X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16293
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego


Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Hanna Rutkowska

Stanowisko: nauczyciel edukacji zintegrowanej

Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa nr 24
im. Bohaterów Września 1939
ul. Ogrodowa 3/5
87-100 Toruń

Posiadane kwalifikacje: - Pedagog o specjalności opiekuńczo-wychowawczej
Studia uzupełniające magisterskie
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
- Pedagog Edukacji Wczesnoszkolnej
Studia licencjackie
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Okres stażu: 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011
Data ukończenia stażu: 31.05.2012

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Ewa Kowalik


Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z moimi przygotowaniami do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi ono podsumowanie, założonych w planie rozwoju zawodowego, celów i zadań.
Pracę w Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu, rozpoczęłam 1 września 2011, a tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski. Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu, było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu. Znalazło to wyraz we wspólnie omówionym kontrakcie. Wspólnie z Panią Ewą Kowalik ustaliłyśmy harmonogram regularnych spotkań.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające uzyskanie przeze mnie stopnia nauczyciela kontraktowego. Zadania wyszczególnione w planie rozwoju zawodowego to:

1.Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r., §6 ust.2 pkt.1):

Na początku roku szkolnego szczegółowo przeanalizowałam procedurę awansu zawodowego nauczyciela, na podstawie:
informacji zawartych w ustawie o systemie oświaty
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1.12.2004 r. Karty Nauczyciela

Zapoznałam się również z następującymi dokumentami szkoły:
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Statut Szkoły
Program dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczy szkoły
Podstawa Programowa.
Dokonałam także analizy kalendarza imprez szkolnych, tygodniowego rozkładu zajęć oraz sposobów prowadzenia dokumentacji szkolnej w postaci dziennika lekcyjnego, pozalekcyjnego i arkuszy ocen.
Ponadto systematycznie uczestniczyłam w Radach Pedagogicznych, spotkaniach zespołów samokształcenia oraz zebraniach z rodzicami.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych działań szkoły, w której odbywa się staż ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r., §6 ust2. Pkt.2):

W ramach tego zadania zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Dokładnie przeanalizowałam Podstawę Programową. Przez cały okres odbywania stażu samodzielnie przygotowywałam scenariusze zajęć oraz pomoce dydaktyczne. Stworzyłam swój własny warsztat pracy, tj. prezentowałam na tablicy prace wykonane przez dzieci, tworzyłam gazetki tematyczne, dekorowałam salę.
Mając na uwadze podniesienie swoich kwalifikacji i pogłębienie wiedzy z zakresu pracy z uczniami, uczestniczyłam w różnych szkoleniach organizowanych na terenie placówki oświatowej, na terenie której odbyłam staż oraz poza nią.

Wewnątrzszkolne formy doskonalenia:
grudzień 2011 - „Elementy pedagogiki zabawy”, prowadząca Małgorzata Koc
marzec 2012 - „Koncentracja i uwaga”
raz w miesiącu spotkania zespołów samokształceniowych
Zewnątrzszkolne formy doskonalenia:
październik 2011 – Konsultacja metodyczna „Szkoła z pasją. Realizacja priorytetów MENiKO. Ciekawe i skuteczne metody nauczania. Kompetencje wychowawcze”
listopad/grudzień 2011 – Kurs doskonalący pt. „Doskonalenie umiejętności nauczyciela w zakresie pracy z uczniem zdolnym”, zorganizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego-Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
marzec 2012 – szkolenie pt. „Zabawy, które uczą. Jak wspierać rozwój dziecka?”, zorganizowane przez wydawcę podręczników MAC Edukacja.

Uważam, że zarówno wewnątrzszkolne jak i zewnątrzszkolne formy szkolenia są niezwykle cenne pod względem treści merytorycznych jak i wymiany doświadczeń oraz poglądów z innymi nauczycielami. Udział w warsztatach pomógł mi poszerzyć moją wiedzę, dzięki czemu mogłam wzbogacić własne zajęcia, które stały się przez to ciekawsze nie tylko dla mnie samej, ale również dla dzieci. Dodatkowo brałam udział również w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu, które również przyczyniły się do refleksji nad własnymi metodami pracy, wyciągnięcia wniosków i zdobywania nowego doświadczenia. Systematycznie uczestniczyłam w roli obserwatora na zajęciach lekcyjnych prowadzonych przez opiekuna stażu, Panią Ewę Kowalik, co także pozwoliło mi na wyciągnięcie odpowiednich wniosków do dalszej pracy z dziećmi., poznanie nowych metod i form pracy.
Przygotowując się do swoich codziennych zajęć w szkole, na bieżąco korzystałam z zasobów komputera, tworząc scenariusze lekcji, pomoce dydaktyczne, sprawdziany oraz dokumentację. W realizacji zamierzonych przeze mnie zadań określonych w planie rozwojowym, niezwykle pomocny był mi opiekun stażu, który czuwał nad prawidłowym przebiegiem każdego podejmowanego przeze mnie działania. Służył mi wsparciem, poradą, jak również wielorakimi pomocami dydaktycznymi. Moje doświadczenia wzbogacali również inni nauczyciele, z którymi dzieliłam swoje uwagi, spostrzeżenia oraz wymieniałam poglądy.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy, samodzielnie przygotowywałam materiały na zajęcia dydaktyczne przy użyciu różnych programów komputerowych (m.in. SMART Notebook, Power Point, Open Office, Windows Media Player). Dokonałam również publikacji w Internecie niniejszego sprawozdania na stronie internetowej www.publikacje.edux.pl. Przygotowałam także wersję elektroniczną mojej dokumentacji z odbytego stażu (płyta).
W trakcie odbywania stażu zapoznałam się również z funkcjonowaniem oraz zasobami biblioteki szkolnej.
W ramach art.42 z Karty Nauczyciela, prowadziłam zajęcia dla uczniów z problemami w nauce. Ponadto we wrześniu przygotowałam wraz z dziećmi ze swojej klasy apel, podczas którego uroczyście powitaliśmy nowo przybyłych do naszej szkoły pierwszoklasistów. W styczniu zorganizowałam przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka, podczas którego wnuczkowie śpiewali piosenki, recytowali wiersze oraz prezentowali scenki z życia swoich dziadków. Od kwietnia we współpracy z Panią bibliotekarką, Mirosławą Teresińską organizowałam konkursy, mające na celu upamiętnienie roku Janusza Korczaka. Wspólnie przeprowadziłyśmy trzy rodzaje konkursów: kolorowanka Praw Dziecka dla klas pierwszych, konkurs czytelniczy – fragmenty książki „Król Maciuś I” dla klas drugich oraz konkurs na najpiękniejszy album o Januszu Korczaku dla klas trzecich. Jako podsumowanie powyższych działań zaprezentowałam z udziałem swojej klasy przedstawienie fragmentu książki J. Korczaka zatytułowanego „Król Maciuś Pierwszy i sejm dziecięcy”.
Ponadto w miesiącu kwietniu przeprowadziłam eliminacje chętnych uczniów do międzyszkolnego konkursu informatycznego. Ogłosiłam również konkurs na najpiękniejszy wiersz o naszej szkole w ramach przygotowań do obchodów uroczystości 50-lecia Zespołu Szkół nr 24 w Toruniu. W trakcie całego okresu stażu, aktywnych i zdolnych uczniów zachęcałam pomagając w przygotowaniach do różnych konkursów szkolnych lub międzyszkolnych.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r., §6 ust. 2. pkt.3.):

Realizując ten punkt, zamierzony w sporządzonym przeze mnie planie rozwojowym, systematycznie prowadziłam rozmowy z pedagogiem szkolnym, logopedą szkolnym oraz terapeutą pedagogicznym. Współpracowałam z rodzicami uczniów, nie tylko tych, którzy wymagali specjalistycznej pomocy, ale również z pozostałymi. Często prowadziłam rozmowy indywidualne, ale także w obecności Wicedyrektora szkoły, jak i w obecności ucznia. Starałam się wskazywać rodzicom mocne i słabsze strony ich dziecka. Rozmowy te pozwoliły mi na zebranie większej ilości informacji o uczniu. Wszelkie wątpliwości zawsze analizowałam ze swoim opiekunem stażu. Zawsze, kiedy nadarzała się okazja do rozmowy, przeprowadzałam takie również z własnymi uczniami. Uważam bowiem, że podstawą w wychowaniu dzieci jest właśnie nieustający dialog. Na bieżąco analizowałam zaistniałe na terenie szkoły sytuacje, które wymagały wyjaśnienia lub wytłumaczenia uczniom pewnych zasad lub interwencji z mojej strony. Starałam się również współpracować z Panią pielęgniarką szkolną, która w razie potrzeby zawsze służyła serdeczną pomocą i radą.
W trakcie realizacji tego punktu mojego planu rozwoju zawodowego, swoim doświadczeniem, wynikającym z dorobku zawodowego służyła mi również Pani Wicedyrektor szkoły, do której mogłam zwrócić się w każdej sytuacji.
Regularnie śledziłam propozycje scenariuszy różnych zajęć, wydarzeń, artykułów oraz nowości wydawniczych, publikowanych na edukacyjnych stronach internetowych, które poszerzały moją wiedzę:
www.publikacje.edux.pl
www.awans.net
www.men.waw.pl
www.interklasa.pl
www.literka.pl
www.profesor.pl
www.pwn.pl
www.2012korczak.pl
www.przystanekkorczak.pl
www.nowaera.pl
www.didasko.pl
www.auw.com.pl
Zgłębiałam swoje wiadomości studiując również literaturę fachową:
A. Faber, E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”
A. Faber, E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały – jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”
B. Sawa „Jeżeli dziecko źle czyta i pisze”
K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”
Wydawnictwo „Buchmann” „Księga origami – składanie papieru”
H. P. Nolting „Jak zachować porządek w klasie”

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r., §6 ust.2. Pkt.4.):

Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy było obserwowanie i prowadzenie przeze mnie działań edukacyjnych. Poprzez uczestnictwo w różnorodnych działaniach, wzbogaciłam swoją wiedzę oraz umiejętności niezbędne w zawodzie nauczyciela. Poszerzyłam swoje zdolności z zakresu organizowania czasu i pracy na lekcji. Raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Szczególną uwagę zwracałam na sposób przekazywania uczniom nowych informacji, metody, dostosowanie zajęć do indywidualnych potrzeb uczniów oraz gospodarowanie czasem lekcji. Prowadziłam także własne zajęcia w obecności opiekuna stażu. Miały one na celu dać dobre świadectwo mojej pracy. Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzone były spotkaniem z opiekunem, szczegółowym omówieniem scenariusza zajęć, zamierzonych celów lekcji, metod oraz przebiegu. Obecność opiekuna stażu na moich zajęciach owocowała poprawą jakości prowadzonych przeze mnie lekcji. Po każdej obserwacji omawiałyśmy opracowany przeze mnie scenariusz, mocne i słabe strony zajęć oraz to nad czym należy pracować, aby udoskonalić pewne elementy. Zarówno lekcje prowadzone przez opiekuna stażu jak i obserwowane przez niego były dla mnie niezwykle cenne, gdyż dzięki nim mogłam wyciągnąć wiele ważnych dla mojej dalszej pracy wniosków i doskonalić swoje umiejętności.

Autorefleksja

Podsumowując realizowane przeze mnie działania, wynikające z planu rozwojowego, sądzę, że większość zamierzonych celów i zadań udało mi się zrealizować. Nabyte w trakcie stażu umiejętności będą bazą moich dalszych poczynań zawodowych. Są dla mnie korzyścią i wskazówką do właściwej i efektywnej pracy z dziećmi. Podczas mojego stażu korzystałam z pomocy i doświadczenia Dyrekcji, opiekuna stażu jak również nauczycieli, z którymi miałam okazję wymieniać swoje doświadczenia oraz innych pracowników szkoły, jak psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty czy pielęgniarki szkolnej. Kontakty i udzielane porady pomogły mi w podnoszeniu wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania obowiązków nauczyciela.
Sądzę, że moją mocną stroną w trakcie trwania stażu były dobre relacje z uczniami, rodzicami oraz pracownikami szkoły, angażowanie się na miarę swoich możliwości w pracę zawodową, wzbudzanie zaufania wśród dzieci oraz konsekwencja w działaniu. Zauważyłam, że najlepsze efekty wychowawcze daje stanowcze przestrzeganie zasad i reguł oraz zachowanie dobrego tempa pracy w dyscyplinie i porządku. Moją słabszą stroną, nad którą będę się starała pracować jest angażowanie całej grupy uczniów do skupienia uwagi podczas zajęć. Jako nauczycielowi, pracującemu pierwszy rok w szkole, trudności sprawiało mi również sporządzanie dokumentacji szkolnej, w czym niezbędna okazała się fachowa pomoc opiekuna stażu, na którego z powodzeniem mogłam liczyć.
Okres stażu utrwalił we mnie przekonanie, chęć, a przede wszystkim potrzebę dalszego zdobywania i poszerzania swoich umiejętności, kwalifikacji i wiedzy z zakresu pracy z uczniami. Zdałam sobie również sprawę, że nieustannie należy pracować nad sobą, nad swoimi słabościami i niepowodzeniami. Starać się korzystać z ewentualnych porażek na poczet przyszłych sukcesów, wyciągać wnioski i analizować sytuacje, które mogą mnie czegoś nowego nauczyć. Uważam, że działania podjęte w trakcie trwania stażu, przyniosły pozytywne efekty w mojej pracy. Po zakończeniu tego okresu chciałabym kontynuować podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności, doskonaląc swój warsztat pracy. Chciałabym również, aby moje działania nie tylko podczas prowadzonych lekcji, ale dotyczące także angażowania się w sprawy szkoły, stawały się coraz bardziej atrakcyjne. Wierzę, że systematyczna praca nad sobą pomoże mi zrealizować moje przyszłe zamierzenia. Era dzisiejszej komputeryzacji dostarcza nauczycielowi w jego pracy niezwykłych możliwości, chociażby w kwestii przygotowania ciekawych zajęć czy pomocy dydaktycznych. Nie zamierzam z tego rezygnować na swojej dalszej drodze zawodowej.


........................................ ........................................
Data i podpis nauczyciela stażysty Podpis opiekuna stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.