole, prawidłowej postawie i prawidłowym rozwoju mowy oraz potrzebie ruchu na świeżym powietrzu.
W celu efektywniejszej pracy i pomocy uczniom współpracowałam z rodzicami i ich opiekunami prawnymi, a także innymi przedstawicielami instytucji społecznych. Między innymi organizowałam spotkania z: funkcjonariuszami policji, pielęgniarką, pedagogiem, psychologiem.
Organizowałam wyjścia, które służyły wzbogacaniu wiadomości, zdobywaniu umiejętności i nawyków kulturalnego spędzania czasu, pomagały w kształtowaniu poglądu na świat, w wychowaniu estetycznym i zdrowotnym dzieci.

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

W trakcie trwania stażu zapoznałam się oraz przeanalizowałam przepisy i akty prawne:
*Ustawę o systemie oświaty;
*Kartę Nauczyciela;
*Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Poznałam zadania i zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 22 w Lublinie. Dokonałam analizy następujących dokumentów regulujących pracę szkoły, dotyczących jej funkcjonowania, organizacji i zadań tj.: Statut Szkoły i Szkolny Program Profilaktyki, Szkolny Program Wychowawczy. Ponad to uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz brałam udział w radach szkoleniowych. Statut Szkoły stał się dla mnie najważniejszym źródłem szkolnego prawa, ponieważ dzięki niemu dowiedziałam się nie tylko o przysługujących nauczycielom i uczniom prawach, ale także o obowiązkach. Dokument ten okazał się także niezwykle pomocny we wszystkich sytuacjach spornych. W czasie mojego stażu zapoznałam się również ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji, czyli dzienników świetlicowych, dzienników zajęć pozalekcyjnych. Uświadomiło mi to, jak ważna jest sprawna organizacja pracy, przestrzeganie obowiązujących zarządzeń i właściwe odnotowywanie koniecznych uwag.

Współpracując z nauczycielami zespołu świetlicowego często wymieniałyśmy się doświadczeniami i wspierałyśmy w działaniach w zakresie aktywizowania uczniów w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Wiele z nas uczestniczyło w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli i często po odbytych warsztatach przekazywałyśmy sobie wzajemnie zdobytą wiedzę. Swoje działania w pracy dydaktyczno – wychowawczej kierowałam także na zapewnienie warunków sprzyjających pozytywnemu postrzeganiu szkoły przez uczniów.
Zapoznanie się z przepisami prawnymi i publikacjami pozwoliło mi zaznajomić się z procedurą awansu zawodowego, uświadomiło mi jak ważny jest rozwój zawodowy w życiu nauczyciela oraz znajomość przepisów prawa oświatowego. Wiedzę dotyczącą prawa oświatowego aktualizowałam poprzez śledzenie publikacji internetowych i czasopism pedagogicznych oraz poprzez wymianę wiadomości z innymi nauczycielami i opiekunem stażu.
Opracowałam dokumentację konieczną do rozpoczęcia stażu. Doskonaliłam swoją wiedzę teoretyczną, która pozwalała mi w praktyce rozwiązywać problemy zarówno o charakterze pedagogicznym, jak i wychowawczym. Zgromadziłam własne zasoby tekstów aktów prawnych w formie pisemnej i elektronicznej. Pracę zawodową ułatwiała mi umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, którą nabyłam przez okres trwania stażu. Zadania, które musi wykonać nauczyciel w swoim warsztacie pracy, takie jak miesięczne plany pracy, potrafię skonstruować i wdrożyć w swojej pracy. W czasie trwania stażu uczestniczyłam w modyfikowaniu dokumentów szkolnych – wprowadzenie zmian w statucie szkoły.


PODSUMOWANIE
Okres stażu to tylko niewielki odcinek mojej pracy pedagogicznej. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela mianowanego stała się dla mnie wyzwaniem i okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem nauczycielem i wychowawcą. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiłam działania, jakie podjęłam, aby uzyskać awans na stopień nauczyciela mianowanego. Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji. To co zrobiłam przyczyniło się z całą pewnością do wzrostu jakości mojej pracy oraz lepszego funkcjonowania szkoły. Udało mi się zrealizować zadania, dzięki którym poszerzyłam zarówno swoją wiedzę, jak i umiejętności pedagogiczne.
Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji i dostarczyła cennych doświadczeń, które będę rozwijać w przyszłości. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje i jakość swojej pracy pedagogicznej. Wiele zadań, które realizowałam w okresie stażu, to działania o charakterze ciągłym, które zamierzam dalej kontynuować.
Uważam, iż zadania i cele postawione w palnie rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane.
W swojej dotychczasowej pracy pedagogicznej starałam się stosować nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi. Angażuję się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania, a także jestem inicjatorką i opiekunką wielu zadań z poza ram obowiązkowych. Jestem przekonana, że praca dotychczasowa, która daje mi wiele satysfakcji, będzie mnie inspirowała na dalsze lata. Praca z dziećmi i efekty tej pracy są dla mnie radością.


Nauczyciel kontraktowy
odbywający staż na nauczyciela mianowanego:
mgr Agnieszka Ponieważ

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.