X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16373
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO


Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Helena Jaskuła
Stanowisko: nauczyciel przedmiotów zawodowych
Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół Ponadgimnazajlnych nr 2 w Ludowie Polskim
Posiadane kwalifikacje: Wykształcenie wyższe magisterskie – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, kierunek Turystyka i Rekreacja; studia podyplomowe – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011
Data ukończenia stażu: 31.05.2012
Imię i nazwisko opiekuna stażu: Jolanta Warcholińska


Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie moich przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Sprawozdanie to ukazuje podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju, celów i zadań.

Pracę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ludowie Polskim rozpoczęłam 1 września 2011 roku, co było równoznacze z rozpoczęciem przeze mnie stażu nauczycielskiego. Plan rozwoju zawodowego opracowany został w oparciu o Rozporządzenie ministra ws. awansu nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)


W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu . W szczególności są to:

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt.1).


Pierwszym etapem podjętym w celu zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu, było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu. Wspólnie z opiekunem stażu panią Jolantą Warcholińską uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, a także zasady i normy współpracy. Wśród ustalonych zasad znalazły sę między innymi formy obserwacji zajęć, daty hospitacji w obecności opiekuna oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji.

Przystępując do stażu szczegółowo zapoznałam się z procedurą awansu, oraz dokonałam analizy prawa oświatowego:
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 z późn. zm. (Rozdział 3A Awans zawodowy nauczycieli)
• Rozporządzenie ministra ws. awansu nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580) (Dz. U. z 16 listopada 2007r. Nr 214 poz. 1580).
Na podstawie procedury awansu na nauczyciela kontraktowego oraz z pomocą mojego opiekuna stażu przygotowałam plan rozwoju zawodowego (Załącznik nr 1) i przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.

Rozpoczynając staż zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły oraz ze statutem szkoły. Dokonałam również analizy wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Poznanie powyższych dokumentów pozwoliło mi na lepsze poznanie zasad funkcjonowania szkoły a także na zrozumeinie moich praw i obowiązków. Na początku stażu zapoznałam się także z zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, statut szkoły, dzienniki pozalekcyjne, arkusze ocen, program wychowawczy szkoły, księga zarządzeń. Wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie struktury dziennika. Dokonałam również analizy tygodniowego rozkładu zajęć i dyżurów, brałam czynny udział w dyżuach a także uczestniczyłam w wybranych posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Brałam również udział w konsultacjach z Komisją Przedmiotów Ekonomiczno – Hotelarskich. W ramach pracy komisji brałam udział w tworzeniu programu nauczania dla technikum w zawodzie technik hotelarstwa.
Dodatkowo zapoznałam się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w szkole i poza nią, oraz uczestniczyłam w szkoleniu BHP. Analiza tych przepisów zwróciła moją uwagę na potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

W trakcie trwania stażu starałam się ponadto systematycznie pogłębiać swoją wiedzę z zakresu procedur związanych z awansem zawodowym nauczycieli. W tym celu korzystałam z informacji zamieszczanych m.in. na stronach internetowych MEN (www.men.gov.pl, www.bip.men.gov.pl).

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwa realizację statutowych zadań szkoły (§6 ust2. pkt.2).


W ramach powyższego zadania zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania, przeanalizowałam także podstawę programową. Opracowałam również Przedmiotowy System Oceniania, który przedstawiłam uczniom na pierwszej lekcji. Przez cały okres odbywania stażu samodzielnie przygotowywałam pomoce dydaktyczne.
Ponadto zgłosiłam się do Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli celem uczestnictwa w szkoleniach proponowanych przez DODN. Z uwagi jednak na niewielką ilość chętnych szkolenia przez mnie wybrane nie doszły do skutku. W związku z ogromną chęcią rozwoju podjęłam więc starania o samodzielne poszerzanie wiedzy. W tym celu regularnie odwiedzałam portale internetowe takie jak: www.psychologia.net.pl czy www.publikacje.edu.pl, a także regularnie dokonywałam lektury czasopisma Charaktery (magazyn psychologiczny). Dzięki systematycznej pracy pogłębiałam swoją wiedzę na temat mechanizmów zachowań oraz relacji między ludźmi.


Przez cały okres stażu, na bieżąco korzystałam z książek o tematyce psychologiczno-pedagogicznej:

• Churches Richard, Terry Roger “NLP dla nauczycieli. Szkoła efektywnego nauczania”
• Koletyńska Katarzyna, Sitko Halina „ABC młodego nauczyciela”
• Opracowanie zbiorowe „Psychologia ucznia i nauczyciela”


W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (www.publikacje.edux.pl) mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania. Na bieżąco śledziłam propozycje scenariuszy lekcji, materiałów dydaktycznych oraz nowości wydawniczych zamieszczonych na internetowych stronach edukacyjnych:

• www.interklasa.pl
• www.wsip.com.pl
• www.publikacje.edux.pl
• www.profesor.pl
• www.hotelarze.pl
• www.rea-sj.pl
• ww.45minut.pl
• www.koweziu.edu.pl
Podczas pracy na lekcji wykorzystywałam różnorodne środki i metody dydaktyczne. W pełni wykorzystywałam możliwości sal, w których odbywały się zajęcia a także przygotowywałam własne środki dydaktyczne. Przygotowując się do zajęć korzystałam z programów multimedialnych. Wykorzystywałam komputer do przygotowania konspektów, dokumentacji oraz pomocy dydaktycznych. Dzięki zastosowaniu w lekcji prezentacji multimedialnych starałam się uatrakcyjniać lekcje a tym samym efektywniej planować wykorzystanie czasu podczas lekcji (załącznik 2). Wśród metod dydaktycznych, które znalazły uznanie na prowadzonych przeze mnie lekcjach znalazły się: burza mózgów, praca w grupach, praca indywidualna, dyskusja, pogadanka oraz metoda projektu.
W czasie stażu wzięłam aktywny udział w Dniu Otwartym Szkoły , który odbył się 12 kwietnia 2012. Podczas spotkań z uczniami klas 3 gimnazjów powiatu strzelińskiego wraz z opiekunem stażu, panią Jolantą Warcholińską, prezentowałyśmy ofertę szkoły zachęcając tym samym do podjęcia nauki w naszej szkole. Ponadto w dniach 12-13 maja wzięłam udział w dniach otwartych Szkół dla Dorosłych.
W dniu 30 maja 2012 roku w ramach preorientacji zawodowej przeprowadziłam spotkanie z uczniami Gimnazjum Publicznego z Wiązowa. W czasie spotkania przekazałam uczniom informacje na temat możliwości kształcenia oraz zwróciłam uwagę uczniów na istotę planowania własnej kariery zawodowej. (załącznik 3).
Dodatkowo w ramach „Banku Dobrych Pomysłów” zamieściłam do dyspozycji innych nauczycieli scenariusze wybranych lekcji.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust. 2. pkt.3.).
W czasie trwania stażu podejmowałam działania mające na cele poznanie środowiska uczniów. Pierwszych krokiem prowadzącym do poznania uczniów było nawiązanie kontaktu z pedagogiem szkolnym, który w klarowny sposób przedstawił mi sytuację problemów, które mogą pojawić się w środowisku uczniów. Pani pedagog zwróciła również moją uwagę na problemy poszczególnych uczniów. Ponadto nawiązałam kontakt z wychowawcami klas oraz z innymi nauczycielami, którzy wspierali mnie i dzielili się swoim doświadczeniem.
Poznawanie środowiska uczniów odbywało się także poprzez liczne rozmowy z uczniami. Dzięki różnorodnych metodom stosowanym podczas lekcji poznawałam problemy uczniów. Obserwacje uczniów prowadzone podczas dyżurów między lekcjami pozwoliły mi zrozumienie uczniów, a co za tym idzie, na przygotowanie odpowiednich środków i materiałów dydaktycznych.
W czasie stażu korzystałam także z nieocenionej pomocy opiekuna stażu, który przez cały okres trwania stażu wspierał mnie i dzielił się ze mną swoim doświadczeniem. Dzięki temu doświadczeniu oraz własnym obserwacjom mogłam w pełni poznawać środowisko uczniów oraz ich problemy.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2. pkt.4.).
Zadanie wynikające z powyższego punktu zrealizowane zostało poprzez comiesięcznie obserwacje zajęć. Raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu lub przez innych nauczycieli. W czasie tych obserwacji szczególną uwagę zwracałam na to, w jaki sposób nauczyciele wykorzystują czas na lekcji oraz jakich metod i środków używają w czasie lekcji. Szczególnie ważne było dla mnie, zwłaszcza w pierwszych miesiącach stażu, obserwowanie metod komunikacji nauczyciela z uczniami. Dzięki obserwacjom prowadzonym na lekcjach mogłam wcielać w życie niektóre elementy stosowane przez nauczycieli, a także wzbogacać je bądź modyfikować w celu zastosowania na własnych lekcjach.
Raz w miesiącu prowadziłam również zajęcia w obecności opiekuna stażu, a w ciągu roku dwie godziny przeprowadziłam w obecności pani Wicedyrektor. Uczestniczyłam ponadto w lekcji otwartej, prowadzonej przez panią Jolantę Warcholińską i panią Annę Banaś (załącznik 4).
Do prowadzonych przeze mnie zajęć przygotowywałam scenariusze zajęć (załącznik 5). W scenariuszu dokładnie określałam cele ogólne i szczegółowe, a także szczegółowy przebieg zajęć. Dzięki obserwacjom i uwagom opiekuna stażu po przeprowadzonych przeze mnie lekcjach, mogłam modyfikować prowadzone przez mnie lekcje tak, aby zwiększyć jakość tychże zajęć. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze lekcji, natomiast po zajęciach omawiałyśmy przebieg przeprowadzonych zajęć. Dzięki takiej współpracy mogłam z każdą lekcją ulepszać swój warsztat pracy.

W tabeli poniżej (tabela 1) przedstawione zostały lekcje, które obserwowałam oraz lekcje, które prowadziłam w obecności opiekuna stażu.
Data zajęć Temat zajęć Klasa Osoba prowadząca zajęcia Osoba hospitująca zajęcia
20.09.2011 Znaczenie ergonomii w hotelu. III BTH Helena Jaskuła Jolanta Warcholińska
28.09.2011 Bufet śniadaniowy – organizacja bufetu, kolejność potraw. II TIH Jolanta Warcholińska Helena Jaskuła
05.10.2011 Techniki podawania i serwowania przekąsek zimnych. II TIH Jolanta Warcholińska Helena Jaskuła
20.10.2011 Zwroty i formy grzecznościowe w rozmowie z gościem. III ATH Helena Jaskuła Jolanta Warcholińska
08.11.2011 Komunikacja interpersonalna. Komunikaty Ja. Aktywne słuchanie. III BTH Helena Jaskuła Jolanta Warcholińska
09.11.2011 Techniki serwowania i podawania deserów, owoców i serów. II TIH Jolanta Warcholińska Helena Jaskuła
08.12.2011 Udzielanie gościom informacji o usługach dodatkowych. III ATH Helena Jaskuła Jolanta Warcholińska
15.12.2011 Przygotowanie jednostek mieszkalnych dla gości VIP i osób niepełnosprawnych. III BTH Elżbieta Jaśniewska Helena Jaskuła
10.01.2012 Sytuacje trudne i nietypowe. Postępowanie w przypadku zgonu gościa. III BTH Helena Jaskuła Jolanta Warcholińska
12.01.2012 Wymagania techniczne dla budynków hotelowych. III BTH Elżbieta Jaśniewska Helena Jaskuła
09.02.2012 Przyjmowanie i załatwianie reklamacji gości. III ATH Helena Jaskuła Jolanta Warcholińska
29.02.2012 Zasady doboru napojów alkoholowych do potraw. II TIH Jolanta Warcholińska Helena Jaskuła
14.03.2012 Organizacja imprez okolicznościowych – wiadomości ogólne. II TIH Jolanta Warcholińska Helena Jaskuła
27.03.2012 Wyposażenie techniczne recepcji. Funkcje hallu recepcyjnego. III BTH Helena Jaskuła Jolanta Warcholińska
17.04.2012 Potwierdzenie rezerwacji. Ogólne zasady pisania potwierdzenia rezerwacji. III BTH Helena Jaskuła Jolanta Warcholińska
19.04.2012 Usługi świadczone przez gastronomię hotelową. III BTH Elżbieta Jaśniewska Helena Jaskuła
25.04.2012 Zasady rozliczania przyjęć okolicznościowych. Organizacja i obsługa konferencji. II TIH Jolanta Warcholińska Helena Jaskuła
Tabela 1 Zestawienie lekcji hospitowanych przez stażystę oraz prowadzonych przez stażystę i hospitowanych przez opiekuna stażu

PODSUMOWANIE
Przeprowadzony przeze mnie dziewięciomiesięczny staż był dla mnie niezwykłym doświadczeniem zawodowym. Staż ten pozwolił mi na dokonanie analizy mojej pracy zawodowej oraz na określenie moich mocnych i słabych stron.
W czasie stażu starałam się sprostać zadaniom stawianym zarówno przez szkołę jak i przez samych uczniów. Zadania te wymagały ode mnie nieustannego przygotowywania się i rozwijania mojej wiedzy. Dzięki tym przygotowywaniom poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę z zakresu metodyki i dydaktyki zajęć. Uważam, iż moją niewątpliwą mocną stroną jest właśnie chęć poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.
Dzięki spotkaniom z opiekunem stażu poznawałam tajniki pracy w szkole. Począwszy od organizacji pracy w szkole, poprzez przygotowanie merytoryczne do zajęć a skończywszy na nawiązywaniu komunikacji z uczniami. Podczas stażu wykorzystywałam rady i doświadczenie innych nauczycieli. Szczególnie cenne uwagi otrzymywałam od nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu w pełni rozumieli moje problemy i rozterki związane z nauczaniem przedmiotów zawodowych.
W wykonywanej przeze mnie pracy nie zabrakło jednak słabych stron, nad którymi jednak stale pracuję. Słabą stroną w mojej ocenie jest problem z zaangażowaniem wszystkich uczniów do wytężonej pracy. Jednakże w momencie, w którym zidentyfikowałam ten problem skontaktowałam się z panią pedagog. Dzięki niej dowiedziałam się, iż niektórzy uczniowie mogą mieć problemy związane z pracą w grupie. Doświadczenie to pozwoliło mi na kolejnych zajęciach tak dostosowywać materiały, aby angażować całą klasę. Po tych wydarzeniach nauczyłam się, iż do każdego ucznia należy podchodzić indywidualnie, z poszanowaniem jego osobowości i godności.

Uważam, iż wszystkie działania podejmowane przeze mnie w czasie stażu przyniosły pozytywne efekty. Po zakończeniu stażu będę kontynuować doskonalenie warsztatu własnej pracy, planuję także podnosić swoje kwalifikacje. Zamierzam studiować literaturę z zakresu dydaktyki a także rozwijać swoje umiejętności w zakresie technologii multimedialnych, które w obecnych czasach znajdują ogromne zastosowanie w nauczaniu.

Załączniki:
1. Plan rozwoju zawodowego.
2. Płyta z nagranymi wybranymi prezentacjami multimedialnymi.
3. Scenariusz lekcji w ramach preorientacji zawodowej.
4. Scenariusz lekcji otwartej.
5. Wybrane scenariusze lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.