X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16338
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego za okres od 01.09.2009 r. do 31.05.2012r.

Śrem, 01.06.2012r.
mgr SZYMON DUSZCZAK
nauczyciel kontraktowy
w Gimnazjum nr 2 im. Ks. P. Wawrzyniaka
w Śremie


SPRAWOZDANIE
z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
za okres od 01.09.2009 r. do 31.05.2012 r.


Jestem nauczycielem wychowania fizycznego i zajęć technicznych w Gimnazjum nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie.
Pracę rozpocząłem 1 września 2006 roku w tut. Gimnazjum, a staż na stopień nauczyciela mianowanego 1 września 2009 roku w wymiarze 2 lata i 9 m - cy.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom jakie założyłem sobie i zawarłem w planie rozwoju zawodowego, który opracowałem odnosząc się do zadań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz. 2593) oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 214 z dnia 16 listopada 2007, poz. 1580).
Starałem się, by mój plan spełniał wymogi formalne, a zaplanowane zadania były wykonalne kompletne i udokumentowane.
Dokumentacja i opis przeprowadzonych zadań zostały skompletowane według poszczególnych wymagań egzaminacyjnych.
Zgodnie z § 7 ust.1 pkt.1 uczestniczyłem w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
Podjąłem zadania, które miały na celu zgodnie z § 7 ust.1 pkt.2 pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
W ramach powinności określonych w § 7 ust.1 pkt. 3 poznawałem przepisy dotyczące systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywałem staż.
Wykonanie zadań przewidzianych w moim planie rozwoju zawodowego ilustruje poniższe zestawienie.


Wymagania egzaminacyjne § 7 ust. 2 pkt. 1
„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach“

Na początku stażu dokonałem wstępnej oceny własnych możliwości i umiejętności. Po rozpoznaniu swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań zawodowych i predyspozycji zaplanowałem przebieg własnego rozwoju zawodowego. W następnej kolejności poznałem procedurę awansu zawodowego. Dokonałem analizy dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania oraz dokumentacji związanej z funkcjonowaniem szkoły jako zakładu pracy tj.: Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki, regulaminów, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Pozwoliło mi to na wdrożenie do realizacji postanowień zawartych w zanalizowanych dokumentach, a przez to osiągnięcie większej efektywności pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Nawiązałem współpracę z opiekunem stażu Panem mgr Bogusławem Banachowiczem. W sposób jasny i czytelny określiliśmy zasady współpracy, co znalazło wyraz we wspólnie opracowanym i podpisanym kontrakcie.
Następnie ustaliliśmy harmonogram spotkań, które miały doprowadzić do realizacji postawionych przeze mnie zadań. Cyklicznie prowadziłem lekcje w obecności opiekuna stażu.
Przed każdymi zajęciami przeprowadzałem rozmowę z opiekunem stażu na temat celów i założeń lekcji. Następnie omawialiśmy je, biorąc pod uwagę następujące kryteria ;
- aktywność,
- różnorodność wykorzystywanych metod,
- zaangażowanie wszystkich uczniów,
- podmiotowe traktowanie ucznia,
- stosowanie pozytywnych wzmocnień,
- stosowanie pokazu jako środka poglądowego
- trudności
- indywidualizacja zajęć dla uczniów zdolnych
Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy była również obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu. Szczególną uwagę zwracałem na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także stosunek nauczyciela do uczniów.
Dzięki hospitacjom prowadzonym przez opiekuna dokonałem następujących autorefleksji. Prowadząc zajęcia starałem się wykorzystywać metody aktywizujące uczniów, tj. takie które zapewniają uczniowi odgrywanie czynnej roli w realizacji zadań nauczania i wychowania, co jak wynika z moich spostrzeżeń, znacząco wpływa u uczniów na lepszą percepcję omawianych na lekcji treści. Skuteczność podejmowanych działań sprawdzałem na bieżąco według następujących narzędzi : testów sprawdzających, kartkówek, odpowiedzi ustnych, aktywności na lekcji, sprawdzania zadań domowych. Przez cały czas pracuję nad poziomem swojej odpowiedzialności, obowiązkowości, dyscypliny pracy i polepszeniem jakości komunikacji interpersonalnej. Służyły temu z pewnością częste spotkania z opiekunem stażu, dzielenie się swoją wiedzą na temat procedury awansu z koleżankami i kolegami z pracy.
W związku z koniecznością realizowania programu nauczania w określonym tempie i zakresie opracowywałem rozkłady materiału i plany wynikowe dla poszczególnych klas: z wychowania fizycznego oraz zajęć technicznych .
Z racji nauczanego przedmiotu należałem do zespołu przedmiotowego nauczycieli wychowania fizycznego. Udział w tym zespole uważam za bardzo korzystny. Pomógł mi w realizacji wielu zadań, które spoczywały na mnie jako nauczycielu np. konstruowanie testów, uwzględnianie w swojej pracy korelacji międzyprzedmiotowej, realizacji wniosków itp. W roku szkolnym 20010/2011 i 2011/2012 miałem zaszczyt pełnić funkcję przewodniczącego tegoż zespołu, a moje działania polegały na :
- organizacji pracy i przydziału zadań,
- opracowaniu terminów szkolnych imprez sportowych,
- przekazywaniu uwag wynikających z zadań naszej pracy,
- dzieleniu się wiedzą zdobytą na szkoleniach i kursach,
- omawianiu udziału młodzieży w zawodach sportowych ,
- omawianiu lekcji otwartych i spraw bieżących.
W okresie stażu współpracowałem ze studentami odbywającymi praktykę w naszej szkole. Jako opiekun praktyki pedagogicznej we wrześniu 2009 roku dokonałem analizy i oceny pracy praktykanta – Roberta Wasilewskiego. Udzieliłem mu instruktażu odnośnie konspektów i sposobu prowadzenia zajęć, szczegółowo je omawiając.
Wypełniając obowiązki nauczyciela dyżurnego sprawowałem opiekę nad uczniami podczas przerw śródlekcyjnych.
W trakcie trwania stażu czynnie angażowałem się w prace organów szkoły pełniąc funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego. W roku szkolnym 2011/2012 podjąłem się zaopatrywania sklepiku uczniowskiego w produkty spożywcze , które były sprzedawane przez uczniów SU podczas przerw.
Wielokrotnie pełniłem funkcję członka komisji w konkursach organizowanych na terenie szkoły przez innych nauczycieli.
Brałem udział w pracach szkolnej komisji nadzorującej Egzamin Gimnazjalny jako jej członek, jak również pełniłem funkcję przewodniczącego komisji podczas egzaminu z języka obcego w 2012 roku. Dzięki tym funkcjom zapoznałem się z procedurami przeprowadzania egzaminów. Od początku swojej pracy starałem się systematycznie podnosić swoje kwalifikacje oraz rozwijać kompetencje poprzez udział w wielu szkoleniach, warsztatach metodycznych, konferencjach. Spotkania te pozwoliły mi na bieżąco śledzić zagadnienia związane z nauczanymi przeze mnie przedmiotami, nowościami wydawniczymi, a także umożliwiły wymianę poglądów i opinii z innymi nauczycielami.
W trakcie odbywania stażu ukończyłem zgodnie z potrzebami szkoły studia podyplomowe na kierunku „Technika z wychowaniem komunikacyjnym’’ na Politechnice Poznańskiej – Wydział Informatyki i Zarządzania w 2009 roku , uzyskując tym samym kwalifikacje do nauczania zajęć technicznych.
Kolejnym krokiem pozwalającym mi usprawnić moją pracę i poszerzyć wiadomości było ukończenie w 2010 roku kursu na instruktora dyscypliny sportu – koszykówka- w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie . Podczas tego kursu wzbogaciłem swoją wiedzę na temat metodyki nauczania dyscypliny sportowej jaką jest koszykówka, w zakresie przepisów obowiązujących podczas zawodów sportowych oraz wiele innych ważnych informacji o poszczególnych etapach treningu. Na pewno usprawniło to proces dydaktyczny mojej pracy i wpłynęło pozytywnie na podniesienie efektów kształcenia.
W roku szkolnym 2011/2012 rozpocząłem naukę na studiach podyplomowych na kierunku –„Edukacja dla bezpieczeństwa i koordynator bezpieczeństwa placówek oświatowych i kultury” w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Moim zasadniczym celem było podniesienie kwalifikacji i uzyskanie uprawnień do nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, zgodnie z nową podstawą programową .
Celem aktualizacji wiedzy z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad postępowania na wypadek powstania pożaru uczestniczyłem w szkoleniu okresowym z zakresu bhp i p.poż., które odbyło się 7 listopada 2011 roku.
Doskonaląc swój warsztat pracy w ramach doskonalenia wewnątrzszkolnego uczestniczyłem w szkoleniowych Radach Pedagogicznych. Tematyka rad była zróżnicowana i dostosowana do potrzeb szkoły. Zdobyte wiadomości i umiejętności stanowią zasadniczy element mojej pracy. Dostrzegłem także zalety wspólnego analizowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych występujących w szkole. Brałem udział we wszystkich radach klasyfikacyjnych i podsumowujących.
W ramach doskonalenia zewnętrznego ukończyłem :
- kurs ,,Nowoczesne metody promocji szkoły/placówki w środowisku lokalnym’’ zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, Poznań 08.01.2011r.
- seminarium „Wychowanie fizyczne szansą rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży’’ zorganizowane przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan – Śrem, 07.11.2011r.
- spotkanie dla nauczycieli stażystów i kontraktowych „O czym nauczyciel musi pamiętać – przepisy prawa oświatowego w pigułce dla nauczycieli’’ zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Śremie, Śrem 02.11.2011r.
- spotkanie dla nauczycieli stażystów i kontraktowych „Jak czytać opinie i orzeczenia Poradni’’ zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Śremie , Śrem 16.11.2011r.
- spotkanie dla nauczycieli stażystów i kontraktowych „Specyficzne trudności w uczeniu się ‘’ zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Śremie, Śrem 21.11.2011r.
- spotkanie dla nauczycieli stażystów i kontraktowych „Skuteczna komunikacja z uczniem’’ zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Śremie , Śrem 05.12.2011r.
- spotkanie dla nauczycieli stażystów i kontraktowych „Stres w pracy nauczyciela’’ zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Śremie, Śrem 13.12.2011r.
- warsztaty metodyczne ,, Zaburzenia wychowawcze XXI wieku – Zjawisko i jego etiologia - Narkotyki i dopalacze – Dziecko w cyberprzestrzeni’’ przeprowadzone przez prof. nadzw. dr hab. Mariusza Jędrzejko we współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym ,,Wielkopolska’’, Poznań 27.05.2012r.
Wiedza zdobyta na kursach i szkoleniach była ukierunkowana na przedmioty których uczę, jak również pomocna w rozwiązywaniu codziennych problemów szkolnych , a także w odbyciu stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Pragnę dalej udoskonalać proces dydaktyczny, tak by były widoczne i zadawalające efekty kształcenia.

Wymagania egzaminacyjne § 7 ust.2 pkt. 2
„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych“

Wiedzę na temat środowiska uczniów czerpię z różnych źródeł. Pierwszym podstawowym są rodzice. Z opiekunami prawnymi moich wychowanków spotykałem się podczas zebrań i konsultacji przedmiotowych. To stąd czerpałem wiedzę o uczniach, którym starałem się w jakikolwiek sposób pomóc.
Drugim ważnym źródłem są sami uczniowie, do których starałem się dotrzeć poprzez indywidualne rozmowy mając na celu wyłonienie problemu. Uzyskałem również wsparcie pedagoga szkolnego. Jako młody nauczyciel często korzystam z uwag i rad swoich starszych koleżanek i kolegów. Niezwykle ważne jest, aby popełniać jak najmniej błędów w sferze wychowawczej, albowiem je najtrudniej naprawić.
W programie nauczania wszystkich klas ogromny nacisk położyłem na kształtowanie u uczniów postawy prozdrowotnej. Na zajęciach wychowania fizycznego wprowadziłem odpowiednie ćwiczenia korekcyjne oraz w roku szkolnym 2011/2012 zagadnienia z edukacji zdrowotnej.
W zakresie kształtowania właściwych postaw zdrowotnych u uczniów podjąłem się przeprowadzenia zajęć dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Jako nauczyciel wychowania fizycznego prowadzę w ramach 19 – 20 tzw. godziny karcianej zajęcia z koszykówki, siatkówki i piłki nożnej. Ponadto pracuję jako instruktor piłki siatkowej w Międzyszkolnym Klubie Sportowym w Śremie.
W zajęciach rekreacyjno-sportowych bierze udział spora grupa młodzieży (około 30 osób). Uczniowie, przede wszystkim aktywnie spędzają czas nawiązując nowe przyjaźnie, podnoszą swoją sprawność fizyczną, rozwijają sportowe zainteresowania i przygotowują się do zawodów sportowych.
Działalność kół jest bardzo ważna, albowiem ma wpływ na kształtowanie się osobowości młodych ludzi, przede wszystkim rozwijanie wśród młodzieży poczucia samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych.
Dążąc do rozwijania zainteresowań uczniów i starając się w pełni realizować cele wychowawcze nakłaniałem młodzież, by uczestniczyła w sportowej rywalizacji międzyszkolnej. Uczyłem wcielania w życie zasady fair play.
Aktywnie angażowałem się w pracę z młodzieżą, szczególnie uzdolnioną sportowo( godziny karciane). Starałem się, aby każdy młody człowiek przejawiający uzdolnienia, czy chociażby chęci do rozwijania swoich zainteresowań, mógł to czynić pod fachowym okiem w sposób bezpieczny i przyjemny.
Przygotowywałem uczniów do reprezentowania szkoły w międzyszkolnych, gminnych i powiatowych zawodach sportowych. Były to między innymi indywidualne biegi przełajowe, sztafetowe biegi przełajowe, liga lekkoatletyczna , turnieje gier zespołowych. Sukcesy odnoszone przez uczniów sprawiały satysfakcję zarówno mnie jak i uczniom w nich biorącym udział, a także przyczyniały się do promocji naszego gimnazjum. I tak moi wychowankowie zajęli :
> w roku szkolnym 2009/2010 :
- III miejsce w IV Biegach Sztafetowych w Parku Powstańców Wielkopolskich
- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Sztafetowych Biegach Przełajowych
- II miejsce w Memoriale XX Października – Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych
- II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Szachach
- I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Badmintonie
- III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Nożnej Zespołów Żeńskich
- III miejsce w Charytatywnym Turnieju Piłki Nożnej Halowej Chłopców
- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Piłce Ręcznej
- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Piłce koszykowej
- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Unihokeju
- I miejsce w I Etapie Eliminacji XII Edycji Turnieju Piłkarskiego Coca – Cola Cup – drużyna żeńska
- II miejsce w Klasyfikacji Końcowej Śremskiej Szkolnej Ligi Piłki Koszykowej
- III miejsce w biegu na 100 m w Mistrzostwach Powiatu Szkół Gimnazjalnych w LA – Arkadiusz Maćkowiak
- II miejsce w rzucie oszczepem w Mistrzostwach Powiatu Szkół Gimnazjalnych w LA -Mateusz Olawa
- I miejsce w Festynie rekreacyjno – sportowym z okazji XIX Konferencji Zdrowych Miast Polskich
- III miejsce w II Etapie Eliminacji XII Edycji turnieju Piłkarskiego Coca – Cola Cup – drużyna żeńska
- I miejsce w Turnieju Trzech Orlików Śrem – Dolsk – Książ Wielkopolski
- I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej z elementami bezpieczeństwa o Puchar Starosty Śremskiego

> w roku szkolnym 2010/2011:
- III miejsce w XII Igrzyskach Młodzieży Szkolnej W Biegach Przełajowych
- III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół Gimnazjalnych W Halowej Piłce Nożnej
- I miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Policji w Śremie
- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Piłce Ręcznej
- III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Piłce Siatkowej Dziewcząt
- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Unihokeju
- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Piłce Koszykowej
- III miejsce w Wakacyjnym Turnieju Halowej Piłki Nożnej O Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie
- III miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie
- III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Plażowej Piłce Siatkowej Dziewcząt
- III miejsce w Klasyfikacji Końcowej Śremskiej Szkolnej Ligii Piłki Siatkowej Dziewcząt
- II miejsce w Klasyfikacji Końcowej Śremskiej Szkolnej Ligii Piłki Koszykowej
- I miejsce w Turnieju Trzech Orlików Śrem – Dolsk – Książ Wielkopolski

> w roku szkolnym 2011/2012:
- III miejsce w Mikołajkowym Indywidualnym Turnieju Tenisa Stołowego – Radosław Grabny
- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Piłce Ręcznej
- III miejsce w Charytatywnym Turnieju Halowym Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie
- III miejsce w Gwiazdkowym Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt
- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Piłce Siatkowej Dziewcząt
- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Piłce Koszykowej
- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Unihokeju
- II miejsce w Turnieju Trzech Orlików Śrem – Dolsk – Książ Wielkopolski
- II miejsce w Śremskiej Szkolnej Lidze Piłki Koszykowej.
Wielokrotnie byłem organizatorem turniejów Śremskiej Szkolnej Ligi Piłki Koszykowej i Siatkowej oraz zawodów o randze powiatowej. Ponadto w marcu 2012 r.wraz z opiekunem stażu, w ramach promocji szkoły, zorganizowaliśmy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Ks. P. Wawrzyniaka w Śremie dla szkół podstawowych gminy Śrem.
W pracy z uczniem słabym/zdolnym :
> stosowałem na lekcjach formy pracy w mieszanych grupach :
– uczniowie bardzo sprawni i słabsi, podczas których zdolniejsi pomagali kolegom nadrobić braki
> w celu uzyskania lepszej oceny z wychowania fizycznego proponowałem uczniom:
- słabszym angażowanie się w pomoc przy zawodach i imprezach sportowych
- uczniom zdolniejszym zaś pomoc w sędziowaniu turniejów i zawodów.
> jednostki wybitne motywowałem do rozwijania swoich talentów w klubach sportowych.
Wspólnie z innymi nauczycielami wychowania fizycznego sprawowałem również nadzór i opiekę nad salą sportową. Uważam, że jest to istotne działanie, ponieważ sala sportowa powinna być przede wszystkim bezpieczna. Znajdują się tam różnego rodzaju urządzenia i sprzęt sportowy, któremu trzeba poświęcić wiele uwagi, aby był sprawny i nie zagrażał bezpieczeństwu użytkowników. Starałem się wpoić uczniom dbałość o sprzęt, z którego korzystają na zajęciach, a który ma na dłużej służyć społeczności gimnazjalnej.
Niejednokrotnie współuczestniczyłem i doradzałem Dyrekcji przy zakupie sprzętu potrzebnego na zajęciach wychowania fizycznego.
Przeprowadziłem cykl lekcji z zajęć technicznych dotyczących ekologii ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Wielkopolski.
W zakresie podnoszenia kultury osobistej uczniów konsekwentnie reagowałem i zwracałem uwagę na stosowanie zwrotów grzecznościowych i eliminowanie wulgaryzmów językowych .
Podejmowałem działania, które miały przeciwdziałać agresji wśród uczniów. Posługując się konkretnymi przykładami osobowości sportowych, dostarczałem uczniom pozytywnych wzorców. Prowadziłem oddziaływania wychowawcze skierowane do uczniów wykazujących brak wiary we własne możliwości oraz mających trudności z integracją w grupie poprzez udział w organizacji różnego rodzaju imprez i konkursów na terenie szkoły.
Dbając o właściwy rozwój osobowości uczniów zdolnych zachęcałem ich do pełnienia w szkole funkcji kierowniczych i organizacyjnych m.in. w Samorządzie Uczniowskim.
Zgłaszałem zaobserwowane negatywne zjawiska pedagogowi szkolnemu, psychologowi lub wychowawcy klasy.
Pełniąc funkcję nauczyciela zajęć technicznych przygotowywałem uczniów do egzaminów na kartę motorowerową w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011, a następnie przeprowadzałem egzamin z części teoretycznej.
Inną formą kształcenia zdolności i umiejętności uczniów jest organizacja uroczystości szkolnych. Korzystając z Internetu modyfikowałem scenariusze imprez do potrzeb naszej szkoły i potrzeb uczniów. Dbałem o wystrój stosowny do poszczególnych akademii i uroczystości szkolnych, konstruowałem m.in. transparenty okolicznościowe, zawieszane napisy i cytaty. Bardzo często przy tworzeniu tychże dekoracji pomagają mi uczniowie, co rozwija ich kreatywność oraz sprawia, że czują się oni współodpowiedzialni za życie kulturalne szkoły do której uczęszczają.
Podczas swojej pracy starałem się zaszczepić wśród młodzieży poczucie wrażliwości na krzywdę innych, dlatego zachęcałem ich do udziału w akcjach charytatywnych współorganizowanych przez Samorząd Uczniowski m.in.:
- w zbiórce pieniędzy na „ Adopcję na odległość ” pod patronatem Caritas Polska ,
- sprzedaży kalendarzyków edukacyjnych , z których dochód był przeznaczony dla niepełnosprawnego 14-letniego Arkadiusza Kukawskiego . Pieniądze przekazane zostały na konto „Fundacji na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych”,
- koncert charytatywny „Dla Szymona” w dniu 08.10.2009 r. ,
- zbiórka nakrętek na sprzęt rehabilitacyjny dla 12- letniego Filipka w roku szkolnym 2011/2012,
- sprzedaż kartek walentynkowych na rzecz rodziny ucznia naszego Gimnazjum, któremu spłonęło mieszkanie – luty 2012 r..
Corocznie wraz z p. mgr Joanną Duszczak przeprowadzałem wybory do władz Samorządu Uczniowskiego.
Byłem współinicjatorem powstania ,,Ściany Prawdy” w lutym 2010 r., gdzie młodzież anonimowo mogła dzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat funkcjonowania szkoły i personelu.
Uczestniczyłem w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”, nadzorując pracę uczniów, jak również aktywnie udzielałem się podczas zbiórki śmieci.
Byłem współorganizatorem wielu imprez szkolnych i okolicznościowych tj.:
- zabawy andrzejowe i dyskoteki szkolne ,
- „Pierwszy Dzień Wiosny” (corocznie) impreza muzyczno – rekreacyjno - sportowa, której głównym celem było zorganizowanie tak uczniom czasu, aby mieli ochotę w popularny ,,Dzień Wagarowicza’’ przyjść do szkoły i nie żałować tego. Zachęcaliśmy uczniów , aby do wspólnej zabawy przebrali się w śmieszne lub ciekawe stroje.
- walentynkowa akcja ”Wyraź swoje uczucia”, połączona ze sprzedażą kartek walentynkowych. Dochód ze sprzedaży przeznaczony był na „Adopcję na odległość”(12.02.2010 r.)
- „Święto Szkoły ”- Sportowy Dzień Dziecka (czerwiec każdego roku). Dzień ten ma na celu popularyzację sportu i zdrowego trybu życia wśród uczniów . W ramach powyższej imprezy byłem organizatorem turniejów i konkursów oraz różnego rodzaju gier i zabaw na świeżym powietrzu. Działania te pozwoliły na integrację uczniów , przełamanie nieśmiałości oraz rozwój kulturalny wychowanków.
- „Pożegnanie klas III” (czerwiec każdego roku)
- „Pasowanie na Gimnazjalistę” ( wrzesień każdego roku) połączone z konkursami intelektualnymi i zabawami sprawnościowymi dla uczniów klas I
- Dzień Edukacji Narodowej (corocznie)
-każdego roku (11 kwiecień 2011 r.) biorę aktywny udział w organizacji Targów Edukacyjnych, które odbywają się w Szkole Podstawowej Nr 1 w Śremie, gdzie wraz z uczniami promujemy i zachęcamy młodszych kolegów do podjęcia nauki w naszym gimnazjum.
- Mistrzostwa Szkoły klas I, II, III w halowej piłce nożnej, piłce ręcznej, piłce koszykowej, piłce siatkowej, tenisie stołowym oraz unihokeju.
W 2009 r. miałem zaszczyt brać udział w spektaklu „Sceny z życia Księdza Patrona’’ przygotowanego przez „Teatr Nauczycielskiego Pokoju” nauczycieli naszego gimnazjum. W sumie występowaliśmy dla około 1000 widzów w 7 przedstawieniach dla społeczności lokalnej, nauczycieli i uczniów. Było to dla mnie niezapomniane przeżycie i ogromna przyjemność.
W dniu 1 czerwca 2009 r. uczestniczyłem w happeningu „Przeszłość dla przyszłości” zorganizowanym przez Towarzystwo im. Ks. P. Wawrzyniaka i ŚOK Śremie przy wsparciu naszego Gimnazjum, a 26.10.2009 r. wraz z uczniami z SU w uroczystej akademii nadania imienia Polskich Noblistów Gimnazjum nr 1 w Śremie.
W dniu 12 maja 2009r. odbyło się VII Sympozjum Samorządów Uczniowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych naszej gminy. W tym roku organizatorem imprezy był Samorząd Uczniowski naszego gimnazjum. Sala sportowa „Bazar” gościła reprezentacje wszystkich szkół naszej gminy. W związku z obchodami 160 rocznicy urodzin i 100 rocznicy śmierci ks. Piotra Wawrzyniaka temat sympozjum brzmiał: „NASZ PATRON W WASZYCH OCZACH”. Samorządy Uczniowskie zaprezentowały swoje spojrzenie na temat Patrona Gimnazjum nr 2 w Śremie. Wykonane prace zostały przygotowane bardzo ciekawie i różnorodnie. Można było obejrzeć „Sceny z życia ks. Piotra”, scenkę teatralną „Spotkanie w pociągu", prezentację „Wędrówka – śladami ks. Piotra Wawrzyniaka” oraz „Wyniki ankiety dotyczącej życia księdza”. Swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz Śremu Adam Lewandowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Sarnowska, Naczelnik Pionu Edukacji i Usług Społecznych Barbara Jabłońska oraz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Śremie Bartosz Żeleźny i jej członkowie
Podczas IX Sejmiku Samorządów Uczniowskich, który odbył się 17 maja 2011 r. w Szkole Podstawowej w Wyrzece, pod moją opieką dwuosobowa reprezentacja SU w składzie Andżelika Grabowska z kl. IIId i Jędrzej Scelina z kl. IIIf zmagała się z zabawami sportowymi na zielonym boisku szkolnym. Zajęliśmy I miejsce i zostaliśmy nagrodzeni medalami uczestnictwa. Zadaniem każdego Samorządu było przygotowanie prezentacji udanej imprezy, akcji, działania pt. :„Udało nam się ... chcemy Wam o tym opowiedzieć”. W maju 2012 r. zostaliśmy zaproszeni przez Samorząd Uczniowski Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie na XII Sympozjum Samorządów Uczniowskich, które odbyło się pod hasłem ,, Pomagać to brzmi dumnie’’. Była to dla Nas ogromna szansa na wykazanie się w tak bliskim temacie, gdyż dywizom patrona naszego Gimnazjum, Ks. Piotra Wawrzyniaka, jest hasło przewodnie: „Pomagać – to brzmi dumnie” nawet jeśli to praca za darmo i tego uczę przez cały czas uczniów naszego Gimnazjum.
W trakcie stażu włączałem się w przygotowanie imprez o charakterze środowiskowym takich jak „Anielska Wigilia”– grudzień 2010 r. i 2011 r., które są okazją do promowania wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
W 2011r. w paradzie pod hasłem „Miasto Aniołów” nasza szkoła zajęła I miejsce. Z mojej inicjatywy przygotowaliśmy wraz z uczniami transparent prezentujący nasze gimnazjum . Zakupiłem również pochodnie, które niesione przez uczniów oświetlały drogę przemarszu z Jezioran na Stary Rynek. Przebrani w świąteczne stroje w barwnym Anielskim Korowodzie wzbudzaliśmy zaciekawienie i podziw mieszkańców, którzy licznie wyszli na ulice miasta.
Nastrój świątecznej atmosfery towarzyszył nam również w dniu 21grudnia 2011 r. podczas programu artystycznego „Z kolędą na Święta”, gdzie miałem przyjemność uczestniczyć w wspólnym kolędowaniu z młodzieżą i nauczycielami.
W dniu 11 stycznia 2012 r. brałem czynny udział w Baliku Karnawałowym dla dzieci z roczników 2005r i 2006r organizowanym przez Nauczycieli i Samorząd Uczniowski „Dwójki” na Sali ,,Bazar’’. Moim zadaniem było zapewnienie dzieciom licznych zabaw, gier i konkursów . Dzieciaki miło spędziły czas , a ja wraz z p. J. Wojciechowskim przebrany za „ Świętego Mikołaja” nagradzałem je drobnymi upominkami zakupionymi za pozyskane od sponsorów pieniądze.
Brałem czynny udział w pracach komisji – jako nauczyciel wspomagający- w ramach projektu edukacyjnego „Broszura turystyczna miasta Śrem’’ oraz w przygotowaniu innowacji pedagogicznej z wychowania fizycznego, pełniąc zarazem funkcje członka zespołu ds. promocji szkoły, członka komisji ds. pozyskiwania środków unijnych oraz członka komisji stypendialnej.


Wymagania egzaminacyjne § 7 ust. 2 pkt. 3
„Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

Za swoje osiągnięcie z okresu stażu uważam zdobycie przeze mnie umiejętności korzystania z narzędzi i metod informatyki: posługuję się już bardzo dobrze komputerem, umiem korzystać z programów edukacyjnych, multimedialnych i Internetu.
W świat zdobywania wiedzy przy użyciu komputera starałem się wprowadzać uczniów zachęcając ich do pisania referatów na zajęcia techniczne, wyszukiwania informacji o przepisach i zasadach gry w piłkę siatkową, nożną, ręczną i w koszykówkę , korzystania z testów na kartę motorowerową, korzystania z kalkulatorów żywieniowych, obliczania prawidłowego współczynnika masy ciała dzięki zamieszczonym w Internecie stronom poświęconym zdrowemu stylowi życia. Ważne jest dla mnie, aby uczeń poznał w miarę możliwości także inną stronę nauki wychowania fizycznego, tj. oprócz ćwiczeń praktycznych kształtujących sprawność fizyczną pragnę popularyzować sport, pokazywać na odpowiednich, dobrze dobranych przykładach historię sportu i olimpizmu, życiorysy wybitnych sportowców, ich ciężką drogę do sukcesu itp..
Komputer stanowi nieodłączny element mojej pracy pedagogicznej. Wyszukuję ciekawe scenariusze lekcji i imprez szkolnych. Wykonuję ulotki informacyjne dotyczące np. spotkań SU, redaguję komunikaty dotyczące konkursów i zawodów szkolnych, projektuję dyplomy dla klas i uczniów biorących udział w zawodach. Portale internetowe są dla mnie źródłem nowinek ze świata sportu i techniki. Wykorzystywałem technologię informacyjną i komunikacyjną w celu aktualizacji wiedzy na temat awansu zawodowego , korzystałem z publikacji innych nauczycieli odbywających staż oraz ich rad i wskazówek.
Często korzystałem ze stron internetowych : www.menis.pl, www.men.gov.pl , www.prawooswiatowe.pl, Www.edux.pl ., www.literka.pl, www.portaloswiatowy.pl, www.oswiata.org.pl, WWW.profesor.pl
Komputer służy mi także do tworzenia opracowań dokumentów szkolnych. Samodzielnie konstruowałem konspekty, ćwiczenia, sprawdziany, plany wynikowe.
Opracowałem dokumentację potwierdzającą realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
Opublikowałem w Internecie własny plan rozwoju zawodowego jak również umowę- kontrakt z opiekunem stażu, na co posiadam stosowne zaświadczenia.
Posiadam własne konto e-mail, dzięki któremu mogę prowadzić korespondencję z innymi nauczycielami.

Wymagania egzaminacyjne § 7 ust. 2 pkt. 4
„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań”

Przez okres całego stażu starałem się poznać sytuację rodzinną naszych wychowanków. Podczas konsultacji oczekiwałem na spotkania z rodzicami. W nagłych sytuacjach na bieżąco inicjowałem kontakty osobiste lub telefoniczne. Ścisły kontakt z nimi pozwolił mi poznać ich problemy i oczekiwania wobec szkoły. Dzięki temu łatwiej było mi udzielać im pomocy. Kilkakrotnie zdarzało mi się napotykać problemy o charakterze wychowawczym: wagary, nie przestrzeganie regulaminu szkolnego przez uczniów. W rozwiązywaniu ich pomogły mi spotkania i rozmowy z opiekunem stażu i pedagogiem szkolnym oraz czytanie literatury z zakresu psychologii i pedagogiki. Dzięki nim pogłębiłem wiedzę i umiejętności w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych. W swojej pracy na bieżąco uwzględniałem zalecenia zawarte w opiniach wystawionych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Śremie dostosowując wymagania do możliwości psychofizycznych i zdrowotnych ucznia. Uczniom o specyficznych trudnościach w nauce proponowałem m.in. zaliczanie materiału z techniki małymi partiami.
Systematycznie w czasie trwania stażu pogłębiałem swoją wiedzę z zakresu dydaktyki .W realizacji tego zadania pomogło mi wprowadzenie różnych metod aktywizujących w pracy z uczniami (burza mózgów, praca w grupie, metoda projektów, metoda drzewka decyzyjnego, stoliki eksperckie), które rozwinęły w nich umiejętność współdziałania w zespole, komunikowania się oraz podejmowania decyzji. Dzięki samodzielnemu śledzeniu wiadomości z zakresu prawa oświatowego, studiowaniu literatury z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki pogłębiłem swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną , czyniąc moją pracę bardziej efektywną i efektowną.
Wielką satysfakcją dla mnie było przyznanie przez uczniów z okazji Dnia Edukacji Narodowej w październiku 2010 r. tytułu ,,Najbardziej Lubianego Nauczyciela w Szkole’’ oraz w roku 2011 ,, Złotego Gwizdka’’ .
Kolejnym ważnym doświadczeniem było dzielenie się zdobytą wiedzą, poprzez sprawowanie opieki nad studentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie odbywającym praktykę w naszym gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010. Obowiązek ten potraktowałem jako przyjemność i dużą odpowiedzialność. Stałem się wsparciem dla powierzonego mej opiece praktykanta w sferze dydaktycznej. Jako opiekun czuwałem nad prawidłowym przebiegiem praktyki, nadzorowałem pracę studenta, udzielałem mu fachowych porad i wskazówek, hospitowałem prowadzone przez niego zajęcia, odbywałem zajęcia w jego obecności. Zwieńczeniem naszej współpracy była opinia i ocena studenta.

Wymagania egzaminacyjne § 7 ust. 2 pkt. 5
„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”

Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłem sobie i zawarłem w planie rozwoju zawodowego. Starałem się szczególności dbać o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów. Prowadziłem dokumentację szkolną zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in.: dzienniki lekcyjne, dzienniki dodatkowych zajęć i arkusze ocen.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, które pozyskałem w okresie odbywanego stażu są w pełni przeze mnie wykorzystywane w pracy nauczyciela. Opierając się o podstawę programową i program nauczania opracowałem rozkłady nauczania oraz plany wynikowe z wychowania fizycznego i zajęć technicznych .
Dokonując analizy swojej pracy jako nauczyciela kontraktowego oraz ewaluacji mojego Planu Rozwoju Zawodowego, mogę stwierdzić, iż wszystkie zadania zostały zrealizowane. Przez 2 lata i 9 m-cy starałem się rzetelnie realizować program nauczania, obiektywnie i sprawiedliwie oceniać uczniów oraz aktywnie działać w szkole, angażując się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania. Uczyłem się systematyczności, organizacji czasu, rozwiązywania konfliktów, cierpliwości, konsekwentności, współpracy, planowania i usprawniania własnej pracy.
Dużą satysfakcją dla mnie było przyznanie w dniu 14 października 2009 r Nagrody Dyrektora Szkoły za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą.
Jestem przekonany, że dotychczasowa praca, która daje mi wiele radości oraz entuzjazm jaki w sobie posiadam , będą dla mnie inspiracją w dalszej działalności edukacyjnej.
Zamierzam nadal samodoskonalić siebie oraz swój warsztat pracy, celem podniesienia efektywności pracy jako nauczyciela , a przez to i jakości pracy całej placówki.


........................................
mgr Szymon Duszczak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.