X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16387
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

I. Imię i nazwisko: Agnieszka Zając
II. Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2009r.
III. Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2012r.
IV. Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
V. Staż pracy ogółem: 10 lat
VI. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
VII. Przydział czynności: nauczyciel języka angielskiego
VIII. Posiadane kwalifikacje:
1. Ukończone studia magisterskie w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na kierunku filologia angielska, translatorska
2. Ukończone studia licencjackie w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Chełmie na kierunku filologia angielska, specjalność nauczycielska
IX. Cele rozwoju zawodowego:
1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej
2. Aktywny udział w życiu szkoły i środowiska lokalnego
3. Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego


Cześć I
Wstęp

Pracę na stanowisku nauczyciela podjęłam jeszcze w trakcie studiów w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Chełmie. W latach 2001-2003 pracowałam w Zespole Szkół im. H.Sienkiewicza w Siedliszczu, następnie rozpoczęłam pracę w Gimnazjum Nr 2 im. Prof. J.Samsonowicza w Łęcznej, gdzie uczyłam przez następne dwa lata. Funkcję nauczyciela Zespołu Szkół Nr 1 w Łęcznej pełnię od 1 września 2005 roku. Początkowo uczyłam języka angielskiego w klasach szkoły podstawowej wchodzącej w skład zespołu, a po ukończeniu studiów magisterskich w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi rozpoczęłam pracę w szkołach ponadgimnazjalnych.
Staż zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2009 roku, trwał 2 lata i 9 miesięcy, podjęłam go w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy i podniesienia jakości pracy szkoły. Odbyty przeze mnie staż był również okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań w sporządzonym przeze mnie we wrześniu 2009 roku planu rozwoju. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły. Plan ten został przyjęty i zatwierdzony przez Dyrektora ZS Nr 1 w Łęcznej we wrześniu 2009 roku. W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego.

Cześć II
Sposób realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

§8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.
1. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły oraz zapoznanie się z aktualnymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły.
Dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Śledziłam na bieżąco zmiany zachodzące w przepisach dotyczących awansu w Internecie, w serwisach edukacyjnych przeznaczonych dla nauczycieli. Ponadto brałam udział w radach pedagogicznych, na których dyrektor szkoły systematycznie informował nas o procedurach awansu i zmianach w przepisach oświatowych.
Dzięki analizie przepisów prawa oświatowego w poprawny sposób napisałam plan rozwoju zawodowego, a po upływie stażu - sprawozdanie z jego realizacji. Zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego, pozwoliło mi uniknąć popełnienia błędów proceduralnych. W przewidzianym terminie dokonałam analizy i opisu realizacji planu rozwoju zawodowego wspierając się na własnej autorefleksji dotyczącej zawartych w nim działań.
2.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb szkoły i nauczyciela
W ramach doskonalenia metod i warsztatu pracy wzięłam udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:
> „Próbny egzamin maturalny: wnioski i działania. Oxford Advanced Learner’s Dictionary: rozwój języka, rozwój nauczyciela.” – Warsztaty metodyczne zorganizowane przez Oxford University Press dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.
> „As Snug as a Bug in a Rug” (wykorzystanie materiałów wizualnych i projektów; tworzenie przyjaznej atmosfery w klasie),
> „Switch them on” (metody powtarzania i utrwalania materiału językowego a wykorzystaniem technik pamięciowych; sposoby organizowania zdobytej wiedzy językowej w pracy z uczniami),
> „Teaching and testing reconciled”. – Seminarium zorganizowany przez wydawnictwo Macmillan, w którym poruszone zostały następujące zagadnienia:
- wpływ testowania na proces uczenia się i nauczania języka obcego;
- wykorzystywanie alternatywnych sposobów testowania;
- budowanie samodzielności ucznia w toku nauki języka angielskiego w liceum.
> „Assesment for busy teachers” (optymalizacja czasu pracy, rola pomocy dydaktycznych w usprawnianiu pracy nauczyciela)
> „Optimising homework and exam preparation with „My English Lab” (rola podręcznika w procesie uczenia się i przygotowań do egzaminów)
> „Being natural” (konferencja metodyczna zorganizowana przez Pearson Longman)
> Brałam udział w majówkach maturalnych, zorganizowanych przez wydawnictwo Pearson Longman, które odbywały się w księgarniach językowych w Lublinie.
> Spotykałam się z konsultantami metodycznymi różnych wydawnictw na terenie szkoły. Konsultanci chętnie udzielali informacji na temat oferty wydawniczej lub porady w wyborze odpowiedniego podręcznika.

Poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego mogłam udoskonalić swoje metody pracy i kształtować otwarte i pozytywne stosunki z uczniami i rodzicami. Wszystkie ukończone formy, pozwoliły mi wzbogacić swój warsztat pracy, rozwinąć się intelektualnie i zawodowo. Poszerzyłam swoje horyzonty, wiedzę i umiejętności. To wszystko przyczyniło się do podniesienia jakości mojej pracy i pracy szkoły.

3. Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego

W czasie trwania stażu uczestniczyłam również w szkoleniowych Radach Pedagogicznych, które w dużym stopniu przyczyniły się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej. Szkoleniowe Rady Pedagogiczne dotyczące:
> zasad przeprowadzania egzaminów maturalnych pisemnych i ustnych, prowadzone przez pani wicedyrektor i pana wicedyrektora (kwiecień 2010,2011,2012), na których zapoznałam się z zasadami i zmianami dotyczącymi organizacji i procedur przeprowadzania egzaminów maturalnych;
> „Nowe zadania nauczycieli i wychowawców w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej” zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „KURSOR” w Lublinie
> Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – zorganizowane przez Paramedic Ratownictwo i Szkolenia Medyczne w Chełmie
> „Indywidualizacja procesu kształcenia – praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w nauce”, zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „KURSOR” w Lublinie.
> Ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela elementem podnoszenia jakości własnej pracy i pracy szkoły – zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „KURSOR” w Lublinie.

Poprzez udział w Radach Pedagogicznych mogłam udoskonalić swoje metody pracy i kształtować otwarte i pozytywne stosunki z uczniami i rodzicami. Wszystkie ukończone formy, pozwoliły mi wzbogacić swój warsztat pracy, rozwinąć się intelektualnie i zawodowo. Poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności, co z pewnością przyczyniło się do podniesienia jakości mojej pracy i pracy szkoły.

4. Samodoskonalenie poprzez studiowanie literatury z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki i metodyki języka angielskiego

W trakcie stażu poprzez samodzielne, studiowanie literatury pedagogicznej i czasopism doskonaliłam warsztat i metody pracy pedagogicznej, dokonywałam ewaluacji własnych działań i wprowadzałam stosowne korekty.
Przez cały okres stażu starałam się pogłębić swoją wiedzę i umiejętności poprzez lekturę dotyczącą różnorodnych zagadnień z dziedziny zarówno psychologii, pedagogiki, a także odnoszących się do dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego, aby dogłębniej zrozumieć problemy pojawiające się w pracy z uczniem, mając na uwadze, że przeszkody w nauce mogą mieć podłoże psychologiczne (blokady emocjonalne, dysfunkcje, wrodzona nieśmiałość, niskie poczucie własnej wartości, brak motywacji, brak bezpieczeństwa, niezapewnione podstawowe potrzeby bytowe). Przeczytałam wiele publikacji z Internetu dotyczących takich problemów jak dysleksja, choroby typu anoreksja i fobia szkolna oraz z dziedziny języka angielskiego - porady metodyczne, zawarte na stronach internetowych wydawnictw językowych i stronach promujących naukę języka angielskiego np. www.anglisci.pl, www.onestopenglish.com, www.oup.com, www.longman.com.pl.
Jako członek Zespołu Nauczycieli Języków Obcych podejmowałam wraz z innymi nauczycielami decyzje, co do wyboru podręcznika oraz różnych pomocy językowych. Aby podjąć najbardziej optymalną decyzję brałam udział w konsultacjach z przedstawicielami wydawnictw językowych takich jak Oxford University Press, Pearson Longman oraz Macmillan, MM Publication.
Wybrane pozycje książkowe pozwoliły mi ustosunkować się do pracy z dziećmi,
wzbogacić wiedzę i umiejętności; dostosować formy i metody pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Dobór właściwego podręcznika jest bardzo ważny, aby zapewnić uczniom równomierny rozwój wszystkich czterech sprawności językowych potrzebnych do odniesienia sukcesu na egzaminie maturalnym.

5. Organizowanie własnego warsztatu pracy oraz zaplecza dydaktycznego

Opracowałam teczkę pomocy metodycznych do nauczania języka angielskiego (scenariusze lekcji, przedstawienia w języku angielskim, tematyczne karty pracy, ćwiczenia, testy maturalne, zestawy na maturę ustną, testy, quizy) a także zestaw scenariuszy, artykułów, testów psychologicznych do wykorzystania na lekcjach wychowawczych. Cały zgromadzony materiał poddawałam ciągłej analizie w celu ulepszenia go pod względem merytorycznym, organizacyjnym i technicznym. Część materiału zostało opracowane na podstawie różnych materiałów źródłowych często zaczerpniętych z zasobów Internetu lub dostępnych na rynku gazet i czasopism np. „Newsweek”, „Języki obce w szkole” lub „Focus”, pozostała część jest efektem mojej pracy autorskiej. Ponadto w okresie objętym stażem sprawowałam opiekę nad klasopracownią (sala 208). Starałam się, aby klasa wyglądała estetycznie (gazetki tematyczne, wystawa prac uczniów), a jednocześnie była pomocna w procesie nauczania języka (plansze i tabele z zagadnieniami gramatycznymi).

Dzięki temu wzrosła efektywność mojej pracy dydaktycznej oraz oddziaływań wychowawczych. Przyczyniło się to do podniesienia jakości pracy szkoły.

6. Praca w zespołach zadaniowych opracowujących dokumentację szkolną

W czasie trwania stażu:
> Wraz z grupą nauczycieli opracowałam nowelizację Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania; zmiany te dotyczyły sposobu kontaktów z rodzicami/opiekunami prawnymi, jak również precyzowały zasady oceniania oraz promowania uczniów
> opracowałam Kalendarz Imprez i Uroczystości na rok szkolny 2009/2010
> opracowywałam rozkłady materiału;
> opracowywałam plan pracy wychowawczej dla klas, w których byłam wychowawcą
> wspólnie z pozostałymi opiekunami Samorządu Uczniowskiego prowadziłam kronikę I LO im. J.Zamoyskiego w Łęcznej

Rezultatem podjętych działań jest : znajomość zapisów zawartych w Statucie Szkoły, na bazie którego powstały wszystkie dokumenty regulujące jej funkcjonowanie i organizację, zdobycie nowych doświadczeń w zakresie współpracy z nauczycielami różnych przedmiotów, umiejętność precyzyjnego formułowania myśli oraz dokonywania jednoznacznych zapisów w dokumentach na których pracują wszyscy nauczyciele. Aktywne uczestnictwo w pracach Zespołu Nauczycieli Języków Obcych oraz wychowawców pozwoliło mi na podniesienie jakości pracy. Wymiana doświadczeń, spostrzeżeń, faktów stała się dla mnie nieocenionym źródłem informacji i pomysłów, wzbogacającym pracę z młodzieżą. Mogę również z zadowoleniem stwierdzić, że pozytywnie układała się moja współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi wychowawcami.
Pracując w zespołach opracowujących dokumenty szkolne mogłam przyczynić się do podniesienia jakości pracy szkoły, efektywności nauczania oraz wychowania.

7.Tworzenie i stosowanie narzędzi do pomiaru efektów pracy dydaktyczno –wychowawczej

Każdego roku, we wrześniu wraz z innymi nauczycielami języków obcych przeprowadzałam testy diagnostyczne dla uczniów klas pierwszych z języka angielskiego, co umożliwiło zakwalifikowanie uczniów do poszczególnych grup zaawansowania językowego oraz ocenę poziomu umiejętności uczniów. Na koniec roku zorganizowałam i przeprowadziłam diagnozę z języka angielskiego dla swoich uczniów z klas pierwszych, aby porównać ich umiejętności na początku i pod koniec klasy pierwszej. Test obejmował zadania typu maturalnego sprawdzający poziom trzech sprawności językowych ucznia: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie krótszej formy użytkowej.
Co roku oceniam próbne egzaminy maturalne w naszej szkole oraz dokonuję analizy wyników i formułuję wnioski przydatne do mojej dalszej pracy.
Ponadto na bieżąco przygotowywałam autorskie narzędzia pomiaru (testy, sprawdziany) uwzględniając podział na poziom podstawowy i rozszerzony, ustalając skalę ocen mając na uwadze różnice poziomu umiejętności w danym oddziale.

Określiłam słabe i mocne strony efektów kształcenia i dokonałam modyfikacji planów wynikowych i stosowanych na lekcjach metod nauczania. Przeprowadzałam próbne egzaminy maturalne (ustne i pisemne). Stworzyło to możliwość do właściwego przygotowania uczniów do matury ustnej i pisemnej. Przeprowadzona wspólnie diagnoza i matura próbna, pozwoliły na określenie słabych i mocnych stron uczniów, pomogła w podjęciu przeze mnie konkretnych działań.

8. Praca z uczniem zdolnym i słabym

W pracy dydaktycznej dużo uwagi poświęcałam indywidualizacji procesu nauczania z uczniem zdolnym i słabszym. Przeprowadzałam ankietę w każdej klasie badającą potrzeby uczniów w zakresie uczenia się i nauczania języka angielskiego. Na bieżąco przeprowadzałam testy psychologiczne, aby określić preferowane przez uczniów style nauczania i uczenia się. W swoim działaniu starałam się udoskonalić:
> metody i formy pracy z uczniem słabszym (organizowanie konsultacji) i zdolnym (dodatkowe motywujące zadania);
> sposoby motywowania uczniów do nauki języka angielskiego (organizowanie konkursów, wprowadzanie metod aktywizujących (metoda projektu, mapy pamięciowe, gry językowe) przygotowywanie ciekawych, różnorodnych zadań, wykorzystywanie materiałów autentycznych;
> metody sprawdzania i oceniania zarówno prac pisemnych jak i ustnych wypowiedzi (np. tworzenie kryteriów i poziomów wymagań: podstawowy i rozszerzony).

Uczniowie rozwijali swoje umiejętności i uzdolnienia, posiedli większe umiejętności językowe. Ci, którzy przygotowywali się do olimpiad czy egzaminów maturalnych mogli zweryfikować swoją wiedzę.

9. Wspieranie zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły

Co roku, jako opiekun Samorządu Uczniowskiego, organizowałam Dni Otwarte Szkoły dla uczniów gimnazjów powiatu Łęczyńskiego. Ponadto dwukrotnie zajmowałam się organizacją wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta w okręgu wyborczym I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Zamoyskiego w Łęcznej.
W ciągu całego okresu mojej pracy aktywnie uczestniczyłam w pracach Zespołu Nauczycieli Języków Obcych. Na spotkaniach omawiane były bieżące problemy zespołu, m.in. dobór podręcznika, zmiany w Przedmiotowym Systemie Oceniania, omawianie wyników próbnych matur pisemnych z języka angielskiego oraz realizacja imprez.
W okresie stażu byłam członkiem szkolnego zespołu nadzorującego przebieg egzaminu maturalnego z kilku przedmiotów, a także członkiem Komisji Egzaminacyjnej ustnego egzaminu z języka angielskiego, nie tylko w Zespole Szkół nr1, w którym pracuję, ale także w Liceum Ogólnokształcącym nr1 w Łęcznej.

Działalność Samorządu Uczniowskiego miała dla mnie ogromne znaczenie. Dzięki imprezie „Dni Otwarte” promowaliśmy naszą szkole. Uczniowie otrzymywali jasną informację o zasadach korzystania i uczestnictwa w życiu szkoły.
Samorząd Uczniowski brał również aktywny udział w organizowaniu imprez wychowawczo - rozrywkowych organizowanych w szkole.

10. Prowadzenie Kółka Języka Angielskiego dla uczniów klas maturalnych

W okresie stażu pracowałam z klasami maturalnymi. Plan pracy kółka języka angielskiego przeznaczony był do realizacji na zajęciach dodatkowych, odbywających się raz w tygodniu. Zajęcia te były przeznaczone dla każdego ucznia, chętnego do poszerzenia swojej wiedzy z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zajęcia te miały charakter otwarty. Poprzez uczestnictwo w tych zajęciach uczniowie poszerzali swoje wiadomości i umiejętności językowe.

Dzięki uczestnictwu w kółku języka angielskiego uczniowie wykorzystywali i pogłębiali swoje zdolności i umiejętności z języka angielskiego. Przyczyniło się to do poprawy bieżących ocen z przedmiotu, a także do uzyskania pozytywnych wyników na egzaminie maturalnym.

11. Promocja szkoły poprzez organizowanie uroczystości szkolnych

Co roku organizowałam i przeprowadzałam uroczystości szkolne według planu uroczystości w I Liceum Ogólnokształcącym: akademia z okazji Święta Patrona Szkoły – Jana Zamoyskiego, otrzęsiny klas I Liceum Ogólnokształcącego, uroczystość Odzyskania Niepodległości, uroczystość zakończenia roku szkolnego w klasach trzecich I Liceum Ogólnokształcącego, akademia upamiętniająca Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja. W roku szkolnym 2010/2011 przygotowywałam klasę do udziału w Przeglądzie Małych Form Teatralnych, w których moja klasa zajęła III miejsce. Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego kierowałam pracą grupy młodzieży pomagającej w organizacji uroczystości 30-lecia Zespołu Szkół Nr 1 w Łęcznej.

Uczniowie prezentowali swoje umiejętności, podtrzymywali tradycje szkoły, pokonywali swoją nieśmiałość, nabyli nowych doświadczeń.

12. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy. Aktywne uczestnictwo w konsultacjach dla uczniów i rodziców; tworzenie dobrych relacji z rodzicami uczniów.

W latach 2009-2012 pełniłam funkcję wychowawcy klasy IIIA z rozszerzeniem języka polskiego, historii i geografii. Stale pracowałam nad budowaniem w klasie atmosfery bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania oraz ograniczaniem i zapobieganiem wszystkich negatywnych zjawisk w klasie. W ciągu całego okresu pełnienia funkcji wychowawcy klasy podejmowałam różnego rodzaju działania, co obejmowało:
> organizowanie zebrań i spotkań indywidualnych z rodzicami;
> przygotowywanie ulotek informacyjnych i edukacyjnych dla rodziców;
> dokumentowanie przebiegu spotkań z rodzicami;
> opracowanie wewnątrzklasowego regulaminu usprawiedliwiania godzin nieobecności;
> zorganizowanie imprez klasowych;
> ścisła współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym i nauczycielami uczącymi w klasie (kierowanie uczniów z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi na konsultacje z psychologiem i pedagogiem szkolnym po konsultacji z innymi nauczycielami),
> zachęcanie uczniów klasy do brania udziału w imprezach ogólnoszkolnych (konkursy, projekty) oraz do podejmowania działań na rzecz szkoły (imprezy szkolne, działalność w samorządzie klasowym i szkolnym, akcje charytatywne)
Zgodnie z harmonogramem uczestniczyłam w konsultacjach zorganizowanych dla rodziców uczniów. Na konsultacjach dla rodziców szczegółowo omawiałam sytuację ucznia (syna, córki) z uwzględnieniem potencjalnych przyczyn danej sytuacji oraz wskazań do dalszej pracy nad ewentualnym poprawieniem wyników w nauce. Dbałam o to, aby spotkania z rodzicami uczniów przebiegały w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Rodzice chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Dzieliłam się z rodzicami zdobytą wiedzą. Starałam się uświadomić znaczenie domu rodzinnego w nauczaniu wartości. Efektem tej pracy były dobre relacje nauczyciel – rodzice. Ogromnym efektem dla szkoły jest to, że wzrosło zaufanie rodziców do szkoły, jako instytucji spełniającej funkcje dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; umocnienie współpracy na linii – szkoła – wychowawca – rodzic; wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom środowiska rodziców
i uczniów; integracja środowiska nauczyciele – rodzice – uczniowie oraz szkoła.

§8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem

Podjęłam działania zmierzające do podniesienia moich kwalifikacji zawodowych w zakresie wykorzystywania technologii komputerowej w procesie kształcenia. W tym celu ukończyłam 72 godzinne szkolenie w zakresie „Wykorzystywania technologii informacyjnej w nauczaniu różnych przedmiotów” zorganizowany przez Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych. Ponadto, ukończyłam kurs ‘ICT kluczem do zarządzania w oświacie’ zorganizowany przez Fundację Europejskie Centrum Inicjatyw Transgranicznych w Lublinie.

Nabyte umiejętności pozwoliły mi na poszerzanie własnej wiedzy dotyczącej wykorzystania programów takich jak Microsoft Word, Excel, Power Point, a poprzez to na wprowadzenie w proces dydaktyczny szeregu zmian zmierzających do podniesienia atrakcyjności prowadzonych przeze mnie zajęć. Ponadto szkolenie z zakresu obsługi dziennika elektronicznego przyczyni się w przyszłości do udoskonalenia form kontaktów szkoły z rodzicami.

2.Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie dydaktyczno-wychowawczym

Przez cały okres stażu podczas przygotowywania się do zajęć korzystałam z licznych portali internetowych i programów edukacyjnych. Czerpałam pomysły, oraz analizowałam i przystosowywałam zamieszczone scenariusze zajęć do potrzeb własnych i danej grupy. Śledziłam na bieżąco informacje zawarte w tzw. newsletterach (biuletynach informacyjnych), które otrzymywałam droga elektroniczną od wydawnictw językowych.
Co roku, w klasach drugich, na zajęciach przedmiotowych realizowałam temat dotyczący technologii informacyjnych, użytkowania komputera (części komputera, komendy), a w klasach trzecich, w ramach zagadnienia maturalnego: technika i technologia, poruszałam na zajęciach bardziej złożone tematy dotyczące zagrożeń związanych z użytkowaniem Internetu, uzależnień od komputera i gier komputerowych.

Dzięki technologii komputerowej dokumentacja prowadzona jest przejrzyście, estetycznie i czytelnie. Własny warsztat pracy jest uporządkowany i na bieżąco udoskonalany. Uczniowie poznawali i doskonalili swoje umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Uczyli się traktować komputer jako narzędzie pracy, a nie tylko rozrywki. Chętniej uczestniczyli w zajęciach, podczas których poruszane były zagadnienia dotyczące technologii informatycznej. Potrafili wyszukiwać potrzebne informacje w Internecie oraz korzystać z encyklopedii i słowników multimedialnych. Podczas sprawdzianów nie tracili czasu na przepisywanie zadań. Mogli całkowicie skoncentrować się na ich rozwiązaniu.

3.Wykorzystywanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej

W związku z potrzebą tworzenia licznych pomocy dydaktycznych na zajęcia z języka angielskiego: samodzielnie tworzyłam pomoce naukowe: gry, plansze, karty pracy, scenariuszy zajęć, rozsypanki słowne, dyplomy na konkursy; opracowywałam sprawdziany, testy i kartkówki dla uczniów. Wykorzystuję Internet jako źródło ciekawych ćwiczeń. Stale korzystam z zasobów edukacyjnych portali internetowych, edytora tekstu Word, Microsoft Office Publisher, Office Excel oraz Microsoft PowerPoint.
Najczęściej odwiedzane strony to:

www.onestopenglish.com, www.anglisci.pl, www.longman.com.pl, www.oup.com, www.britishcouncil.org/poland, , www.codn.edu.pl, www.britishembassy.gov.uk, www.visitbritain.com, www.scolaris.pl, www.45minut.pl, www.publikacje-nauczycieli.pl, www.poetry4kids.com, www.englishclub.com, www.timesonline.co.uk,
www.english-to-go.com, www.teach-nology.com/teachers, www.profesor.pl, www.angielski.com itd.

Wykorzystując Internet miało miejsce ustawiczne samokształcenie. Dzięki zasobom Internetu pogłębiałam swoją wiedzę i doskonaliłam swój warsztat pracy. Zajęcia prowadzone przeze mnie były urozmaicone i atrakcyjniejsze, proces dydaktyczny bogatszy.

4.Opublikowanie materiałów dydaktycznych w Internecie

W czasie trwania stażu przekazałam do opublikowania wiele materiałów dydaktycznych ( scenariusze i konspekty zajęć, scenariusze imprez, quizów, konkursów i przedstawień), które zostały opublikowane w portalach internetowych: www.edux.pl, www.45minut.pl, www.anglisci.pl

Dzięki zasobom Internetu nie tylko moje lekcje są interesujące. Mogę podzielić się swoimi pomysłami z innymi nauczycielami, którzy szybko znajdą w Internecie interesująca ich informację.
5.Podejmowanie różnych zadań, związanych z tym obszarem zadań, wynikających z bieżących potrzeb.

W czasie stażu korzystałam także z programów: Microsoft Office Excel do opracowywania zestawienia i wyliczenia wyników śródrocznych i rocznych uczniów, dokonywałam analizy statystycznej frekwencji uczniów, jak również zestawienia dla rodziców, które były przekazywane w trakcie spotkań z rodzicami. Przygotowywałam ulotki i plakaty informujące o planowanych działaniach, konkursach czy spotkaniach. Przygotowałam jednolite druki do dedykacji książkowych oraz dyplomów dla uczniów zajmujących pierwsze trzy miejsca w organizowanych przeze mnie konkursach.
Korzystałam z programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych, zwłaszcza prezentacji multimedialnej na temat, „Co powinieneś wiedzieć o egzaminie maturalnym?” Prezentacja dotyczyła zmian w ustnym egzaminie z języka angielskiego.
Do wypisywania świadectw promocyjnych oraz maturalnych korzystałam z programu Optivum.

Pomoce dydaktyczne opracowane na komputerze były bardziej estetyczne, budziły ciekawość uczniów, podnosiły skuteczność procesu edukacyjnego. Dzięki technologii komputerowej dokumentacja prowadzona była przejrzyście, estetycznie i czytelnie, a mój własny warsztat pracy był uporządkowany i na bieżąco udoskonalany.
W codziennej pracy korzystałam z komputera, drukarki, aparatu cyfrowego, co pomogło mi utrwalić ważne chwili z życia klasy, Samorządu Uczniowskiego i szkoły.

6.Wykorzystanie poczty elektronicznej

Wykorzystuję pocztę elektroniczną w życiu codziennym. Ta forma komunikowania się służy mi głównie do wymiany informacji, ciekawych zadań z innymi nauczycielami i podmiotami w sprawach związanych z moją pracą zawodową w szkole. Mój adres e-mail znany jest wydawnictwom i portalom internetowym, z których często korzystam.

Dzięki ciągłej korespondencji elektronicznej z nauczycielami i podmiotami wymieniałam doświadczenia, materiały metodyczne oraz otrzymywałam cenne rady w sprawie awansu zawodowego.

7.Opracowanie wyników badań diagnostycznych w postaci graficznej i tabelarycznej

Starannie opracowuję wyniki diagnoz, używając narzędzi oferowanych przez program Microsoft Office Excel

W ten sposób ukazane wyniki z wykorzystaniem tabel i wykresów są przejrzyste i czytelne. Obraz bardziej przemawia do współczesnego człowieka niż słowo.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń w ramach prac na rzecz Zespołu Nauczycieli języków obcych
W ramach współpracy z innymi nauczycielami języków obcych na bieżąco wymienialiśmy się poglądami, pomysłami, materiałami do zajęć, konsultowaliśmy wybór podręcznika i zadań z podręcznika do realizacji w danym oddziale, a także wyniki uzyskiwane przez uczniów formułując wnioski do dalszej pracy w każdej klasie. Omawialiśmy również tematy konferencji metodycznych, w których uczestniczyliśmy oraz ocenialiśmy wartość otrzymywanych materiałów szkoleniowych. Przy sprawdzaniu matur próbnych konsultowaliśmy, aby uszczegółowić wszystkie kryterium treści w zadaniach otwartych.

Zdaję sobie sprawę, jak ważne w prawidłowym funkcjonowaniu szkoły jest dzielenie się doświadczeniem i wiedzą. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń w zespole nauczycieli tego samego przedmiotu to nie tylko obowiązek i konieczność, to przede wszystkim chęć pomocy i współpracy. Korzyści z tego wypływające podnoszą jakość pracy placówki, tworzą miłą serdeczną atmosferę, uczą tolerancji, wyrozumiałości oraz rozwijają zdolności interpersonalne.

2.Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów, nauczycieli kontraktowych i nauczycieli zainteresowanych

W roku 2009/2010 pełniłam funkcję opiekuna stażu nauczyciela stażysty.
> Podpisałam z koleżanką kontrakt, w którym ustaliliśmy przebieg zadań zmierzających do uzyskania przez nią stopnia nauczyciela kontraktowego;
> Służyłam pomocą stażyście w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego;
> Omawiałam z koleżanką wszystkie zajęcia pod kątem zgodności z programem nauczania, zastosowanych metod aktywizujących, umiejętności przekazywania wiedzy, sposobu oceniania osiągnięć uczniów;
> Przeprowadziłam szereg zajęć otwartych, na których stażystka mogła obserwować stosowane przeze mnie formy i metody pracy. Tematyka lekcji obejmowała m.in.: ‘Eat to live - rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; ’Now and then’ – Past Simple tense; ‘What does your best friend look like?’ – opis osoby ; ‘A job for a life.’ - zawody
> Udzielałam pomocy nauczycielowi stażyście w napisaniu sprawozdania z planu rozwoju zawodowego;
> Na bieżąco spotykałam się ze stażystką w celu omówienia różnych spraw i problemów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela;

Prowadzone zajęcia otwarte, współpraca z nauczycielem stażystą wzbogaciły mnie o nowe doświadczenia jak również pobudziły do przemyśleń. Nauczyciel zaczął stosować nowe, sprawdzone przeze mnie metody i formy pracy. Nauczyciel stażysta zakończył swój staż z pozytywną oceną.

3.Opracowanie i udostępnienie zgromadzonych materiałów związanych z wykonywaną pracą innym nauczycielom języka angielskiego

Stworzyłam teczkę zawierającą najciekawsze materiały dydaktyczne dla nauczycieli języka angielskiego w tym: rozkłady materiałów, kryteria oceniania z języka angielskiego w poszczególnych klasach, co umożliwiało wzajemne dzielenie się doświadczeniami i propozycjami realizacji materiału programowego, scenariusze zajęć, testy i pomoce dydaktyczne, artykuły z czasopism, filmy DVD, płyty. Wszystkie materiały zostały umieszczone w sali językowej nr 208 i udostępnione wszystkim zainteresowanym nauczycielom.

Dzięki tym dokumentom dziele się własną wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, udostępniam sprawdzone materiały dydaktyczne, i tym podnoszę jakość pracy wszystkich nauczycieli języka angielskiego.

4. Konsultacje i wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych szkół

Jestem w stałym kontakcie z nauczycielami języka angielskiego uczącymi w innych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z którymi dzielę się swoim doświadczeniem, pomysłami i materiałami. Dodatkową możliwość wymiany poglądów stwarza wspólne uczestnictwo w konferencjach i warsztatach metodycznych, na których prezentowane są nowe techniki i metody nauczania. Co roku również spotykamy się podczas sesji egzaminów maturalnych (ustnych i pisemnych).

Wymiana doświadczeń między nauczycielami przyczynia się do lepszego poznania naszych metod pracy.

5. Publikacje w Internecie

Nawiązałam współpracę z portalami edukacyjnymi. Scenariusze, konkursy, quiz, plan kółka języka angielskiego itd. opracowane przeze mnie, umieszczam na stronach internetowych: Portal Edukacyjny - www.edux.pl; Wydawnictwo Internetowe i Systemów Szkoleń Coach NNE - www.publikacje-nauczycieli.pl, www.45minut.pl.

Efekty mojej pracy mogą być wykorzystane przez szerokie grono nauczycieli. Promuję swoją szkołę.

W czasie odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego realizowałam następujące zadania
wynikające z zapisu rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku §8 ust.2 pkt. 4:

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań
Dokonałam analizy i wprowadziłam zmiany w programie działalności Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego.
Napisałam i wdrożyłam program zajęć kółka języka angielskiego w klasach maturalnych

Opracowałam i wdrożyłam program pracy z grupą ‘słabszą’ mającą trudności w nauce języka angielskiego.

Wdrażając program osiągnęłam następujące efekty dla uczniów: rozwijanie zainteresowań i chęci pogłębiania wiedzy z języka; umiejętność wyszukiwania i znajdowania różnego rodzaju informacji związanych
z egzaminem maturalnym. Korzyści wynikające z moich działań dla szkoły to: wzbogacenie repertuaru oddziaływań dydaktycznych o nowy program; propagowanie nowych metod i form pracy nauczyciela; wspomaganie procesu wychowania poprzez przekazywanie uczniom wartościowych treści. Jako nauczyciel wpływałam na wypracowanie u uczniów twórczego myślenia pozwalającego kojarzyć oddalone od siebie fakty i zdarzenia; klasy osiągnęli dobry wynik na egzaminie maturalnym.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych
1.Prowadzenie dodatkowych zajęć

Przez cały okres stażu prowadziłam zajęcia fakultatywne dla maturzystów, przygotowujące do matury na poziomie podstawowym lub dla grupy uczniów na poziomie rozszerzonym.
W roku 2011/2012 roku prowadziłam dodatkowe lekcje wyrównawcze dla uczniów słabych z klasy III A.

Uczniowie poszerzają swoje umiejętności ustnych i pisemnych wypowiedzi. Udział w zajęciach pozwolił uczniom: nadrobić zaległości z języka angielskiego; wyćwiczyć umiejętności niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny na maturze; nabrać pewności i wiary w siebie; zmotywować do dalszej nauki; w sposób wartościowy i ciekawy spędzić czas z rówieśnikami. Korzyścią dla szkoły z realizowanego przeze mnie programu jest: wzrost zaufania rodziców do szkoły; większy prestiż szkoły w środowisku; zdecydowanie lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego.

2. Organizowanie akcji charytatywnych z Samorządem Uczniowskim.

Realizując zadania z zakresu poszerzenia działań opiekuńczych szkoły wraz z wychowankami i koleżankami uczestniczyłam w akcjach charytatywnych organizowanych na rzecz uczniów naszej placówki i innych osób potrzebujących wsparcia. Współdziałałam
z Samorządem Uczniowskim, dyrekcją szkoły, szkolnym pedagogiem i innymi nauczycielami.
Organizowałam, współorganizowałam i uczestniczyłam wraz z wychowankami w następujących akcjach charytatywnych:

> Zorganizowanie akcji „Góra Grosza”;
> Wsparcie i przeprowadzenie akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać zimę”;
> Wsparcie przeprowadzenie akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”;
> Przeprowadzenie akcji „Mikołaj o tobie nie zapomni” dla dzieci biednych naszej szkoły.

Akcje charytatywne bardzo dobrze wpływają na charakter młodych ludzi. Przeprowadzone akcje uwrażliwiały uczniów na ludzkie krzywdy, na cierpienie człowieka, uczyły dzielenia się z innymi i dostrzegania, że wśród nas są ludzie potrzebujący i cierpiący. W czasie całej swojej pracy zwracam ogromną uwagę na pomoc potrzebującym i szerzę idee wolontariatu.

3.Organizowanie i przeprowadzenie kółka języka angielskiego

Przez cały okres stażu prowadziłam zajęcia fakultatywne dla maturzystów, przygotowujące do matury na poziomie podstawowym lub dla grupy uczniów na poziomie rozszerzonym. Starałam się zainteresować uczniów zdolnych i dać im szansę rozwoju. Uczestnicy zajęć uzupełniali braki, doskonalili swoje umiejętności i nabierali właściwych nawyków uczenia się.

Dzięki uczestnictwu w kółku języka angielskiego uczniowie zdobywali nowe doświadczenia, zgłaszali nowe pomyły na prowadzenie zajęć, wykorzystywali i pogłębiali swoje zdolności i zainteresowania. Podjęte działania służyły przede wszystkim lepszemu procesowi edukacyjnemu, możliwościom indywidualnego rozwoju zainteresowań uczniów i ich uzdolnień w sprzyjającej atmosferze.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych przyniosło pozytywne efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej uczniów naszej szkoły. Dzieci czują się lepiej i pewniej na lekcjach, chętniej angażują się do podejmowania wyzwań, odpowiednia motywacja, chwalenie za najmniejsze sukcesy sprzyja osiąganiu dobrych wyników nauczania na miarę ich możliwości. Wynik egzaminu maturalnego uzyskiwany corocznie prze moich uczniów jest tego najlepszym przykładem i świadczy o skutecznym wdrażaniu działań mających na celu doskonalenie pracy własnej, udzielanie pomocy dzieciom i podniesienie jakości pracy szkoły.

4. Rozwijanie zainteresowań uczniów

W okresie stażu pracowałam zarówno z uczniem słabym jak i zdolnym mając szczególnie na uwadze podniesienie poziomu motywacji do nauki języka angielskiego. Wiadomym jest, że człowiek chętniej wykonuje prace, które sprawiają mu radość i dają satysfakcję, dlatego też dbałam o to by zapewnić uczniom dostęp do zadań, w których mogliby się wykazać pewnymi `ukrytymi` talentami np. aktorskimi czy plastycznymi, bądź muzyczno-wokalnymi. W związku z tym zachęcałam uczniów do zaprezentowania siebie na licznych konkursach, przedstawieniach proponowanych przez Zespół Nauczycieli Języków Obcych. W czasie mojej pracy zachęcałam uczniów do przygotowania różnych prac dodatkowych z wykorzystaniem prezentacji Power Point, przeprowadzałam również lekcje związane przede wszystkim z nauką słownictwa, podczas których uczniowie śpiewali karaoke. Dodatkowo w trakcie trwania stażu przygotowałam przedstawienie w języku angielskim dla uczniów naszej szkoły pt.„Magic Christmas”.

Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania, w przyjemny sposób spędzali czas wolny, poszerzali swoją wiedzę, kształtowali umiejętności samodzielnej , twórczej pracy poprzez wyszukiwanie informacji na różne tematy.

5. Współpraca z Trenerem Szkoły Trenerów i Organizacji Pozarządowych „STOP”

Po objęciu wychowawstwa w klasie I A zaobserwowałam szereg problemów dotyczących postrzegania własnej osoby przez poszczególnych członków zespołu klasowego. Objawiało się to przede wszystkim brakiem wiary we własne możliwości oraz obawą, iż niezdolni są do odniesienia znaczących sukcesów w czasie trwania nauki. W grudniu 2009 zaprosiłam do współpracy panią Monikę Madejską, Trenera Szkoły Trenerów i Organizacji Pozarządowych „STOP” aby przeprowadziła z uczniami warsztaty „Jak osiągnąć sukces?”.

Dzięki warsztatom uczniowie poznali swoje słabe i mocne strony. Nauczyli się jak umiejętnie wykorzystać zalety swojej osobowości, a jak pracować nad swoimi wadami. Przyczyniło się to do wzrostu motywacji do nauki, gdyż uczniowie uświadomili sobie , iż każdy z nich posiada mocne strony, które należy w odpowiedni sposób wykorzystać. Ponadto, dzięki takim działaniom szkoła zyskuje opinię placówki dbającej o wszechstronny rozwój uczniów.

6. Organizacja wycieczek dydaktycznych

Organizowałam wycieczki dla mojej klasy w celu poznania najbliższej okolicy jak również i dalsze tereny Polski, jako element edukacji patriotycznej. W trakcie stażu zorganizowałam następujące wycieczki:
> Wyjście do Muzeum Regionalnego w Łęcznej na lekcje muzealną - Tradycje Żydowskie
> Wycieczka do Lublina – Wzgórze Zamkowe, Plac Litewski, kino
> Wycieczka do Warszawy – Sejm, Senat, kino
> Kulig nad jeziorem Piaseczno i ognisko klasowe – integracja zespołu klasowego
> Wycieczka do Lublina – cmentarz przy ulicy Lipowej, kino
> Wycieczka do Warszawy – Centrum Informacji Europejskiej, spektakl teatralny, kino 3d
> Ognisko klasowe w Ciechankach - integracja zespołu klasowego
> Pielgrzymka z klasą do Częstochowy

Uczniowie poznają ciekawe zakątki najbliższej i dalszej okolicy, zapoznają się z historią. Grupa podczas wycieczek integruje się, uczniowie mają okazję wykazać się swoimi umiejętnościami pozaszkolnymi.

7.Organizacja konkursów

Przez cały okres stażu nie udało mi się przygotować uczniów na takim poziomie do Olimpiady z języka angielskiego, bym mogła się poszczycić sukcesem na poziomie okręgowym i wyżej. Nie oznacza to jednak braku zaangażowania we wszelkiego rodzaju imprezy i tym samym przygotowanie uczniów do udziału w nich. Od 2005 roku organizuję szkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych „English Around the World” dotyczący zagadnień kulturowych, historycznych oraz geograficznych wybranych obszarów anglojęzycznych. Ponadto moi uczniowie brali również udział w innych konkursach z języka angielskiego:
> „Oxford Plus” zorganizowanym przez OXFORD Educational;
> Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „FOX” pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
> „MAKE FRIENDS WITH ENGLISH” – konkurs znajomości języka angielskiego i wiedzy o krajach anglojęzycznych ”
> Konkurs na najciekawszy projekt w języku angielskim (klasa z rozszerzeniem języka angielskiego);
> Konkurs w klasach pierwszych „Check your English!”

Dzięki uczestnictwu w konkursach, uczniowie mogli zaprezentować swoje wiadomości oraz nauczyć się zdrowej rywalizacji. Uczestnictwo i sukcesy moich uczniów w konkursach szkolnych, powiatowych i wojewódzkich przyczyniły się również do promowania placówki w środowisku lokalnym.

8.Organizacja szkolnych imprez okolicznościowych

W latach 2009 – 2012 przygotowałam następujące imprezy okolicznościowe:
> Akademia z okazji Święta Patrona Szkoły – Jana Zamoyskiego;
> Otrzęsiny klas I Liceum Ogólnokształcącego
> Uroczystość Odzyskania Niepodległości ;
> Uroczystość zakończenia roku szkolnego w klasach trzecich I Liceum Ogólnokształcącego
> Akademia upamiętniająca Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja
> Udział w XIV Przeglądzie Małych Form Teatralnych;
> Półmetek 2011
> Studniówka 2012;
> Wigilia klasowa

Przygotowanie imprez okolicznościowych z grupą uczniów poszerza ofertę szkoły. Uczniowie mają okazję wykazać się dodatkowymi umiejętnościami. Imprezy okolicznościowe dla środowiska szkolnego i lokalnego są również promocją działań szkoły.

9.Organizacja współpracy z rodzicami

W swojej pracy wychowawczej nawiązałam ścisłą współpracę z rodzicami, spotykając się z nimi na zebraniach szkolnych, a także w miarę potrzeb kontaktując się z rodzicami indywidualnie. Starałam się jak najlepiej poznać sytuację rodzinną i materialną swoich uczniów. Starałam się pomóc rodzicom w ich działalności wychowawczej, poprzez różnorodne informacje, porady a nawet interwencje. Wspólnie konsultowaliśmy podczas zebrań projekty wycieczek edukacyjnych i rekreacyjnych przygotowanych przez zespół klasowy. Rodzice angażowali się z życie klasy – pomagali w organizacji Otrzęsin klas pierwszych, Półmetka, Studniówki i Wigilii klasowej. W czasie organizowanych przeze mnie zebrań najbardziej cieszyły mnie dyskusje z rodzicami, którzy wyrażali swoje opinie, dzielili się własnymi refleksjami, spostrzeżeniami czy wątpliwościami. Przyjazna atmosfera skłania rodziców do wymiany poglądów na tematy wychowawcze, opowiedzenia o swoich sukcesach lub porażkach w wychowaniu dzieci.

Współpracę z rodzicami uważam za priorytetowe zadanie, które pomaga podnosić poziom pracy szkoły, daje możliwość współgospodarowania, co przynosi pozytywne efekty.
Dobra współpraca z rodzicami, wzajemna akceptacja i zrozumienie powodują wzrost rangi szkoły, dają szansę rozwoju inicjatyw społecznych na rzecz placówki, a przede wszystkim procentuje w efektach oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych.

§8 ust.2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Łęcznej

Obserwując uczniów, ich sukcesy, porażki oraz zdobywanie przez nich nowych doświadczeń życiowych, nie sposób nie zauważyć ekscytacji uczniów dotyczącej posiadania prawa jazdy. Mając na uwadze bezpieczeństwo moich podopiecznych zorganizowałam spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej, nadkom. Mariuszem Marcem. Na jednej z lekcji wychowawczych pan nadkomisarz zaprezentował oraz omówił instruktażowy film dotyczący prowadzenia samochodu. Tematyka filmu poruszała aspekty związane z kierowaniem pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, jak również zachowania niezbędnych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Uczniowie poznali konsekwencje prawne niektórych zachowań. Zostali ponadto uświadomieni, iż ich zachowanie na drodze ma znaczący wpływ na innych uczestników ruchu drogowego, a ich błędy mogą spowodować tragiczne następstwa nie tylko dla nich samych, ale również dla innych osób. Wykład przyczynił się znacząco do podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczniów.

2.Promowanie wśród młodzieży idei wolontariatu

Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego, nauczyciel i wychowawca wraz z dyrekcją szkoły, innymi nauczycielami i przedstawicielami różnych organizacji wolontariatu, promowałam i promuję wśród młodzieży idee wolontariatu. Uwrażliwiam uczniów, że wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie. Nie wszystko, co robimy, musi przynosić nam korzyści materialne. Możemy pomagać innym i mieć z tego ogromną satysfakcje.

W czasie całej swojej pracy zwracam ogromną uwagę na pomoc potrzebującym i szerzę idee wolontariatu. Pomoc udzielona zarówno uczniom naszej szkoły, jak i innym ludziom jest nieoceniona.

3. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym

Realizując zadania dotyczące profilaktyki i bezpieczeństwa, od wielu lat systematycznie współpracuję z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Zgodnie z potrzebami, jako wychowawca przygotowywałam opinie o uczniach zgłaszanych na diagnozę do poradni. Przekazywałam informacje o sytuacji rodzinnej i materialnej niektórych uczniów ze swojej klasy, współpracowałam z psychologiem w sprawie ucznia wykazującego szczególne trudności w nauce oraz uczniów, którzy mieli problemy z absencją w szkole. Opiniowałam ich postępy w nauce, postawy, zachowanie w szkole i w miejscu zamieszkania.
Jako wychowawca współpracowałam z pielęgniarką szkolną w celu stałego monitorowania stanu zdrowia uczniów. Pielęgniarka prowadziła również na godzinach wychowawczych pogadanki dotyczące okresu dojrzewania i higieny osobistej.
Podczas trwania stażu współpracowałam czynnie z pedagogiem szkolnym w zakresie diagnozowania a następnie rozwiązywania problemów wychowawczych swoich uczniów. Dotyczyło to m.in. następujących zagadnień: spożywania alkoholu i palenia papierosów, prób wyłudzania pieniędzy i zastraszania uczniów, wysokiej absencji w szkole, słabych postępów w nauce i zagrożeń w ukończeniu szkoły i niewłaściwego zachowania na terenie szkoły i poza nią.

Podnosiłam jakość pracy szkoły poprzez rozpoznawanie bieżących problemów i potrzeb uczniów oraz pomoc w tym zakresie. Dostosowałam formy i metody pracy z uczniem według indywidualnych zaleceń. Uwrażliwiałam rodziców na konieczność pomocy uczniom z trudnościami w nauce i zachowaniu, współpracowałam z nimi w tym zakresie.

3. Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Od 2009 roku pełniłam funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego, wykonywałam zadania na rzecz szkoły. Będąc opiekunem samorządu uczniowskiego podejmowałam się wraz z uczniami zadań mających na celu pomoc uczniom naszej szkoły w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Coroczna akcja „Góra grosza” koordynowana przeze mnie ma na celu pomoc dzieciom osieroconym. Z ramienia Samorządu Uczniowskiego corocznie organizowana była również Dyskoteka Andrzejkowa, na którą biletem wstępu były produkty żywnościowe zbierane w ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.

Uczestnictwo szkoły w ww. akcjach uwrażliwia dzieci na ludzkie krzywdy. Widząc nieszczęścia innych ludzi zaczynają doceniać to, co sami posiadają.

4. Współpraca z uczelniami wyższymi – opiekun praktyk studenckich

Od 21.05.2012 student filologii angielskiej Marcin Mordalski odbywa praktyki studenckie pod moją opieką. Obserwował on moje zajęcia, pod moim nadzorem pisał konspekty, przygotowywał się do lekcji i prowadziły zajęcia lekcyjne. Zgodnie z zasadami współpracy z wyższą uczelnią po ukończeniu praktyk dokonam oceny praktyki Marcina Mordalskiego.
W czasie trwania swojej praktyki student poznaje wiele metod i form nauczania, które wykorzystuje następnie na prowadzonych przez siebie lekcjach języka. Pogłębia też swoją wiedzę na temat nauczania języka angielskiego w szkole średniej, oraz zdobywa doświadczenie w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych.

5.Wykonywanie zadań we współpracy z wydawnictwami językowymi

W trakcie stażu brałam aktywny udział we współpracy z wydawnictwami językowymi. Spotkania te pomogły mi właściwie wybrać odpowiedni podręcznik do nauki języka angielskiego, prowadzić zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego. Dostarczyły niezbędnych wiadomości, których wymiernym efektem były dobre wyniki uczniów na maturze z języka angielskiego. Dzięki wydawnictwom moja biblioteczka, jak również biblioteka szkolna powiększyła się o wiele książek metodycznych, podręczników i nowości pedagogicznych.

Będąc na bieżąco w kontakcie z wydawnictwami językowymi mam dostęp do wielu ciekawych i najnowszych publikacji książkowych, czasopism, i innych pomocy dydaktycznych. Systematyczni prowadzę korespondencję z wydawnictwami i pozyskuję bezpłatnie książki i płyty na nagrody w konkursach językowych.

§ 8 ust.2 pkt. 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1.Nagroda Dyrektora Zespołu Szkół nr1 w Łęcznej

W 2011 roku otrzymałam nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Łęcznej za wspaniałą pracę dydaktyczno – wychowawczą z dziećmi i młodzieżą, zaangażowanie w realizację programu szkoły i działania na rzecz środowiska lokalnego.
Nagroda zmotywowała mnie do dalszej, jeszcze bardziej wytężonej pracy. Utwierdziła mnie w przekonaniu, że moje wysiłki zostały dostrzeżone i pozytywnie odebrane, powinnam nadal realizować wytyczone cele i zadania. Wpłynęła pozytywnie na moje samopoczucie, pogłębiła wiarę w moje możliwości.

§ 8 ust.2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych
lub innych z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1.Analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych

W czasie trwania stażu w pierwszym i kolejnym roku dokonałam analizy dwóch przypadków dotyczących uczniów z klasy, w której objęłam wychowawstwo i podjęłam starania, aby rozwiązać problemy w sposób racjonalny, ale z pełnym wyczuciem i empatią. Jeden z przypadków dotyczył ucznia klasy pierwszej, który po przebytym w dzieciństwie urazie głowy wyróżniał się postawą i zachowaniem wśród rówieśników. Drugi z przypadków dotyczył pracy z uczniami dyslektycznymi w klasie drugiej. Dokonałam opisu i analizy dwóch indywidualnych przypadków wychowawczo – dydaktycznych według następującego schematu:
> Identyfikacja problemu;
> Geneza i dynamika zjawiska;
> Znaczenie problemu;
> Prognoza (negatywna i pozytywna);
> Propozycje rozwiązań;
> Wdrażanie oddziaływań;
> Efekty oddziaływań.

Podjęte działania przyczyniły się do polepszenia relacji ucznia z zespołem klasowym oraz wzrostem jego samooceny jako człowieka. Ponadto, poprawie uległy wyniki ucznia w nauce oraz jego motywacja do nauki.
W drugim przypadku również wzrosła motywacja uczniów do nauki poprzez zrozumienie, iż trudności z przyswajaniem przez nich języka obcego nie wynikały z braku zdolności językowych. Poprzez wypracowanie odpowiednich metod radzenia sobie z problemem dysleksji wszyscy uczniowie uzyskali pozytywne wyniki na ustnym egzaminie maturalnym z języka angielskiego.
Zastosowałam w obu sytuacjach odpowiednie strategie działań, wcześniej określiłam metody pracy, oddziaływań wychowawczych:
> zidentyfikowałam problem;
> określiłam genezę i dynamikę zjawiska;
> przedstawiłam propozycje rozwiązań;
> ujawniłam własne prognozy pozytywne i negatywne;
> wdrożyłam oddziaływania, określiłam ich efekty;
> dokonałam podsumowania przedstawiłam wnioski.
Starannie i systematycznie zbierałam informacje o możliwościach zdiagnozowanych uczniów. Motywowałam i wspierałam ich w trudnych momentach.

2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych.

Opracowałam plan wychowawczy, zgodny z programem wychowawczym szkoły.

Kierowałam i zarządzałam zespołem klasowym. Systematycznie poszerzałam wiedzę pedagogiczną poprzez lekturę literatury fachowej, publikacje dotyczące wychowania, zagrożeń, niedostosowania społecznego uczniów.
Dzięki lekturze podniosłam efekty moich działań wychowawczych, co w konsekwencji wpłynęło na podniesienie jakości pracy szkoły. Starannie prowadziłam dokumentację
wychowawcy, systematycznie kontrolowałam zachowania, frekwencję i wyniki w nauce uczniów.


WNIOSKI
z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

Powyższe sprawozdanie stanowi dokument przedstawiający obraz zdobytych przeze mnie osiągnięć i umiejętności niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. W czasie trwania mojego stażu starałam się sprostać wymaganiom, jakie stawia wprowadzona reforma edukacji.
Udało mi się zrealizować założone w planie rozwoju zawodowego zadania, dzięki którym poszerzyłam swoja wiedzę i umiejętności pedagogiczne oraz efektywnie przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy szkoły. Ponadto wykonywane przeze mnie zadania wynikające z wymogów rozporządzenia ministra MEN stały się dla mnie inspiracją dla nowych pomysłów i koncepcji, które zamierzam realizować w dalszej pracy pedagogicznej.
Zawód nauczyciela wymaga permanentnego weryfikowania własnych dokonań zawodowych i metod pracy. W swojej działalności dydaktyczno - wychowawczej wykorzystywałam formy i techniki pracy, które umożliwiają wszechstronny rozwój młodego człowieka. Ucznia traktuję podmiotowo, doceniam jego wkład pracy na miarę jego intelektualnych możliwości, szanuję go, doceniam jego indywidualność, staram się zrozumieć jego potrzeby. Zawsze postrzegam ucznia w kontekście sytuacji osobistej umożliwiającej lub utrudniającej mu realizowanie obowiązków szkolnych.
Jestem otwarta na innowacje dydaktyczne i metodyczne. Posiadam umiejętności stosowania technologii komputerowej. Umiem dzielić się swoja wiedzą i doświadczeniem z innymi. Dzięki temu rozwinęłam swoje umiejętności interpersonalne. W czasie stażu podnosiłam swoje kwalifikacje i doskonaliłam warsztat pracy. Podejmowałam i realizowałam zadania wykraczające poza obowiązki służbowe.
Wprowadzając w życie założenia planu rozwoju zawodowego, miałam na uwadze specyfikę szkoły i potrzeby jej wychowanków. Jestem przekonana, że wszystkie efekty zadań, które wykonałam, będą procentować w mojej dalszej pracy pedagogicznej, zaowocują pozytywnymi wynikami nauczania, moją satysfakcją osobistą i przyczynią się do podnoszenia jakości pracy szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.