X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16369
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego - katecheta

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie przebiegu mojego rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego założonego w planie rozwoju, który został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły w ....... dniu 12.09.2008 r.
Staż na nauczyciela mianowanego o wymiarze 2 lat i 9 miesięcy rozpoczęłam dnia 01.09.2008 roku jako nauczyciel religii. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego wróciłam do pracy 06.12.2011 roku, a mój staż został przedłużony do 17.03.2012 roku.
Plan Rozwoju opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 03.08.2000 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr70, poz. 825), a sprawozdanie z realizacji planu rozwoju analizując wymagania zgodne z rozporządzeniem MENiS z dnia 01.12.2004 roku i obszarów wymagań stawianych nauczycielom w tym akcie prawnym, a dotyczących:
I. Umiejętności organizacji doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania w nich zmian.
II. Umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
III. Umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
IV. Umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczycieli zadań.
V. Umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Szansa awansu i uzyskania statusu nauczyciela mianowanego stanowiły dla mnie wyzwanie i okazję do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem. Okres stażu był dla mnie czasem bardzo intensywnej pracy. Przysporzył mi wielu osobistych i zawodowych osiągnięć oraz sukcesów w budowaniu relacji uczeń – nauczyciel.

Przez cały okres stażu starałam się pogłębiać wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania Szkoły oraz w miarę możliwości aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Brałam udział w wielu kursach i szkoleniach, które podniosły moje umiejętności i kwalifikacje.


§ 7 ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

Biorąc pod uwagę posiadane kwalifikacje oraz predyspozycje, podjęłam starania o uzyskanie kolejnego szczebla awansu zawodowego. W tym celu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego. Szczególnej analizie poddałam Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku z późniejszymi zmianami w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Poszukiwania moje skoncentrowały się przede wszystkim na odwiedzaniu odpowiednich stron w Internecie. Zdobyte wiadomości przybliżyły mi aspekty prawne rozwoju nauczyciela, procedurę awansu zawodowego, a także w dużym stopniu ułatwiły prowadzenie dokumentacji i stopnia realizacji zadań zawartych w planie rozwoju.
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela ułatwiła mi optymalne wyznaczenie celów operacyjnych oraz prawidłowe opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji ścieżki kariery zawodowej. Konstruując plan rozwoju zawodowego dążyłam do tego, by jego realizacja przyniosła wielowymiarowe korzyści. Poszczególne zadania okazały się bodźcem do samorozwoju, były zgodne z potrzebami Szkoły, a także celnie trafiały w oczekiwania moich uczniów. Zatwierdzenie tego dokumentu przez panią Dyrektor, otworzyło mi drogę do realizacji stażu na nauczyciela mianowanego.
Autoanalizy własnej pracy oraz dokumentów związanych z pracą Szkoły, dokonywałam również przez cały okres stażu, by móc obserwować swoje postępy w pracy zawodowej i aktualizować przepisy prawa dotyczące pracy nauczyciela jak i Szkoły.
Zapoznałam się z dokumentami takimi jak:
> Statut Szkoły
> Rozporządzenia MEN
> Karty Nauczyciela
> Regulamin Pracy
> Wewnątrzszkolny System Oceniania
> Szkolny Program Wychowawczy
> Szkolny Program Profilaktyki

> Regulamin Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej
> Plan Pracy Szkoły – Koncepcja Pracy Szkoły
> Regulamin wycieczek
> Przepisy BHP

Na początku stażu nawiązałam współpracę z opiekunem stażu z panią mgr.............., z którą ustaliłyśmy zasady współpracy, harmonogram wzajemnych obserwacji oraz pomoc przy formułowaniu planu rozwoju zawodowego. Opiekun podczas całego okresu odbywania stażu służył mi pomocą i dzielił się swoimi doświadczeniami z zakresu metodyki i organizacji pracy. Wspólne konsultacje, wymiana spostrzeżeń i refleksji, a także wyciągnięte wnioski, pozwoliły mi na nabycie nowych umiejętności dotyczących sposobu prowadzenia zajęć edukacyjnych, nawiązania kontaktu z grupą, które sumiennie wdrażałam w swoją codzienną pracę.
Spotkania instruktażowo- konsultacyjne pozwoliły na podsumowanie zrealizowanych przeze mnie zadań oraz wyznaczenie nowych.

W mojej pracy zawodowej starałam się pogłębiać, uaktualniać swoją wiedzę i umiejętności poprzez studiowanie czasopism i literatury związanej z nauczanym przedmiotem, a także poprzez udział w szkoleniach i zajęciach o charakterze edukacyjnym. Na zajęciach wykorzystywałam nowe metody nauczania, których zastosowanie zaprezentowane zostało na warsztatach i kursach, w których do tej pory uczestniczyłam.

Wzięłam udział w następujących formach doskonalących i rozwijających mój warsztat pracy:
Zewnątrzszkolne formy doskonalenia;
> „Miłość cierpliwa jest...wychowanie do miłości” (VIII 2008) Konferencja metodyczna zorganizowana w Koninie przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Włocławskiej. Celem konferencji było ukazanie cech miłości doskonałej i możliwość jej realizowania na różnych płaszczyznach życia codziennego. Efektem konferencji jest próba wprowadzenia różnych aspektów miłości ze szczególnym uwzględnieniem możliwości i potrzeb młodego człowieka.
> „Planowanie dydaktyczne i ocenianie w katechezie” (XI 2008) warsztaty metodyczne zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Celem warsztatów było usystematyzowanie wiadomości na temat umiejętności planowania i realizacji procesu dydaktycznego oraz oceniania na lekcjach religii. Program

szkolenia obejmował następujące treści: planowanie wynikowe i metodyczne oraz ocenianie na katechezie w świetle dokumentów państwowych, kościelnych i wewnątrzszkolnych, wypracowanie przykładowych fragmentów planu wynikowego i scenariuszy, kontrola i ocena na katechezie, pomiar osiągnięć pracy ucznia.
> „Media i literatura w nauczaniu” (II 2009) warsztat zorganizowany przez doradcę metodycznego w .......
> „Via Dolorosa – po drogach Pana Jezusa” (III 2009) warsztat zorganizowany przez doradcę metodycznego w ..........
> „Wspólnotowy i eklezjalny charakter sakramentu pokuty” (IV 2009) Konferencja metodyczna zorganizowana w Koninie przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Włocławskiej.
> „Przeciwdziałanie narkomanii w szkole” (IV 2009) Szkolenie zorganizowane przez Studio Profilaktyki Społecznej w Krakowie. Podczas szkolenia przedstawiono rynek narkotykowy w Polsce. Omówiono wygląd i działanie środków psychoaktywnych, statystyki policyjne w Polsce, zasady współpracy szkoły z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości, miejsca szczególnej aktywności dealerów. Szkolenie pozwoliło mi poznać zadania nauczyciela i wychowawcy w świetle obowiązujących aktów prawnych w sytuacjach kryzysowych w szkole. Poznałam procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią.
> „Żyd – Muzułmanin – wróg czy przyjaciel?” (IV 2009) konwersatorium zorganizowane przez doradcę metodycznego w..................... Kurs ten pozwolił mi na przeprowadzenie w sposób interesujący katechezy na temat: Tolerancja międzywyznaniowa.
> „Awans zawodowy nauczyciela stażysty i mianowanego” (V 2009) warsztat zorganizowany przez doradcę metodycznego w .....................
> „Katecheza wychowawcą kreatywnego ucznia – katecheta wobec nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego” (V 2009) konferencja problemowo - metodyczna zorganizowana przez doradcę metodycznego w ................................
> „Teatr i słowo w pracy z uczniem” (VI 2009) Kurs zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Program kursu: istota dramy, jej historia, metodyka pracy, efektywność nauczania a techniki dramowe, socjotechnika ćwiczeń dramowych na przykładzie wybranych technik. Kurs umożliwił mi poznanie różnych rodzajów technik dramowych, co pozwoliło mi na dodatkową motywację działań ucznia i uatrakcyjnianie zajęć.

> „Metody inspiracyjne” (X 2009) zespół samokształceniowy zorganizowany przez doradcę metodycznego w ...................
> „Planowanie dydaktyczne” (X 2009) warsztat zorganizowany przez doradcę metodycznego w ..................................
> „Awans zawodowy nauczyciela mianowanego” (X 2009) zespół samokształceniowy zorganizowany przez doradcę metodycznego w............................... Szkolenie pozwoliło mi poszerzyć wiedzę w zakresie prawa oświatowego, tworzeniu autoprezentacji i budowania własnej tożsamości oraz portfolio twórczego nauczyciela.
> „Tożsamość gimnazjalisty” (X 2009) seminarium zorganizowane przez doradcę metodycznego w ..............
> „Losy Polaków na Wschodzie. Katyń 1940” (X 2009) Warsztaty metodyczne zorganizowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu. Celem warsztatów było przybliżenie okoliczności Zbrodni Katyńskiej. Poruszone tematy: Losy Polaków na Wschodzie. Katyń 1940 – wykład z prezentacją, prezentacja praktycznego wykorzystania scenariuszy dotyczących II wojny światowej.
> „Verba Sacra” (XI 2009) zespół samokształceniowy zorganizowany przez doradcę metodycznego w ......................
> „Awans zawodowy nauczyciela” (II 2010) Szkolenie zawodowe zorganizowane przez doradcę metodycznego w................................ Szkolenie to pozwoliło mi poszerzyć wiedzę w zakresie prawa oświatowego, tworzeniu autoprezentacji i budowania własnej tożsamości oraz portfolio twórczego nauczyciela.
> „Aby wielomówny katecheta nie zagubił spraw istotnych” (II 2010) Seminarium zorganizowane przez doradcę metodycznego w .......................
> „Metoda sondażu i tworzenia manifestu” (III 2010) Szkolenie zawodowe zorganizowane przez doradcę metodycznego w ...................
> „Teologia pustyni w rekolekcjach wielkopostnych” (III 2010) Warsztaty zorganizowane przez doradcę metodycznego w ....................
> „Verba Sacra” (III 2010) zespół samokształceniowy zorganizowany przez doradcę metodycznego w ...................
> „Bądźcie świadkami Miłości” (VI 2010) Rekolekcje formacyjne dla katechetów w Licheniu zorganizowane przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Włocławskiej. Tematy konferencji zrealizowane podczas rekolekcji: Istota i cele rekolekcji dla katechetów, Chrześcijaństwo – w konfrontacji ze światem ponowoczesności, Mity upowszechniane na temat Kościoła i walka z nimi, Bóg jest Miłością, Człowiek wielki i zagrożony, Człowiek powołany do miłości, Prawda i fałsz o człowieku, a dzisiejszy kryzys wychowania, Bogactwo serca, Kryzys wieku

średniego Media vitae jako zadanie, Eucharystia źródłem jedności, Modlitwa brewiarzowa budowaniem duchowej mocy Kościoła.
> „Droga Neokatechumenalna” (VIII 2010) Konferencja metodyczna w Koninie zorganizowana przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Włocławskiej.
> „Ocena opisowa stosowana w młodszych klasach szkoły podstawowej” (IX 2010) Warsztaty zorganizowane przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Włocławskiej. W trakcie zajęć poznałam naturę oceny opisowej, zasady jej przygotowania i stosowania w nauczaniu na lekcjach religii.
> „Zagadnienia bioetyki w katechezie” (X 2010) Konferencja metodyczna w Koninie zorganizowana przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Włocławskiej.
> „Problemy katechetyczne w nauczaniu religii wśród młodzieży” Konferencja naukowa we Włocławku zorganizowana przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Włocławskiej. W trakcie konferencji przedstawiono następujące zagadnienia: Świat wartości młodzieży ponadgimnazjalnej (diecezja Włocławska), Kryzysy w życiu młodzieży. Towarzyszenie uczniowi przeżywającemu kryzys wiary, Lekcja religii wobec problemów wychowania moralnego, Problem języka w nauczaniu lekcji religii wśród młodzieży, Wychowanie młodzieży do uczestnictwa w życiu Kościoła.
> Przez cały okres stażu uczestniczyłam w comiesięcznych spotkaniach dla katechetów w ........zorganizowanych na terenie parafii.......... Celem spotkań było omówienie bieżących wydarzeń w diecezji i parafii, akcji podejmowanych w parafii, przygotowaniu młodzieży do nabożeństw, rekolekcji wymiana doświadczeń.

Wewnątrzszkolne formy doskonalenia;
> Szkolenie Rady Pedagogicznej – „Wskazówki statystyczne wykorzystywane w raporcie OKE” (XI 2008)
> Szkolenie Rady Pedagogicznej – „Ocenianie kształtujące” (XI 2008) zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Celem szkolenia było wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela poprzez zasady stosowania elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej.
> Szkolenie Rady Pedagogicznej – „Innowacje i eksperymenty pedagogiczne” (III 2009) zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.
> Szkolenie Rady Pedagogicznej – „Hospitacja diagnozująca” (XII 2009) zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Szkolenie to pozwoliło mi poszerzyć wiedzę w zakresie hospitacja a hospitacja diagnozująca. Był

omówiony harmonogram działań przy planowaniu hospitacji diagnozującej, tematyka hospitacji diagnozującej, dokumentacja hospitacji diagnozującej.
> Szkolenie Rady Pedagogicznej – „Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych” (I 2012) zorganizowane przez Instytut Kształcenia EKO TUR w Warszawie. Celem szkolenia było omówienie sposobu prawidłowego napisania programu nauczania zgodnie z nową podstawą programową.

Wiadomości, które wyniosłam z tych szkoleń pomogły mi w konstruowaniu scenariuszy do ciekawych zajęć. Zauważyłam, że katecheza, dzięki różnym metodom aktywizującym staje się bardziej interesująca, a uczniowie przełamują niechęć do zajęć. Ukończone kursy podniosły moje kwalifikacje, zwiększyły poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy nauczyciela. Pomogły w organizowaniu warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz znacznie wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z młodzieżą. Mogłam efektywniej wykorzystywać znane, jak i stosować nowe metody pracy. Wpłynęło to niewątpliwie na polepszenie jakości pracy własnej, jak i Szkoły. Zdobytą wiedzę wykorzystywałam również rozwiązując wiele problemów związanych z młodzieżą, a także w pomaganiu im w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach.
Wiedza zdobyta w procesie zewnątrzszkolnego i wewnątrzszkolnego doskonalenia jest z powodzeniem wykorzystywana w planowaniu i przeprowadzaniu zajęć. Wielokrotnie korzystałam z doświadczenia nauczycieli innych szkół, co miało wpływ na podniesienie mojej efektywności w procesie kształcenia.
Kursy przyczyniły się do nabycia przeze mnie nowych umiejętności przygotowania pomocy dydaktycznych, upowszechniania nowatorskich metod i narzędzi, zdobywania ciekawych środków dydaktycznych. Staram się je stosować jako dodatkową motywację i uatrakcyjnianie zajęć.
Podczas swojej pracy modyfikowałam swój warsztat. Po ukończonych kursach i szkoleniach wdrażałam poznane metody bądź jej elementy. Najczęściej wykorzystywanymi metodami przeze mnie były:
> Metoda „burza mózgów”
> Metoda skojarzeń
> Drama
> Metaplan
> Analiza tekstów
> Dyskusja
> Rozmowa kierowana


Swoje działania wychowawcze doskonaliłam także, dzięki bogatej literaturze
religijnej, teologicznej i katechetyczno – pedagogicznej. We własnym zakresie na bieżąco korzystałam z następujących pozycji książkowych:
- „Edukacja religijna współczesnej młodzieży” – ks. Jerzy Bagrowicz
- „Metody aktywizujące w katechezie” – pr. zb. pod red. Zbigniewa Barcińskiego
i Justyny Wójcik
- „Eucharystia w życiu młodzieży” – ks. Józef Miłek
- „Ludzka płciowość, rodzina, szkoła” – Andrzej Potocki
- „Świat moich wartości” – Hanna Święcicka
- „Czy warto się starać?” – ks. Tadeusz Talik
- „Asceza, moralność, zdrowie” – Kinga Wiśniewska – Roszkowska
- „Niewierzący w Kościele” – ks. Jan Pałyga
- „Młodzież – miłość i seks” – Giacomo Perico
- „Wczesnochrześcijańska asceza” – pr. pod red. ks. Franciszka Drączkowskiego
- „W szkole Maryi” – bp Roman Andrzejewski
- „Seks, miłość, obyczaje” – o. Jacek Salij
- „Grzech, łaska, sakrament pojednania” – o. Jacek Salij
- „Mój święty patron” – ks. Antoni Gorzandt
- „Trudne pytania. Listy o życiu i miłości” – Maria Braun - Gałkowska
- „Za pięć dwunasta” – Tadeusz Pulcyn
- „Ja, Franciszek” – Carlo Carretto
- „Gdy zajął z nimi miejsce u stołu...” – ks. Andrzej Zuberbier
- „Życie w świecie a kontemplacja” – Denise Brihat
- „Strumienie żywej wody” – Jacques Philippe
- „Szkice do tajemnicy człowieka” – Marian Zawada
- „O naśladowaniu Chrystusa” – Tomasz a Kempis
- „Na drodze do Boga” – o. Gracjan Majka
- „Dzienniczek” – św. s. M. Faustyna Kowalska

Wymienione wyżej pozycje książkowe w szczególny sposób przyczyniły się do wzbogacenia mojej wiedzy na temat specyficznych trudności wieku młodzieńczego, dylematów moralnych młodego człowieka we współczesnym świecie, relacji z rodzicami i rodzeństwem oraz w prawidłowym funkcjonowaniu wśród rówieśników. Wiele ciekawych i przykładowych odpowiedzi na nurtujące pytania i dylematy znalazłam także w Internecie.

Od października 2008 roku przygotowuję szkolną gazetkę ścienną na korytarzu. Tematyka związana jest z rokiem liturgicznym i bieżącymi wydarzeniami w Kościele. Informacje umieszczane na tablicy służą również pogłębieniu i utrwaleniu wiadomości na tematy bliskie młodzieży. Wiadomości zwracają uwagę uczniów na ważne aspekty rozwoju duchowego, a także zagrożeń jakie niesie współczesny świat.
Systematycznie dbałam o wygląd sali lekcyjnej umożliwiający łatwiejszy przekaz i utrwalenie omówionych prawd wiary.

Przez cały okres stażu realizuję program nauczania zatwierdzony przez Ks. Biskupa diecezjalnego. Program zatwierdzony jest w szkolnym zestawie programu nauczania.
Obserwowałam zajęcia prowadzone przez mojego opiekuna stażu i doradcę metodycznego. Były dla mnie cennym doświadczeniem. Pozwoliły mi poznać różne style i sposoby prowadzenia zajęć oraz dokonać porównania z własnymi zajęciami. Zajęcia te były ciekawe i bardzo dużo wniosły do mojej pracy.
W okresie stażu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i Pani Dyrektor. Wszystkie zajęcia prowadzone były w oparciu o wcześniej sporządzone scenariusze zajęć.
Podczas zajęć starałam się właściwie i w pełni wykorzystać czas, wypracować atmosferę życzliwości, wzajemnego szacunku i zaufania. Treści dostosowywałam i przekazywałam w sposób praktyczny i jak najbardziej zrozumiały, by zachęcić młodzież do dalszej współpracy.
Każdorazowo po przeprowadzonych i obserwowanych zajęciach wraz z opiekunem stażu dokonywałam ich ewaluacji i omówienia. Wspólne konsultacje, wymiana spostrzeżeń i refleksji, a także wyciągnięte wnioski pozwoliły mi na nabycie nowych umiejętności dotyczących sposobu prowadzenia zajęć edukacyjnych. Hospitacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu były istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy.

W trakcie trwania stażu prowadziłam na bieżąco dokumentację; (dzienniki zajęć, pozalekcyjny dziennik zajęć, dzienniki zajęć indywidualnych, zeszyt wyjść, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień).


§7, ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

Moje działania podczas odbywania stażu skupiały się wokół:
> Realizacji działań integracyjnych.
> Współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły.
> Współpracy z rodzicami w ramach szkolnych potrzeb.
> Analizy i oceny efektów pracy dydaktyczno – wychowawczej.

W okresie stażu często współpracowałam z nauczycielami uczącymi tego samego przedmiotu. Jednak, aby zachować jednolitość procesu dydaktyczno - wychowawczego w naszej szkole, podejmuję współpracę z nauczycielami innych przedmiotów. Nasza współpraca dotyczyła głównie organizowania uroczystości, w których uczestniczy cała społeczność szkolna.
Przygotowywałam następujące uroczystości i imprezy:
> Brałam udział w komisji konkursowej (26.09.2008 r.) – konkurs plastyczny nt. „Prawa człowieka”,
> Dwie uczennice ze szkoły wzięły udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Pro life” (09.2008 r.), zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka pt. „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”,
> Apel przybliżający „Prawa człowieka” (08.10.2008 r.),
> Wystawę na korytarzu szkolnym, dotyczącą pontyfikatu Jana Pawła II z okazji 30. rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową (16.10.2008 r.),
> Wyjście z klasą 1ta do Kościoła .......na monodram o Janie Pawle II (16.10.2008r.),
> Wyjście z młodzieżą do Kina na film „Świadectwo” (25.11.2008 r.),
> Przygotowałam Szkolne Jasełka (19.12.2008 r.),
> Dwie uczennice wzięły udział w II konkursie artystycznym im. Teresy Ocieszko pt. „Boże, który nam dałeś ziemię jakże piękną” (03.2009 r.),
> Wyjście z młodzieżą do Kina na film „Popiełuszko” (06.04.2009 r.),
> W miesiącu marcu 2009 r. przeprowadziłam katechezy dla młodzieży nt. „Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego” - młodzież podjęła duchową adopcję,
> W miesiącu kwietniu 2009 r. przeprowadziłam wśród młodzieży ankietę nt. „Wartości a młodzież ” – współpraca z Papieskim Wydziałem Teologicznym we Włocławku,
> W kwietniu 2009 r. i 2010 r. promowałam szkołę....w Gimnazjum w......, w celu naboru uczniów na nowy rok szkolny,
> Przygotowałam i przeprowadziłam prezentacje multimedialne dla młodzieży na korytarzu na temat „Jan Paweł II Papież Wolności” (16.10.2009 r.) – przybliżenie postaci i nauczania Wielkiego Polaka Karola Wojtyły,
> Brałam udział w pracach Komisji Konkursowej „Wiedzy o AIDS” (17.11.2009 r.),
> Przygotowałam 19 uczniów do Olimpiady Teologii Katolickiej – etap szkolny,
> Zorganizowałam i przeprowadziłam Olimpiadę Teologii Katolickiej – etap szkolny (01.12.2009 r.),
> Byłam opiekunką młodzieży w drodze do MDK w........ na przedstawienie przygotowane przez szkolną młodzież pt: „Fałszywa Arkadia” (03.03.2010 r.) – przedstawienie profilaktyczne dotyczące zagrożeń sekt.
> Brałam udział w pracach Komisji Konkursu Plastycznego na plakat związany z Rokiem Chopinowskim – temat plakatu: „Rok 2010 - Rokiem Chopina” (04.03.2010 r.),
> Uczennica klasy III Tb pod moją opieką wzięła udział w internetowym konkursie z wiedzy o życiu Jana Pawła II (www.konkurspapieski.pl) – etap I. (08.03. 2010 r.),
> Przygotowałam trzy uczennice do II etapu Olimpiady Teologii Katolickiej – etapu diecezjalnego,
> Byłam opiekunką trzech uczennic, które brały udział w OTK w.....– etap diecezjalny (11.03.2010 r.),
> Uczennica klasy III Tb pod moją opieką wzięła udział w internetowym konkursie z wiedzy o życiu, pielgrzymkach i dokumentach papieża Jana Pawła II (www.konkurspapieski.pl) – etap II (22.03.2010 r.),
> W marcu 2010 r. we wszystkich klasach przeprowadziłam katechezy dotyczące Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Mówiłam o zagrożeniach życia dziecka w łonie matki, o syndromie postaborcyjnym i konsekwencjach wypływających z nieodpowiedzialnego rodzicielstwa. Młodzież obejrzała również film pt: „Życiu zawsze TAK !” promowany przez Stowarzyszenie ProLife. W odpowiedzi na podjęte działanie 37 uczniów z naszej Szkoły złożyło deklaracje.
25 marca w Dzień Świętości Życia młodzież zobowiązała się modlić przez 9 miesięcy za poczęte dziecko, którego życie jest zagrożone w łonie matki.
> Wraz z Samorządem Uczniowskim wysłałam list z życzeniami do papieża Benedykta XVI z okazji 5. rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową (26.03.2010 r.),
> Przygotowałam apel okolicznościowy z okazji 5. Rocznicy Śmierci naszego Rodaka Jana Pawła II (31.03.2010 r.),
> Razem z młodzieżą zadbałam o wystrój korytarzy na święta wielkanocne (03.2010 r.),
> Współpracowałam z redakcją..............– ukazał się artykuł o odwiedzinach młodzieży w DPS na ul. ..........i o Diecezjalnej Pielgrzymce Dzieci Pierwszokomunijnych do Świnic Warckich.
> Współpracowałam z twórcami internetowej strony naszej szkoły a także miasta .......(były umieszczone relacje z odwiedzin młodzieży w DPS’ach, apelach, jasełkach, koncercie, pielgrzymkach),
> Byłam opiekunką młodzieży podczas przedstawienia w Ratuszu pt: „Słodka i zła” – przedstawienie profilaktyczne dotyczące agresji w szkole (10.05.2010 r.),
> W grudniu 2012 r. zadbałam o wystrój korytarzy na święta Bożego Narodzenia,
> Przygotowałam montaż słowno – muzyczny na spotkanie opłatkowe (22.12.2011 r.),
> Zorganizowałam wizytę młodzieży w Domu Pomocy Społecznej na ul. .........o (12.01.2012 r.),
> Uczestniczyłam w Zespole do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno – fizycznej dla uczennicy kl. 1lo,
> Przygotowałam koncert Tomasza Żółtko dla młodzieży kl. 1la, 2lo, 3tb (16.01.2012 r.)
> Przygotowałam rozważania Drogi Krzyżowej dla młodzieży (9.03.2012 r.),
> Przygotowałam uczniów do czynnego udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w parafii............,
> Przygotowałam montaż słowno - muzyczny o Wielkim Poście w nauczaniu Jana Pawła II (15.03.2012 r.),
> Byłam współorganizatorką pielgrzymki maturzystów do Częstochowy (23.03.2012 r.), Młodzież brała udział w koncercie, katechezie, drodze krzyżowej, spowiedzi i Mszy św. pod przewodnictwem ks. Biskupa.

Zadania edukacyjne i wychowawcze Szkoły stwarzają warunki do integracji ze środowiskiem lokalnym. Współpraca ta daje młodzieży możliwość poznania otaczającego świata, a społeczności ukazuje różne formy aktywności i sukcesy pracy uczniów i nauczyciela.
> Zorganizowałam wyjście kl. 1ta do Klasztoru oo. ..............(26.10.2009r.),
> Udział i opieka nad młodzieżą podczas Kwesty Cmentarnej w .........(31.10.2009 r.),
> Odwiedziłam mieszkańców DPS w..........................., Młodzież przypomniała życie i działalność Jana Pawła II (9 i 21.04.2010 r.),
> Razem z młodzieżą i p. Pedagog odwiedziłam podopiecznych w Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych w ............(29.09.2010 r.),
> Przygotowałam młodzież do czynnego udziału we Mszy świętej podczas rekolekcji
adwentowych w parafii .........(12.2011 r.),
> Sprawowałam opiekę nad młodzieżą podczas rekolekcji adwentowych w parafii
.........(12.12.2011 r.),

W okresie stażu wykonałam również szereg dodatkowych działań, które wypływały z potrzeb środowiska lokalnego :
- przygotowałam dzieci z parafii ................do czynnego udziału w niedzielnych Mszach Świętych, rekolekcji adwentowych i wielkopostnych, nabożeństw Różańcowych czy Drogi Krzyżowej.
- zorganizowałam dla dzieci z parafii konkurs na „Najładniejszy różaniec”.
- brałam udział z dziećmi z parafii w Uroczystościach Miejskich z okazji Odzyskania Niepodległości przez Polskę. (11.11.2009r.)
- byłam kierownikiem wycieczki – pielgrzymka do Lichenia z dziećmi z Parafii........ (21.11.2009r.)
- podczas adwentu organizowałam „Akcję Choinka” - była to zbiórka paczek dla potrzebujących dzieci z parafii.............
- przygotowałam dzieci z parafii ...........do udziału w przedstawieniu w czasie rekolekcji wielkopostnych pt: „Kuszony” i „Paschalne Dni” .
- w maju pomagałam w przygotowaniu i przeprowadzeniu Uroczystości I Komunii Świętej w parafii...............
- 28 maja 2010 roku byłam opiekunką dzieci z parafii .........podczas Diecezjalnej Pielgrzymki Dzieci Pierwszokomunijnych do Świnic Warckich – miejsca urodzenia i Chrztu Świętego św. Faustyny.

Podczas stażu utrzymywałam stałe kontakty ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły:
• Miejskim Domem Kultury
Współpraca ta polegała głównie na organizowaniu seansów filmowych dla młodzieży, czy udział uczniów w spektaklu przygotowanym przez młodzież szkoły
• Domem Pomocy Społecznej na ul. ........
• Domem Pomocy Społecznej Sióstr Orionistek w .........
Współpraca ta polega głównie na integracji młodzieży z osobami starszymi, budowanie więzi, wzbudzanie empatii u uczniów i szacunku wobec osób potrzebujących. Młodzież podczas spotkań prezentowała swoje umiejętności poprzez słowo i piosenkę. W czasie przedstawień przypominała o ważnych wydarzeniach czy rocznicach.
W miarę potrzeb współpracowałam z:
> Komendą Powiatową Policji
Głównym celem mojej współpracy z Komendą Powiatową Policji jest przedstawienie i omówienie problemów przestępczości i demoralizacji dzieci i młodzieży. Pogadanki profilaktyczne odbywały się podczas rekolekcji wielkopostnych.
> Kolskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych
Celem mojej współpracy z KSON-em jest integracja młodzieży z osobami niepełnosprawnymi, zwrócenie uwagi na osoby potrzebujące, wzbudzanie poszanowania godności każdego człowieka i jednocześnie zapoznanie się z ich umiejętnościami i możliwościami manualnymi i artystycznymi.
> Papieskim Wydziałem Teologicznym we Włocławku
Współpraca dotyczyła przeprowadzenia ankiety wśród młodzieży nt. „Wartości a młodzież”. Wyniki badań m.in. na terenie konińskim pozwoliły uzyskać obraz religijności młodzieży. Analiza wyników była przedstawiona i omówiona podczas Konferencji Naukowej we Włocławku 10 marca 2012 r.

W okresie stażu współpracowałam z rodzicami w ramach szkolnych potrzeb
Chcąc skutecznie wychowywać i edukować uczniów w pierwszej kolejności należy ich dobrze poznać. Źródłem mojej wiedzy na ten temat były rozmowy z wychowawcami poszczególnych klas, współpraca z pedagogiem szkolnym oraz rozmowy z rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanków podczas comiesięcznych dyżurów. Wszystkie te działania miały na celu lepsze poznanie młodzieży oraz właściwe reagowanie na zaistniałe sytuacje problemowe.

Analiza i oceny efektów pracy dydaktyczno – wychowawczej

Liczne konsultacje z nauczycielami i podjęty wspólny front działania wpływał pozytywnie na rozwój wychowanków oraz ich ogólne zachowanie. Studiowałam liczną literaturę pedagogiczna i psychologiczną, by lepiej rozpoznawać i reagować na trudności pojawiające się w codziennej pracy.
Swoją wiedzą i umiejętnościami, pomocą i poradą starałam się służyć rodzicom podczas comiesięcznych dyżurów nauczycieli dla rodziców, indywidualnych spotkań i rozmów, które miały miejsce na terenie Szkoły. Jako katechetka zdaję sobie sprawę z roli, jaką odgrywa efektywna współpraca z rodzicami. Zawsze dbam o to, aby moja współpraca z nimi układała się jak najlepiej, by byli oni moimi partnerami w pracy z młodzieżą.
Głównym zadaniem Szkoły jest nie tylko przekazanie uczniom pewnego zasobu wiadomości i umiejętności, ale również przygotowanie do przyszłego życia w społeczeństwie. Do tych przyszłych zadań przygotowuję młodzież przez włączenie ich w akcje dla życia społecznego i miasta.
Staram się kształtować prawidłową postawę społeczno-moralno-etyczną, wyrabiać w uczniach samodzielne rozeznanie moralnych aspektów swoich czynów i odpowiedzialność za nie.
Praca katechety polega nie tylko na zajmowaniu się bieżącymi sprawami wychowanków, ale także na udzieleniu im wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów i zjawisk społecznych, które mają wpływ na życie młodych ludzi. Jest to zadanie istotne w sytuacji, kiedy młodzieży brakuje często oparcia i zaufania ze strony rodziny.
Okazją do lepszego poznania moich uczniów było włączenie ich w przygotowanie różnych uroczystości i imprez, organizowanych na terenie naszej Szkoły. To również, było dodatkową okazją do poznania się w innych okolicznościach, zauważenia rzeczy, na które na co dzień nie zwraca się uwagi.


§ 7, ust. 2, pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

W związku z rosnącym znaczeniem technologii informacyjnej dla życia obywateli
a także funkcjonowania społeczeństwa, każdy nauczyciel powinien być przygotowany do posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną w pracy własnej oraz w pracy dydaktycznej z uczniami.
Technologia komputerowa pozwala na wzbogacanie możliwości swojego warsztatu pracy dydaktycznej poprzez wykorzystanie technologii informacyjnej w opracowywaniu informacji w różnych postaciach, komunikowanie się i współpracę z innymi nauczycielami, dostęp do nowych informacji.
Technologia informacyjna odgrywa w mojej pracy bardzo dużą rolę. Związane jest to zarówno z osobistą pasją, jak i również możliwością znacznego ułatwiania sobie pracy oraz dostępem do najświeższych informacji. Wykorzystywanie technologii komputerowej udoskonaliło moją multimedialną technikę pracy, potrzebną w tworzeniu dokumentów niezbędnych w codziennej pracy. Sieć internetowa umożliwiła mi szybki dostęp do informacji zarówno merytorycznych jak i dydaktycznych. Pozwoliła mi także śledzić bieżące zmiany w przepisach prawa oświatowego, ofertach szkoleń i kursów w ośrodkach doskonalenia nauczycieli. Przeglądając serwisy edukacyjne znajdowałam wiele informacji, ciekawych rozwiązań do wykorzystania we własnej pracy oraz mogłam porównywać swoje doświadczenie z pomysłami innych nauczycieli. Nauczyłam się opracowywania ciekawych i atrakcyjnych materiałów dydaktycznych (prezentacje multimedialne, karty pracy, testy, historyjki, krzyżówki itp.) pomoce mają za zadanie wzbogacenie zajęć, jednocześnie sprawiają, że zajęcia te są bardziej interesujące i różnorodne. Poznałam zasady korzystania z Internetu, który jest mi pomocny w gromadzeniu różnorodnych materiałów i informacji potrzebnych do przygotowania zajęć. W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania na stronie internetowej; również przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej.

Zdobyte umiejętności wykorzystałam w następujący sposób:
> Przygotowywałam sprawozdania, scenariusze przeprowadzanych imprez szkolnych takich jak: apele, jasełka, koncert, pielgrzymki czy wizyty w DPS-ach.
> Opracowywałam plany zajęć dydaktycznych.

> Przygotowywałam materiały na gazetki tematyczne.
> Przygotowałam prezentację multimedialną o Janie Pawle II wykorzystując program Power Point.
> Prowadziłam dokumentację związaną z awansem zawodowym, dzięki czemu mogłam jej nadać estetyczną i ciekawą formę.
Na bieżąco śledziłam pojawiające się artykuły i scenariusze zajęć, a także zapowiedzi nowości wydawniczych na stronach internetowych o profilu teologicznym, religijnym i edukacyjnym. Najczęściej korzystałam z portali:
> www.adonai.pl,
> www.mateusz.pl,
> www.katecheta.pl,
> www.kuriawloclawek.pl,
> www.prolife.pl,
> www.swietywojciech.pl,
> www.biblia24.pl,
> www.liturgia.pl,
> www.niedziela.pl,
> www.literka.pl,
> www.awans.net,
> www.interklasa.pl,
> www.publikacje. edux.pl,
> www.szkolnictwo.pl,
Brałam udział w życiu portali edukacyjnych, przesyłając drogą internetową swoje prace, a także zabierając głos w forach dyskusyjnych z nauczycielami z różnych miejsc Polski. Komputer stał się dla mnie nieodzownym narzędziem pomocnym nie tylko w pracy, ale i w życiu.
Śledzenie na bieżąco edukacyjnych portali internetowych przyniosło mi wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywności i sprawności mojej pracy dydaktycznej, a tym samym podniosło jakość pracy. Uważam, że udostępnione przeze mnie materiały mogą być przydatne nauczycielom młodszym stażem, a innym mogą służyć jako materiał porównawczy.
Bardzo ważnym narzędziem służącym do komunikacji jest telefon. Za pomocą telefonu kontaktuję się z rodzicami – informuje o wynikach uczniów w nauce, frekwencji, ustalam terminy zajęć z indywidualnego nauczania.

§ 7, ust. 2, pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

Swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki i teologii aktualizowałam i poszerzałam głównie podczas:
> kursów, szkoleń, które przedstawiłam w poprzednich zadaniach;
> lekturę materiałów szkoleniowych i informacyjnych zamieszczonych w Internecie (materiały tego rodzaju są formą wymiany doświadczeń nauczycieli i stanowią cenne źródło pomysłów)
> poprzez lekturę książek i czasopism fachowych z zakresu wybranych zagadnień teologii, psychologii, pedagogiki i ogólnych problemów oświatowych.
Zapoznanie się z literaturą metodyczną oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, przyniosło mi korzyści w postaci zwiększenia efektywności i sprawności mojej
pracy pedagogicznej.
W trakcie pracy starałam się jak najlepiej poznać uczniów, diagnozowałam i rozwiązywałam problemy emocjonalne i wychowawcze młodzieży. Podczas zajęć starałam się wykorzystywać metody aktywizujące ucznia, co znacząco wpłynęło na lepszą pracę prowadzonych zajęć.


§ 7, ust. 2, pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Podczas pracy w Szkole zapoznałam się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa podczas sprawowania opieki nad młodzieżą.
Realizując zadania ujęte w powyższym paragrafie często korzystałam ze szkolnych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego oraz zapoznałam się i przeanalizowałam Kartę Nauczyciela.
Przystępując do ubiegania się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego zapoznałam się z Rozporządzeniem MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Ponadto posłużyłam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu; w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowania prezentacji dorobku.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, które nabyłam przez okres stażu ułatwiły mi moją pracę zawodową. Plany dydaktyczne, skonstruowałam zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.
W rzeczywistości każde szkolenie wymienione we wcześniejszych wymaganiach opierało się na odpowiednich przepisach i aktach prawnych, co pomogło mi przybliżyć te treści. Jednak ze względu na ogrom zagadnienia nie udało mi się poznać wszystkich przepisów prawa. Nadal aktualizuję wiedzę na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych i gromadzenie tych dokumentów w formie biblioteczki multimedialnej.


PODSUMOWANIE:
Odbyty staż oraz posiadane doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy oraz określenie mocnych i słabych stron własnej aktywności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom Szkoły, ale przede wszystkim, potrzebom i wymaganiom moich wychowanków. Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeżeli zachodzi potrzeba modyfikuję je.
W okresie stażu w swojej pracy uwzględniałam problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak kursy, szkolenia, podwyższając swoje kompetencje zawodowe.
Na bieżąco pogłębiam wiedzę, studiując fachową literaturę z zakresu teologii, pedagogiki i psychologii. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb swojej szkoły. Aktywnie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze Statutu Szkoły.
W swojej pracy szeroko wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji. Myślę, że to, co zrobiłam, przyczyniło się do wzrostu jakości mojej pracy oraz poprawy jakości funkcjonowania Szkoły.
Dużo nauczyłam się korzystając z forum internetowego. Dzięki temu poznałam wielu ciekawych ludzi. Podejmowałam tematy, związane z moją specyfiką pracy, wiele jednocześnie się ucząc. Zobligowana do udokumentowania swoich działań, przekonałam się jak wiele dokonuję co roku. Dzięki temu nabrałam większej pewności siebie, odkryłam swoje zdolności organizatorskie i przekonałam się, że mimo wielu trudności posiadam dużo zapału i energii do dalszej pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej. Jestem zadowolona z tego, co osiągnęłam przez okres stażu. Uważam, że w ciągu trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W przyszłości zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje i jakość swojej pracy tak, aby dobrze realizować zadania Szkoły, a tym samym wpływać na podniesienie jakości Szkoły.
........................................
( miejscowość, data, podpis )

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.