X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16306
Przesłano:

Sprawozdanie z okresu stażu oparte na planie rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

1 września 2011 roku podjęłam pracę w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku, na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. Jestem wychowawcą w grupie „Puchatki”, do której uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie. Grupa składa się z 13 dziewczynek i 11 chłopców.
Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.
Dziewięciomiesięczny czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem zadań jakie założyłam sobie
i zawarłam w Planie Rozwoju Zawodowego. Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy,
a przede wszystkim pracy przedszkola.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań zamierzonych w planie rozwoju zawodowego zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

Zadania
Data realizacji
Realizacja
Efekt

(Tabela - dop. red.)

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego wrzesień 2011r Plan rozwoju zawodowego (załącznik nr 1) Poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu cały okres stażu Kontrakt z opiekunem stażu (załącznik nr 2)
Scenariusze zajęć obserwowanych i prowadzonych przez nauczyciela i opiekuna stażu (załącznik nr 3)
Uzyskanie niezbędnych informacji do rozpoczęcia pracy jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Wymiana informacji i korzystanie z doświadczenia opiekuna, uzyskiwanie informacji zwrotnych od opiekuna dotyczących hospitowanych zajęć.
3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola Od września 2011r.do maja 2012r. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego
Karta Nauczyciela z dnia 26 .01. 1982r. z późniejszymi zmianami,
Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004 r.,
Rozporządzenie MEN z dnia 14. 11. 2007 r.,
(załącznik nr 4) Zapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi oświaty oraz z zakresem obowiązków nauczycieli pozwoliło mi na właściwa i rzetelną realizacje zadań statutowych placówki.
4.Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego wrzesień 2011r Zapoznanie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz Programu Edukacji Przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dziecka „Nasze Przedszkole” MAC Edukacja nr dopuszczenia DKOS-5002-03/8 (załącznik nr 5)
Zapoznanie się z programami realizowanymi w placówce ukierunkowało oraz pomagało planować moją prace dydaktyczno-wychowawczą
5.Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola
wrzesień 2011r. Analiza regulaminu BHP i p/poż Realizacja tego zadania pomogła mi poznać potencjalne niebezpieczeństwa i ich źródła.
6. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji
cały okres stażu • Opracowywanie planów miesięcznych;
• wpisy do dziennika zajęć;
• opracowywanie konspektów zajęć;
• wypełnianie arkuszy obserwacji
• wypełnianie arkuszy badania dojrzałości szkolnej
• protokołowanie zebrań z rodzicami
(załącznik nr 6) Dzięki temu, mogłam sumiennie prowadzić dokumentacje przebiegu wychowania i nauczania; opracowywać konspekty, plany miesięczne oraz wypełniać arkusze obserwacji i arkusze do badania gotowości szkolnej.

7. Aktywna praca w zespole wychowania przedszkolnego
cały okres stażu
Udział w zebraniach, omawianie bieżących spraw dotyczących funkcjonowania Przedszkola.
(załącznik nr 7)
Budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola poprzez współprace grona pedagogicznego przy organizowaniu i omawianiu wydarzeń kulturalnych.Nabywanie umiejętności organizacyjnych.


§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.

Zadania Data realizacji Realizacja Efekt
1. Poznanie zasad konstruowania planów pracy okres stażu Samodzielnie opracowane i zatwierdzone plany pracy dydaktyczno –wychowawczej (załącznik nr 8) Nauka poprawnego i spójnego pisania planów pracy dydaktyczno-wychowawczej zatwierdzanych przez Dyrekcje Przedszkola. Rozwijanie własnej kreatywności.
2. Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć okres stażu Samodzielne opracowywanie i gromadzenie scenariuszy zajęć (załącznik nr 9) Nauka poprawnego pisania scenariuszy zajęć.
3. Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego Okres stażu Udział w szkoleniach i radach szkoleniowych:
• Emisja głosu
• Podążanie za kształtem-kreowanie swojej drogi
• Eksperymenty w przedszkolu MAC EDUKACJA
• Opracowanie i wdrażanie programów działań wspierających
(załącznik nr 10)
Poznanie elementarnej wiedzy z zakresu operowania głosem w pracy nauczyciela.
Rozwijanie własnej kreatywności i terapii dzieci poprzez zajęcia plastyczne
Poznanie ciekawych zabaw i eksperymentów, które można zorganizować w przedszkolu.
Zdobycie informacji na temat organizowania i działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

4. Uczestnictwo w wewnątrz
przedszkolnych formach doskonalenia okres stażu Hospitowanie zajęć koleżeńskich (załącznik nr 11)
Obserwowanie metod, form pracy i środków dydaktycznych wykorzystywanych w pracy innego nauczyciela. Wykorzystywanie zdobytych informacji podczas własnej pracy.
5. Dzielenie się posiadaną wiedzą
z innymi nauczycielami okres stażu • Udostępnianie pomocy dydaktycznych samodzielnie wykonanych i gromadzonych
• Rozmowy na temat hospitowanych zajęć
• Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie Korzystanie z pomocy edukacyjnych wykonanych przez drugiego nauczyciela, uzyskiwanie informacji zwrotnych na temat własnych zajęć, wzbogacanie warsztatu pracy.
6. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej okres stażu • Wykorzystywanie do zajęć dydaktycznych komputera
• Śledzenie propozycji zadań , scenariuszy zajęć, nowości pedagogicznych na edukacyjnych stronach internetowych
• www.awans.net;
• www.literka.pl;
• www.pwn.com.pl;
• www.wsip.com.pl;
• www.nauczycieleprzedszkola.pl;
• www.profesor.pl;
• www.eduseek.pl;
• www.wychowanieprzedszkolne.pl/nowepublikacje/;
• www.chomikuj.pl;

• Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
• Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, planów miesięcznych i innej dokumentacji w formie elektronicznej (załącznik nr 12)
Poszerzanie i wzbogacanie własnych pomysłów , zwiększenie możliwości dobrego przygotowania do zajęć poprzez przygotowanie odpowiednich
pomocy dydaktycznych.

7. Literatura
okres stażu

Czytanie artykułów z zakresu edukacji, dydaktyki, metodyki wychowania przedszkolnego
(załącznik nr 13) Zwiększanie swoich umiejętności i wiedzy poprzez czytanie literatury pedagogicznej, okazującej nowe i ciekawe możliwości i aspekty pracy nauczyciela i wychowawcy.


§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.

Zadania Data realizacji Realizacja Efekt
1Współpraca z rodzicami. okres stażu • Rozmowy indywidualne z rodzicami
• Zebrania grupowe
• Pomoc rodziców w przygotowaniach do uroczystości grupowych m.in. „Dzień Babci i Dziadka”, „Wizyta Mikołaja”, „Dzień Mamy i Taty”- pieczenie ciast,zakup prezentów dla dzieci z grupy.
• Pomoc rodziców w przygotowaniu dzieci do różnych konkursów przedszkolnych np. „Rodzinna kartka Świąteczna” „Przegląd poezji wiosennej” oraz w zbiórce pożywienia dla zwierząt ze schroniska.
• Sporządzenie opinii dotyczących „Gotowości szkolnej dzieci”
(załącznik nr 14) Współpraca z rodzicami przyczyniła się do lepszego poznania dzieci ich zachowań i potrzeb indywidualnych. Pomoc rodziców przyczyniła się do sprawniejszego przebiegu niektórych zajęć i uroczystości oraz pełniejszej i bardziej efektownej edukacji dzieci.

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci od września 2011r do maja 2012r • Arkusze obserwacji
• Przeprowadzenie badań arkuszem zadań sprawdzających stopień gotowości szkolnej dzieci oraz analiza wyników badań
• Pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie artykułów z zakresu pedagogiki przedszkolnej.
(załącznik nr 15)
Ewaluacja mocnych i słabych stron dziecka z zakresu umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej, umiejętności matematycznych i gotowości do nauki czytania i pisania, sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, samodzielności
Stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.
3. Sporządzenie narzędzia do badania stopnia gotowości szkolnej marzec 2012r Arkusz zadań sprawdzających stopień gotowości szkolnej. (załącznik nr 16) Nauka poprawnego konstruowania dokumentu.
Przygotowane zadania i karty pracy sprawdzały m.in. umiejętności szkolne, kompetencje poznawcze i sprawność motoryczną.
4. Organizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych
październik 2011r
październik 2011r
listopad 2011r
listopad 2011r
grudzień 2011r
grudzień 2011r
grudzień 2011r
grudzień 2011r
grudzień 2011
styczeń 2012r
styczeń 2012 r
marzec 2012r.
kwiecień 2012r.
maj 2012r
maj 2012r
maj 2012r
maj 2012 r
maj 2012r
maj-czerwiec 2012r
czerwiec 2012r
czerwiec 2012r
cały okres stażu
• Przygotowanie części artystycznej dzieci z gr Puchatków na uroczystość przedszkolną „Pasowanie na Przedszkolaka”
• Organizacja grupowej wycieczki do sklepu z owocami i warzywami.
• Organizacja grupowego „Dnia Pluszowego Misia”
• Organizacja przedszkolnych „Andrzejek”
• Udział w wycieczce do Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku
• Zorganizowanie wycieczki do Strefy Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku
• Organizacja konkursu „Rodzinna Kartka Świąteczna”
• Udział w spotkaniu grupowym „Wizyta Świętego Mikołaja”
• Organizacja uroczystego wręczenia nagród dotyczących konkursu plastycznego
„Rodzinna Kartka Świąteczna”
• Organizacja „Przedświątecznego spotkania grupowego” z rodzicami i panią pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku
• Udział w przygotowaniach do „Balu karnawałowego”
• Udział w akcji „Góra grosza”
• Organizacja „Dnia Babci i Dziadka” w gr Puchatków
• Udział w przedszkolnym „Powitaniu wiosny”
• Organizacja grupowej wycieczki do „Zegarmistrza”
• Organizacja wycieczki do Muzeum Motocykli działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku
• Przygotowanie występu dzieci z przedszkolnego kółka teatralnego w ramach konkursu „Przykazania pieszego”
• Organizacja wycieczki do Szkoły Muzycznej I stopnia w Świdniku
• Organizacja wycieczki na piknik sportowo-rekreacyjny połączony z wizytą w „Grocie solnej” w Wólce Lubelskiej dla całego Przedszkola.
• Organizacja „Dnia Mamy i Taty” w grupie Puchatków
• Organizacja akcji „Bezpieczeństwo w Puchatkowym Przedszkolu”
• Organizacja przedszkolnych zabaw i konkursów z okazji Dnia Dziecka
• Organizacja akcji „Puchatkowe czytanie”
• Przygotowanie części artystycznej dzieci z gr „Puchatki” na uroczyste„Zakończenia roku przedszkolnego”
• Udział w koncertach „Pani Muzyka”
(załącznik nr 17) - przygotowywanie scenariusza występów dzieci na różnych uroczystościach grupowych i przedszkolnych
- nauka umiejętności odpowiedniego kierowania dziećmi podczas występów publicznych
- rozwijanie własnej kreatywności,
-korzystanie z doświadczeń innych pracowników
- organizacja bezpiecznych i interesujących wyjść w miejsca użyteczności publicznej i instytucji kulturalno-oświatowych
- zachęcanie rodziców do współpracy,
- dokonywanie oceny prac
-zakup nagród
-integracja rodziców i dzieci w grupie przedszkolnej
- organizacja ciekawych zabaw
taneczno – ruchowych
-przygotowywanie zabaw konkursowych
- niwelowanie stresu związanego z wystąpieniami publicznymi i rywalizacją
-zachęcanie do charytatywności
-doskonalenie umiejętności organizacyjnych
-podniesienie poziomu wiedzy dzieci o otaczającym je świecie
- zaprezentowanie przedszkola w szerszym środowisku
-odpowiedzialność za poczucie bezpieczeństwa dzieci
-przygotowanie dzieci do codziennego zachowania zasad bezpieczeństwa
-wspólne celebrowanie ważnych dla dzieci świąt i wydarzeń
-zapoznanie dzieci z zawodami
-popularyzowanie głośnego czytania dzieciom
-rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
-podejmowanie działań promujących aktywność kulturalną i społeczną.

5.Udział w poza przedszkolnych konkursach listopad 2011r
marzec 2011r
maj 2012r
maj 2012 r
• Konkurs plastycznym „Misie, miśki, misiaczki” zorganizowanym w Przedszkolu nr 3 w Świdniku (wyróżniona Andżelika Pawluk)
• Konkurs recytatorski „Wiosenne wierszowanie z Plastusiem” organizowany przez Przedszkole nr 7 w Świdniku
• Członek jury w konkursie recytatorskim zorganizowanym przez Przedszkole nr 7 w Świdniku
• Konkurs plastyczny „Bohaterowie wierszy J. Brzechwy” organizowany przez Przedszkole nr 3 w Świdniku
• Konkurs recytatorski „Witajcie w naszej bajce. Twórczość Jana Brzechwy” organizowany przez Przedszkole nr 3 w Świdniku (wyróżniony: Piotr Kozdroń)
(załącznik nr 18)
- współpraca z innymi placówkami
- wyzwalanie twórczych potencjałów dzieci
- promocja przedszkola w lokalnym środowisku

6. Opracowanie ankiety dla rodziców, dotyczącej opinii na temat funkcjonowania przedszkola marzec 2012r Anonimowa ankieta dla rodziców, których dzieci uczęszczają do naszego przedszkola
(załącznik nr 19) Nauka poprawnego sporządzenia dokumentu.
Uzyskanie informacji zwrotnej od rodziców na temat funkcjonowania placówki oraz zaspokajania potrzeb wychowanków, opinii na temat oferty edukacyjnej i kulturalnej Przedszkola.
7. Udział w „Komisji do spraw rekrutacji” marzec 2012r • Weryfikacja kart zgłoszenia dzieci do przedszkola na rok szkolny 2012/2013
• Ustalanie listy dzieci do poszczególnych grup.(załącznik 20)
Aktywny udział w pracach nad rzecz placówki. Poszerzenie wiedzy na temat działalności tego typu komisji. Praca nad podniesieniem jakości Przedszkola
8. Udział w eliminacjach do Programu
Przyrodniczo-matematycznego, finansowanego ze środków Unii Europejskiej luty 2012r Projekt miał na celu zdobycie i poszerzanie wiedzy na temat otaczającego świata m.in. zagadnień matematyczno-przyrodniczych.
Uczestniczyłam w zebraniach zespołu ds. Projektu w Urzędzie Miasta Świdnik oraz na terenie Szkoły Podstawowej nr 3.
(załącznik nr 21) Z powodów formalnych działania zostały przerwane.
9. Współpraca z logopedą marzec-maj 2012r • Kierowanie dzieci z zaburzeniami wymowy, po wstępnych konsultacjach z logopedą, do PPP w Świdniku
• Pomoc w zorganizowaniu „Punktu konsultacyjnego” na terenie Przedszkola
(załącznik 2)
Poprzez rozmowy z logopedą mogłam zrozumieć problemy logopedyczne dziećmi oraz konieczność dalszej pracy w celu korygowania wad.
10. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Świdniku listopad 2011r

grudzień 2011r

marzec-maj 2012r • Przygotowanie zajęć dla pedagog i psycholog z PPP
• Zorganizowanie pogadanki dla rodziców z udziałem pedagog z PPP
• Nawiązanie kontaktu i rozmowy na temat zachowania chłopca (Piotra K.) z psycholog z PPP.
(załącznik 23) Zwrócenie uwagi na poprawność wykonywania rysunku przez dziecko.
Zapoznanie z programem pracy z dzieckiem leworęcznym.
Przekazanie rodzicom materiałów przygotowanych przez Panie z PPP.
Ukierunkowanie dalszej pracy z chłopcem, wskazówki jak reagować na wybuchy agresji chłopca.
11. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Świdniku okres stażu • Nawiązanie kontaktu z pracownikami MOKu
• Zorganizowanie wycieczki do Strefy Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury
• Zorganizowanie wycieczki do Muzeum Motocykli MOKu
(załącznik nr 24) Udział w wydarzeniach kulturalnych na terenie miasta.
Zapoznanie dzieci z ważnymi instytucjami w mieście.
12. Zorganizowanie i prowadzenie przedszkolnego kółka teatralnego od lutego 2012r Opracowanie programu przedszkolnego kółka teatralnego. Prowadzenie cotygodniowych, bezpłatnych zajęć dodatkowych.
(załącznik nr 25) Nauka pisania spójnego programu zajęć dodatkowych.
Rozwijanie zainteresowań dzieci: pobudzanie ich do działania.
Udział w życiu kulturalnym przedszkola
13.Założenie i prowadzenie kroniki przedszkolnej Od września 2011r do czerwca 2012r • Systematyczne gromadzenie fotografii
• Współredagowanie tekstów do przedszkolnej kroniki
• Współredagowanie tekstów na stronę internetową Przedszkola (http://sp3.swidnik.pl/news2.php)
(załącznik nr 26)

Nauka redagowania kroniki przedszkolnej. Uwiecznianie ciekawych wydarzeń z życia Przedszkola.
14.Promocja prac plastycznych dzieci oraz współpraca przy zmianie dekoracji korytarza i sali przedszkolnej
okres stażu• Bieżące aktualizowanie i promowanie prac plastycznych dzieci;
• Przedstawianie rodzicom wyników pracy dzieci w postaci prac plastycznych wykonywanych różnymi technikami i przy użyciu różnorodnych pomocy plastycznych;
• Zmiana dekoracji korytarza, tablic i sali związanych z tematyką dotyczącą pór roku i świąt. Zmiana dekoracji tablic, sali oraz korytarza wpływa pozytywnie na rozwój kreatywności nauczyciela, na estetykę Przedszkola oraz wzbudza przyjemne odczucia rodziców i dzieci.
§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Zadania Data realizacji Realizacja Efekt
1.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora okres stażu • Przygotowanie scenariuszy zajęć
• Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora -omówienie zajęcia
(załącznik nr 27) Uzyskanie informacji na temat prowadzonych zajęć, korzystanie z doświadczenia osoby hospitującej zajęcia. Doskonalenie swojej pracy na podstawie informacji zwrotnych.
2.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli okres stażu Obecność i obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
• Zajęcia teatralne szkolnego kółka teatralnego, prowadzonych przez p. Alicje Stępień oraz instruktora teatralnego p. Michała Stanowskiego
• Zajęcia lekcyjne w klasie.
(załącznik nr 28) Korzystanie z doświadczenia opiekuna stażu w prowadzeniu zajęć. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy podczas swojej pracy.

PODSUMOWANIE


Realizując swój plan rozwoju zawodowego przez cały okres stażu starałam się aby wszystkie podjęte przeze mnie działania doskonaliły mój warsztat pracy i podnosiły jakość placówki. Starałam się w szczególności dbać o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków, zapewnić im optymalne warunki do prawidłowego rozwoju
Rzetelnie realizowałam program nauczania oraz obiektywnie i sprawiedliwie traktowałam wychowanków. Wspierałam ich i pomagałam w przezwyciężaniu niepowodzeń czy rozwijaniu zainteresowań, współpracując przy tym z rodzicami. Starałam się aby czas spędzony przez dzieci w przedszkolu był dla nich radością i dawał możliwość poznawania otaczającego świata.
Przez okres stażu podejmowałam różnorodne działania, mające na celu edukacje oraz promocje aktywności kulturalnej i społecznej. Zadania postawione w planie rozwoju zawodowym pozwoliły mi lepiej poznać i zrozumieć jak trudna i odpowiedzialna jest praca z dziećmi
i jednocześnie jak dużo daje satysfakcji i zadowolenia.
Analizując moją pracę w okresie stażu, stwierdzam, że zrealizowałam wszystkie zadania wytyczone w planie rozwoju zawodowego. Wiele zadań to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie np współpraca z rodzicami, prowadzenie przedszkolnego kółka teatralnego, współpraca z innymi instytucjami kulturalno-oświatowymi, organizacja konkursów, akcji promujących bezpieczeństwo
i zdrowie, popularyzacja głośnego czytania oraz prowadzenie kroniki przedszkolnej. Dlatego zamierzam dalej kontynuować podjęte zadania, dbać o doskonalenie swoich umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia oraz systematycznie dokształcać się i dzielić wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Dołożę wszelkich starań, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne i podnosiły jakość placówki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.